แบบทดสอบท้ายหน่วยที่ 3 ประเภทของข้อมูลและตัวดำเนินการ : ผลการทดสอบ