อาจารย์ประจำหลักสูตร--บัณฑิตศึกษา 2559
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
อ.ประจำหลักสูตร (ระดับบัณฑิตศึกษา) ปีการศึกษา 2559
2
3
ลำดับที่หลักสูตรชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิคุณสมบัติ
4
อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อ.ผู้สอบวิทยานิพนธ์อ.ผู้สอน
5
คณะครุศาสตร์
6
1ค.ม. (การบริหารการศึกษา)1. อ. ดร.เนาวรัตน์ ตรีไพบูลย์ปร.ด. การบริหารการศึกษา
7
2. ผศ. ดร.จรุณี เก้าเอี้ยนศษ.ด. การบริหารการศึกษา
8
3. ผศ. ดร.นิตยา เรืองแป้นปร.ด. การบริหารการศึกษา
9
4. รศ.ดุษฎี มัชฌิมาภิโรกศ.ม. การอุดมศึกษา
10
5. รศ.ดร.สันติ บุญภิรมย์Ph.D. Development Education
11
12
2ค.ม. (การสอนอิสลามศึกษา)1. อ. ดร.มูฮำหมัดสุใหมี เฮงยามาPh.D. Islamic Revealed Knowledge
13
2. อ. ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะPh.D. Islamic Studies
14
3. อ. ดร.อับดุลรอแม สุหลงPh.D.Islamic Civilization
15
4. รศ.ทวีศักดิ์ ทิพย์รอดกศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา
16
5. อ.ดร.ยามีละห์ โต๊ะแมPh.D.Islamic Civilization
17
18
3ค.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา)1. ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนาศศ.ด. การวิจัยและพัฒนาการศึกษา
19
2. อ. ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะวท.ด. การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกตร์
20
3. ผศ. ดร.วรพจน์ แซ่หลีปร.ด. วิจัย สถิติ และวิทยาการปัญญา
21
4. ผศ. ดร.ศุภลักษณ์ สินธนากศ.ด. การทดสอบและวัดผลการศึกษา
22
5. อ.ปราณี หลำเบ็ญสะศษ.ม. การวัดผลและวิจัยการศึกษา
23
คณะวิทยาการจัดการ
24
4บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต1. อ. ดร.อุมาพร เชิงเชาว์Ph.D. Business Administration
25
2. ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์Ph.D. Business Administration
26
3. ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการPh.D. Business Administration
27
4. รศ. ดร.ศิษฐ์ธวัช มั่นเศรษฐวิทย์Ph.D. Organization  Management
28
5. ผศ.ดร.ฐานกุล กุฎิภักดีPh.D. Business Administration
29
30
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
31
5วท.ม. (สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา)1. อ. ดร.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม
32
2. อ. ดร.วรศิริ เสียงสนั่นPh.D. Environmental and Process engineering
33
3. อ. ดร.ประดิพัทธ์ บำรุงศรีPh.D Environmental and Process engineering
34
4. รศ. ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะPh.D. Organic Chemistry
35
5. อ. ดร.ลิลา เรืองแป้นPh.D. Fishery
36
37
6ปร.ด. (จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)1. รศ. ดร.วิชิต เรืองแป้นPh.D. Environmental Biology
38
2. อ. ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ปร.ด. การจัดการสิ่งแวดล้อม
39
3. อ.ดร.นฤมล ทองมากปร.ด. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
40
4. Dr.Md.Sani IbrahimPh.D Org Chemistry
41
5. อ. ดร.นิสาพร มูหะมัดปร.ด. ชีวเคมี
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu