ข้าวไรซ์เบอรี่
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
2
1.1.1 ข้อมูลชุดดินในแต่ละพื้นที่
3
1.1.2 ค่าวิเคราะห์ดินในแต่ละพื้นที่
4
1.1.3 ข้อมูลแบบจำลองระดับความสูงเชิงเลข(DEM)
5
1.2.1 จำนวนพื้นที่ชลประทาน
6
1.2.2 จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ
7
1.3.1 พันธุ์ข้าวและลักษณะประจำพันธุ์ของข้าวที่ใช้ปลูกในจังหวัด
8
1.3.2 แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่
9
2.1.1จำนวนรายงานการศึกษาตลาดและการพัฒนา Brand และ Packaging ข้าวไรซ์เบอรี่
10
2.1.2จำนวน Brand ข้าวไรเบอรี่ซ์ที่ผลิตภายในจังหวัด
11
3.1.1จำนวนหลักเกณฑ์มาตรฐานและระบบการรับรองที่มีในจังหวัด
12
3.1.2จำนวน Brand ข้าวไรซ์เบอรี่ที่จังหวัดทำเสร็จ
13
14
4.1.1 จำนวนสหกรณ์
15
4.1.2 จำนวนกลุ่มอาชีพ
16
4.1.3 จำนวนกลุ่มเกษตรกร
17
4.1.4 จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
18
5.1.1 จำนวนศูนย์การเรียนรู้ในจังหวัด
19
5.1.2 จำนวนหลักสูตรการอบรมการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
20
5.1.3 จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
21
6.1.1 จำนวนกองทุนเงินกู้ต่างๆ
22
6.1.2 จำนวนผู้กู้เงิน/จำนวนเงินกู้ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
23
6.1.3 สถาบันการเงินที่เป็นแหล่งทุนให้เกษตรกรกู้ยืม
24
25
7.1.1 แหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ เนื้อที่เพาะปลูก ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต่อแปลง
26
7.1.2 จำนวนแปลงเพาะปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ที่ได้มาตราฐาน
27
7.1.3 ช่วงเวลาการเพาะปลูกความไวแสง และอายุการเก็บเกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่รายแปลง
28
8.1.1 ข้อมูลคุณภาพดินที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
29
8.1.2 จำนวนแหล่งน้ำที่ปลอดภัยจากสารเคมี
30
9.1.1 จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่
31
9.1.2 จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ในจังหวัด
32
9.2.1 จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ปลูกข้าว ไรซ์เบอรี่ที่ผ่านการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น
33
10.1.1 จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่จังหวัดแต่งตั้ง
34
10.1.2 จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
35
10.2.1 จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP
36
10.2.2 จำนวนเกษตรกรและพื้นที่ปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ได้รับการตรวจจากกรมการข้าว
37
10.3.1 จำนวนผลผลิตข้าวไรเบอร์รี่เฉลี่ยต่อไร่ต่อแปลง
38
10.3.2 จำนวนผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
39
11.1.1ต้นทุนการผลิตรายแปลง
40
41
12.1.1 ราคากลางและราคารับซื้อข้าวไรซ์เบอรี่
42
12.1.2 ราคากลางและราคารับซื้อข้าว
43
13.1.1 จำนวนเกษตรกรและโรงสีที่ได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตข้าวไรซ์เบอรี่
44
13.2.1 จำนวนลานตากข้าว และโรงอบข้าว
45
14.1.1 มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีการแปรรูป/เพิ่มคุณค่าของสารอาหารข้าวไรซ์เบอรี่แยกตามประเภท
46
15.1.1จำนวนรูปแบบการบรรจุหีบห่อข้าวไรซ์เบอรี่ทั้งหมด
47
15.1.2 จำนวนรูปแบบการบรรจุหีบห่อที่ได้รับการตรวจสอบว่าสามารถรักษาคุณภาพและยืดอายุข้าวไรซ์เบอร์รี่
48
16.1.1 จำนวนผู้ผลิตข้าวสารไรซ์เบอรี่ที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของจังหวัด
49
16.1.2 จำนวนผู้ผลิตข้าวสารของจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GMP/HACCP
50
17.1.1 จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีข้าวสหกรณ์ และโรงสีเอกชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
51
17.1.2 ข้อมูลจำนวนโรงสีข้าวไรซ์เบอรี่ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
52
53
18.1.1 ข้อมูลแผนการ Road Show
54
18.1.2 ข้อมูลการ Matching ความต้องการของตลาด
55
19.1.1 มูลค่าและปริมาณการซื้อขายข้าวเปลือกและข้าวสารไรซ์เบอรี่
56
20.1.1 จำนวนโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริม Branding ข้าวไรซ์เบอรี่
57
21.1.1 จำนวนชนิดและรูปแบบบรรจุภัณฑ์และตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรองและมีการจดทรัพย์สินทางปัญญา
58
22.1.1 จำนวนช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์/จำนวนครั้งที่ประชาสัมพันธ์
59
60
23.1.1 ข้อมูลจำนวนสถานที่เก็บรวบรวมสินค้า - ขนาด , ที่ตั้ง
61
24.1.1 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการขนส่งข้าวไรซ์เบอรี่ไปจำหน่ายจำแนกตามการขายข้าวเปลือกและขายข้าวสาร
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu