สำรวจพี่เล้ียงเด็กพิการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
2
ชื่อ - สกุลสถานศึกษาเครือข่ายอายุวุฒิการศึกษาอายุงานเคยอบรม
ไม่เคยอบรม
เคยอบรมแล้ว โปรดระบุหลักสูตร/เรื่องที่ได้รับการอบรม
ต้องการเข้าร่วมอบรม
3
1
นางสาวจารุพิชญานันท์ สารพันธ์
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(คุรุราษฎร์บำรุง)
โนนนารายณ์ 129คบ.ภาษาอังกฤษ1เดือน-ไม่่-
ต้องการเข้าร่วมอบรม
4
2นางสาวลัดดาวัลย์ ใจมั่นบ้้านขุนไชยทองชุมพลบุรี244คบ.ประถมศึกษา2 ปี 11 เดือน-ไม่-
ต้องการเข้าร่วมอบรม
5
3นางวิไลพร โลนุช
โรงเรียนบ้านหนองแสง
ท่าตููม 336วุทบ.เทคโน / วุฒิครู8 ปี 3 เดือนเคยอบรม
พี่เลี้ยงเด้กพิการ/การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม/ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
6
4นางนงรักษ์ ทองแม้น
โรงเรียนบ้านผักไหม
โนนนารายณ์137คบ.การศึกษาปฐมวัย8ปี8เดือนเคยอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
7
5นายอุทัย ชินวงค์บ้านโนนทรายรัตนบุรี 330คบ.คอมพิวเตอร์1 ปี 8 เดือนเคยอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
8
6นางอ่อนจันทร์ เกลียวทอง
บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ 10)
ท่าตูม 336ม.65 ปี 4เดือน -ไม่-
ต้องการเข้าร่วมอบรม
9
7นางจิรภา สร้างการนอก
โรงเรีียนบ้านสาโรช
ท่่าตูม 241คบ.ศิลปศึกษา8 ปี 3 เดือนเคยอบรม-
การพัฒนาคุณภาพการจักการเรียนรวม/ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
/อบรมเชิงปกิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเด็กพิการเรียนร่วม
10
8นางสาวอธิกา เหมือนชาติบ้านบุผางท่าตูม331ม.64 ปี-ไม่
ต้้องการเข้าร้บการอบรม
11
9นางสาวคำมูล ดวง​ทอง​
โรงเรียนไตรคามสามัคคี
ท่าตูม 332
บธ.บ การจัดการทั่วไป/วุฒิครู
8 ปี 3 เดือนเคย-การคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
12
10นางสาวอารีรัตน์ วรรณวงศ์
โรงเรียนบ้านหนองหิน
รัตนบุรี 335ศศบ.ภาษาไทยุ6ปี 4เดือน
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา/อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
ต้องการเข้ารับการอบรม
13
11นางสาวธัญญาภรณ์ มีพันธ์
โรงเรียนบ้านจันทร์งาม
ท่าตูม 331
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 ปี 3 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
14
12นายเสถียร คำสุมาลีโรงเรียนบ้านนาดีสนม 232
วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
6 ปี 4เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
15
13นางสาวระพีพรรณ ประนมศรีโรงเรียนบ้านงิ้วชุมพลบุรี 325คบ.ภาษาอังกฤษ1 ปี 8 เดือน-ไม่-
ต้องการเข้ารับการอบรม
16
14นายอนุชา สำเภาพล
โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยา
รััตนบุรี 230สศบ.นิเทศศาสตร์2 ปี 3 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
17
15นางสาวปวีณา ยุนรัมย์
โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม
ชุมพลบุรี 330ปวส.คอมพิวเตอร์8 ปี 3 เดือน-ไม่-
ต้องการเข้ารับการอบรม
18
16นายธนาวุทธิ์ วรรณา
โรงเรียนบ้านหนองกา
รัตนบุรี 131ค.บ.คอมพิวเตอร์6 ปีเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
19
17นางสาวกฤษณา ใจแก้วโรงเรียนบ้านโสมนท่าตูม329รัฐประศาสนศาสตร์6ปีเคย-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
20
18นายพิทยา อุดมคำ
โรงเรีียนบ้านพิงพวย
ท่าตูม333บรรณารักษศาสตร์ฯ3ปี6เดือนเคย
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา/อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
ต้องการเข้ารับการอบรม
21
19นายอุดมพงษ์ ชุ่มศรี
โรงเรียนบ้้านอ้อตลิ่งชัน
ชุมพลบุรี 328
ปวช.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4ปีเคย-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
22
20นายอภินันท์ ยันรัมย์
โรงเรียนชุมชนบ้านซาด
ชุุมพลบุรี 334ปวส.ไฟฟ้ากำลัง8ปี3เดือนเคยผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
23
21นางสาวจิตรา ศรีบาลโรงเรียนบ้านหาญฮีรัตนบุรี 339บธ.บ การจัดการ7ปี 10 เดือนเคยผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
24
22นางสาวกัญญาภัทร สุนทร
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์
รัตนบุรี442คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป7เคยอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
25
23
นางสาวช่อทิพย์ จารุทรัพย์สดใส
โรงเรียนบ้านจานรัตนบุรี225คบ.การประถมศึกษา9เดือน-ไม่-
ต้องการเข้ารับการอบรม
26
24นางสาวนิติยา พิมพ์แมน
โรงเรียนบ้านไกลเสนียด
ท่่าตูม 140คอมพิวเตอร์ธุรกิจ4 ปีเคยผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
27
25นางสาวจิรภิญญา อินทร์ทองโรงเรียนบ้านโนนโพท่าตููม425คบ.การศึกษาปฐมวัย1 ปี 8 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
28
26นางสาวกนกอร บุญมั่น
โรงเรียนบ้านน้ำเขียว
รัตนบุรี131ศษบ. สื่อสารมวลชน8ปีเคยอบรม-
ผูู้้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้้องการเข้ารับอบรม
29
27นางสาวณิชาดา สุขศรี
โรงเรียนบ้านกระโพ(กระโพราฎร์วิทยาคาร)
ท่าตูม 434บธ.บ.การตลาด8 ปี 4 เดือนเคยอบรม-
ผูู้้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
30
28นางสาวกัญญาภัทร สุีตะแกะ
โรงเรียนบ้านโนนจาน
สนม 236คบ.การศึกษาปฐมวัย8 ปี 8 เดือนเคยอบรม
ืผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา/อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
31
29นางสาวปรียนุช บุญครอง
โรงเรียนบ้านโนนสูง
ท่าตูม426ค.บ.ภาษาไทย 1 ปี 8 เดือนเคยอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
32
30นางสาวอัจฉริยา สุ่มมาตย์
โรงเรียนบ้านเบงท่าลาด
ชุมพลบุุรี126บธ.บ การบริหารการเงิน1 ปี 3 เดือนเคยอบรม
ผู้ดำเนิินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
33
31นางสาวจามจุรี สายยศโรงเรียนบ้านบะท่าตูม429คบ .คอมพิวเตอร์6ปี 3 เดือนเคยอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
34
32นายอานนท์ ยุดรัมย์
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ท่าตูม 226คบ.วิิทยาศาสตร์9 เดือน
ไม่เคยอบรม
-
ต้้องการเข้ารับการอบรม
35
33นางสาวศุภรดา ณุวงศ์ศรี
โรงเรียนบ้านโคกกุง
ท่าตูม 429รป.บ.รัฐประศาสนศาตร์10 เดือนเคยอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
36
34นางสาวรุ่งนภา. ศรีเจิดจ้า
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง
ชุมพลบุรี236บธ.บ การบัญชี5ปี10เดือนเคยอบรม
37
35นายวีระ ชัยรัมย์
โรงเรียนบ้านหนองตาด
ท่าตูม 325วท.บ.ฟิสิกส์1ปี
ไม่เคยอบรม
ต้องการเข้ารับการอบรม
38
36นางสาวจุรีภรณ์ ทำทองโรงเรียนบ้านผำโนนนารายณ์227คบ.การศึกษาปฐมวัย1ปี9เดือนเคยอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้ารับการอบรม
39
37
นางสาวมณีรัตน์ ตองติดรัมย์
โรงเรียนบ้านยางชุม
ชุมพลบุรี 133
บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 ปีเคยอบรม -
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา/อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
ต้องการเข้ารับการอบรม
40
38น.ส.สมยงค์ ร่วมจิตร
โรงเรียนบ้านบึง-ยางประชาสรรค์
รัตนบุรี330ศษบ. สื่อสารมวลชน4ปี6เดือน-
ไม่เคยอบรม
-
ต้องการเข้ารับการอบรม
41
39นางสาวอังคณา กว้างขวาง
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน
ชุมพลบุรี232คบ.การศึกษาปฐมวัย8ปี7เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมการอบรม
42
40นางบังอร เหมาะดี
โรงเรียนบ้านผือ(ประชาพัฒนา)
รัตนบุรี134คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา5 ปีเคยอบรม-
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา/อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
ต้้องการเข้ารับการอบรม
43
41นางดาวเรือง  มารศรีโรงเรียนบ้านตานบท่าตูม238ศศ.บ.การจัดการทั่วไป4เคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
44
42นางสาวศรีประไพ ศรีเลิศ
โรงเรียนบ้านโพนม่วง
ชุมพลบุรี236คบ.การศึกษาปฐมวัย8ปี7เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
45
43นางสาวจุฑารัตน์ คงเจริญ
โรงเรียนบ้านทับน้อย
รัตนบุรี 228
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5 ปี 5 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
46
44นางสาวทัศนีย์ เพิ่มพูน
โรงเรียนบ้านโนนจำปา
รัตนบุรี 332วทบ.การประมง8 ปี 3 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
47
45นางสาวธิติยา สอนพรม
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
โนนนารายณ์139ค.ษ.การศึกษาปฐมวัย7 ปีเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
48
46นางสาวอาริสา คงนุรัตน์
โรงเรียนบ้านหมากมี่
ท่าตูม 134
บธ.บคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4 ปี 5 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
49
47นางสาวพลับพลึง ลีรัตน์
โรงเรียนบ้านหัวงัว "แท่นศิลาวิทยา"
สนม 233ม.68 ปี 5 เดือนเคยอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
50
48นายทศพร ศรีสม
โรงเรียนอนุุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี 144อศศ.พัฒนาชุมชน3 ปีเคยอบรม
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา/อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
51
49นางนิดานิต สุขสานต์
โรงเรียนบ้านแคน"คุรุราษฏร์"ส่งเสริม
สนม242ศษบ.เอกสุขศึกษา5 ปีเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
52
50นางสุภมาส ศรีจันทวงศ์
โรงเรีียนบ้านเหล่าม่วงโนนตาล
รัตนบุรี329ศศ.บ.สารสนเทศศาสตร1 เดือน-
ไม่เคยอบรม
-
53
51นางสาวพิกุลทอง หลอดเข็มโรงเรียนบ้านเบิดรัตนบุรี432ม.66 ปีเคยอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
54
52นางกนิษฐา อบอุ่น
โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่
โนนนารายณ์135
วธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
8ปี3เดือนเคยอบรม-
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา/อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
ต้องการเข้าร่วมอบรม
55
53นางนฤมล สายวัน
โรงเรียนบ้านตาทิตย์
ท่าตูม 430วท.บ.คณิตศาสตร์3 ปี 5 เดือนเคยอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
56
54นายเจนพจน์ สารนาเรียง
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
รัตนบุรี 226คบ.สังคมศึกษา1 เดือน
ไม่เคยอบรม
-
ต้้องการเข้าร่วมอบรม
57
55นางสาวอัมราภรณ์ จารุวงศ์
โรงเรียนบ้านนาศรีสุข
สนม133ปวช.8ปีเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
58
56นาง ธนิฎฐา ใหม่วงศ์
โรงเรียนบ้านม่วงหนองตาด
โนนนารายณ์ 129ม.61เดือน-ไม่่เคย-
59
57นางสาวเพ็ญนภา เทพวรัญญพร
โรงเรียนบ้านบัวโคก
ท่าตูม 325คบ.บรรณารักษศาสตร์ฯ1 เดือน-
ไม่เคยอบรม
-
ต้องการเข้าร่วมอบรม
60
58นางสาวนาตยา ยอดทองดี
โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา
ชุมพลบุรี330ม.66 ปี 7 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
61
59นางสาวพรทิพย์ วุฒิงาม
โรงเรียนปทุมมาศวิทยา
รัตนบุรี 225คบ.ภาษาอังกฤษ1 ปี 8 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
62
60นางสาววาสนา นุโยคโรงเรียนบ้านขามรััตนบุรี 129บธ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ6-
ไม่เคยอบรม
-
63
61นายกิตติพงษ์ พลภูเมือง
โรงเรียนบ้านขุมดิน
โนนนารายณ์ 135ม.61เดือน-
ไม่เคยอบรม
-
ต้องการเข้าร่วมอบรม
64
62นางสาวพจนีย์ ศรีบุรินทร์
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา)
โนนนารายณ์ 227ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์2 ปี 9 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
65
63นางสาวนิตยา ฤาชัย
โรงเรียนบ้านหนองระฆัง
สนม 239ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
6 ปี 10 เดือน
เคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
66
64นางสาวสุรดา ซื่อสัตย์
โรงเรียนสามัคคีศึกษา
ชุมพลบุรี326ม.64ปีเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
67
65นางสาวพราวรินท์ กำจร
โรงเรียนบ้านลุงปุง
ท่่าตูม 134การตลาด/ป.บัณฑิต9 ปีเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
68
66นางสาวอังคณา เทียวมงคล
โรงเรียนสนมศึกษาคาร
สนม 131
บธ.บ.การจัดการทั่วไป /ป.บัณฑิต
6 ปีเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
69
67นางสาวหยกมณี สีงาม
โรงเรียนบ้านหนองบัวเเดง
สนม124คบ.ดนตรีศึกษา1เดือนเคยอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
70
68นางสาวอภิญญา แสนรวยเงิน
โรงเรียนบ้านนานม "นิยมศึกษาวิทยา"
สนม228
วศ.บ.วิศวกรรมเครือข่าย
2ปี 3 เดือนเคยอบรม
ผูู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้้องการรเข้าร่วมอบรม
71
69นางสาวบุญยาพร บุญคง
โรงเรียนบ้านยางกระจับ
ท่าตููม227
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
3 ปี 4 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
72
70
นางสาวรุ่้งนภา วิรุณละพันธ์
โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ท่าตูม123
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3 เดือน---
ต้องการเข้าร่วมอบรม
73
71นายวรพงษ์  ลักขษรโรงเรียนบ้านปรีงท่าตูม429
ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
3ปีเคยอบรม-
อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
ต้องการเข้าร่วมอบรม
74
72นายสันติ บุญเต็มโรงเรียนบ้านสำโรงโนนนารายณ์ 239
พธ.บ รัฐศาสตร์การปกครอง
5 ปีเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
75
73นางสาวยุวรี วงศรีสังข์
โรงเรียนบ้านหนองอียอ
สนม127
วท.บ.เทคโนโลยีสานสนเทศ
6 เดือน-ไม่เคย-
ต้องการเข้าร่วมอบรม
76
74นางสาวฐิติมา สมสิทธิ์โรงเรียนบ้านนานวนสนม234ม.67เคยอบรม
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา/อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
77
75นางสาวกัลยา ถมปัทม์โรงเรียนบ้านโพนทาท่าตูม 131คบ.ปฐมวัย5 ปี 5 เดือนเคยอบรม
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา/อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
78
76นางสาวขันทอง จิตซื่อ
โรงเรียนบ้านระเวียง
โนนนารายณ์243ปวช.1เดือน-ไม่เคย-
ต้องการเข้าร่วมอบรม
79
77นางสาวอนงค์ จินพละโรงเรียนบ้านน้ำคำรัตนบุุรี 342ม.68 ปีเคยอบรม-
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา/อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
80
78นายไพบูลย์ สาลีงาม
โรงเรียนบ้านนาตุ่นฯ
รัตนบุรีี 250ปริญญาตรี สส.บ.9 ปีเคยอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
81
79นายวิรัตน์ เลื่องลือ
โรงเรียนบ้านโนน "นิยมศาสตร์ศึกษา"
โนนนารายณ์ 137ศบ.เศษฐศาสตร์บัณฑิต6ปีเคยอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
82
80นางสาวนิตยา อินทา
โรงเรียนบ้านแคนน้อย
สนม227คบ.การศึกษาปฐมวัย9 เดือน
ไม่เคยอบรม
ต้องการเข้าร่วมอบรม
83
81นางสาวณิัฐณิชา ชินวงค์
โรงเรียนรัตนวิทยาคม
รัตนบุรี126คบ.การศึกษาปฐมวัย
2 ปี 10 เดือน
เคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
84
82นางสาวสิริพร สีสว่าง
โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง รัตนบุรี2
รัตนบุรี226ค.บ.การประถมศึกษา1 ปี 8 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
85
83นางสาวพรทิพย์ พินิจนอก
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี
รัตนบุรี 130วทบ.ชีววิทยา4 ปี 7 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
86
84นางสาวยุุภาวรรณ ขุมทองโรงเรียนบ้านอาพืดโนนนารายณ์ 124คบ.พลศึกษา1 เดือน
ไม่เคยอบรม
87
85นางนงลักษณ์ มงคุณ
โรงเรียนบ้านหนองพิมาน
ชุุมพลบุรี 138คบ.การศึกษาปฐมวัย2 ปี 7 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
88
86นางสาวนิศารัตน์ มีบุญโรงเรียนบ้านยางรัตนบุรี344ปริญญาตรี บัญชี9 ปีเคยอบรม
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา/อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
89
87นายดวงใจ วงค์แก้ว
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
โนนนารายณ์ 240คบ.เกษตรกรรม3ปี4 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา?
90
88
นางสาวภัทธราภรณ์ เหยียดรัมย์
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
ชุมพลบุุรี 133คบ.การศึกษาปฐมวัย8 ปี 3 เดือนเคยอบรม-
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา/อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม
ต้องการเข้าร่วมอบรม
91
89นางสาวศรัญญา บุญอิ้ง
โรงเรียนบ้านไพรขลา (ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
ชุมพลบุรี 226ค.บ.ภาษาไทย6เดือนเคยอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
92
90นายณัฐพล ตะกูลรัมย์
โรงเรียนวัดบึงบ้านสนม
สนม 129ศศ.ม. บริหารการศึกษา1 ปี 1 เดือน
ไม่เคยอบรม
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
93
92นางสาวอภิรดี ธรรมชาติ บ้านค้อโนนนารายณ์26คบ.ชีววิทยา1 ปี 9 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
94
93นางสาวนภาพร ศรีจันทรา
โรงเรียนสนวนโคกเม็ก
ชุมพลบุรี130ปริญญาตรี6 ปีเคยอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการเรียนรวมต้องการเข้าอบรม
95
94นางสาวณิักนันต์ ศรีสุข
โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) รัตนบุรี 2
34คบ.การศึกษาปฐมวัย6 ปี เคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
96
95นางณัฐสุดา  คุตมาสูญ
โรงเรียนบ้านหนองเรือ
ชุมพลบุรี24ม.63 ปี 4 เดือนเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
97
96นายธรรมนูญ มารมย์
โรงเรียนบ้านทิพย์เนตร
ชุมพลบุรี131ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ5 ปี เคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
ต้องการเข้าร่วมอบรม
98
97นายอมรรัตน์ บุญบำรุงโรงเรียนบ้านเป้าสนม135วทบ.เครื่องกล5ปีเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคักกรองคนพิการทางการศึกษา
99
98นายทนงศักดิ์ ธรรมนาม
โรงเรียนบ้านธรรมษา
ท่าตูม 339ปวส.การตลาด8 ปีเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
100
99นายศักพันธ์ คำภิรมย์
โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา"
รัตนบุรี 330คบ.พลศึึกษา4 ปีเคยอบรม-ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
Loading...
Main menu