เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
3
29.45 27.91 23.45 19.20
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน 3,511,061.00 1,029,900.00 466,900.00 314,000.00 249,000.00 1,045,010.00 444,000.00 459,010.00 142,000.00 816,000.00 277,000.00 237,000.00 302,000.00 664,600.00 442,780.00 186,820.00 35,000.00
7
ผล
งบแผ่นดิน
993,466.23 510,270.00 140,594.00 242,667.00 127,009.00 322,929.95 110,780.00 118,650.00 93,499.95 160,266.28 58,861.00 101,405.28 - - - - -
8
งบรายได้
675,430.20 318,112.23 113,296.00 183,040.00 21,776.23 270,348.00 82,911.00 66,573.00 120,864.00 87,479.97 17,423.97 43,456.00 26,600.00 - - - -
9
1.1 พัฒนาบุคลากร แผน 375,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 215,000.00 20,000.00 20,000.00 175,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 -
10
ผล
งบแผ่นดิน
136,198.00 79,322.00 14,172.00 34,192.00 30,958.00 26,997.00 - 15,762.00 11,235.00 29,879.00 2,019.00 27,860.00 -
11
งบรายได้
28,130.00 2,000.00 - - 2,000.00 26,130.00 20,980.00 1,150.00 4,000.00 - - - - -
12
1.2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แผน 100,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00
13
ผล
งบแผ่นดิน
29,694.00 7,952.00 2,328.00 5,624.00 2,180.00 2,180.00 19,562.00 12,738.00 6,824.00 -
14
งบรายได้
- - - - -
15
1.3 งานวิทยบริการ แผน 128,180.00 88,180.00 68,180.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
16
ผล
งบแผ่นดิน
72,040.00 72,040.00 1,930.00 70,110.00 - - -
17
งบรายได้
68,180.00 68,180.00 68,180.00 - - -
18
1.4 งานประกันคุณภาพการศึกษา แผน 70,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
19
ในระดับคณะและหลักสูตร ผล
งบแผ่นดิน
8,460.00 8,460.00 6,460.00 2,000.00 - - -
20
งบรายได้
30,500.00 5,000.00 5,000.00 25,500.00 25,500.00 - -
21
2.1 บริหารงานสำนักงานคณบดี แผน 640,500.00 340,500.00 240,500.00 35,000.00 65,000.00 105,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 105,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 90,000.00 35,000.00 35,000.00 20,000.00
22
ผล
งบแผ่นดิน
436,443.28 264,153.00 88,051.00 88,051.00 88,051.00 85,559.00 79,780.00 708.00 5,071.00 86,731.28 29,960.00 56,771.28 -
23
งบรายได้
196,083.20 179,904.23 104,800.00 66,200.00 8,904.23 6,000.00 6,000.00 10,178.97 9,720.97 458.00 -
24
2.2 ประชาสัมพันธ์คณะ แผน 100,000.00 25,000.00 15,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00 25,000.00 30,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 20,000.00
25
ผล
งบแผ่นดิน
1,520.00 1,080.00 1,080.00 - 440.00 440.00 - -
26
งบรายได้
13,467.00 2,872.00 2,872.00 10,595.00 1,835.00 688.00 8,072.00 - -
27
2.3 ซ่อมบำรุง ติดตั้ง เคลื่อนย้าย แผน 100,000.00 30,000.00 30,000.00 40,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00
28
ครุภัณฑ์ทางการศึกษา/เครื่องใช้สำนักงาน
ผล
งบแผ่นดิน
60,065.95 6,580.00 1,230.00 5,350.00 53,485.95 53,485.95 - -
29
งบรายได้
42,575.00 6,580.00 6,580.00 35,995.00 35,995.00 - -
30
2.4 งานวันเทคโนโลยี แผน 100,000.00 - 100,000.00 100,000.00 - -
31
ผล
งบแผ่นดิน
78,052.00 - 68,102.00 - 65,032.00 3,070.00 9,950.00 9,950.00 -
32
งบรายได้
21,600.00 - 21,600.00 21,600.00 - -
33
2.5 ฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร แผน 30,000.00 - 30,000.00 30,000.00 - -
34
ผล
งบแผ่นดิน
30,000.00 - 30,000.00 30,000.00 - -
35
งบรายได้
1,080.00 1,080.00 1,080.00 - - -
36
2.6 ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์
แผน 80,000.00 25,055.00 5,055.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
37
ผล
งบแผ่นดิน
21,000.00 8,000.00 - 8,000.00 13,000.00 13,000.00 - -
38
งบรายได้
- - - - -
39
2.7 บริหารงานหลักสูตร แผน 190,000.00 54,220.00 14,220.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 35,780.00 15,780.00 20,000.00
40
ผล
งบแผ่นดิน
57,578.00 25,538.00 3,198.00 22,340.00 32,040.00 1,000.00 18,900.00 12,140.00 - -
41
งบรายได้
2,900.00 2,900.00 2,900.00 - - -
42
2.8 วัสดุฝึกสำหรับการเรียนการสอน แผน 180,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
43
ผล
งบแผ่นดิน
23,695.00 - 23,695.00 12,360.00 11,335.00 - -
44
งบรายได้
- - - - -
45
2.9 บริหารงานวิชาการ/กิจการนักศึกษา/
แผน 20,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
46
งานบริหารคณะฯ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
47
งบรายได้
- - - - -
48
2.10 วัดผล/ประเมินผลการศึกษา แผน 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
49
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
50
งบรายได้
- - - - -
51
2.11 ประชุม/ตอบแทนกรรมการประจำคณะ แผน 60,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
52
ผล
งบแผ่นดิน
5,310.00 5,310.00 5,310.00 - - -
53
งบรายได้
19,500.00 19,500.00 11,500.00 8,000.00 - - -
54
2.12 วัสดุฝึกสำหรับพื้นฐานงานวิศวกรรม
แผน 61,820.00 - 30,000.00 30,000.00 - 31,820.00 31,820.00
55
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
56
งบรายได้
- - - - -
57
2.13 งานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร แผน 30,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 -
58
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
59
งบรายได้
30,792.00 8,496.00 8,496.00 8,496.00 8,496.00 13,800.00 13,800.00 -
60
2.14 ค่าจ้างดูแลลิฟท์และเครื่องปรับอากาศ
แผน 200,000.00 30,000.00 10,000.00 20,000.00 70,000.00 50,000.00 20,000.00 40,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 60,000.00 50,000.00 10,000.00
61
ผล
งบแผ่นดิน
16,430.00 16,430.00 16,430.00 - - -
62
งบรายได้
- - - - -
63
2.15 การประกวดแข่งขันนวัตกรรมและ แผน 150,000.00 50,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00
64
เทคโนโลยีระดับชาติ ผล
งบแผ่นดิน
4,990.00 - 4,990.00 4,990.00 - -
65
งบรายได้
88,748.00 - 41,005.00 17,885.00 23,120.00 47,743.00 3,463.00 31,480.00 12,800.00 -
66
2.16 การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ แผน 30,000.00 5,000.00 5,000.00 25,000.00 15,000.00 10,000.00 - -
67
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
68
งบรายได้
25,800.00 - 15,350.00 15,350.00 10,450.00 10,450.00 -
69
2.17 พัฒนาระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ แผน 50,000.00 25,000.00 15,000.00 10,000.00 15,000.00 5,000.00 10,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
70
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
71
งบรายได้
- - - - -
72
2.18 พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
แผน 30,000.00 26,000.00 22,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 - -
73
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
74
งบรายได้
21,600.00 21,600.00 21,600.00 - - -
75
1.1 สนับสนุนอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
แผน 80,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
76
ทางวิชาการ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
77
งบรายได้
- - - - -
78
1.2 สนับสนุนหน่วยจัดการงานวิจัยและ แผน 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,000.00 10,000.00 -
79
ศูนย์บริการทางวิศวกรรม ผล
งบแผ่นดิน
17,212.00 - 3,068.00 3,068.00 14,144.00 14,144.00 -
80
งบรายได้
1,068.00 - - 1,068.00 1,068.00 -
81
1.3 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี แผน 80,000.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 40,000.00 40,000.00
82
อุตสาหกรรม ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
83
งบรายได้
- - - - -
84
1.4 สนับสนุนวัสดุคอมพิวเตอร์ แผน 100,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 10,000.00 10,000.00
85
ผล
งบแผ่นดิน
5,715.00 5,715.00 5,715.00 - - -
86
งบรายได้
- - - - -
87
1.5 สนับสนุนสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่ง
แผน 30,000.00 - 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -
88
ทางวิชาชีพ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
89
งบรายได้
- - - - -
90
1.1 งานบริการวิชาการ/ถ่ายทอดเทคโนโลยี
แผน 50,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20,000.00 20,000.00 -
91
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
92
งบรายได้
- - - - -
93
1.2 ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
แผน 100,000.00 - - 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
94
ผล
งบแผ่นดิน
3,068.00 - 3,068.00 3,068.00 - -
95
งบรายได้
4,240.00 - - 4,240.00 4,240.00 -
96
1.1โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนศ. แผน 50,000.00 - - - 50,000.00 50,000.00
97
ใหม่ การประชุมผู้ปกครองฯ ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
98
งบรายได้
- - - - -
99
1.2โครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครูช่าง
แผน 40,000.00 - - - 40,000.00 40,000.00
100
พระวิษณุกรรม ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
Loading...
Main menu