6_5 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.6/5 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายอัครพนธ์ กมลสัจจะ
1 5 4 2544 30 5 2561 70 179
15
2
นายสุทธิภาคย์ อิสริยอังกูร
1 14 2 2544 30 5 2561 65 175
16
3
นายชนม์เจริญ บารมีธนเศรษฐ์
1 30 5 2561 49 169
17
4
นายธนภัทร วงศ์อุไร
1 16 12 2543 30 5 2561 61 177
18
5 นายพลพล วิญญะกูล1 7 1 2544 30 5 2561 57 177
19
6
นายรัชพล จันทร์ศิริ
1 19 3 2544 30 5 2561 55 170
20
7 นายวรินทร ชุณสาย1 31 3 2544 30 5 2561 70 165
21
8
นายวันชนะ พรมนิ่ม
1 15 12 2543 30 5 2561 75 180
22
9
นายสมชาย ทิพรัตน์
1 8 7 2544 30 5 2561 69 182
23
10
นายเอกอาทิตย์ คำเครือ
1 26 8 2543 30 5 2561 60 172
24
11
นายณัฐพนธ์ เสือคุ้ม
1 20 11 2543 30 5 2561 61 176
25
12 นายธนนนท์ สังขจร1 14 1 2544 30 5 2561 80 180
26
13
นายพิชญุตม์ อินทร์ขำ
1 7 7 2543 30 5 2561 79 180
27
14
นายพิพัฒน์พงษ์ สิงห์ชัง
1 16 6 2543 30 5 2561 60 170
28
15
นายภัทรดนัย โมทิม
1 14 3 2543 30 5 2561 50 168
29
16
นายชลธร สายสวรรค์
1 17 1 2544 30 5 2561 90 180
30
17
นายณัฐสิทธิ์ กาวี
1 7 6 2543 30 5 2561 50 168
31
18
นายจิรวัฒน์ เส็งขำ
1 29 10 2543 30 5 2561 48 175
32
19
นายพงศกร รุ่งโชติ
1 8 6 2543 30 5 2561 70 170
33
20 นายมนัสชัย เทศผล1 19 2 2544 30 5 2561 58 171
34
21 นายกฤษฎา บุญนิ่ม1 5 1 2543 30 5 2561 58 176
35
22
นางสาววันทนีย์ บุญสม
1 13 6 2543 30 5 2561 53 165
36
23
นางสาวจันจิรา จันทร์ฉาย
1 26 6 2544 30 5 2561 85 169
37
24
นางสาวพิชญา จิ๋วรี
2 2 8 2544 30 5 2561 50 163
38
25
นางสาวกนกอร โฉมสุข
2 4 12 2543 30 5 2561 48 165
39
26
นางสาวตรีรัตน์ ขุนทอง
2 27 8 2543 30 5 2561 55 160
40
27
นางสาวนารินี พูลพัฒนา
2 14 5 2543 30 5 2561 44 155
41
28
นางสาวภัทรพร เทศเขียว
2 19 6 2543 30 5 2561 120 166
42
29
นางสาวปิยะพร เต็มปิยพล
2 1 2 2544 30 5 2561 55 162
43
30
นางสาววิชญาดา คงทรัพย์
2 14 3 2543 30 5 2561 38 150
44
31
นางสาวกวินธิดา อ่วมสุข
2 4 3 2543 30 5 2561 51 168
45
32
นางสาวจิณห์จุฑา แตงสวน
2 4 8 2543 30 5 2561 51 168
46
33
นางสาวภัทรวดี ตันฮะ
2 28 3 2544 30 5 2561 52 158
47
34
นางสาวบุษกร กันเกตุ
2 12 4 2544 30 5 2561 42 155
48
35
นางสาวธนิษฐา อ่วมสินธุ์
2 16 12 2543 30 5 2561 43 155
49
36
นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมเกิด
2 15 3 2544 30 5 2561 51 155
50
37
นางสาวระพีพรรณ เทียนงาม
2 8 2 2544 30 5 2561 49 159
51
38
นางสาวมณธินี ผลแก้ว
2 26 12 2543 30 5 2561 68 153
52
39
นางสาวนฤมล เม่นทองคำ
2 16 10 2543 30 5 2561 45 165
53
40
นางสาวณัฐณิชา แตงเส็ง
2 16 10 2544 30 5 2561 52 163
54
41
นางสาวประภัสสร ทำบุญ
2 8 4 2544 30 5 2561 48 162
55
42
นางสาวปัณฑิตา คงเนตร
2 26 9 2543 30 5 2561 56 158
56
43
นางสาววรรณวิษา แสนอินทร์
2 16 7 2543 30 5 2561 88 165
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu