ตารางใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 2/2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2561
2
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 1 (638)
3
ผู้รับผิดชอบ นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงค์ / นายวรวุฒิ กกขุนทด
4
ชั่วโมง1234พัก5678
5
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
6
จันทร์ว211ว211ว21103ว21104
7
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.วรวุฒิอ.วรวุฒิ
8
1/11/11/31/3
9
อังคาร ง20246ง20246I20202I20202
10
อ.วรวุุฒิอ.วรวุุฒิอ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธPLC
11
2/32/32/102/10
12
พุธว211ว211
13
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธ
14
1/71/7
15
พฤหัสบดีว21103ว21104 ง20242ง20242ชุมนุม
16
อ.วรวุฒิอ.วรวุฒิ อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธออกแบบ ฯ
17
1/31/3 1/31/3
18
ศุกร์ง20242ง20242ง20246ง20246
19
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.วรวุฒิอ.วรวุฒิ PLC
20
1/41/42/42/4
21
22
23
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 2 (648)
24
ผู้รับผิดชอบ นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ / นายชัยนันท์ คำหลาย
25
ชั่วโมง1234พัก5678
26
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
27
จันทร์ง30248ง30248ว.31103ว.31104
28
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์
29
6/76/74/74/7
30
อังคารง30248ง30248ง.30244ง.30244
31
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์นิเทศ
32
6/96/95/35/3
33
พุธง30248ง30248ง30252
34
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์
35
6/56/54/10
36
พฤหัสบดีว.31103ว.31104I20202I20202
37
อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์ชุมนุม
38
4/34/32/22/2
39
ศุกร์ง30248ง30248 ง.30244
40
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์ อ.รุ่งโรจน์ คุณธรรม
41
6/36/3 5/3
42
43
44
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 3 (631)
45
ผู้รับผิดชอบ นายเรืองสิทธิ์ นามกอง
46
ชั่วโมง1234พัก5678
47
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
48
จันทร์ง.20252ง.20252ง.20248ง.20248ง.30250ง.30250
49
อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
50
3/63/62/42/44/34/3
51
อังคารว31103ว31104ง25252ง25252
52
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.วรวุฒิ อ.วรวุฒิ PLC
53
4/14/13/123/12
54
พุธง20252ง20252ว31103ว31104ง.20252ง.20252
55
อ.วรวุฒิอ.วรวุฒิ
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์
56
3/93/94/94/93/53/5
57
พฤหัสบดีว31103ว31104ง.20248ง.20248
58
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
ชุมนุม
59
4/54/52/32/3
60
ศุกร์ง.30250ง.30250ง.20252ง.20252
61
อ.เรืองสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์คุณธรรม
62
4/24/23/83/8PLC
63
64
65
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 4 (641)
66
ผู้รับผิดชอบ นายโยธิน ธีระนันท์
67
ชั่วโมง1234พัก5678
68
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
69
จันทร์ง20252ง20252ง20249ง20249
70
อ.โยธินอ.โยธิน อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์อ.โยธินอ.โยธิน
71
3/10 (ศรันธ์)3/10 (ศรันธ์)3/43/4
72
อังคารง30248ง30248ง20249ง20249ง20252ง20252
73
อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์ อ.โยธิน อ.โยธิน อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์นิเทศ
74
6/36/33/33/33/6 (ศรันธ์)3/6 (ศรันธ์)
75
พุธง20252ง20252
76
อ.ธิดารัตน์อ.ธิดารัตน์
77
3/4 (ศรันธ์) 3/4 (ศรันธ์)
78
พฤหัสบดีง23101ง23101ง23102ง23102I30201I30201
79
อ.โยธิน อ.โยธินอ.ธิดารัตน์อ.ธิดารัตน์อ.โยธินอ.โยธินชุมนุม
80
3/123/123/7 (ศรันธ์)3/7 (ศรันธ์)4/54/5
81
ศุกร์ง23102323102ง30245ง30245
82
อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์อ.โยธินอ.โยธินคุณธรรม
83
3/1 G3/1 G6/36/3
84
85
86
87
com4/ อ.โยธิน
com2/ อ.รุ่งโรจน์
88
com3/ อ.เรืองสิทธิ์
com1/ อ.ภัทราวุธ
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu