บริจาคเงินปรับปรุงอาคาร ๓ และภูมิทัศน์ : รวมยอดบริจาค