บริจาคเงินปรับปรุงอาคาร ๓ และภูมิทัศน์ : ผู้บริจาค