1/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBD
1
แบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 สพป. สกลนคร เขต 2
4
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
6
7
คำชี้แจง
ให้ครูพิจารณาว่าในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผู้เรียนมีพฤติกรรมหรือการกระทำต่าง ๆ ในแต่ละข้อรายการ
8
ต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด แล้วทำเครื่องหมาย / ในช่องทางขวามือที่ตรงกับความเป็นจริง
9
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขลักษณะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
10
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ (0.5 คะแนน)
11
1.1.1 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง
12
1.1.2 ใส่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสะอาดเหมาะสม
13
1.1.3 ดูแลเครื่องใช้ส่วนตัวให้สะอาด
14
1.1.4 ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ครบถ้วน
15
1.1.5 ชักชวนเพื่อในการดูแลสุขภาพร่างกายตนเอง เช่น เล่นกีฬา กายบริหาร ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ
16
1.1.6 เลือกซื้ออาหารของที่มีประโยชน์ในการรับประทาน
17
18
เลขที่ชื่อ - สกุลระดับคุณภาพรวม
19
1.1.11.1.21.1.31.1.41.1.51.1.6
20
1
เด็กชายวีระยุทธ
สุรินทะ3442435
21
2
เด็กชายบดินทร์
ผลาจันทร์
4344446
22
3
เด็กชายศราวุฒิ
โยธายุทธ
4342435
23
4
เด็กชายพยุงศักดิ์
บัวพิษ4323445
24
5
เด็กชายเกียรติศักดิ์
สุรินทะ4332435
25
6
เด็กชายนริศรา
สังศิริ3334325
26
7
เด็กหญิงมณีรัตน์
มณีบู่2433345
27
8
เด็กหญิงศิริวรรณ
สุรินทะ3442435
28
9
เด็กหญิงนาขวัญ
ผลาจันทร์
4234435
29
10
เด็กหญิงพัสสร
กะการดี4342435
30
11
เด็กชายณัฐวุฒิ
ผลาจันทร์
3432435
31
รวมจำนวนความถี่ในแต่ระดับคุณภาพ1010105111056
32
สรุปผลการประเมินร้อยละ84.85
33
คะแนน0.42
34
แปลผลดีมาก
35
36
เกณฑ์ในการพิจารณา
37
ระดับ 5 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำและชักชวนเพื่อนปฏิบัติ
38
ระดับ 4 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองโดยไม่มีผู้แนะนำ
39
ระดับ 3 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ และมีผู้แนะนำเป็นบางครั้ง
40
ระดับ 2 ปฏิบัติได้ด้วยตนเองเป็นบางครั้ง และมีผู้แนะนำเป็นส่วนใหญ่
41
ระดับ 1 ปฏิบัติโดยมีผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติทุกครั้ง
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Loading...
 
 
 
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6