3_8 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.3/8 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกุลทัต กล่อมกำเนิด
1 13 3 2547 30 5 2561 60 170
15
2
เด็กชายจิรายุ แสงโต
1 7 12 2546 30 5 2561 62 172
16
3
เด็กชายจุลจักร ม่วงไข่
1 30 10 2546 30 5 2561 41 175
17
4
เด็กชายเจษฏา ทองขวัญ
1 19 3 2547 30 5 2561 60 170
18
5
เด็กชายชยากร แสงตะวัน
1 3 4 2547 30 5 2561 50 167
19
6
เด็กชายณัฐชนน ปะมาละ
1 2 4 2547 30 5 2561 60 169
20
7
เด็กชายณัฒวัตร อุ่ยพานิช
1 29 8 2546 30 5 2561 40 170
21
8
เด็กชายเตรียมพล อ่ำบุญ
1 8 11 2546 30 5 2561 48 161
22
9
เด็กชายธนกร พรมอ่อน
1 6 11 2546 30 5 2561 59 166
23
10
เด็กชายธนธิป ตะเภาลอย
1 13 7 2547 30 5 2561 46 175
24
11
เด็กชายธนภัทร เนียมจันทร์
1 1 12 2546 30 5 2561 53 180
25
12
เด็กชายธีรโชติ ฟักบัว
1 14 4 2547 30 5 2561 51 169
26
13
เด็กชายนวรินทร์ พุ่มเจริญ
1 12 8 2546 30 5 2561 59 168
27
14
เด็กชายปฐมฤกษ สุขเกตุ
1 3 6 2547 30 5 2561 50 173
28
15
เด็กชายภูธเรศ นุ่มบุรี
1 19 8 2546 30 5 2561 60 180
29
16
เด็กชายรณพร กฤษนำพก
1 25 8 2546 30 5 2561 88 180
30
17
เด็กชายวรพจน์ ขวัญชัย
1 23 6 2546 30 5 2561 60 174
31
18
เด็กชายอินทัช พุฒแย้ม
1 27 2 2547 30 5 2561 57 189
32
19
เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุดาทิพย์
2 5 3 2547 30 5 2561 40 150
33
20
เด็กหญิงจิรานันท์ สืบสาย
2 2 6 2546 30 5 2561 66 162
34
21
เด็กหญิงฐิติมา แสงพรม
2 17 12 2546 30 5 2561 56 154
35
22
เด็กหญิงณัชชา วิเชียรวรรณกูล
2 12 8 2546 30 5 2561 40 155
36
23
เด็กหญิงณัฏฐา แก้วมาตย์
2 19 12 2546 30 5 2561 37 152
37
24
เด็กหญิงดวงกมล เหรียญทอง
2 12 1 2547 30 5 2561 59 168
38
25
เด็กหญิงธนพร โพธิ์ขวัญ
2 27 2 2547 30 5 2561 47 165
39
26
เด็กหญิงธิดารัตน์ มาตอุดม
2 21 3 2547 30 5 2561 60 162
40
27
เด็กหญิงนาตชา ปาทาน
2 17 11 2546 30 5 2561 58 156
41
28
เด็กหญิงบุญยานุช ธัญญมงคลชัย
2 21 12 2546 30 5 2561 49 158
42
29
เด็กหญิงเบญจมาศ คำหลัก
2 30 5 2546 30 5 2561 64 161
43
30
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ปานชัย
2 24 4 2547 30 5 2561 45 165
44
31
เด็กหญิงปวีณอร ล้ำเลิศ
2 29 4 2547 30 5 2561 64 165
45
32
เด็กหญิงปิยาพัชร กุนฑี
2 13 5 2547 30 5 2561 65 165
46
33
เด็กหญิงพัชรินทร์ อยู่เย็น
2 1 11 46 30 5 2561 38 158
47
34
เด็กหญิงพิชญา วงษ์ศักดิ์ศรี
2 5 12 2546 30 5 2561 41 154
48
35
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร เลียงครุธ
2 16 5 2547 30 5 2561 41 158
49
36
เด็กหญิงฟาห์ร่า ไทเศรษฐ
2 10 1 2547 30 5 2561 55 156
50
37
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เหมือนตาล
2 16 3 2547 30 5 2561 72 166
51
38
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ นิระเทียม
2 15 12 2546 30 5 2561 52 162
52
39
เด็กหญิงวิชญาพร เต็มสวัสดิ์
2 26 2 2547 30 5 2561 42 159
53
40
เด็กหญิงวิภาดา ทองอ่อน
2 14 4 2547 30 5 2561 55 168
54
41
เด็กหญิงศศิปภา มณฑา
2 9 4 2547 30 5 2561 45 155
55
42
เด็กหญิงสุวภัทร จอนเจ๊ก
2 22 11 2546 30 5 2561 57 162
56
43
เด็กหญิงสุวิภา ดีเรือง
2 27 9 2546 30 5 2561 33 162
57
44
เด็กหญิงอรจิรา สินเพ็ง
2 6 11 46 30 5 2561 69 163
58
45
เด็กหญิงอรนิชา เทพอาษา
2 13 8 2546 30 5 2561 52 163
59
46
เด็กหญิงอินทุอร มะโหฬาร
2 28 6 2546 30 5 2561 42 155
60
47
เด็กชายวสุธา ล้อมไล้
1 21 9 2545 30 5 2561 48 165
61
48 30 5 2561 55 163
62
49 30 5 2561 60 175
63
50 30 5 2561 55 180
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu