ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
1
แบบตรวจงานการจ้ดทำ Blog ชั้น ม. 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
2
เลขที่
ชื่อ W1W2W3W4W5W6W7W8W9
W10
Success
3
1น.ส.กัญญา โยธะกาลีW1ปรับแต่ง Blog
4
2
น.ส.ณัฐรินีย์ บุตรวงษ์
W2Profile
5
3
น.ส.นภัสสร แสงจันทร์สี
W3Banner
6
4น.ส.นวลสุริยา สิมมณีW4Counter
7
5
น.ส.นันทิดา ชมภูประเภท
W5Content
8
6
น.ส.พัชรินทร์ พันธะชัย
W6Image
9
7น.ส.พิมพ์วิมล สีเลW7Video
10
8น.ส.พิมพ์วิไล สีเลW8Link
11
9น.ส.พิศมัย พื้นชมภูW9G Drive
12
10น.ส.เพชรวิลัย ทิพเนตรW10Form
13
11น.ส.ภัทรา พระภูมี
14
12น.ส.รุ่งนภา แสงแดงแถบสีความหมาย
15
13น.ส.ศิริลักษณ์ สุภาปุปรับปรุง
16
14
น.ส.ศิริลักษณ์ อุปแก้ว
พอใช้
17
15น.ส.ศุภัชญา พรมยาลีดี
18
16น.ส.สุกัญญา ชารีดีีมาก
19
17น.ส.สุพรรณี เถาว์เบาดีเยี่ยม
20
18น.ส.อรพินท์ ศรีทะวงษ์
21
19น.ส.อรอนงค์ ไชยประเทศ
22
20น.ส.เอมอร พันธ์พรหม
23
21นายโชคชัย ช่างฉลาด
24
22นายณรงกต แก้วโสภา
25
23นายทักษิณ โฮมภิรมย์
26
24นายนุกูล ภูมะแสง
27
25นายปริญญา อาจหาญ
28
26
นายศักดิ์สิทธ์ ตุ่นจะโป๊ะ
29
27นายสัภยา ไตรยวงศ์
30
28น.ส.จิราวรรณ โตมาชา
31
29น.ส.จรรยพร พันธ์พรม
32
30น.ส.สุจิตรา ชนะพิณ
33
31น.ส.ศรสวรรค์ เพ็ญนุ
34
32น.ส.ดรุณี น้อยเหล่า
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100