ACDEFGHIJKL
1
ประทับเวลา
ชื่อ-สกุล (ระบุคำนำหน้า) เช่น นายอภิศร ทิพเสนา
โรงเรียน (ไม่ต้องใส่คำว่าโรงเรียน)
สังกัด เช่น สพป.หนองคาย เขต 2
เหตุผลการเข้าร่วมอบรม
2
11/8/2021, 8:37:11นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียมสพป.บึงกาฬเรียนรู้เพิ่มเติม
3
11/8/2021, 8:48:37นายแสงสุริยา ศรีพูนหินโงมวิทยาสพป.หนองคาย เขต 1
มีความสนใจเพื่อปรับใช้การเรียนการสอน
4
11/8/2021, 8:53:47นางสาวนรินญา กิวิลา
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สดป.หนองคาย เขต 2เพิ่มพูนทักษะ
5
11/8/2021, 8:55:53นางสาวนรินญา กิวิลา
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สพป.หนองคาย เขต 2เพิ่มพูนทักษะ
6
11/8/2021, 8:57:11นางสาวสุพัตรา บุพศิริบ้านนาดงสพป.บึงกาฬ
อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
7
11/8/2021, 8:59:14นายวิทยา อาจบำรุงบ้านนาคำมูลชมภูพรสพป.หนองคาย เขต 2
ใช้เป็นแนวทางในการสอนให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
8
11/8/2021, 8:59:34นางสาวอรญา จำเริญศรีบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาสพป.หนองคาย เขต 2ต้องการศึกษาเรียนรู้
9
11/8/2021, 8:59:40นางสาวภาวิณี บุตรวงศ์บ้านนาฮำสพป.นค.2อยากได้รับความรู้
10
11/8/2021, 9:00:16
นางสาวอุ่นละออ ศรีกุลจันทร์
บ้านหนองหลอดสพป.อุดรธานี เขต 1พัฒนาตนเอง
11
11/8/2021, 9:01:27นางชฎาพร อภิวสุชัย
บ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน
สพป.อด.2สนใจ
12
11/8/2021, 9:02:14นางสาวเดือน โสภากุลชุมพลโพนพิสัยสพม.หนองคายต้องการพัฒนาตนเองค่ะ
13
11/8/2021, 9:03:31นางสาววิลาส นพเก้าบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาสพป.หนองคาย เขต 2
นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
14
11/8/2021, 9:03:52นางสาววยุดา ฤทธิ์มหาอนุบาลนิคมเปงจานสพป.หนองคาย เขต 2ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
15
11/8/2021, 9:03:53
nangnoikaew@gmail.com
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาสพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
16
11/8/2021, 9:04:17นางสาววงเดือน ผดุงเวียงโรงเรียนบ้านนาฮำหนองคาย เขต2
เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบการสอน
17
11/8/2021, 9:04:46ลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาดสพป. หนองคาย เขต 2สร้างชิ้นงานใหม่ๆ
18
11/8/2021, 9:06:22นางสาววิจิตรา บุบผาบ้านใหม่สพป.หนองคายเขต 2ต้องการเพิ่มพูนความรู้
19
11/8/2021, 9:06:33
นางสาวอุ่นละออ ศรีกุลจันทร์
บ้านหนองหลอดสพป.อุดรธานี เขต 1พัฒนาตนเอง
20
11/8/2021, 9:06:35นายณัฐพล สุสุวรรณบ้านด่านสพป.อุดรธานี เขต 1ได้ความรู้ใหม่ๆ
21
11/8/2021, 9:10:07นายสุเมธี อ่อนศรีชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์สพป.หนองคาย เขต 2อยากรับความรู้
22
11/8/2021, 9:13:40
ว่าที่ ร.ต.อัครนันท์ บุญหาร
บ้านนาสิงห์สพป.หนองคาย เขต 2
อยากสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อนำไปใช้ในการจัดเรียนการสอน
23
11/8/2021, 9:14:17นางอุไรวรรณ คำปัญญาบ้านดงดาลสพป.หนองคาย เขต 2เรียนรู้และพัฒนา
24
11/8/2021, 9:14:27นางสาวชนกพร ถูวะศรีบ้านโนนฤๅษีสพป.หนองคาย เขต 2
อยากได้อยากได้ความรู้เพื่อนำมาพัฒนาตนเองและใช้ในการจัดการเรียนการสอน
25
11/8/2021, 9:14:52นางวนิดา ทองประเทืองบ้านปักหมูสพป.หนองคาย เขต 2ต้องการมีความรู้ด้านนี้
26
11/8/2021, 9:16:40นายกิตติพงษ์ บูชากุลหมู่บ้านตัวอย่างสพป.หนองคาย เขต 2เพิ่มความรู้ความสามารถ
27
11/8/2021, 9:17:35นางสาววิราภัสร โกฏิรักษ์บ้านแป้นสพป.หนองคาย เขต 2พัฒนาตนเอง
28
11/8/2021, 9:17:55นางกาญจนา ทิพเสนา
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1พัฒนาตัวเอง
29
11/8/2021, 9:19:28นางสุชีวา พิมพาภรณ์บ้านนาสิงห์สพป.หนองคาย เขต 2เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
30
11/8/2021, 9:20:03นายกรฤต บุญชะนะบ้านโพนทันสพป.หนองคาย เขต 2เพิ่มความรู้และนำไปใช้
31
11/8/2021, 9:20:19นายสุทธิพงศ์ เนื้อนิลบ้านหนองแอกสพป.หนองคาย เขต 2
พัฒนาความรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
32
11/8/2021, 9:21:23
นางสาวจินตหรา บัวใหญ่รักษา
บ้านพระบาทนาหงส์สพป.กนองคาย เขต 2
เพื่อพัฒนาความรู้ และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
33
11/8/2021, 9:22:29นางไพรัตน์ ชาพลดอน
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1พัฒนาตัวเอง
34
11/8/2021, 9:23:09นางวิไล พรมภิมาตย์บ้านดงกำพี้สพป.หนองคาย เขต2
ต้องการนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพ
35
11/8/2021, 9:23:10นางสาวปิยพร ไชยโสดาบ้านห้วยผึ้งสพป.อุดรธานี เขต2
ศึกษานวัตรกรรมและพัฒนาการสอนเเบบออนไลน์
36
11/8/2021, 9:23:22
นางสาวจินตหรา บัวใหญ่รักษา
บ้านพระบาทนาหงส์สพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อพัฒนาตนเอง และนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน
37
11/8/2021, 9:23:28นางสาวลำดวน เหล่าโก่งบ้านโนนสะอาดสพป.หนองคาย เขต2
สนใจการออนไลน์ในช่วงโควิด มีประโยชน์มาก
38
11/8/2021, 9:23:34นางประภาพรรณ อุตะมะยานดงดาลสพป.หนองคาย เขต 2พัฒนาการเรียนการสอน
39
11/8/2021, 9:23:47นางพิมลวรรณ แสนสง่าบ้านหนองกุงทับม้าสพป.อุดรธานี เขต 2
น่าสนใจ เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนช่วงนี้มากค่ะ
40
11/8/2021, 9:23:52
นางสาวสุธาสินี เต่งภูเขียว
บ้านร่องโนร่องแกมคำบอนสพป.หนองคาย เขต 2หาความรู้เพิ่มเติม
41
11/8/2021, 9:25:14นายมกรธวัช แสนสง่าบ้านหนองกุงทับม้าสพป. อุดรธานี เขต 2เหมาะกับการสอนออนไลน์
42
11/8/2021, 9:25:44นางสาววชิราภรณ์ วงษ์พุทธาบ้านโนนหนามแท่งสพป.หนองคาย เขต 2พัฒนาตนเอง
43
11/8/2021, 9:25:48นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์สพป.หนองคาย เขต 2สพป.หนองคาย เขต 2อยากพัฒนาตนเองครับ
44
11/8/2021, 9:26:11นางสาวปิยาภรณ์ พวงรัตน์บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีสพป.หนองคาย เขต2พัฒนาตนเอง
45
11/8/2021, 9:26:20นางสาวปรางค์วิมล เสนาอาจบ้านบัวสพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
46
11/8/2021, 9:26:43นางพัชรินทร์ วิญญาสุข
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1พัฒนาตัวเอง
47
11/8/2021, 9:26:58นายกรฤต บุญชะนะบ้านโพนทันสพป.หนองคาย เขต 2เพิ่มความรู้และประสบการณ์
48
11/8/2021, 9:27:42นางหนึ่งฤทัย รัตนวงค์บ้านพระบาทนาหงส์สพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อเพิ่มเติมความรู้ และทักษะในการสร้างห้องเรียนออนไลน์
49
11/8/2021, 9:29:14นางสาวสุพัตรา สะตะ
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1เพื่อพัฒนาตัวเอง
50
11/8/2021, 9:31:19
นางพัชรีวรรณ วงค์ธาราธิคุณ
บ้านนาแกสพป.อุดรธานี เขต 2เรียนรู้
51
11/8/2021, 9:32:22นายธวัชชัย ภูจอมจิตรชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์สพป.หนองคาย เขต 2อยากได้ความรู้
52
11/8/2021, 9:32:39นางสาวปิยะพร บุญมั่ง
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1เพื่อพัฒนาตนเอง
53
11/8/2021, 9:33:22นางมนัญชยา นนท์สุรัตน์บ้านคำปะกั้งสพป.หนองคาย เขต 2เพื่อพัฒนาตัวเอง
54
11/8/2021, 9:33:24นางสาวณัฐธิดา ใจอ่อนบ้านโนนสมบูรณ์สพป.อุดรธานี เขต 2เพื่อพัฒนาตนเอง
55
11/8/2021, 9:35:12นางสาวคนึงนิตย์ เฉลิมพงษ์
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1เพื่อพัฒนาตนเอง
56
11/8/2021, 9:35:14นางสาวระภีพรรณ หอมสมบัติบ้านกลุ่มพัฒนาสพป.หนองคาย เขต2เพื่อพัฒนาตนเอง
57
11/8/2021, 9:37:57นายกุศล ชุมปัญญา
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1เพื่อพัฒนาตนเอง
58
11/8/2021, 9:39:10
นางสาวธัญญารักษ์ มั่นเหมาะ
บ้านกุดบงสพป.หนองคาย เขต 2
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
59
11/8/2021, 9:39:46นางสาววนิดา ศรีทาพุฒบ้านใหม่สพป.หนองคาย เขต 2
อยากได้ความรู้ไปใช้ในการทำสื่อการสอน
60
11/8/2021, 9:39:48นายวินัย เคนสิงห์บ้านนาดงสพป.บึงกาฬสนใจหาความรู้
61
11/8/2021, 9:40:40นางประคอง วุฒิสาร
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต1เพื่อพัฒนาตนเอง
62
11/8/2021, 9:42:30นายสถิต ชินวงษ์อนุบาลจุมพลโพนพิสัยสพป.หนองคาย เขต2เพื่อพัฒนาตนเอง
63
11/8/2021, 9:42:44นางสาวธิดาพร พิลาโฮม
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1เพื่อพัฒนาตนเอง
64
11/8/2021, 9:42:50นางสาวอภิญญา ธาตุวิสัยบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีสพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อพัฒนาตนเองและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
65
11/8/2021, 9:44:06นางสาวดารุณี พลยาหมู่บ้านตัวอย่างสพป.หนองคาย เขต 2
อยากศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง
66
11/8/2021, 9:44:36นางสาวอภิญญา ศรีพูนบ้านนาเพียงใหญ่สพป.หนองคาย เขต 2
เนื้อหาน่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
67
11/8/2021, 9:45:46นางวิจิตรา มัชฉิมพงษ์
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1เพื่อพัฒนาตนเอง
68
11/8/2021, 9:45:49นางลินดา บูชากุลหมู่บ้านตัวอย่างสพป.หนองคาย เขต2พัฒนาความรู้ให้กับตนเอง
69
11/8/2021, 9:48:12นายกุศล ชุมปัญญา
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1เพื่อพัฒนาตนเอง
70
11/8/2021, 9:49:43นางสาวณัฏฐ์ณริณ สารทรัพย์
ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
สพป.หนองคาย เขต 2 หาความรู้เพิ่มเติม
71
11/8/2021, 9:50:08นางสาวณัฐธิดา โทษาธรรม
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1เพื่อพัฒนาตนเอง
72
11/8/2021, 9:51:28นางสาวสิริพร เพ็งทองบ้านคำโคนสว่างสพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อนำไปเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน
73
11/8/2021, 9:52:08นางสาวพิสมัย อาสาชะนาบ้านโนนสว่างโนนสง่าสพป. หนองบัวลำภู เขต 1ความรู้เพิ่มเติม
74
11/8/2021, 9:53:26นายเด่นชัย ถึงนามลี
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1เพื่อพัฒนาตนเอง
75
11/8/2021, 9:53:27นางสาวบัวบาน วงศาสืบบ้านนาเพียงใหญ่สพป.หนองคาย 2เนื้อหาน่าสนใจ
76
11/8/2021, 9:55:19นายพันฤทธิ์ ชนะโชติบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียมสพป.บึงกาฬเพื่อพัฒนาตนเอง
77
11/8/2021, 9:55:56นางสาวพัชริดา วิญญาสุข
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1เพื่อพัฒนาตนเอง
78
11/8/2021, 10:01:22
ว่าที่ร.ต.พงษ์สุรีย์ ใจปัญญา
บ้านป่าเหมือดสพป.เชียงใหม่ เขต 1พัฒนาความรู้ตนเอง
79
11/8/2021, 10:02:16นายรชต เขตเจริญบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาสพป.หนองคาย เขต 2ต้องการศึกษาความรู้
80
11/8/2021, 10:02:47นางสาวจีรนันท์ ผมน้อย
บ้านศรีวิชา"คุรุราษฎร์อุทิศ"
สพป.สกลนคร เขต 1เพื่อพัฒนาตนเอง
81
11/8/2021, 10:04:08นางสาวมณีรัตน์ เครือสังข์หมู่บ้านตัวอย่างสพป.หนองคาย เขต2พัฒนาตนเอง
82
11/8/2021, 10:07:30นางสาวสิริพร เพ็งทองบ้านคำโคนสว่างสพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อเรียนรู้ไว้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน
83
11/8/2021, 10:07:40นายวาทศิลป์ จำปานิลบ้านหนองสองห้องสพป.อุดรธานี เขต 3เรียนรู้พัฒนาตนเอง
84
11/8/2021, 10:08:24นางสาวชัญญา ตีลุบ้านโนนสว่าง โ่นนสง่าสพป.หนองบัวลำภู เขต 1
พัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถ
85
11/8/2021, 10:11:37นางขันตรี วงค์คำบ้านโนนสว่าง โนนสง่าสพป.หนองบัวลำภูเขต 1พัฒนาตนเอง
86
11/8/2021, 10:18:28
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภัทรา จรุงพันธุ์
คำเมยวิทยาคมสพป.อุดรธานี เขต 2
เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการสอนออนไลน์ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
87
11/8/2021, 10:19:26นางสาววิชุดา พรมภักดิ์บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยาสพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อนำมาใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอน
88
11/8/2021, 10:20:22นางสาวกชนันท์ ศรีลารัตน์บ้านดงดาลสพป.นค.2
เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
89
11/8/2021, 10:20:55นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโทบ้านโนนวรรค์สพป.หนองคาย เขต 2 อยากได้ความรู้เพิ่มเติม
90
11/8/2021, 10:21:46นายอุทัย สิทธิจันทร์บ้านพระบาทนาหงส์สพป.หนองคาย 2พัฒนาความรู้
91
11/8/2021, 10:22:03นางสาวอารีรัตน์ รินทราชบ้านหนองไร่สพป.ระยอง เขต 1เพื่อพัฒนาตนเอง
92
11/8/2021, 10:24:46นางสาวพรพรรณ ดุลชาติบ้านหนองไร่สพป.ระยอง เขต1
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์
93
11/8/2021, 10:25:01นางสาวสุภัสสร จันดีบ้านหนองไร่สพป. ระยอง เขต 1
นำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
94
11/8/2021, 10:25:18นางสาวสุกัญญา ยิ่งคงดีบ้านพระบาทนาหงส์สพป.หนองคาย เขต 2เพื่อเพิ่มเติมความรู้
95
11/8/2021, 10:26:09นางสาวปาริฉัตร เนินสนิทบ้านหนองไร่สพป. ระยอง เขต1นำไปพัฒนาการสอน
96
11/8/2021, 10:28:38นายศุภกร ถนอมเทวศิริกุลบ้านหนองโสกดาวสพป.อุดรธานี เขต 1
อยากเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ เพื่อนำไปปรับใช้ครับ
97
11/8/2021, 10:29:30นางสุกัญญา พิณพงษ์บ้านท่าคำบงสพป.หนองคาย เขต 2ใช้ในการสอนออนไลน์คะ
98
11/8/2021, 10:29:41นางสาวสกุลรัตน์ ลำมูลบ้านหนองแอกสพป.หนองคาย เขต 2
เพื่อสร้างห้องเรียน Online ด้วย Google site
99
11/8/2021, 10:32:38นางสาวิตรี ฝ้ายขาวบ้านต้อนสพป.หนองคาย เขต 2Google site
100
11/8/2021, 10:33:18นายรัฐพล พิณพงษ์บ้านท่าคำบงสพป.หนองคาย เขต 2ใช้ในการสอนออนไลน์