ข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปี 61.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561
2
3
ที่รหัสโรงเรียน OBECโรงเรียนชั้น อ.1ชั้น ป.1ชั้น ม.1ชั้น ม.4รวมชื่อ - สกุล ผู้บันทึกข้อมูล
4
ห้องคนห้องคนห้องคนห้องคนห้องคน
5
1280041รร.สามแยกป่าถล่ม1151200000035
นางสาวเบญจวรรณ คำไท้
6
2280042บ้านป่าถล่ม001400000140
นางสาวมัทนกร น้อยเมือง
7
3280043บ้านสามกระทาย115120235
นายไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม
8
4280044 บ้านดอนกลาง120125125--370
นางสาวกัลยา ชำนาญพล
9
5280045บ้านสำโหรง1151180000233
นางสาวบุญณิสา จิตพลีชีพ
10
6280046บ้านหนองหมู115115230
นางสาวสมควร เพ็ชรประดับ
11
7280047บ้านรวมไทย120130250
นางสายทอง จงศรี
12
8280048บ้านโป่งกะสัง120125245
นางสาวเสาวณีย์ แสงนิล
13
9280049บ้านยางชุม1151200000235
นายโชคอนันต์ อุตสียา
14
10280050
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
110110----220
นายสนิท มิตพันธ์
15
11280051บ้านไร่บน1151150000230
นางสาวบุุญล้อม คงสุคนธ์
16
12280052บ้านหาดขาม1251250000250
นายประนม พงศ์ไพศาลศรี
17
13280053บ้านหนองเกด120120125365
นางสุนิดา ใบบัว
18
14280054บ้านหนองกระทิง111115226
นายณฐพล หนูน้อย
19
15280055วัดกุยบุรี120140260
นายอรุณ อิ่มสมบัติ
20
16280056
อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
26031003901409290
นางปัทมา อุปชีวะ
21
17280057บ้านบน120110
นางพัดชา เชื้อสิงห์
22
18280061บ้านปากเหมือง120120-----40
นางสาวณัฐริกา ประเสริฐสาย
23
19280063บ้านเขาแดง1191190000238
นางนีรชา ตรีสุคนธ์
24
20280064วัดทุ่งน้อย1221120000234
นางสาวสุคลทิพย์ หุ่นเก่า
25
21280065วัดดอนยายหนู12012011500355
นางศรีเวียง เกตุงาม
26
22280066บ้านดอนบ่อกุ่ม110111----221
นางสาวรัตนาภา วงค์เณร
27
23280067บ้านดอนมะขาม1151170000232นายเอกลักษณ์ คีรีนิล
28
24280068บ้านหนองเตาปูน1201200000240
นายสุชาติ ขวัญเมืองเเก้ว
29
25280069บ้านหนองบัว1151150000230
นางสาวศศิธร เกาะเกตุ
30
26280138อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)26039500005155
นางสุพัตรา ศรีเที่่ยงตรง
31
27280139บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่1581201200000240
นางพรรณี สังข์ทอง
32
28280140บ้านหนองหอย130135252004117
นางนวลพรรณ บัวงาม
33
29280141บ้านวังยาว1201200000240
นางสาวกรรณิกา เอี่ยมสะอาด
34
30280145บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์130140140003110
นางสุชัญญา ชิวปรีชา
35
31280147บ้านหนองยิงหมี1201402604120
นางสาวพิมพ์พิชา ศรีวิลัย
36
32280148บ้านหนองตาเย็น1351400000275
นางอุไรวรรณ อยู่คง
37
33280149บ้านห้วยพลับ112112----224
นางอุุษา บัวด้วง
38
34280150บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)151130000218
นางศรีีสุภา ศรีวิฑูรย์
39
35280151
ชลประทานปราณบุรี
1514000009
นางสาวพัชราภา ภักดีเจริญ
40
36280152ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา0017000007
นางสาวพัชราภา ภักดีเจริญ
41
37280155บ้านปากน้ำปราณ26026000004120
นายสมโภชน์ อนันตโรจน์
42
38280157บ้านปรือน้อย1301300000260
นายชัยชนะ ทองเปี่ยม
43
39280159บ้านหนองกา130130220
นางสาวเกษราภรณ์ แต่ผลประเสริฐ
44
40280160วัดนาห้วย115115----230
นางสาวลภัสกร เพชรน้อย
45
41280161อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)26026000004120นายธนพร สารมี
46
42280162
บ้านหนองพรานพุก
135147128003110
นายกันตพัศฐ์ สุขอยู่
47
43280163บ้านวังโบสถ์1161130000229
นางสาวช่อทิพย์ ช้างเผือก
48
44280164บ้านทุ่งยาว1251300000255
นายจักรกฤษณ์ ฉัตรไธสง
49
45280165บ้านทับใต้
๓๐๕๐๓๐00
๑๑๐
นางสำราญ แก้วประเสริฐ
50
46280166บ้านหนองเหียง1201250000245
นางสาวสุพรรณี ผ่องรัศมีเพ็ญ
51
47280167บ้านหนองตะเภา13013013000390
นางนันท์นภัส ศรีพรหมทอง
52
48280168บ้านห้วยมงคล125130140395
นางสาวยุภาวรรณ หลายชั้น
53
49280169บ้านหนองซอ125125250
นางสาวศิราภรณ์ สีดอกบวบ
54
50280170บ้านวังข่อย114113227
นายประกอบ มาตโห้
55
51280171บ้านหนองไผ่110116226
นางสาวรัักชนก เทียนสมบูรณ์
56
52280172บ้านหนองคร้า1101100000220
นางภัทรจิตร แซ่จิว
57
53280173บ้านเนินพยอม130130130390
นางศรีวิจิตร ณนครพนม
58
54280174โรตารี่กรุงเทพ๖๐๖๐๖๐
๑๘๐
นางสาวละออง มีทรัพย์
59
55280175บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร120120000000
นายอภิชาต ธิมาชัย
60
56280176บ้านหนองพลับ1391270000266
ว่าที่ ร.ต.หญิงชูใจ ใหญ่ประเสริฐ
61
57280178อานันท์260260260006180
นางสาวสิรินันท์ เลี้ยจี่
62
58280179
บ้านหนองกระทุ่ม
181190000229
นางสาวกรรณิกา ปานสง่า
63
59280180
บ้านคอกช้างพัฒนา
110111221
นางสาวนพวรรณ สังข์พุก
64
60280181บ้านห้วยไคร้130135255004120
นางสาวภัสสร์นภันต์ เรืองอร่าม
65
61280182บ้านห้วยไทรงาม1201250000245
นายพิทยา ถาวงษ์กลาง
66
62280183วไลย1201230000243
นางสาวสุกัญญา จิตพลีชีพ
67
63280184ละเมาะ1516----211
นางสาวปาณิสรา มิชสิน
68
64280210บ้านพุน้อย130140140003120
นายสมคิด รุ่งมณี
69
65280211บ้านพุใหญ่1๑๐0000๑๗
นางทัศนีย์ หูทิพย์
70
66280212
บ้านหนองข้าวเหนียว
18110
นางสาววิยะดา ทะนามศรี
71
67280213บ้านหัวตาลแถว120120----240
น.ส.ณิชกานต์ พราหมณ์วงศ์
72
68280214บ้านบางปู1819----217
นางวริษฎา ธนาธีร์กุล
73
69280216บ้านใหม่15110----215
นางสาวนงลักษณ์ ธรรมเนียม
74
70280217บ้านลาดวิถี1711611500338
นางสุพัชรา อุดมเกษตรรัตน์
75
71280218บ้านหนองคาง110116123--349
นางอลิสา ใบแย้ม
76
72280219บ้านเกาะนาน้อย113110
นางสาวกิตติมา กฤตานุสาร
77
73280220
บ้านหนองหญ้าปล้อง
130130130
นายสมบัติ ถวิลอ่อน
78
74280221บ้านเขาโป่ง113111224
นางสาวสุรัตน์ บุญขจาย
79
75280222
วัดเกษตรกันทราราม
112118
นางจิรานุช เคี่ยมการ
80
76280223
บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
120130----250
นางปราณี หินชีระนันท์
81
77280224บ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)242252252006146
นายชูทวีป ทองแกมแก้ว
82
78280226บ้านหนองขาม130140140003110
นางสาวสุภาวดี เอียดสี
83
79280227บ้านเนินกรวด115115----230
นางสาวนุ่นนภา เหล่าเจริญ
84
80280228
บ้านหนองน้ำกลัด
117116----233
นางสาวกรภัค เลิศศรี
85
81280229
บ้านหนองเป่าปี่
--120-----20
นางสาวศิรินันท์ จีนพก
86
82280230บ้านศาลาลัย135130140--3105
นางสาววิมลพันธ์ ไวยคูนา
87
83280233บ้านหนองจิก115115115--345
นายชนแดน หุ่นเก่า
88
84280234อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)1301400000270
นายสมเกียรติ โคมเมือง
89
85280235บ้านเกาะไผ่1201300000250
นายเทียนชัย ธรรมเที่ยงธรรม
90
86280236บ้านสิบสองหุ้น17110217
นางสาวญาธิป กรรณสูตร
91
87280237บ้านหนองไทร110110-----20
นางสาวปวิชญา คล้ายแก้ว
92
88280238
บ้านนาวัลเปรียง
115125----240
นางสวีวรรณ์ ภมรสูตร
93
89280259นเรศวร ห้วยผึ้ง120------
นางสาวพัชราภรณ์ โพธิ์คล้าย
94
รวม
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu