BossCalendar.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
2
ของ
3
ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
4
ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560
5
6
วันที่เวลากิจกรรมสถานที่หมายเหตุ
7
28 มิย. - 1 กค.ประชุมเพื่ื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนนักการภารโรงของสถานศึกษาโรงแรมริวเวอร์ไซด์ กทม.
8
29 มิย. - 1 กค.ประชุมปฏิบัติการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสพฐ. ปีการศึกษา 2561ห้องประชุม สนผ. สพฐ. กทม.
9
109.00 น.ประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและเดินสวนสนามของลูกเสือ - เนตรนารี เครือข่ายรัตนมิตร
สนามกีฬากลางโรงเรียนบ้านเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง
10
208.30 น.การอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา ห้องประชุุม 1
11
3 - 5
ประชุมปฏิบัติการจััดทำคู่มือชี้แจงสร้างความเข้าใจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้กับผอ.สพท.และรองผอ.สพท.
โรงแรมตรัง กทม.
12
3 - 5
ประชุมคณะทำงานจัดทำ(ร่าง)องค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสพฐ.
ห้องประชุม สพร. อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 6 กทม.
13
609.09 น.พิธีเปิดป้ายอาคารจามจุรีพัฒนศึกษาของสพป.ลำพูน เขต 2สพป.ลำพูน เขต 2
14
709.30 น.ประชุมทีมบริหารห้องประชุุม 2
15
12 - 14ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ. สัญจร)โรงแรมริิวเอร์ไซด์ กทม.
16
1309.00 น.ประชุม อกศจ.ลำพูน ครั้งที่ 5/2560สพป.ลำพูน เขต 1
17
1409.00 น.ประธานการประชุมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรวมในโรงเรียนสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อ.ป่าซาง
18
1414.00 น.ประชุุม กตปน.ห้องประชุุม 2
19
17 - 18ประชุมปฏิบัติการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสพฐ. ปีการศึกษา 2561โรงแรมตรัง กทม.
20
17 - 20
ประชุมคณะทำงานจัดทำรายละเอียดคู่มือการประเมินความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และคู่มือประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สพท. สังกัดสพฐ.
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กทม.
21
19 - 22 ประชุมปฏิบัติการจัดทำรายงานการวิจัยรายงานผลการดำเนินงานการรับนักเรียน สังกัดสพฐ. ปีการศึกษา 2560โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
22
2409.00 น.ประชุมกศจ.ลำพูน ครั้งที่ 6/2560ห้องประชุม สกสค.ลำพูน
23
2509.00 น.ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้องประชุม 1
24
2609.00 น.ประชุมคณะกรรมการสำนักงานสกสค.จังหวัดลำพูนสำนักงานสกสค.จังหวัดลำพูน
25
2709.00 น.ประชุมการตรวจราชการ ตามนโยบายการตรวจราชการ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
26
2713.30 - 16.30 น.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 7/2560
ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน
27
31
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกฯตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน
ห้องประชุม 2
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
มกราคม 58
มกราคม 59
กุมภาพันธ์ 59
มีนาคม 59
เมษายน 59
พฤษภาคม 59
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
ตุลาคม 59
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
กุมภาพันธ์ 58
มีนาคม 58
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม 58
พฤศจิกายน 58
ธันวาคม 58