59-Student-Myschool.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้
3
(e-Learning พื้นที่เสี่ยงภาคใต้) ประจำปี 2559
4
ชื่อโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
5
6
ลำดับชื่อสกุล อีเมลล์รหัสระดับชั้นแผนการเรียน
7
UsernamePassword
8
รหัสบัตรประชาชน(เลขท้ายบัตรประชาชนสี่ตัวสุดท้าย)
9
1มานะ ยิ่งขยันstudent1@gmail.com12345678912341234ม.5
วิทย์-คณิต
**ตัวอย่างข้อมูล
10
1ธนภัทรตู้ดำ
03885@thungyaopadungsit.ac.th
19204001955695569ม.4/1
วิทย์-คณิต
11
2ธีรยุทธวัฒมี
Teerayut2478@gmail.com
19204001914581458ม.4/1
วิทย์-คณิต
12
3
พงษ์ปิภัทร
ด้วงหมุน
pensupat12@gmail.com
19208000425652565ม.4/1
วิทย์-คณิต
13
4เอกรัตน์
ทรัพย์รุ่งเรือง
gio2478ff@gmail.com18098001744284428ม.4/1
วิทย์-คณิต
14
5ทศวรรต
จันทร์สวัสดิ์
Tossawat093@gmail.com
19204001931083108ม.4/1
วิทย์-คณิต
15
6เก็จมณีหนกหลัง
03863@thungyaopadungsit.ac.th
19204001896239623ม.4/1
วิทย์-คณิต
16
7ชนาภรณ์
คงวัฒนานนท์
Chanaphon.2543.10.2@gmail.com
19299007673817381ม.4/1
วิทย์-คณิต
17
8อัญชลีหอยสกุล
03878@thungyaopadungsit.ac.th
19204001936473647ม.4/1
วิทย์-คณิต
18
9ณัฐพรเพชรชัย
03902@thungyaopadungsit.ac.th
19106000963866386ม.4/1
วิทย์-คณิต
19
10ธิญาดาหูเขียว
03903@thungyaopadungsit.ac.th
19204001906720672ม.4/1
วิทย์-คณิต
20
11
สุดารัตน์
แซ่โค้ว
03911@thungyaopadungsit.ac.th
19204001916011601ม.4/1
วิทย์-คณิต
21
12กัญชนาโคกเขา
03934@thungyaopadungsit.ac.th
19203011961256125ม.4/1
วิทย์-คณิต
22
13จิราพรเวชรังษี
03934@thungyaopadungsit.ac.th
19204001923492349ม.4/1
วิทย์-คณิต
23
14ชนาภาแสนสุภา
chanapa504@gmail.com
12299009105630563ม.4/1
วิทย์-คณิต
24
15ธิดาเทพอินทรัตน์
oivnarakarr@gmail.com
19204001918651865ม.4/1
วิทย์-คณิต
25
16พิมพ์ชนกแซ่เอี้ยว
03940@thungyaopadungsit.ac.th
19299007617311731ม.4/1
วิทย์-คณิต
26
17
ศิริรัตน์
ชัยศิริ
03943@Thungyaopadungsit.ac.th
19204001949704970ม.4/1
วิทย์-คณิต
27
18
สิริลักษณ์
อุดมโชคไพศาล
03944@thungyaopadungsit.ac.th
19299007592579257ม.4/1
วิทย์-คณิต
28
19สุทธิตาดิเส็ม
03946@Thungyaopadungsit.ac.th
19204001933023302ม.4/1
วิทย์-คณิต
29
20
ณัฐธิดาพร
สำนักพงศ์
Nuttidaporn000@gmail.com
19203012007180718ม.4/1
วิทย์-คณิต
30
21ภาวิดาจาวิสูตร
03973@thungyaopadungsit.ac.th
19204001915981598ม.4/1
วิทย์-คณิต
31
22
รัชนีกรณ์
ห้วนเซ่งforntem@gmail.com19204001927052705ม.4/1
วิทย์-คณิต
32
23เอลดาพลพัง
amponphang@gmail.com
19204001900280028ม.4/1
วิทย์-คณิต
33
24ณัฏฐิชาตู้ดำ
03885@thungyaopadungsit.ac.th
12009012906090609ม.4/1
วิทย์-คณิต
34
25
รวินท์นิภา
นิคะ
04335@thungyaopadungsit.ac.th
19299007918011801ม.4/1
วิทย์-คณิต
35
26
ฤทัยรัตน์
แก้วพิทักษ์
04482@thungyaopadungsit.ac.th
1910501182478247ม.4/1
วิทย์-คณิต
36
27
สุดารัตน์
แก้วพิทักษ์
04493@thungyaopadungsit.ac.th
19204001917761776ม.4/1
วิทย์-คณิต
37
28วิวธวัชไทยดำ
viewtawach@gmail.com
19204001932053205ม.4/3
วิทย์-คณิต
38
29กัญญาณัฐ
บางเจริญทรัพย์
kanyanut0565@gmail.com
19299007584808480ม.4/3
วิทย์-คณิต
39
30จันจิราชุมคง
cvbnjfghjj9@gmail.com
19204001924622462ม.4/3
วิทย์-คณิต
40
31ทิพวรรณชุมคง
jjjmobile5566@gmail.com
19204001928292829ม.4/3
วิทย์-คณิต
41
32นราธิปวิจิตรjub10768hotmail.com19106000974987498ม.4/3
วิทย์-คณิต
42
33
พัสตราภรณ์
ชูชาติ
phatraphonchuchat948@gmail.com
19204001926242624ม.4/3
วิทย์-คณิต
43
34
มัสยูวารี
เต้งชู
03872@thungyaopadungsit.ac.th
19203011924992499ม.4/3
วิทย์-คณิต
44
35วรินจิรามอบพิจิตร
warinjiramoppijitr@gmail.com
19203011968696869ม.4/3
วิทย์-คณิต
45
36วิชุดาสงนวล
03874@thungyaopadungsit.ac.th
19204001948214821ม.4/3
วิทย์-คณิต
46
37วิมลศิริ
ตั้นธนาภูวนัตถ์
tanthanaphuwanat@gmail.com
19299007643744374ม.4/3
วิทย์-คณิต
47
38ศิรินาฏลีลา
kam.leela0604@gmail.com
13102001725442544ม.4/3
วิทย์-คณิต
48
39อาทิตยาเพ็งแจ่ม
kaew0957721773@gmail.com
19204001902810281ม.4/3
วิทย์-คณิต
49
40ฐิญานัฐ
อมรวรพักตร์
eingsmile1803@hotmail.com
19299007962926292ม.4/3
วิทย์-คณิต
50
41
นิธิลักษณ์
ษัฏเสน
03904@Thungyaopadungsit.ac.th
19204001917091709ม.4/3
วิทย์-คณิต
51
42สาวิตรีหนูสงค์
sawitri03909@gmail.com
19204001917841784ม.4/3
วิทย์-คณิต
52
43โญธิกาจันทนา
lavaais180659@gmail.com
19204001898879887ม.4/3
วิทย์-คณิต
53
44สุธารินีมณีนิล
03947@thungyaopadungsit.ac.th
19204001940404040ม.4/3
วิทย์-คณิต
54
45กุลนิษฐ์เกาะกลางkulanid5@gmail.com19204001933533353ม.4/3
วิทย์-คณิต
55
46
ปรางทิพย์
ฝันนิมิตร
03969@Thungaopadungsit.ac.th
19204001948724872ม.4/3
วิทย์-คณิต
56
47ศรัณยา
อินทร์แก้ว
sarunya270143@gmail.com
19299007342544254ม.4/3
วิทย์-คณิต
57
48สโรชาทองโท
saracha205@gmail.com
19299007685408540ม.4/3
วิทย์-คณิต
58
49อุสมามะลิล้อม
03979@tungyaopadungsit.ac.th
19299007706410641ม.4/3
วิทย์-คณิต
59
50อภิญญาแซ่เอียบ
apinyaya876@gmail.com
19204001938683868ม.4/3
วิทย์-คณิต
60
51
ธัญญารัตน์
แก้วฤทธิ์
Thanyaratkaewrit@gmail.com
19204001937953795ม.4/3
วิทย์-คณิต
61
52กนิษฐาชูช่วย
04341@thungyaopadungsit.ac.th
19009012263866386ม.4/3
วิทย์-คณิต
62
53ปัทวียงค์หนู
03715@thungyaopadungsit.ac.th
19204001897479747ม.5/1
วิทย์-คณิต
63
54ศราวุธวงศ์ทองclo.2255@gmail.com19204001893059305ม.5/1
วิทย์-คณิต
64
55สิงหนาทขาวดี
03719@thungyaopadungsit.ac.th
19204001877617761ม.5/1
วิทย์-คณิต
65
56เจษฎากรศรีเกตุ
pon0941385663@gmail.com
19204001885118511ม.5/1
วิทย์-คณิต
66
57จิรายุสไฝขาวth.g.s.191@gmail.com19204001872817281ม.5/1
วิทย์-คณิต
67
58ไพโรจน์แก้วจินดาjame3780@gmail.com19399004151245124ม.5/1
วิทย์-คณิต
68
59สหชัยคืนตัก
03785@thungyaopadungsit.ac.th
19299007438903890ม.5/1
วิทย์-คณิต
69
60ชนาธิปเข็มทอง
03812@thungyaopadungsit.ac.th
19204001888568856ม.5/1
วิทย์-คณิต
70
61อนิรุตบวชชุม
kitnaijai_191@hotmail.co.th
19204001849154915ม.5/1
วิทย์-คณิต
71
62กาญจนาขาวดี
sompuk28@gmail.com
19204001876807680ม.5/1
วิทย์-คณิต
72
63กุลวดีหะเทศ
ploykulwadee.3723@gmail.com
1101801050683683ม.5/1
วิทย์-คณิต
73
64ญาณิศาหมาดบิเละ
yanisa3727@gmail.com
19204001877957795ม.5/1
วิทย์-คณิต
74
65ปาริฉัตรด้วงแก้ว
03729@thungyaopadungsit.ac.th
19204001885978597ม.5/1
วิทย์-คณิต
75
66ลลิตาแซ่โค้ว
mueyzuza@gmail.com
13399005767016701ม.5/1
วิทย์-คณิต
76
67
พุทธรักษา
เอ้งฉ้วน
03761@thungyaopadungsit.ac.th
19204001886358635ม.5/1
วิทย์-คณิต
77
68วราภรณ์นุ่นรัตน์
03764@thungyaopadungsit.ac.th
19204001872307230ม.5/1
วิทย์-คณิต
78
69สาริณีสุขแก้ว
03765@thungyaopadungsit.ac.th
19204001868536853ม.5/1
วิทย์-คณิต
79
70สุภัสราปากอ่อน
03767@thungyaopadungsit.ac.th
19106000961656165ม.5/1
วิทย์-คณิต
80
71อารียา
เมืองเหล็ก
fah24122542@gmail.com
13007011487438743ม.5/1
วิทย์-คณิต
81
72ชนัญธิดานวลแก้ว
@thungyaopadungsit.ac.th
19299007050255025ม.5/1
วิทย์-คณิต
82
73วรรณพร
เก้าเอี้ยน
03794@thungyaopadungsit.ac.th
19204001882018201ม.5/1
วิทย์-คณิต
83
74จิราพรยิ้มเส้ง
03840@thungyaopadungsit.ac.th
19299007509850985ม.5/1
วิทย์-คณิต
84
75จิราพัชรยิ้มเส้ง
03841@thungyaopadungsit.ac.th
1929900750977977ม.5/1
วิทย์-คณิต
85
76ชนิดาปานลุง
03844@thungyaopadungsit.ac.th
19204001911991199ม.5/1
วิทย์-คณิต
86
77กชกรกำไรรักษา
04002@thungyaopadungsit.ac.th
19204001913851385ม.5/1
วิทย์-คณิต
87
78ปุณยาพรทองขวิด
punyapornthongkwid4185@gmail.com
29299000085438543ม.5/1
วิทย์-คณิต
88
79จารุวรรณประภาศรี
4197@thungyaopadungsit.ac.th
19204001859715971ม.5/1
วิทย์-คณิต
89
80บัวชมพูแดงมาด
04202@thungyaopadungsit.ac.th
19204001876477647ม.5/1
วิทย์-คณิต
90
81ญัฐชนก
เลิศชัยพัฒนากุล
04326@thungyaopadungsit.ac.th
19204001878767876ม.5/1
วิทย์-คณิต
91
82สุนิสาเพ้งหล้ง
04337@thungyaopadungsit.ac.th
19204001859385938ม.5/1
วิทย์-คณิต
92
83จินดาหราวรรณกลัด
jindahra6929@gmail.com
19299007125282528ม.5/1
วิทย์-คณิต
93
84สุนิสาขวัญเมือง04500fah@gmail.com18004002943634363ม.5/1
วิทย์-คณิต
94
85กรวิจิตร
พันธุศักดิ์
konvijit@gmail.com19299007024502450ม.5/3
วิทย์-คณิต
95
86
นันทวัฒน์
เส้งแก้ว
zeddtsuto14.zk@gmail.com
19204001848004800ม.5/3
วิทย์-คณิต
96
87ชนัญญูศรีจันทร์fanrung3@gmail.com19204001864546454ม.5/3
วิทย์-คณิต
97
88รัฐชัย
ยุทธวรวิทย์
fantata2015@gmail.com
19204001882108210ม.5/3
วิทย์-คณิต
98
89ชุติมาเข็มทอง
mynameischutima@gmail.com
19204001859625962ม.5/3
วิทย์-คณิต
99
90ปิยะธิดาตู้ดำyoulikeiei@gmail.com19299007427962796ม.5/3
วิทย์-คณิต
100
91มาริสารอดศรี
03732@thungyaopadungsit.ac.th
19204001886278627ม.5/3
วิทย์-คณิต
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu