แผนดำเนินงานสิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ ปี 1-2559.xlsx.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนดำเนินงาน สิ่งสนันสนุนการเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2
(จากข้อเสนอแนะ การประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1-2559 )
3
4
ภาคเรียนที่ 1-2559
5
ลำดับ
รายการ
ห้อง/รายวิชา/ผู้สอน
แผนงาน/กิจกรรม
ระยะเวลาดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
เอกสารแนบ
6
3ห้องเรียน
7
๓.๑) ห้องเรียนเล็กเกินไป๒๖๕/๑ /รายวิชา ๒๓๑ B๐๑ /อ.Hyunsuk Kwanลงพื้นที่สำรวจ และตรวจสอบพบว่า จำนวนนิสิตในรายวิชาดังกล่าวตามตารางสอนมีจำนวน ๒๑ คน ซึ่งจำนวนที่สามารถใช้งานจำนวน ๒๕ คน แต่เนื่องจากเป็นห้องขนาดเล็ก ๓๐ ตร.ม. จึงทำให้นิสิตรู้สึกว่าห้องเล็กเกินไป และมอบคนงานจัดเก้าอี้ให้พอดีกับจำนวนนิสิต1 กุมภาพันธ์ 2560. คณะจะจัดเก้าอี้ให้นิสิตจำนวน ๒๒ ตัว เพื่อให้ทางเดินกว้างขึ้นและไม่แน่นจนเกินไปภาพถ่าย
8
๓.๒) โต๊ะรียนแออัดเกินไป๒๖๖ /THE๓๒๔ B๐๑/ อ.นิธิอร พรอำไพสกุลสำรวจพบว่า ห้องเรียนดังกล่าวมีจำนวนที่สามารถใช้งานจำนวน ๕๐ คน แต่นิสิตที่เรียนรายวิชาดังกล่าวตามตารางสอนมีจำนวน ๓๐ คน จึงทำให้นิสิตรู้สึกว่าโต๊ะเรียนเยอะเกินไปและรู้สึกแออัด1 กุมภาพันธ์ 2560เนื่องจากคณะได้จัดห้องเรียนขนาด ๖๐ ตร.ม. จะมีโต๊ะเรียน (โต๊ะเล็คเชอร์) จำนวน ๕๐ ตัว หากนิสิตรายวิชาใดมี ๓๐ คน จะจัดห้องโดยเลื่อนเก้าอี้ไว้ด้านหลังห้อง และแจ้งคนงานปฏิบัติงานแล้วภาพถ่าย
9
๓.๓) จำนวนเก้าอี้ไม่เพียงพอกับผู้เรียน๓๘-๑๒๐๑/PG๓๓๒ B๐๑/รศ.ฉัฐวีณ์ สิทธิ์สิรอรรถสำรวจพบว่า ห้องเรียนดังกล่าวมีจำนวนที่สามารถใช้งานจำนวน ๘๐ คน แต่นิสิตที่เรียนรายวิชาดังกล่าวตามตารางสอนมีจำนวน ๗๕ คน1 กุมภาพันธ์ 2560มีเก้าอี้เพียงพอภาพถ่าย
10
๓.๔) ห้องเรียนไม่เหมาะสมกับค่าเทอม๒-๒๖๑/LI๓๑๖ B๐๑/ ผศ.ศิริพร ปัญญาเมธีกุลสำรวจพบว่า ห้องเรียนดังกล่าวมีจำนวนที่สามารถใช้งานจำนวน ๗๐ คน แต่มีนิสิตที่เรียนรายวิชาดังกล่าวตามตารางสอนมีจำนวน ๖๐ คน 1 กุมภาพันธ์ 2560ที่ประชุมคณะกรรมการสุนทรียภาพคณะฯ ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าสภาพห้องเรียนมีจำนวนเก้าอี้เพียงพอกับกับนิสิต แต่อาจมีสภาพเก่าภาพถ่าย
11
๓.๕) ที่นั่งหน้าห้องน้อย โต๊ะนั่งเรียนนั่งแล้วไม่สบาย ๒๖๕ / IS๓๐๑ B๐๑/ อ.พัชร พิพิธกุล PG๓๑๓ B๐๑/ อ.ภิญญาพันธ์ เพียซ้ายสำรวจห้องพบว่า ๑. คณะฯ ได้มีระเบียงหน้าห้องและโถงชั้น ๖ สำหรับนิสิต ๒. คณะฯ ได้ตรวจสอบเก้าอี้ห้อง ๒๖๕ แล้วพบว่าเก้าอี้ไม่ได้ชำรุดและอยู่ในสภาพดี๒ กุมภาพันธ์ 2560ตรวจสอบเก้าอี้ห้องเรียนดังกล่าวพบว่าเป็นเก้าอี้นั่งเรียนตามมาตรฐานทั่วไปและไม่มีชำรุดภาพถ่าย
12
๓.๖) ที่นั่งหน้าห้องน้อย๒๔๖ / TLL๔๑๕ B๐๑/ อ.ผกาศรี เย็นบุตร สำรวจพบว่า คณะฯ ได้มีระเบียงหน้าห้องเรียนชั้น ๔ และมุมข้างห้องน้ำหญิงไว้ สำหรับนิสิต ๒ กุมภาพันธ์ 2560อาคาร ๒ มีพื้นที่หน้าห้องเรียนจำกัดภาพถ่าย
13
๓.๗) ลักษณะโต๊ะเรียนไม่มีความเหมาะสม ใช้งานลำบาก๓๘-๑๒๐๒/PG๓๕๑ B๐๑/ อ.ชาญ รัตนะพิสิฐสำรวจพบว่า ห้องเรียนดังกล่าวเป็นโต๊ะรูปทรงสี่เหลี่ยมทำให้นิสิตไม่สามารถเคลื่อนที่ได้๒ กุมภาพันธ์ 2560คณะฯ จะเปลี่ยนเก้าอี้เป็นเก้าอี้นั่งเรียนเพื่อทดแทนแบบเดิมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ภาพถ่าย
14
๓.๘) ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ (องครักษ์)ดังแอกสารแนบคณะฯ ได้จัดส่งข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียนการสอน ให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์ส่งข้อมูล ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา องครักษ์ รับทราบและได้ส่งหนังสือแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu