ม.2_6
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นายอำนวย ทะลายรัมย์ นายรณกฤต อ่อนเจริญ
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายจตุรภักดิ์ สุหงษา
ม.2/6
3443344444443.75ดีมาก
9
2
เด็กชายณฐกร สุนิพันธ์
ม.2/6
4444444444444.00ดีมาก
10
3
เด็กชายณัฐชนน แก้วคะตา
ม.2/6
4343344444443.75ดีมาก
11
4
เด็กชายทิวากร สานนท์
ม.2/6
4333344444443.67ดีมาก
12
5
เด็กชายเทียบตะวัน ถนอมเชื้อ
ม.2/6
4443334444443.75ดีมาก
13
6
เด็กชายธนนันต์ มุกดากุล
ม.2/6
4444444444444.00ดีมาก
14
7
เด็กชายธนากร โพธิ์ทา
ม.2/6
4444444444444.00ดีมาก
15
8
เด็กชายธราเทพ แก้วบัวไข
ม.2/6
4443444444443.92ดีมาก
16
9
เด็กชายธราธิป ศรีพลอย
ม.2/6
4434444444443.92ดีมาก
17
10
เด็กชายปรมัตถ์ พิมพาชัย
ม.2/6
4333333333333.08ดี
18
11
เด็กชายปิยะศักดิ์ ส่งเสริม
ม.2/6
4334444444443.83ดีมาก
19
12
เด็กชายปุณณวิช จวนสงวน
ม.2/6
4333333333333.08ดี
20
13
เด็กชายพีรพัฒน์ เอี่ยมสอาด
ม.2/6
4333333333333.08ดี
21
14
เด็กชายระพีพัฒน์ พลอยวิเลิศ
ม.2/6
4333333334433.25ดี
22
15
เด็กชายลัทธพล ทองซุม
ม.2/6
4444444444333.83ดีมาก
23
16
เด็กชายวชิรวิทย์ บัวภา
ม.2/6
4333333333333.08ดี
24
17
เด็กชายวุฒิภัทร หล่อเกษมศานต์
ม.2/6
4444444344443.92ดีมาก
25
18
เด็กชายศิริศักดิ์ แก้วสิงห์
ม.2/6
4443444444443.92ดีมาก
26
19
เด็กชายอาดามัน หมาดสกุล
ม.2/6
4333333333343.17ดี
27
20
เด็กหญิงกัลยรัตน์ แสงจันทร์
ม.2/6
4444444444444.00ดีมาก
28
21
เด็กหญิงกิติยาพร ไชยแก้ว
ม.2/6
4444444444444.00ดีมาก
29
22
เด็กหญิงกุลสตรี จารุมี
ม.2/6
4444444444444.00ดีมาก
30
23
เด็กหญิงเจษฎาภรณ์ สายแวว
ม.2/6
4444444444444.00ดีมาก
31
24
เด็กหญิงณภัทร หอมจันทร์
ม.2/6
4444444444433.92ดีมาก
32
25
เด็กหญิงธาริกา ครุฑเผือก
ม.2/6
4444444444444.00ดีมาก
33
26
เด็กหญิงนภเกตน์ จันทรพรม
ม.2/6
4444444444343.92ดีมาก
34
27
เด็กหญิงบุษกร แสงฉาย
ม.2/6
4434444444443.92ดีมาก
35
28
เด็กหญิงประกายแก้ว แก้วบุยคำ
ม.2/6
4444444444444.00ดีมาก
36
29
เด็กหญิงปริญญา พรมทา
ม.2/6
4334444444443.83ดีมาก
37
30
เด็กหญิงมัทนา แว่นแคว้น
ม.2/6
4444444444333.83ดีมาก
38
31
เด็กหญิงสุพัตรา เงาเพชร
ม.2/6
4444434444443.92ดีมาก
39
32
เด็กหญิงอทิตยา รอดคำทุย
ม.2/6
4434444444443.92ดีมาก
40
33
เด็กหญิงอมรรัตน์ บุญหนา
ม.2/6
4344444444443.92ดีมาก
41
34
เด็กหญิงอันธิกา กอแก้ว
ม.2/6
4344444444443.92ดีมาก
42
35
เด็กหญิงอิศราภรณ์ ใจแก้ว
ม.2/6
4444443444433.83ดีมาก
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu