BossCalendar.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
2
ของ
3
นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข
4
ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
5
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561
6
7
วันที่เวลากิจกรรมสถานที่หมายเหตุ
8
208.30 น.
ร่วมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
9
508.30 น.
ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
ห้องประชุมบุคคล (เดิม)
10
509.30 น.ประชุุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอบ้านโฮ่ง ประจำเดือน มีนาคม 2561ห้้องประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง (ชั้น2)
11
1008.30 น.
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่
อินทนนท์ริเวอร์ไซด์ รัสอร์ท อ.เวียงหนองล่อง
12
12 - 14ลาพักผ่อน
13
1509.00 น.
ประธานเปิิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
ห้องประชุมบุคคล (เดิม)
14
1513.30 น.
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทชิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการพิเศษ
ห้องประชุุม 2
15
1608.00 น.พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560ห้องประชุมบุคคล (เดิม)
16
1709.00 น.ประธานในพิธีรับมอบห้องสมุดเรือนแพ 100 พระชันษาโรงเรีียนบ้านก้อจัดสรร อ.ลี้
17
1909.00 น.ร่วมพิธีหล่อรูปเหมือนครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยโรงเรียนบ้านหล่ายท่า
18
2108.30 น.
โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "กองทุนสิ่งแวดล้อม สานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืน"
โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่
19
2209.30 น.ประธานพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้้านห้วยต้มฯ อ.ลี้
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
มีนาคม 2561
มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
ธันวาคม 2560
กุมภาพันธ์ 2560
มกราคม 2560
มีนาคม 2560
เมษายน 2560
พฤษภาคม 2560
มิถุนายน 2560
กรกฎาคม 2560
สิงหาคม 2560
กันยายน 2560
ตุลาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
มกราคม 58
มกราคม 59
กุมภาพันธ์ 59
มีนาคม 59
เมษายน 59
พฤษภาคม 59
มิถุนายน 2559
กรกฎาคม 2559
สิงหาคม 2559
กันยายน 2559
ตุลาคม 59
พฤศจิกายน 2559
ธันวาคม 2559
กุมภาพันธ์ 58
มีนาคม 58
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม 58
พฤศจิกายน 58
ธันวาคม 58
 
 
Main menu