ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
ประทับเวลา1-ชื่อนักเรียน2-นามสกุลนักเรียน3-คำนำหน้าชื่อ4-เพศ5-วัน/เดือน/ปีเกิด6-หมู่เลือด
7-ที่อยู่ บ้านเลขที่
8-หมู่ที่9-ตำบล10-อำเภอ11-จังหวัด12-รหัสไปรษณีย์
13-หมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียน
14-หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
15-ชื่อ-สกุล บิดา16-ชื่อ-สกุล มารดา
17-ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง
18-หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง
19-ข้าพจ้ามีความสามารถพิเศษ
20-ประเภทของความสามารถพิเศษ
21-ได้รับรางวัล
22-ได้รับรางวัลจากหน่วยงานใด
23-ข้าพเจ้าจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียน
24-อำเภอ ของโรงเรียนเดิม
25-จังหวัด ของโรงเรียนเดิม
2
3/5/2021, 20:13:00มงคลจันทร์กระจ่างเด็กชายชาย11 มิถุนายน 2551เอบี (AB)390บางไผ่บางแคกรุงเทพ1016009023608261102003974978นายกำพล สายผึ้ง
นางสาวมลพรรณ จันทร์กระจ่าง
นางสาวมลพรรณ จันทร์กระจ่าง
0995385351วิชาการเก่งภาษาอังกฤษ--
วัดหลักสี่ราษฏร์สโมสร
บ้านแพ้วสมุทรสาคร
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100