ปฏิทิน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปฏิทินปฏิบัติงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
2
ประจำเดือน มกราคม 2562
3
4
วันที่กิจกรรมผู้รับผิดชอบ
5
1โหลดหนี้เข้าในระบบบำเหน็จบำนาญ ระหว่างวันที่ 1 - 5 ของเดือนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6
บันทึกคำสั่งบรรจุ ลาออก ให้ออก คำสั่งแก้ไขเงินเดือน ย้ายของข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
7
เพื่อประกอบการตั้งเบิกเงินเดือนประจำเดือน ในระบบจ่ายตรง
8
ติดตามผลการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ รายไตรมาสที่ 1กลุ่มนโยบายและแผน
9
2ตรวจค่าการศึกษาบุตร ระหว่างวันที่ 2 - 15 ของเดือนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
10
รายงาน "พุธเช้าข่าว สพฐ."กลุ่มอำนวยการ
11
3เตรียมข้อมูลจัดทำเงินเดือน ประมวลผล ตรวจสอบ และรายงานในระบบ ระหว่างวันที่ 3 - 10 ของเดือนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12
จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนประจำเดือนกลุ่มบริหารงานบุคคล
13
สรุปผลการดำเนินงานของ รร.เกี่ยวกับงบลงทุน ประจำปีงบประมาณกลุ่มนโยบายและแผน
14
4จัดทำบัญชีเงินทดรองราชการ ระหว่างวันที่ 4 - 15 ของเดือนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
15
ประชุมกลั่นกรอง งานวิทยฐานะก่อนนำ เสนอ กศจ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
16
5จัดทำบัญชีเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินเบิกแทนกัน และบัญชีอื่นๆ พร้อมหนังสือรายงาน สตง. ระหว่างวันที่ 5 - 15 ของเดือนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
17
6จัดทำหนังสือทวงลูกหนี้เงินยืม ระหว่างวันที่ 6 - 10 ของเดือนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18
เสนอแบบคำขอวิทยฐานะ ผอ.สพป.ลงนาม กลุ่มบริหารงานบุคคล
19
7เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ระหว่างวันที่ 7 - 15 ของเดือนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20
การจัดทำแผนงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
21
8ประชุมผู้บริหารการศึกษา สพป.ชม.2กลุ่มอำนวยการ
22
9ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ภายใน สพป.ชม.2กลุ่มอำนวยการ
23
รายงาน "พุธเช้าข่าว สพฐ."กลุ่มอำนวยการ
24
10จัดทำคำสั่งข้าราชการทีได้เลื่อนวิทยาฐานะและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ ศธจ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
25
11รวบรวมรายการหักหนี้ รายงานการหักหนี้ นำรายการจ่ายเข้าระบบ วางสลิป ระหว่างวันที่ 11-20 ของเดือนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
26
12
27
13
28
14
29
15ตรวจค่าการศึกษาบุตร ระหว่างวันที่ 1-15 ของเดือนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30
ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มข้อมูลภาครัฐ ในระบบข้อมูลภาครัฐ สวัสดิการรักษาพยาบาลกลุ่มบริหารงานบุคคล
31
รายงานการหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูกลุ่มอำนวยการ
32
16ตรวจค่าเช่าบ้าน ระหว่างวันที่ 16-20 ของเดือนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
33
ครูผู้ได้รับคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" เข้าร่วมประชุมและรับรางวัล ณ สพฐ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
34
รายงาน "พุธเช้าข่าว สพฐ."กลุ่มอำนวยการ
35
17นำส่งเงินเบิกเกินส่งคืน เงินรายได้แผ่น เงินประกันสัญญา และเงินอื่นๆ ในระบบ GFMIS ระหว่างวันที่ 17 ของเดือนถึงวันสิ้นเดือนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
36
18วันกองทัพไทยกลุ่มอำนวยการ
37
19
38
20โรงเรียนเสนอรายชื่อและผลงาน "โครงการ Obec awards"กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
39
รายงานคำสั่งตัดโอนอัตราข้ามหน่วยเบิก แจ้ง สพฐ. ในระบบจ่ายตรงกลุ่มบริหารงานบุคคล
40
21
41
22
42
23รายงาน "พุธเช้าข่าว สพฐ."กลุ่มอำนวยการ
43
24ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มข้อมูลภาครัฐ ในระบบข้อมูลภาครัฐ สวัสดิการรักษาพยาบาลกลุ่มบริหารงานบุคคล
44
25เขียนเช็คสั่งจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และส่งชำหนี้ต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 25-30 ของเดือนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45
จัดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.).กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
46
26รับแจ้งยอดคงเหลือเงินเดือนบำนาญ ลงยอดในโปรแกรม วางสลิป ระหว่างวันที่ 26-30 ของเดือนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
47
27บันทึกคำสั่งบรรจุ ลาออก ให้ออก คำสั่งแก้ไขเงินเดือน ย้ายของข้าราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
48
28เพื่อประกอบการตั้งเบิกเงินเดือนประจำเดือน ในระบบจ่ายตรง ของเดือนถัดไปกลุ่มบริหารงานบุคคล
49
29รายงาน "พุธเช้าข่าว สพฐ."กลุ่มอำนวยการ
50
30ทุกวันสิ้นเดือน สรุปยอดลูกหนี้เงินยืมราชการ สรุปผลการเบิกจ่ายงบสำนักงานเขต วันสิ้นเดือน - วันที่ 5 ของเดือนถัดไปกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
51
การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำกลุ่มบริหารงานบุคคล
52
53
31ทุกวันสิ้นเดือน สรุปยอดงบประมาณแต่ละประเภทตามทะเบียนคุม ให้เท่ากับรายงานในระบบ GFMIS วันสิ้นเดือน - วันที่ 5 ของเดือนถัดไปกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
54
ขอยกเว้นการเกณฑ์ทหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
55
การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu