โปรแกรมตัดงบประมาณปีการศึกษา-2562-โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
.ยอดการใช้งบประมาณ (ร้อยละ)
2
ชื่อโครงการ/กิจกรรมผู้รับผิดชอบงบประมาณยอดจัดสรรจ่ายคงเหลือใช้ไปคงเหลือ
3
เงินอุดหนุน
เงินกิจกรรม
เงินรายได้
อื่นๆ
4
ฝ่ายบริหารวิชาการ2,736,0001,212,8201,134,00005,082,820-2,034,327.003,048,493.00-40.0259.98
5
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
6
1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนครูนลินี5,0005,0000.005,000.00
7
2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการครูนลินี100,000621,340721,340-167,568.00553,772.00
8
3. จัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
ครูสมเกียรติ
35,00035,0000.0035,000.00
9
4. ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ม.ต้นครูรจนา1,134,0001,134,000-237,100.00896,900.00
10
5. ห้องเรียน Intensive กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ ม.ปลายครูณัฐพล80,00080,000-60,190.0019,810.00
11
6. การจัดการเรียนการสอนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)ครูโกเมศ100,000100,000-8,340.0091,660.00
12
7. การจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำรูปแบบสมรรถนะอาชีพระยะสั้น ม.ต้นครูโกเมศ30,00030,0000.0030,000.00
13
8. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ครูณัฐพล20,00080,000100,000-71,618.0028,382.00
14
9. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมครูปาหนัน8,0008,0000.008,000.00
15
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการ
16
1. พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพครูนลินี41,50041,5000.0041,500.00
17
2. นิเทศภายในเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครูนลินี5,0005,000-1,250.003,750.00
18
โครงการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา
19
1. พัฒนาระบบการบริการทางการศึกษา
ครูศิรินทร์
1,400,0001,400,000-1,090,600.00309,400.00
20
2. ซ่อมครุภัณฑ์ประจำสำนักงาน
ครูศิรินทร์
10,00010,0000.0010,000.00
21
3. พัฒนาสำนักงานวิชาการ
ครูศิรินทร์
50,00050,000-34,695.0015,305.00
22
4. เปิดบ้านโชคชัยสามัคคี (Open House 2020)ครูนลินี100,000100,0000.00100,000.00
23
5. ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลครูนลินี50,00050,000-10,980.0039,020.00
24
6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ครูสิราวรรณ
15,50015,500-14,840.00660.00
25
7. พัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียนนักเรียนครูวินิตตา220,000220,000-127,905.0092,095.00
26
8. พัฒนางานวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนครูสวนีย์120,000120,000-70,148.0049,852.00
27
9. พัฒนาระบบการรับนักเรียนครูอานนท์20,00020,0000.0020,000.00
28
10. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาครูสายใจ5,0005,0000.005,000.00
29
11. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนโชคชัยสามัคคีครูวัลลภา5,0005,0000.005,000.00
30
12. ศูนย์เครือข่ายพัฒนาวิชาการครูอภิชาติ1,0001,0000.001,000.00
31
13. ส่งเสริมและพัฒนางานนักศึกษาวิชาทหารครูจิตรลดา20,00020,000-18,320.001,680.00
32
14. ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า
ครูสมเกียรติ
240,000240,000-120,173.00119,827.00
33
15. ศูนย์พัฒนากลุ่มการงานอาชีพ สพม.31ครูนลินี5,0005,0000.005,000.00
34
16. ทัศนศึกษา ม.ปลายครูอภิชาติ511,480511,4800.00511,480.00
35
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคี
36
1. ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโชคชัยสามัคคีครูอภิชาติ50,00050,000-600.0049,400.00
37
ฝ่ายบริหารงานบุคคล911,000256,7705,120,20035,0006,322,970-580,496.005,742,474.00-9.1890.82
38
พัฒนาส่งเสริมฝ่ายบริหารงานบุคคล
39
1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานบุคคล
ครูปิยะวรรณ
30,00030,000-16,855.0013,145.00
40
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
41
1. เยี่ยมและช่วยเหลือครูบุคลากรของโรงเรียนครูขนิษฐา10,00010,0000.0010,000.00
42
2. ของขวัญวันเกิดครูขนิษฐา25,00025,0000.0025,000.00
43
3. ยกย่องเชิดชูเกียรติขวัญกำลังใจครูและ ครูเกษียณอายุราชการครูขนิษฐา60,00060,000-39,420.0020,580.00
44
4. การศึกษาดูงาน
ครูสะใบทิพย์
200,000200,0000.00200,000.00
45
5. ส่งเสริมการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาครูบุคลากร
ครูแสงเดือน
150,000150,000-38,528.00111,472.00
46
6. ส่งเสริมความก้าวหน้าและวิทยฐานะครูบุคลากร
ครูสะใบทิพย์
2,0002,0000.002,000.00
47
7. จ้างครูอัตราจ้าง พนักงานรายเดือน และลูกจ้าง
ครูปิยะวรรณ
5,053,6005,053,6000.005,053,600.00
48
โครงการพัฒนาฝ่ายกิจการนักเรียน
49
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานกิจการครูกษมา20,00020,000-8,857.0011,143.00
50
2.จัดข้อมูลประชาสัมพันธ์นิเทศฝ่ายกิจการนักเรียน
ครูภิรมย์จิต
5,0005,000-650.004,350.00
51
3.คู่มือนักเรียนครูและผู้ปกครอง
ครูภิรมย์จิต
66,60066,600-67,740.00-1,140.00
52
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน
53
1.ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อม ม.1 630*60(37,800) ม.4 480*50 (24,000)
ครูวันเฉลิม
61,80061,800-61,790.0010.00
54
2.กิจกรรม Come back to school
ครูศักดิ์สกุล
3,0003,000-2,150.00850.00
55
3.เลือกตั้งประธานนักเรียน
ครูศักดิ์สกุล
10,00010,0000.0010,000.00
56
4.อบรมพัฒนางานสารวัตรนักเรียน
ครูวันเฉลิม
10,00010,000-10,000.000.00
57
5.อบรมสภาและผู้นำนักเรียน
ครูศักดิ์สกุล
40,00040,000-36,380.003,620.00
58
6.ศึกษาดูงานผู้นำและสภานักเรียน
ครูศักดิ์สกุล
20,00020,0000.0020,000.00
59
7.ศึกษาดูงานครูบุคลากรฝ่ายกิจการนักเรียน
ครูศักดิ์สกุล
00.000.00
60
8.ห้องเรียนคุณภาพคู่คุณธรรม
ครูศักดิ์สกุล
10,00010,0000.0010,000.00
61
9.พัฒนางานสภานักเรียน
ครูศักดิ์สกุล
20,00020,000-9,200.0010,800.00
62
10.กิจกรรมเสริมศักยภาพทักษะวิชาการศิลปะ ดนตรี กีฬาและการเป็นผู้นำ
ครูศักดิ์สกุล
10,00010,0000.0010,000.00
63
11.ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6 387*70
ครูศักดิ์สกุล
28,77028,7700.0028,770.00
64
12.กิจกรรมหน้าเสาธงครูวิวัช2,0002,0000.002,000.00
65
13.แหวนรุ่น ม.6 เข็มสัญลักษณ์ ม.4 กระเป๋านักเรียนสะพายข้าง
ครูภิรมย์จิต
00.000.00
66
14.งานวิทยุสื่อสารครูศรีคิง00.000.00
67
15.แข่งขันทักษะวิชาการสภานักเรียน
ครูศักดิ์สกุล
15,00015,000-11,115.003,885.00
68
โครงการ We are Chokchaisamakkee
69
1.ห้องเรียนสีขาว
ครูแสงเดือน
30,00030,0000.0030,000.00
70
2. โรงเรียนปลอดบุหรี่
ครูทิวาวรรณ์
10,00010,000-10,000.000.00
71
3. ทู บี นัมเบอร์วัน
ครูแสงเดือน
10,00010,000-10,000.000.00
72
4. อบรมพัฒนาติดตามนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ครูวันเฉลิม
10,00010,0000.0010,000.00
73
5. ห้องเกียรติยศแสดงผลงาน We are Chokchaisamakkee
ครูภิรมย์จิต
20,00020,0000.0020,000.00
74
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
75
1.อบรมคุณธรรมจริยธรรม ม.2 630*170 107,100 ม.5 424*170 72,080ครูวิภาดา166,200166,200-164,922.001,278.00
76
2.วันไหว้ครูครูวิภาดา5,0005,000-2,732.002,268.00
77
3.วันเด็กแห่งชาติครูวิภาดา3,0003,0000.003,000.00
78
4.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครูปรัชญา15,00015,000-5,102.009,898.00
79
5.วันสำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระบรมฯครูปรัชญา15,00015,000-1,600.0013,400.00
80
6.สวดมนต์ประจำสัปดาห์ครูอรรถพล30,00030,000-25,500.004,500.00
81
7.โรงเรียนสุจริตครูอรรถพล10,00010,000-930.009,070.00
82
8.โรงเรียนคุณธรรมครูวิภาดา15,00015,0000.0015,000.00
83
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน
84
1.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนครูกัญญณัช56,00056,000-56,000.000.00
85
2.ประชุมผู้ปกครองเครือข่ายและภาคีเครือข่ายครูกัญญณัช5,0005,000-1,025.003,975.00
86
3.ดูแลช่วยเหลือและการส่งต่อครูกัญญณัช5,0005,0000.005,000.00
87
4.เยี่ยมบ้านนักเรียนครูกัญญณัช55,00055,0000.0055,000.00
88
5.Best Practice สร้างพลังเชิงบวกครูกัญญณัช10,00010,0000.0010,000.00
89
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ8,272,1620483,30008,755,462-2,830,057.675,925,404.33-32.3267.68
90
โครงการพัฒนางานแผนงาน
91
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ครูพัชรินทร์
15,42615,426-12,705.002,721.00
92
2.ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการ
ครูพัชรินทร์
40,00040,0000.0040,000.00
93
โครงการพัฒนางานควบคุมภายในหน่วยงาน
94
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานควบคุมภายในหน่วยงานครูกิรภา5,0005,000-1,400.003,600.00
95
โครงการพัฒนางานระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
96
1.พัฒนางานระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)ครูชมภูนุช4,6904,690-4,690.000.00
97
งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน
98
1.งานประกันอุบัติเหตุนักเรียนครูกนกอร483,300483,300-474,900.008,400.00
99
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (งบ 10 %)
100
1. งานตามนโยบาย
ฝ่ายงบประมาณ
473,647473,647-19,050.00454,597.00
Loading...