ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
מערכת לשבוע שבין יט'-כג' סיון 30/5-3/6
2
מערכת שעות לכיתה ט' - 1
3
שעהיום איום ביום גיום דיום ה
4
08:00פתיחתא, תפעלת שחרית וארוחת בוקר
5
9:45-10:45תושב"עאנגליתחנ"גשיחת ראש הישיבה
6
11:00-12:30מדעיםתושב"עחינוך תעבורתימתמטיקה
7
12:30ארוחת צהריים
8
13:00-14:00תפילת מנחה וסדר צהריים
9
14:00-14:45מנוחת צהריים ושעות פרטניות
10
14:45-16:10תושב"עאנגליתתושב"עלשון והבעהתורה
11
16:20-17:45תושב"ענביאחינוך תעבורתימתמטיקה
12
13
מערכת שעות לכיתה י' - 1
14
שעהיום איום ביום גיום דיום ה
15
08:00פתיחתא, תפלת שחרית וארוחת בוקר
16
9:45-10:45היסטוריהמוק אליהומדעים/הדמייה לתיאוריה (חובה לגשת)שיחת ראש הישיבה
17
11:00-12:30תנ"ךאנגליתחנ"גלשון והבעה
18
12:30ארוחת צהריים
19
13:00-14:00תפילת מנחה וסדר צהריים
20
14:00-14:45מנוחת צהריים ושעות פרטניות
21
14:45-16:10אנגליתמתמטיקה 4+5 יח"לתושב"עמתמטיקה - בגרות פנימית 3 יח"למתמטיקה
22
16:20-17:45תושב"עתושב"עחינוך תעבורתי - חזרה עצמאיתתנ"ך
23
24
מערכת שעות לכיתה יא' - 1
25
08:00פתיחתא, תפילת שחרית וארוחת בוקר
26
9:45-10:45תנ"ךתנ"ךתנ"ךשיחת ראש הישיבה
27
11:00-12:30חזרה עצמאית בלשון
28
12:30ארוחת צהריים
29
13:00-14:00תפילת מנחה וסדר צהריים
30
14:00-14:45מנוחת צהריים ושעות פרטניות
31
14:45-16:1014:00 בגרות בהיסטוריהמחשבת ישראלתגבור בלשוןתגבור בלשון13:00 בגרות בלשון
32
16:20-17:45תגבור בלשוןתושב"ע
33
34
מערכת שעות לכיתה יב' - 1
35
שעהיום איום ביום גיום דיום ה
36
08:00פתיחתא, תפילת שחרית וארוחת בוקר
37
9:45-10:45אנגלית - הגשת תלקיטתנ"ך /תקשורת מעשי
38
11:00-12:30
39
12:30ארוחת צהריים
40
13:00-14:00תפילת מנחה וסדר צהריים
41
14:00-14:45מנוחת צהריים ושעות פרטניות
42
14:45-16:10מתכונת בתנ"ךסיום מטלה ביצוע באזרחותהגשת הערכה חלופית בספרות
43
16:20-17:45
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100