เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
29.45 27.91 23.45 19.20
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 3,565,500.00 1,049,900.00 466,900.00 314,000.00 269,000.00 995,000.00 454,000.00 379,000.00 162,000.00 836,000.00 277,000.00 237,000.00 322,000.00 684,600.00 442,780.00 206,820.00 35,000.00
7
ผล
งบแผ่นดิน
314,632.00 314,632.00 113,560.00 201,072.00 - - -
8
งบรายได้
33,100.00 33,100.00 - 33,100.00 - - -
9
1.1 พัฒนาบุคลากร แผน 375,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 215,000.00 20,000.00 20,000.00 175,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 -
10
ผล
งบแผ่นดิน
57,310.00 57,310.00 14,172.00 43,138.00 - - -
11
งบรายได้
- - - - -
12
1.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผน 100,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00
13
ผล
งบแผ่นดิน
7,952.00 7,952.00 2,328.00 5,624.00 - - -
14
งบรายได้
- - - - -
15
1.3 งานวิทยบริการ แผน 128,180.00 88,180.00 68,180.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
16
ผล
งบแผ่นดิน
72,040.00 72,040.00 1,930.00 70,110.00 - - -
17
งบรายได้
- - - - -
18
1.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา แผน 70,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
19
ในระดับคณะและหลักสูตร ผล
งบแผ่นดิน
8,460.00 8,460.00 6,460.00 2,000.00 - - -
20
งบรายได้
- - - - -
21
2.1 บริหารงานสำนักงานคณบดี แผน 640,500.00 340,500.00 240,500.00 35,000.00 65,000.00 105,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 105,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 90,000.00 35,000.00 35,000.00 20,000.00
22
ผล
งบแผ่นดิน
60,527.00 60,527.00 53,017.00 7,510.00 - - -
23
งบรายได้
- - - - -
24
2.2 ประชาสัมพันธ์คณะ แผน 100,000.00 25,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00
25
ผล
งบแผ่นดิน
1,080.00 1,080.00 1,080.00 - - - -
26
งบรายได้
- - - - -
27
2.3 ซ่อมบำรุง ติดตั้ง เคลื่อนย้าย แผน 100,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00
28
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา/เครื่องใช้สำนักงาน
ผล
งบแผ่นดิน
6,580.00 6,580.00 1,230.00 5,350.00 - - -
29
งบรายได้
- - - - -
30
2.4 งานวันเทคโนโลยี แผน 100,000.00 - 100,000.00 100,000.00 - -
31
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
32
งบรายได้
- - - - -
33
2.5 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร แผน 30,000.00 - 30,000.00 30,000.00 - -
34
ผล
งบแผ่นดิน
30,000.00 30,000.00 30,000.00 - - -
35
งบรายได้
- - - - -
36
2.6 ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์
แผน 80,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
37
ผล
งบแผ่นดิน
8,000.00 8,000.00 8,000.00 - - -
38
งบรายได้
- - - - -
39
2.7 บริหารงานหลักสูตร แผน 190,000.00 54,220.00 14,220.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 35,780.00 15,780.00 20,000.00
40
ผล
งบแผ่นดิน
25,538.00 25,538.00 3,198.00 22,340.00 - - -
41
งบรายได้
- - - - -
42
2.8 วัสดุฝึกสำหรับการเรียนการสอน แผน 180,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
43
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
44
งบรายได้
- - - - -
45
2.9 บริหารงานวิชาการ/กิจการนักศึกษา/
แผน 20,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
46
งานบริหารคณะฯ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
47
งบรายได้
- - - - -
48
2.10 วัดผล/ประเมินผลการศึกษา แผน 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
49
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
50
งบรายได้
- - - - -
51
2.11 ประชุม/ตอบแทนกรรมการประจำคณะ แผน 60,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
52
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
53
งบรายได้
11,500.00 11,500.00 11,500.00 - - -
54
2.12 วัสดุฝึกสำหรับพื้นฐานงานวิศวกรรม
แผน 61,820.00 - 30,000.00 30,000.00 - 31,820.00 31,820.00
55
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
56
งบรายได้
- - - - -
57
2.13 งานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร แผน 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
58
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
59
งบรายได้
- - - - -
60
2.14 ค่าจ้างดูแลลิฟท์และเครื่องปรับอากาศ
แผน 200,000.00 30,000.00 10,000.00 20,000.00 70,000.00 50,000.00 20,000.00 40,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00 50,000.00 10,000.00
61
ผล
งบแผ่นดิน
16,430.00 16,430.00 16,430.00 - - -
62
งบรายได้
- - - - -
63
2.15 การประกวดแข่งขันนวัตกรรมและ แผน 150,000.00 50,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00
64
เทคโนโลยีระดับชาติ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
65
งบรายได้
- - - - -
66
2.16 การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ แผน 30,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00 15,000.00 10,000.00 - -
67
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
68
งบรายได้
- - - - -
69
2.17 พัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ แผน 50,000.00 25,000.00 15,000.00 10,000.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
70
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
71
งบรายได้
- - - - -
72
2.18 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แผน 30,000.00 26,000.00 22,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 - -
73
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
74
งบรายได้
21,600.00 21,600.00 21,600.00 - - -
75
1.1 สนับสนุนอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
แผน 80,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
76
ทางวิชาการ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
77
งบรายได้
- - - - -
78
1.2 สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัยและ แผน 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 -
79
ศูนย์บริการทางวิศวกรรม ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
80
งบรายได้
- - - - -
81
1.3 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี แผน 80,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 40,000.00 40,000.00
82
อุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
83
งบรายได้
- - - - -
84
1.4 สนับสนุนวัสดุคอมพิวเตอร์ แผน 100,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00
85
ผล
งบแผ่นดิน
5,715.00 5,715.00 5,715.00 - - -
86
งบรายได้
- - - - -
87
1.5 สนับสนุนสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่ง
แผน 30,000.00 - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -
88
ทางวิชาชีพ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
89
งบรายได้
- - - - -
90
1.1 งานบริการวิชาการ/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
แผน 50,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 -
91
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
92
งบรายได้
- - - - -
93
1.2 ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
แผน 100,000.00 - - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
94
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
95
งบรายได้
- - - - -
96
1.1โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนศ. แผน 50,000.00 - - - 50,000.00 50,000.00
97
ใหม่ การประชุมผู้ปกครองฯ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
98
งบรายได้
- - - - -
99
1.2โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูช่าง
แผน 40,000.00 - - - 40,000.00 40,000.00
100
พระวิษณุกรรม ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu