3_3 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.3/3 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกิตติกานต์ จิณาพันธ์
1 3 10 2546 30 5 2561 45 176
15
2
เด็กชายเกียรติศักดิ์ พึ่งน่วม
1 19 5 2546 30 5 2561 71 171
16
3
เด็กชายเจษฎา บัวเถื่อน
1 10 10 2546 30 5 2561 50 170
17
4
เด็กชายชญช์ตะวัน ล้อจงเฮง
1 14 8 2546 30 5 2561 90 176
18
5
เด็กชายณภัทร ปานนิล
1 7 3 2547 30 5 2561 46 165
19
6
เด็กชายณราธิป เส็งพรหม
1 21 9 2546 30 5 2561 75 165
20
7
เด็กชายณัฐดนัย แก้วแดง
1 1 12 2546 30 5 2561 51 178
21
8
เด็กชายตุลา สิงห์โต
1 14 10 2546 30 5 2561 40 163
22
9
เด็กชายธนดล สุขจุ่น
1 23 6 2546 30 5 2561 77 175
23
10
เด็กชายธีรภัทร จันทร์เปรม
1 19 8 2546 30 5 2561 65 174
24
11
เด็กชายนันทพงศ์ ดุกสุขแก้ว
1 29 7 2546 30 5 2561 50 174
25
12
เด็กชายพีรวัฒน์ เกิดผล
1 31 3 2547 30 5 2561 55 178
26
13
เด็กชายภัคพล มาเลิศ
1 8 1 2547 30 5 2561 45 166
27
14
เด็กชายภัทรธร ทองกูล
1 24 3 2547 30 5 2561 70 160
28
15
เด็กชายภาณุวัฒน์ มาเกิด
1 26 11 2546 30 5 2561 48 168
29
16
เด็กชายมาวิน รัตนปราณี
1 31 8 2546 30 5 2561 39 157
30
17
เด็กชายรัชชานนท์ แย้มชัย
1 1 5 2547 30 5 2561 50 167
31
18
เด็กชายวิศว ยิ้มจันทร์
1 7 4 2547 30 5 2561 51 167
32
19
เด็กชายศตายุ จุ้ยเบี้ยว
1 5 11 2546 30 5 2561 45 153
33
20
เด็กชายสรศักดิ์ เทวะสิทธิ์
1 26 3 2547 30 5 2561 50 172
34
21
เด็กชายสัพพาสิทธิ์ เกตุดำ
1 12 2 2546 30 5 2561 46 153
35
22
เด็กชายอัศม์เดช แสนสนิท
1 30 9 2546 30 5 2561 48 155
36
23
เด็กหญิงกนกวรรณ คดดี
2 26 10 2546 30 5 2561 88 165
37
24
เด็กหญิงกมลชนก นิลกำแหง
2 8 3 2547 30 5 2561 50 163
38
25
เด็กหญิงกัญญาพัชร มีโต
2 16 11 254630 5 2561 52 162
39
26
เด็กหญิงคณิตา ใยทอน
2 17 12 2546 30 5 2561 52 160
40
27
เด็กหญิงจิราพร ศรีวรรณ์
2 6 4 2547 30 5 2561 46 162
41
28
เด็กหญิงชมพูนุช โฉมเชิด
2 18 10 2546 30 5 2561 51 159
42
29
เด็กหญิงชมพูนุช หฤหรมย์
2 12 9 2546 30 5 2561 43 158
43
30
เด็กหญิงชุติณัฐสมน ธีรธนวงษ์
2 23 1 2547 30 5 2561 50 167
44
31
เด็กหญิงธนาภรณ์ อินจันทร์
2 25 5 2546 30 5 2561 58 165
45
32
เด็กหญิงปัญญาพร ทองคำ
2 11 12 2546 30 5 2561 39 156
46
33
เด็กหญิงพรชนก แขวงเพ็ชร์
2 28 11 2546 30 5 2561 47 162
47
34
เด็กหญิงพลอยชมพู องอาจ
2 9 2 2547 30 5 2561 80 160
48
35
เด็กหญิงภัณฑิรา เณรแขก
2 20 11 2546 30 5 2561 48 163
49
36
เด็กหญิงมณีวรรณ จันทร์ศรี
2 20 8 2546 30 5 2561 38 153
50
37
เด็กหญิงเมย์ฑาวดี อินทะโชติ
2 25 8 2546 30 5 2561 49 159
51
38
เด็กหญิงรักษิณา สิงห์รอด
2 3 7 2546 30 5 2561 46 156
52
39
เด็กหญิงรัชนีกร ต่างประโคน
2 16 4 2546 30 5 2561 45 160
53
40
เด็กหญิงรุจิ แสนพันทา
2 2 7 2546 30 5 2561 43 153
54
41
เด็กหญิงวรรณิดา ศรีทับทิม
2 1 1 2547 30 5 2561 62 153
55
42
เด็กหญิงศศิณัฐ ชูผกา
2 21 4 2547 30 5 2561 45 165
56
43
เด็กหญิงสุธาสินี แท่นขำ
2 26 12 2546 30 5 2561 39 151
57
44
เด็กหญิงอริศรา ฟักขาว
2 8 1 2547 30 5 2561 46 147
58
45
เด็กหญิงอาทิตญา นุชจุ้ย
2 3 7 2546 30 5 2561 51 160
59
46
เด็กหญิงอาทิตยา เอี่ยมเจียม
2 14 11 2546 30 5 2561 68 160
60
47
เด็กชายณัฐกิตติ์ แช่มเอี่ยม
2 2 5 2547 30 5 2561 47 161
61
48
เด็กชายจิรพัฒน์ ผิวเผือก
1 9 5 2547 30 5 2561 64 171
62
49
เด็กชายศุภกร จิตต์เจริญ
1 22 6 2546 30 5 2561 53 160
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu