ส่งใบงานที่ 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
ประทับเวลาวางลิงค์ชื่อเรื่องชั้น/ห้องชื่อสมาชิกคนที่ 1ชื่อสมาชิกคนที่ 2ชื่อสมาชิกคนที่ 3
2
18/8/2014, 10:21:35
https://drive.google.com/#my-drive
สระที่ใช้ในภาษาไทยม.6/5
นางสาววิภารัตน์ จัตุชัย
นางสาวสุดารัตน์ ชมจันทร์
นางสาวสุจิตรา ผองผาย
3
18/8/2014, 10:33:52
https://drive.google.com/#my-drive
ระบบประสาท (สมอง)ม.6/5
นางสาวหฤทัย ศรีวิเชียร
นางสาวศรีประภา บุญมาก
นางสาวศุภกานต์ วงษ์ละคร
4
18/8/2014, 11:19:14
https://drive.google.com/file/d/0B3cykpQg2EWvWHhHWnlpM3BJS2c/edit?usp=sharing
นามนับได้ และ นามนับไม่ได้
ม.6/1
นางสาวณัฐวีภรณ์ แสงไวโรจน์ เลขที่ 11
นางสาววรพิชชา ศศิวรกานต์ เลขที่ 13
นางสาวปัทมพร ลำเพยพล เลขที่ 14
5
18/8/2014, 14:08:59
https://drive.google.com/file/d/0BxRnirpVFdgibV9mMWd5ODlLUWM/edit?usp=sharing
นางในวรรณคดีม.6/2
นางสาวณัฐวรรณ ตันเจียง
นางสาวจิตอารีย์ พรหมพันธ์
นายกฤตพจน์ พนะโพธิ์
6
18/8/2014, 14:29:16
https://drive.google.com/file/d/0B6hC7QrGQXyoM3NkVFMzTVdqMWM/edit?usp=sharing
ศิลปะตะวันตกม.6/4
น.ส.รัชดาภา พิณเหลือง เลขที่ 43
น.ส.ยลธิดา เหล่าธรรม เลขที่ 42
น.ส.นันทิยา คนสันต์ เลขที่ 34
7
19/8/2014, 2:55:11
https://drive.google.com/?authuser=0#my-drive
ดนตรีม.6/4
นางสาวลลิตา ปัทถาพงษ์ เลขที่25
นางสาวมัทนา หล้าหา
นางสาวมณฑกาญ สมคะเนย์
8
19/8/2014, 3:06:00
https://drive.google.com/?authuser=0#my-drive
ดนตรีม.6/4
นางสาวลลิตา ปัทถาพงษ์ เลขที่25
นางสาวมัทนา หล้าหา
นางสาวมณฑกาญ สมคะเนย์
9
19/8/2014, 3:20:53
https://drive.google.com/?authuser=0#my-drive
ดนตรีม.6/4
นางสาวลลิตา ปัทถาพงษ์ เลขที่25
นางสาวมัทนา หล้าหา
นางสาวมณฑกาญ สมคะเนย์
10
19/8/2014, 5:31:22
https://drive.google.com/file/d/0B-yBlNx9991QOWhfSmI0R1U4TVU/edit?usp=sharing
เพศที่แตกต่างม.6/4
นางสาวนาตยา แสงกระจาย เลขที่ 35
นางสาวพรนภา พรมลา เลขที่ 37
นางสาววนิดา ปัญชาติ เลขที่ 46
11
19/8/2014, 5:44:14
https://drive.google.com/file/d/0B9pLy89BoNvaWHFOZDBwNGZiblk/edit?usp=sharing
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดนตรี
ม.6/4
น.ส.มัทนา หล้าหา เลขที่ 32
น.ส.ลลิตา ปัทถาพงษ์ เลขที่ 25
น.ส.มณฑกาญจน์ สมคะเนย์ เลขที่ 41
12
19/8/2014, 13:14:06
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0
ต่อมไร้ท่อม.6/2
นางสาวสิริรัตน์ ศิริธรรมจักร เลขที่6
นางสาวอนันตญา สีเหลือง เลขที่ 9
นายสหชัย หงษ์แก้ว เลขที่ 42
13
19/8/2014, 13:32:42
https://docs.google.com/file/d/0B-KO8SVEIlUKOW04SUhWRWVIQVE/edit
การเคลื่อนที่ในแนวตรง
ม.6/2
นายอมรเทพ น้อยเพ็ง เลขที่ 15
นางสาวสุภาพร ฉิมทับ เลขที่ 20
นางสาววราภรณ์ กิ่งแก้ว เลขที 22
14
19/8/2014, 13:39:58
https://docs.google.com/file/d/0B-KO8SVEIlUKU3g0Q0hiVVFVUkk/edit?usp=docslist_api
การเคลื่อนที่ในแนวตรง
ม.6/2
นายอมรเทพ น้อยเพ็ง เลขที่ 15
นางสาวสุภาพร ฉิมทับ เลขที่ 20
นางสาววราภรณ์ กิ่งแก้ว เลขที 22
15
20/8/2014, 5:31:55
https://drive.google.com/file/d/0B7BHgVgbYeB6QVc1c01zOHNDUzA/edit?usp=sharing
โวหารภาพพจน์ม.6/5
นางสาวอรทัย นะชา เลขที่20
นางสาวสุพัชรี ทับไทย เลขที่34
นายอัษฎาวุฒิ ศรีทน เลขที่43
16
20/8/2014, 5:50:51
https://drive.google.com/file/d/0B1AUtjp4du39Wl9QSVpiOXpicG8/edit?usp=sharing
โวหารภาพพจน์ม.6/4นางสาวกรกนก ลำเพยพล
นางสาวเบญญาภา เขื่อนโยธา
นางสาวนิตยา จันดาเวียง
17
20/8/2014, 8:15:06
https://drive.google.com/file/d/0B7BHgVgbYeB6c2ozcGhOdWlxZkE/edit?usp=sharing
ศาสนาม.6/2
นายวีระวุฒิ บุตรเวียงพันธุ์
นางสาวจุฑามาศ นามสิมมา เลขที่ 29
นางสาวสุรัตน์ดา มาเปี่ยม เลขที่ 51
18
20/8/2014, 12:22:27
https://drive.google.com/file/d/0B3NB6QDudv8zWFRfd1hJcG5wem8/edit?usp=sharing
ม.6/1
นางสาวอาทิตยา น้อยอินทร์ เลขที่ 15
19
20/8/2014, 13:50:47
https://drive.google.com/file/d/0B3NB6QDudv8zNUZXWExyNWswTFk/edit?usp=sharing
กรุงรัตนโกสินทร์ม.6/1
นางสาวอาทิตยา น้อยอินทร์ เลขที่ 15
นางสาวพรอรุณ นิกรสุข เลขที่ 1
นายธีระพงษ์ อ่อนสุด เลขที่ 9
20
20/8/2014, 15:26:20
https://drive.google.com/file/d/0B8P8dM9GUwHRY3F1Wm13WVlZTWs/edit?usp=sharing
ปิโตรเลียมม.6/4นายภูวดล ภูบังดาวนายภาณุพงศ์ กาญจนศรนายฤทธิไกร มาไชยเวช
21
21/8/2014, 4:52:40
https://drive.google.com/file/d/0B3wx6cLZ8TkzUGVNbG53M0JRSWs/edit?usp=sharing
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ม.6/1
น.ส.ฐิติมา แก้วกุดฉิม เลขที่ 12
น.ส.เพชรัตน์ วิศรี เลขที่21
น.ส.ณัชชา ศรีบุญวงษ์ เลขที่32
22
21/8/2014, 8:18:20
https://drive.google.com/file/d/0B8Czb87gLg_hZDFNRDRoUjZES2s/edit?usp=sharing
ม.6/1
นางสาวกนกพร วงษ์ตระกูล เลขที่ 36
23
21/8/2014, 8:24:59
https://docs.google.com/file/d/0BxjwYsy77FOTa2Q5ZDBXY1RwTFU/edit
ระบบนิเวศม.6/2
นางสาวฉัตรวิมล โทมล เลขที่ 32
นางสาวจิราพร บุตตะ เลขที่ 35
นางสาวนิชาภา เปรี้ยวโคตร
24
21/8/2014, 11:50:12
https://drive.google.com/file/d/0BySHkU8RnWSwWWlKZlRKNGFLQ2M/edit?usp=sharing
รำวงมาตรฐานม.6/2นายทักษิณ สมสอง
นางสาวปรารถนา สิงห์สำราญ
นางสาวอารียา วัฒนวิมลภิญโญ
25
21/8/2014, 13:57:36
https://drive.google.com/file/d/0B5LpFVasO3zCaGxlZWREM3lRaVk/edit?usp=sharing
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ม.6/5
นางสาวหฤทัย ศรีวิเชียร
นางสาววิภารัตน์ จัตุชัย
26
22/8/2014, 4:05:51
โรคทางพันธุกรรมและโรคที่เกิดจากการสำส่อนทางเพศ
ม.6/5
นางสาวสุภิญญา ธนะภูมิชัย เลขที่18
นางสาวศศิโสม สำมะลี เลขที่19
นางสาววราพร จันทนมลตรี เลขที่25
27
22/8/2014, 4:06:06
ความสำคัญของโภชนาการ
ม.6/5นางสาวอุษา การค้านางสาวศศิธร แสงพราว
นางสาวอรพรรณ พุทสนทด
28
22/8/2014, 4:40:55
https://drive.google.com/file/d/0Bz_dU6Y4MUrxYVNMXzFORkVCbGc/edit?usp=sharing
ไฟฟ้าสถิตม.6/5
นางสาวจิราวรณ ทองยา
นางสาวสุภารัตน์ เหลี่ยมบาง
นางสาวศิริญยาภรณ์ แซงราชา
29
22/8/2014, 4:42:44
https://drive.google.com/file/d/0BwFYkBL8ohl_dHJ1b2dMWjhrbjQ/edit?usp=sharing
verb to be amezingม.6/5
นางสาวสุกญญา ศีรสุวอ เลขที่ 6
นางสาวอรจิรา วิถี เลขที่9
นางสาวศิริลักษณ์ อินรัมย์ เลขที่ 31
30
22/8/2014, 4:44:56
https://drive.google.com/file/d/0BwkljJByIDUsUDJiVFFDLUVWZlk/edit?usp=sharing
โรคทางพันธุกรรมและโรคจากการสำส่อนทางเพศ
ม.6/5
นางสาวสุภิญญา ธนะภูมิชัย เลขที่ 18
นางสาวศศิโสม สำมะลี เลขที่ 19
นางสาววราพร จันทนมูลตรี เลขที่ 25
31
22/8/2014, 4:45:40
https://drive.google.com/file/d/0B0R-DZ_4bwZeVW5MbkM5LXdTc0k/edit?usp=sharing
tenseม.6/5
นส.สินธุภรณ์ ชุ่มเมืองเย็น
นส.สุภาพร แก้วอาสานายอภิสิทธิ์ เคนวัน
32
22/8/2014, 4:50:26
https://drive.google.com/file/d/0B6wgQ9wbH636dTdLUi1HU1JMOFE/edit?usp=sharing
ความสำคัญของโภชนาการ
ม.6/5
นางสาวอุษา การค้าเลขที่14
นางสาวศศิธร แสงพราวเลขที่24
นางสาวอรพรรณ พุทสนทดเลขที่42
33
22/8/2014, 4:51:56
https://drive.google.com/file/d/0B1hEhZ-Ljjz-eTJ4Ymhoa0JxOWc/edit?usp=sharing
ประเภทของทัศนศิลป์ม.6/5
นางสาวศิรินภา นรินทร์
นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์สาจันทร์
นางสาวอารีญา พลธา
34
22/8/2014, 4:55:38
https://drive.google.com/file/d/0BwT5oqlhBvPRdEVxdHlIZFM0MFU/edit?usp=sharing
สระในภาษาไทยม.6/5
นางสาววิภารัตน์ จัตุชัย
นางสาวสุดารัตน์ ชมจันทร์
นางสาวสุจิตราผองผาย
35
22/8/2014, 5:09:19
https://drive.google.com/file/d/0B_2LoHbIp0pBTnNoYi1MM3lUa1k/edit?usp=sharing
การดุลสมการรีดอกซ์ม.6/5
น.ส ศรัณยา มะณีพงษ์ เลขที่29
น.ส ศุภรักษ์ รัตน์ศรีงวษ์ เลขที่ 10
น.ส สุพรรณญา แก้ววิเศษ
36
22/8/2014, 5:13:19
https://drive.google.com/file/d/0B3Bt6Nov_cMBNkU5ZWR2TEM1Qzg/edit?usp=sharing
แบบจำลองอะตอมม.6/1
นางสาวจิณห์วรา จันนาหว้า
นางสาวพัสตราภรณ์ นามศิริ
นางสาวศิริพร คนล่ำ
37
22/8/2014, 8:45:54
https://drive.google.com/file/d/0B2VfDPs2durEZExQMGh5WWtBVEU/edit?usp=sharing
บาสเกตบอลม.6/2
นางสาวเกวลิน พิภักดี
นางสาวจุฑามาศ โขโลจวง
นายธนภัทร พลสาร
38
22/8/2014, 9:23:40
https://drive.google.com/file/d/0BxgEY7FUSL1jcGFleEZHRWxxWkk/edit?usp=sharing
ข้อมูลและสารสนเทศม.6/4
นางสาวผกาพรรณ ลาดทา เลขที่ 10
นางสาวพรพิมล คุณน้อย เลขที่ 23
นางสาวภัสรา แก้วทุม เลขที่ 30
39
22/8/2014, 14:04:29
https://drive.google.com/file/d/0B0R-DZ_4bwZeZ1ptbjZISURRV2M/edit?usp=sharing
่job2ม.6/1
นางสาวกนกอร กาญจนบัตร
40
23/8/2014, 6:13:51
https://docs.google.com/presentation/d/1qgsk24Uvchas1AkgBbmsTz_-9xCRr5uuK1oOwcOuQHY/edit#slide=id.p
ดาราศาสตร์ม.6/2
นายนนทกร เปลี่ยนสกุล
นายภาณุวัฒน์ หล้าแหล้
นายกรวิศว์ จันทร์รัตน์
41
23/8/2014, 6:16:47
https://drive.google.com/file/d/0Bwdwi5-4TylpNENCaXliUkxqOGs/edit?usp=sharing
โวหารภาพพจน์ม.6/5
นายอัษฎาวุฒิ ศรีทน เลขที่ 43
นางสาวอรทัย นะชา เลขที่ 20
นางสาวสุพัชรี ทับไทย เลขที่ 34
42
23/8/2014, 6:23:18
https://drive.google.com/file/d/0B1XMOlsliH31MENQWXZpR3lhZ00/edit?usp=sharing
Job 2ม.6/1
พรรณนิภา อุตรนคร เลขที่ 33
43
23/8/2014, 10:04:12
https://drive.google.com/file/d/0B6RrKITpmSIpMTR2QXZHWkR1azA/edit?usp=sharing
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ม.6/1
นางสาวเพชรัตน์ วิศรี เลขที่21
44
24/8/2014, 6:11:32
https://drive.google.com/file/d/0B2y1IvHxueJBWnA4cGJFRHk5ODg/edit?usp=sharing
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
ม.6/4
นายพชรพงษ์ ชาวงษ์ เลขที่ 2
นายพีรสิฐ พลเขตร์ เลขที่ 4
นายพิทักษ์ เอกวงษ์ เลขที่ 39
45
24/8/2014, 10:53:54
https://drive.google.com/file/d/0B0G8PeB_hQn2RjU1bEpHVWs1b1U/edit?usp=sharing
ม.6/4
นางสาวภาณุมาศ น้อยคูณ
นางสาวมณีรัตน์ วิวิชสุรการ
46
24/8/2014, 13:56:32
https://drive.google.com/file/d/0B0m_aZ2pgXz9UVFTN1BNZjRQSGc/edit?usp=sharing
เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
ม.6/1
น.ส.ณัชชา ศรีบุญวงษ์ เลขที่ 32
น.ส.เพชรัตน์ วิศรี เลขที่ 21
น.ส.ฐิติมา แก้วกุดฉิม เลขที่ 12
47
24/8/2014, 16:20:56
https://docs.google.com/file/d/0BzDcprueaKLOMEdhX21QV3JoZ1U/edit
การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
ม.6/3
นายธวัช แย้มศรี เลขที่ 15
นางสาวจินตนา มุยน้อย เลขที่ 27
นางสาวนัทมล ศรวิเศษ เลขที่ 29
48
25/8/2014, 2:57:22
https://drive.google.com/file/d/0BygadQlSxprAQmNhd2VlNnUxR0U/edit?usp=sharing
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
ม.6/4
นางสาวลักษิกา ตั้งศิริ
นางสาวมัททระ ชารินทร์
นางสาวปรัชญาภรณ์ ขานยา
49
25/8/2014, 3:58:54
https://drive.google.com/file/d/0B1XMOlsliH31QWNPZlhaSnl5Mms/edit?usp=sharing
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ม.6/1
กนกอร กาญจนบัตร เลขที่ 29
พรรณนิภา อุตรนคร เลขที่ 33
50
25/8/2014, 3:59:15
https://drive.google.com/file/d/0B7ockKdOckfxWU1SWEk1QThoXzQ/edit?usp=sharing
JOB02-10062557-62-11,25.pptx
ม.6/2
นางสาวกิตติมา ไชยชิน เลขที่ 11
นางสาวณัฏฐ์พิริยา โสภา เลขที่ 25
51
25/8/2014, 4:05:05
https://drive.google.com/file/d/0B-22nBcr0bbtdXV1Z2xpNERKWVk/edit?usp=sharing
หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ม.6/4
นางสาวภัทราพร ซุงจารย์
นางสาววนิดา น้อยเทศ
นางสาวสุภารัตน์ เอี่ยมตะโก
52
25/8/2014, 4:10:48
https://drive.google.com/file/d/0B-QX3Z-q8kYhYlhGVVdkRXB2bnM/edit?usp=sharing
สมการและการแก้สมการ
ม.6/1
นางสาวอารียา พรมเวียง เลขที่ 3
นางสาวสุทธิดา แสงสีงาม เลขที่ 25
นางสาวเจนจิราแก้วสา่ เลขที่ 34
53
25/8/2014, 4:17:55
https://drive.google.com/file/d/0B1hEhZ-Ljjz-NE5lb09tbjFZNEU/edit?usp=sharing
ประเภทของทัศนศิลป์ม.6/5
นางสาวศิรินภา นรินทร์ เลขที่30
นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์สาจันทร์ เลขที่ 41
นางสาวอารีญา พลธา เลขที่ 44
54
25/8/2014, 4:36:53
https://drive.google.com/file/d/0B_2LoHbIp0pBN1FfM3RXNmE0cUk/edit?usp=sharing
การดุลสมการรีดอกซ์ม.6/5
น.ส ศุภรักษ์ รัตน์ศรีวงษ์
น.ส ศรัณยา มะนีพงษ์ เลขที่29
นงส สุพรรณญา แก้ววิเศษ
55
25/8/2014, 4:43:19
https://drive.google.com/file/d/0BwgrWaWmExqCR21mQURweVZPNDA/edit?usp=sharing
tenseม.6/5
นางสาวสินธุภรณ์ ชุ่มเมืองเย็น
นางสาวสุภาพร แก้วอาสา
นายอภิสิทธิ์ เคนวัน
56
25/8/2014, 8:52:17
https://drive.google.com/file/d/0B9kuLvSZ6tFhcmJfOTM4ejVFemM/edit?usp=sharing
สระในภาษาไทยม.6/5
นางสาววิภารัตน์ จัตุชัย 11
นางสาวสุดารัตน์ ชมจันทร์ 26
นางสาวสุจิตรา ผองผาย 27
57
25/8/2014, 9:10:53
https://drive.google.com/file/d/0ByKghlhDLu1eaXBYWTg3REJ4Z2s/edit?usp=sharing
ปิโตรเลียมม.6/4
นายภูวดล ภูบังดาว เลขที่ 1
นายภาณุพงศ์ กาญจนศร เลขที่ 33
นายฤทธิไกร มาไชยเวช เลขที่ 45
58
25/8/2014, 9:23:34
https://docs.google.com/presentation/d/1iphU3YFMFDIJ8A1X-FCe7604ZO0xIl7TshhNX43zHYM/edit
การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
ม.6/3นัทมล ศรวิเศษจินตนา มุยน้อยธวัช แย้มศรี
59
25/8/2014, 10:16:16
https://docs.google.com/presentation/d/1FF10B6yZ9vZZ285YBPR4OWL4o0-xN5D9SOH9xe51UxI/edit
Tenseม.6/3ฐาปนี เขาเขียวนฤมล แซงโครตจิราพร คุณน้อย
60
25/8/2014, 10:20:02
https://docs.google.com/presentation/d/1QSmdsh_KY41Ba36DIKXPd_ag0NXXYesJxJnYu8c8Cyg/edit
Tenseม.6/3
นางสาวฐาปนี เขาเขียวเลขที่17
นางสาวจิราพร คุณน้อยเลขที่26
นางสาวนฤมล แซงโคตรเลขที่50
61
25/8/2014, 10:38:07
https://drive.google.com/file/d/0B8F_CXNBaOjzR0V1NUVlYl9hNUk/edit?usp=sharing
ระบบประสาท (สมอง)ม.6/5
นางสาวฤทัย ศรีวิเชียร เลขที่8
นางสาวศรีประภา บุญมาก เลขที่12
นางสาวศุภกานต์ วงษ์ละคร เลขที่21
62
25/8/2014, 11:16:28
https://drive.google.com/file/d/0B9_q7jXO9kvFc1R3Qm5YUTg0SWc/edit?usp=sharing
วัฏจักรของน้ำม.6/3
นายจิรายุ แสนจันทร์
นางสาวชุดาพร ก้อมมังกร
นางสาวเจนจิรา ภูสีน้ำ
63
25/8/2014, 11:14:00
https://drive.google.com/file/d/0B9_q7jXO9kvFc1R3Qm5YUTg0SWc/edit?usp=sharing
วัฏจักรของน้ำม.6/3
นายจิรายุ แสนจันทร์
นางสาวชุดาพร ก้อมมังกร
นางสาวเจนจิรา ภูสีน้ำ
64
26/8/2014, 5:24:19
https://drive.google.com/file/d/0B-krWtAHWpwzQUFlcVM5cFdxYkU/edit?usp=sharing
พุทธประวัติม.6/5
นายสิริโชติ เทศสาย เลขที่2
นางสาวอุมาพร สารผล
นางสาวอารีรัตน์ ชวนะภูตานนท์
65
26/8/2014, 8:07:02
https://drive.google.com/file/d/0B4ab5OXokhhMeXRKcjVONU13ZG8/edit?usp=sharing
สระในภาษาไทยม.6/5
นางสาวสุดารัตน์ ชมจันทร์ เลขที่26
นางสาวสุจิตรา ผองผาย เลขที่27
66
26/8/2014, 8:10:27
https://drive.google.com/file/d/0B4ab5OXokhhMUnB2bm9zdEtRYVU/edit?usp=sharing
สระในภาษาไทยม.6/5
นางสาวสุดารัตน์ ชมจันทร์ เลขที่26
นางสาวสุจิตรา ผองผาย เลขที่27
นางสาววิภารัตน์ จัตุชัย เลขที่11
67
26/8/2014, 14:15:40
https://drive.google.com/file/d/0BwFYkBL8ohl_bVZMSU1VOVdSOG8/edit?usp=sharing
verb to be amazingม.6/5
นางสาวสุกัญญา ศรีสุวอ เลขที่ 6
นางสาวอรจิรา วิถี 9
นางสาวศิริลักษณ์ อินรัมย์ 31
68
26/8/2014, 14:16:06
https://drive.google.com/file/d/0BwFYkBL8ohl_bVZMSU1VOVdSOG8/edit?usp=sharing
verb to be amazingม.6/5
นางสาวสุกัญญา ศรีสุวอ เลขที่ 6
นางสาวอรจิรา วิถี 9
นางสาวศิริลักษณ์ อินรัมย์ 31
69
26/8/2014, 15:06:27
https://drive.google.com/file/d/0BwFYkBL8ohl_Z2NfWTZGYUxWZmM/edit?usp=sharing
ฟิสิกส์"หมูๆ"รู้ก็ทำได้
ม.6/3
นางสาวจินตนา มุยน้อย 27
นายธวัช แย้มศรี 15
นางสาวนัทมล ศรวิเศษ 29
70
26/8/2014, 15:07:24
https://drive.google.com/file/d/0BwFYkBL8ohl_Z2NfWTZGYUxWZmM/edit?usp=sharing
ฟิสิกส์"หมูๆ"รู้ก็ทำได้
ม.6/3
นางสาวจินตนา มุยน้อย 27
นายธวัช แย้มศรี 15
นางสาวนัทมล ศรวิเศษ 29
71
27/8/2014, 1:51:28
https://drive.google.com/file/d/0B1XMOlsliH31QWxBcFQ2ZWg1Tjg/edit?usp=sharing
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ม.6/1
กนกอร กาญจนบัตร เลขที่ 29
พรรณนิภา อุตรนคร เลขที่ 33
72
27/8/2014, 2:43:34
http://www.youtube.com/watch?v=AgFeZr5ptV8&list=RD9Dnc6x_iOGk
Tenseม.6/3จิราพร คุณน้อยฐาปนี เขาเขียวนฤมล แซงโครต
73
27/8/2014, 2:38:38
https://docs.google.com/document/d/1gMzvW9jMDDgWD5yFDbS3w3h27lTV07Wrqc2-TXopDpA/edit
Tenseม.6/3จิราพร คุณน้อยฐาปนี เขาเขียวนฤมล แซงโครต
74
27/8/2014, 3:23:15
https://drive.google.com/file/d/0BxgEY7FUSL1jSUV1TjIyWU1pNzg/edit?usp=sharing
ข้อมูลและสารสนเทศม.6/4
นางสาวผกาพรรณ ลาดทา เลขที่ 10
นางสาวพรพิมล คุณน้อย เลขที่ 23
นางสาวภัสรา แก้วทุม เลขที่ 30
75
27/8/2014, 4:07:53
https://drive.google.com/file/d/0BxgEY7FUSL1jYTFCMzZzczZNT3M/edit?usp=sharing
ข้อมูลและสารสนเทศม.6/4
นางสาวผกาพรรณ ลาดทา เลขที่ 10
นางสาวพรพิมล คุ
76
27/8/2014, 4:09:59
https://drive.google.com/file/d/0BxgEY7FUSL1jYTFCMzZzczZNT3M/edit?usp=sharing
ข้อมูลและสารสนเทศม.6/4
นางสาวผกาพรรณ ลาดทา เลขที่ 30
นางสาวพรพิมล คุณน้อย เลขที่ 23
นางสาวภัสรา แก้วทุม เลขที่ 30
77
27/8/2014, 4:22:38
https://drive.google.com/file/d/0Bw6wkXPLp2qPcmh6S29WQW5oMEE/edit?usp=sharing
แบบจำลองอะตอมม.6/1
นางสาวศิริพร คนล่ำ เลขที่ 31
นางสาวพัฒตราภรณ
78
27/8/2014, 4:24:54
https://drive.google.com/file/d/0Bw6wkXPLp2qPcmh6S29WQW5oMEE/edit?usp=sharing
แบบจำลองอะตอมม.6/1
นางสาวศิริพร คนล่ำ เลขที่ 31
นางสาวพัฒสตราภรณ์ นามศิริ เลขที่ 28
นางสาวจิณวรา จันนาหว้า เลขที่ 2
79
27/8/2014, 4:36:16
https://drive.google.com/file/d/0B2081YoaVZIVanNVemMyUXpOaEk/edit?usp=sharing
สมการและการแก้สมการ
ม.6/1
นางสาว อารียา พรมเวียงเลขที่ 3
นางสาวสุทธิดา แสงสีงามเลขที่ 25
นางสาว เจนจิรา แก้วสาเลขที่ 34
80
27/8/2014, 5:39:43
https://drive.google.com/file/d/0B0Jr8o0y4nE_ZWFLdXAwU2xiaEE/edit?usp=sharing
จุฬลาลักษณ์ บุญไตรย์
ม.6/1
81
27/8/2014, 5:52:46
https://drive.google.com/file/d/0B7ss8sD0azN1dFFxWUlBMk5Jd0E/edit?usp=sharing
article a,an,theม.6/1น.ส.ชลธิชา บุญชากรณ์น.ส.ขวัญเกล้า อุดมน.ส.ศรัญญา จันทรชิต
82
27/8/2014, 5:59:03
https://drive.google.com/file/d/0B13c-3GfPoyJVVVtTEJQcXpFelE/edit?usp=sharing
articleม.6/1
นส ขวัญเกล้า อุดม เลขที่19
นส ชลธิชา บุญชากรณ์ เลขที่ 4
นส ศรัญญา จันทรชิต เลขที่ 30
83
27/8/2014, 6:02:59
https://drive.google.com/file/d/0ByToguESE8LfYncybWRMNWQ0Z0E/edit?usp=sharing
Articleม.6/1
น.ส.ชลธิชา บุญชากรณ์ เลขที่ 4
น.ส.ขวัญเกล้า อุดม เลขที่ 19
น.ส.ศรัญญา จันทรชิต เลขที่ 30
84
27/8/2014, 6:15:00
https://drive.google.com/file/d/0B2z6hpMRj7-YcjlHLWZfRXFURFk/edit?usp=sharing
การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง
ม.6/1
นางสาวกาญจนา คำจันลา เลขที่ 23
นางสาวนันทิกา ฉุนฉาย เลขที่ 40
นางสาวมลฤดี สุขขาน เลขที่ 41
85
27/8/2014, 6:30:03
https://drive.google.com/file/d/0B-QWXPXMaeDQVlBlaFRyMjdJOVE/edit?usp=sharing
เรื่อง การออกเสียงธาตุในตารางธาตุ 8 หมู่
ม.6/1
นายเพ็ญเพชร วรรณดี เลขที่ 6
นางสาวชุติมา แก้วสำราญ เลขที่ 22
นางสาวจิตรลดา เฮ้าประมงค์ เลขที่ 39
86
27/8/2014, 6:37:21
https://drive.google.com/file/d/0B-QWXPXMaeDQdG5nbjc0WTktWTA/edit?usp=sharing
เรื่อง การออกเสียงธาตุในตารางธาตุ 8 หมู่
ม.6/1
นายเพ็ญเพชร วรรณดี เลขที่ 6
นางสาวชุติมา แก้วสำราญ เลขที่ 22
นางสาวจิตรลดา เฮ้าประมงค์ เลขที่ 39
87
27/8/2014, 6:38:44
https://drive.google.com/file/d/0B-QWXPXMaeDQd2tSYUpnVmRneVE/edit?usp=sharing
เรื่อง การออกเสียงธาตุในตารางธาตุ 8 หมู่
ม.6/1
นายเพ็ญเพชร วรรณดี เลขที่ 6
นางสาวชุติมา แก้วสำราญ เลขที่ 22
นางสาวจิตรลดา เฮ้าประมงค์ เลขที่ 39
88
27/8/2014, 14:18:12
HTC hero s .... ดูต่อได้ที่ : http://forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=17317991.0
ระบบย่อยอาหารม.6/1
นางสาวนิภาพร ดีบ้ง เลขที่ 5
นายนิธิวัฒน์ ศรีแก้วตู้ เลขที่ 8
นา
89
27/8/2014, 14:20:10
HTC hero s .... ดูต่อได้ที่ : http://forum.khonkaenlink.info/index.php?topic=17317991.0
ระบบย่อยอาหารม.6/1
นางสาวนิภาพร ดีบ้ง เลขที่ 5
นายนิธิวัฒน์ ศรีแก้วตู้ เลขที่ 8
นางสาวเพ็ญธิวา คำดอกรับ เลขที่ 16
90
27/8/2014, 14:22:00
https://drive.google.com/file/d/0B6ne3RfyO6q_a091RnRRS29SbXc/edit?usp=sharing
ระบบย่อยอาหารม.6/1
นางสาวนิภาพร ดีบ้ง เลขที่ 5
นายนิธิวัฒน์ ศรีแก้วตู้ เลขที่ 8
นางสาวเพ็ญธิวา คำดอกรับ เลขที่ 16
91
28/8/2014, 8:48:47
https://drive.google.com/file/d/0B8nXIDxodHtKWExnM2xjRGFBUE0/edit?usp=sharing
การแ
92
28/8/2014, 8:45:00
https://drive.google.com/file/d/0B8nXIDxodHtKbkxQZjRURlFMVGM/edit?usp=sharing
การแบ่งยุคในประวัติศาสตร์
ม.6/5
นายอภิสิทธิ์ ผานิจ เลขที่ 1
นางสาวอนุชิดา เจริญสุข เลขที่ 37
นางสาวอภิฤดี พลดร เลขที่ 39
93
28/8/2014, 8:49:36
https://drive.google.com/file/d/0B8nXIDxodHtKWExnM2xjRGFBUE0/edit?usp=sharing
การแบ่งยุคในประวัติศาสตร์
ม.6/5
นายอภิสิทธิ์ ผานิจ เลขที่ 1
นางสาวอนุชิดา เจริญสุข เลขที่ 37
นางสาวอภิฤดี พลดร เลขที่ 39
94
28/8/2014, 11:56:41
https://drive.google.com/file/d/0B4lRqQHhwjxrZ05heFNxQ1o0eG8/edit?usp=sharing
เซลล์พืชม.6/2
นางสาวทิพย์ธิดา วงษ์ชาเลื่อน
นางสาวศดานันท์ ธรรมศิลป์
นางสาวสุกัญญา พลอินทร์
95
30/8/2014, 5:30:10
https://drive.google.com/file/d/0B9nCyiBexCrvaEVTbkhYeVNDY0k/edit?usp=sharing
โวหารณ์ภาพพจน์ม.6/2
นางสาวณัฐวดี จันทะนรารักษ์ เลขที่ 47
นางสาวกาญจนาพร พองพรหม เลขที่10
นางสาววิเลขา พรหมโคตร เลขที่ 39
96
30/8/2014, 12:24:09
https://drive.google.com/file/d/0B2HKQzKoGOX_N0k4Nk9VRVdiUm8/edit?usp=sharing
สมัยก่อนประวัติศาสตร์
ม.6/1
นางสาวสุรีรัตน์ สิทธิกุมาร
นางสาวยลดา ชัยเลิศ
นางสาวศศิปรียา ดียา
97
31/8/2014, 4:23:47
https://drive.google.com/file/d/0B1_VlAcx-oapbUo4SElPMms1UTA/edit?usp=sharing
ปัจจัยเสี่ยงม.6/4
นางสาวปาริฉัตร ปัทนาถา เลขที่ 48
นางสาววรเพชร กิ่งดา เลขที่ 47
98
31/8/2014, 9:33:16
https://drive.google.com/file/d/0Bx79FyY3FtswakJwc3ZSYm1yUWc/edit?usp=sharing
การนับศักราชสากลม.6/3
นางสาวเจนจิรา ดาป้อม
นางสาวนริศรา บุดดาหลู่
กิตติศักดิ์ ลมสวาท
99
31/8/2014, 9:35:53
https://drive.google.com/file/d/0Bx79FyY3FtswSktyNWRxRlRzM0E/edit?usp=sharing
รสในวรรณคดีม.6/3นางสาวกุหลาบ ภาน้อย
นางสาวกีรติยา ชารินทร์
นายเกรียงไกร อุ่นสา
100
31/8/2014, 12:01:47
https://drive.google.com/file/d/0B4iH5CAMFMdhcHQwamRUbVlXREE/edit?usp=sharing
รสในวรรณคดีม.6/3น.ส.กุหลาบ ภาน้อย
น.ส.กีรติยา ชารินทร์
นายเกรียงไกร อุ่นสา
Loading...