ตารางใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 2/2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2561
2
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 1 (638)
3
ผู้รับผิดชอบ นายภัทราวุธ เวทย์วีระพงค์ / นายวรวุฒิ กกขุนทด
4
ชั่วโมง1234พัก5678
5
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
6
จันทร์ว22102ว22102ว21102ว21102ว21203ว21203
7
อนวัช(อ.วรวุฒิ)
อนวัช(อ.วรวุฒิ)
อ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาอ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธ
8
2/82/81/41/41/31/3
9
อังคารว21102ว21102ว22102ว22102ว21202ว21202
10
อ.ภัทราวุธ
(อ.ชนวิทย์)
อ.ภัทราวุธ
(อ.ชนวิทย์)
อ.วรวุฒิ
(อ.ชนวิทย์)
อ.วรวุฒิ
(อ.ชนวิทย์)
อ.ศุภธิดาอ.ศุภธิดาPLC
11
1/21/22/42/41/31/3
12
พุธ ว21102ว21102ว21102ว21102
13
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.ศุุภธิดาอ.ศุุภธิดา
14
1/61/61/81/8
15
พฤหัสบดีอ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธว21102ว21102 ชุมนุม
16
1/101/10อ.ศุุภธิดาอ.ศุุภธิดา
1. ออกแบบ ฯ (25 คน)
17
1/121/12
2. -------------- (25 คน)
18
ศุกร์ ว21203ว21203ว21202ว21202
19
อ.ภัทราวุธอ.ภัทราวุธอ.ศุภธิิดาอ.ศุภธิิดาPLC
20
1/41/41/41/4
21
22
23
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 2 (648)
24
ผู้รับผิดชอบ นายรุ่งโรจน์ มั่งคำ / นายชัยนันท์ คำหลาย
25
ชั่วโมง1234พัก5678
26
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
27
จันทร์ง30248ง30248ว 31102ว 31102
28
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์
29
6/76/74/4
30
อังคารง30248ง30248ง.30244ง.30244
31
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์นิเทศ
32
6/96/95/35/3
33
พุธง30248ง30248ง23101ง23101ง30252
34
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์
อนวัช(อ.ชัยนันท์)
อนวัช(อ.ชัยนันท์)
อ.อมรรัตน์
35
6/56/53/63/64/10
36
พฤหัสบดีว.31103ว.31104I20202I20202
37
อ.รุ่งโรจน์อ.รุ่งโรจน์อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์ชุมนุม
38
4/34/32/22/2
39
ศุกร์ง30248ง30248 ง.30244
40
อ.อมรรัตน์อ.อมรรัตน์ อ.รุ่งโรจน์ คุณธรรม
41
6/36/3 5/3
42
43
44
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 3 (631)
45
ผู้รับผิดชอบ นายเรืองสิทธิ์ นามกอง /นายประติมา เหลาแก้ว
46
ชั่วโมง1234พัก5678
47
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
48
จันทร์ว31102ว31102
49
4/2 E4/2 E
50
อ.เรือสิทธิ์อ.เรือสิทธิ์
51
อังคารว31102ว31102ว22203ว22203
52
4/64/62/32/3PLC
53
เรืองสิทธิ์ประติมา
เรืองสิทธิ์ประติมา
อ.เรือสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
54
พุธว31102ว31102ว22102 ว22102 ISง 20251ง 20251
55
4/10 4/10 2/102/104/43/93/9
56
อ.เรือสิทธิ์อ.เรือสิทธิ์
อ.ธิดารัตน์
(อ.ชนวิทย์)
อ.ธิดารัตน์
(อ.ชนวิทย์)
อ.เรือสิทธิ์ ประติมาประติมา
57
พฤหัสบดีว22203ว22203ว31282ว31282
58
2/42/44/24/2ชุมนุม
59
อ.เรือสิทธิ์
อ.เรืองสิทธิ์
เรืองสิทธิ์ประติมา
เรืองสิทธิ์ประติมา
60
ศุกร์ว31282ว31282
61
4/34/3คุณธรรม
62
อ.เรือสิทธิ์อ.เรือสิทธิ์PLC
63
64
65
ตารางใช้ห้องปฏับัติการคอมพิวเตอร์ 4 (641)
66
ผู้รับผิดชอบ นายโยธิน ธีระนันท์
67
ชั่วโมง1234พัก5678
68
เวลา08.30-09.2009.20-10.1010.20-11.1011.10-12.0012.00-13.0013.00-13.5013.50-14.4014.40-15.3015.30-16.20
69
จันทร์ง20252ง20252ง20249ง20249
70
อ.โยธินอ.โยธิน อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์อ.โยธินอ.โยธิน
71
3/10 (ศรันธ์)3/10 (ศรันธ์)3/43/4
72
อังคารง23101ง23101ง20249ง20249ง20252ง20252
73
อนวัช(อ.โยธิน)
อนวัช(อ.โยธิน)
อ.โยธิน อ.โยธิน อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์นิเทศ
74
3/43/43/33/33/6 (ศรันธ์)3/6 (ศรันธ์)
75
พุธง20252ง20252ง20251ง20251
76
อ.ธิดารัตน์อ.ธิดารัตน์
อนวัช(อ.รุ่งโรจน์)
อนวัช(อ.รุ่งโรจน์)
77
3/4 (ศรันธ์) 3/4 (ศรันธ์) 3/103/10
78
พฤหัสบดีง23101ง23101ง23102ง23102I30201I30201
79
อ.โยธิน อ.โยธินอ.ธิดารัตน์อ.ธิดารัตน์อ.โยธินอ.โยธินชุมนุม
80
3/123/123/7 (ศรันธ์)3/7 (ศรันธ์)4/54/5
81
ศุกร์ง23102323102ง30245ง30245
82
อ.ธิดารัตน์ อ.ธิดารัตน์อ.โยธินอ.โยธินคุณธรรม
83
3/1 G3/1 G6/36/3
84
85
86
87
com4/ อ.โยธิน
com2/ อ.รุ่งโรจน์
88
com3/ อ.เรืองสิทธิ์
com1/ อ.ภัทราวุธ
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...