BossCalendar.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
2
ของ
3
ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
4
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
5
6
วันที่เวลากิจกรรมสถานที่หมายเหตุ
7
213.30 น.ประชุมสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูนสพป.ลำพูน เขต 1
8
808.30 น.ประธานเปิดการอบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมห้องประชุุมที่ว่าการอำเภอลี้
9
913.30 น.
ประชุมการพิจารณาขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2560
ห้องประชุม 2
10
1108.30 น.ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560ห้องประชุม 1
11
1113.30 น.ประชุมเพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูนสพป.ลำพูน เขต 1
12
11 - 13
ร่วมวิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาวิจัยรายงานผลการดำเนินงานการรับนักเรียน สังกัดสพฐ. จากแบบสอบถามการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560
ห้องประชุุมสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคารสพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ กทม.
13
16 - 19
ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ภาระงานในการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการอื่น ตามาตรา 38 ค. (2)
โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.
14
23 - 24
ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ภาระงานในการจัดทำกรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการอื่น ตามาตรา 38 ค. (2)
โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.
15
24
ประชุมการประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ตามมาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ห้องประชุม 1
16
2509.00 น.
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)
ห้องประชุม 1
17
2513.00 น.ร่วมกิจกรรม "แบ่งปัน:เพื่อน้อง"โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อ.ลี้
18
28 - 29ร่วมเก็บข้อมูลในการศึกษาผลการดำเนินงานการรับนักเรียน สังกัดสพฐ. ปีการศึกษา 2560โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
19
3009.30 น.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูนศาลากลางจังหวัดลำพูน
20
3013.30 น.ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูนศาลากลางจังหวัดลำพูน
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
มกราคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
มกราคม 58
มกราคม 59
กุมภาพันธ์ 59
มีนาคม 59
เมษายน 59
พฤษภาคม 59
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
ตุลาคม 59
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
กุมภาพันธ์ 58
มีนาคม 58
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม 58
พฤศจิกายน 58
ธันวาคม 58