ABCDEFGHIJK
1
TUNNIPLAAN 2022/2023. õa
2
I poolaasta
KINNITATUD
3
Lümanda PK direktori 1. septembri 2022 käskkirjaga nr 2-9/3
4
jrkIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
5
E 1.MUUSIKAMATEMMATEMEESTI KLOODUSÕPMATEMEESTI KKEEMIAVENE K
6
2.MATEMMUUSIKAEESTI KMATEMÖKOLOOGIAEESTI KLOODUSÕPVENE KINGLISE K
7
3.EESTI KLOODUSÕPINIMESEÕPMATEMINGLISE KVENE KMATEMMUUSIKAMATEM
8
4.KEH KASVEESTI KMUUSIKAINFORMAATEESTI KVENE KKIRJANDUSMATEMBIOLOOGIA
9
5.PPKKEH KASVINGLISE KMUUSIKAMATEMKIRJANDUSVENE KEESTI KGEOGR
10
6.robootikaEESTI KPPKKEH KASVKEH KASVMUUSIKAVENE KINGLISE KEESTI K
11
7.spordiringspordiringspordiring
spordiring/PPK
spord/rob/PPK
spord/rob/PPK
spord/rob/PPK
KIRJANDUSMUUSIKA
12
8.P KEHP KEHP KEHP KEH
13
9.
14
T 1.TÖÖÕPMATEMMATEMEESTI KAJALUGUEESTI KINGLISE KINIMESEÕPMATEM
15
2.TÖÖÕPEESTI KINGLISE KTEHNOLOOGTEHNOLOOGÜHISK ÕPBIOLOOGIAEESTI KKEEMIA
16
3.MATEMTÖÖÕPEESTI KTEHNOLOOGTEHNOLOOGINIMESEÕPGEOGRINGLISE KEESTI K
17
4.EESTI KMAJANDUSEESTI KINGLISE KKIRJANDUSTEHNOLOOGTEHNOLOOGAJALUGUKIRJANDUS
18
5.EESTI KPPKTÖÖÕPKEH KASVKEH KASVTEHNOLOOGTEHNOLOOGKIRJANDUSINGLISE K
19
6.kunstiringkunstiringKEH KASVTUGIÕPEMATEMINGLISE KEESTI KTEHNOLOOGTEHNOLOOG
20
7.rahvatantsrahvatantskunstiringkunstiringkunstiringTEHNOLOOGTEHNOLOOG
21
8.meisterdammeisterdamT KEHT KEHT KEHT KEH
22
9
23
24
K 1.MATEMTÖÖÕPMUUSIKAEESTI KINGLISE KMATEMÖKOLOOGIAGEOGRAJALUGU
25
2.EESTI KMUUSIKAKUNSTMATEMLOODUSÕPINGLISE KMATEMAJALUGUMATEM
26
3.mudilaskoormudilaskoormudilaskoormudilaskoorMATEMAJALUGUINGLISE KBIOLOOGIAKEEMIA
27
4.MUUSIKAMATEMMATEMINGLISE KKUNSTLOODUSÕPAJALUGUMATEMFÜÜSIKA
28
5.EESTI KINIMESEÕPEESTI KMUUSIKAEESTI KÖKOLOOGIAKUNSTINFORMAATÜHISK ÕP
29
6.KLJTUGIÕPEÖKOLOOGIAKODULUGUKIRJANDUSMUUSIKAKUNSTGEOGR
30
7.TUGIÕP/loodloodusringloodusringloodusringMUUSIKAP KEH/kodutüt
P KEH/kodutüt
P KEH/kodutütP KEH
31
8.jalgpalljalgpalljalgpalljalgpalljalgpalljalgpalljalgpalljalgpalljalgpall
32
9.
33
jrkIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
34
N 1.KUNSTMATEMLOODUSÕPEESTI KINIMESEÕPINGLISE KMATEMFÜÜSIKAVENE K
35
2.MATEMKUNSTINGLISE KMATEMKIRJANDUSMATEMLOODUSÕPBIOLOOGIAVENE K
36
3.KEH KASVKUNSTMATEMLOODUSÕPMATEMMATEMVENE KINGLISE KMATEM
37
4.EESTI KKEH KASVEESTI KKUNSTLOODUSÕPVENE KINGLISE KMATEMFÜÜSIKA
38
5.EESTI KEESTI KKEH KASVKEH KASVKUNSTGEOGRVENE KBIOLOOGIA
39
6.EESTI KKEH KASVMAJANDUSLOODUSÕPMATEMVENE KINGLISE K
40
7.animatsioonTUGIÕP/robanimats/robanimats/robT KEHT KEHT KEHT KEH
41
8.sulgpallsulgpallsulgpall
42
9.
43
R 1.EESTI KINFORMAATMATEMLOODUSÕPAJALUGUINGLISE KINIMESEÕPMATEMKIRJANDUS
44
2.LOODUSÕPEESTI KEESTI KEESTI KINGLISE KMATEMKIRJANDUSKEEMIAÜHISK ÕP
45
3.KEH KASVEESTI KÖKOLOOGIAMATEMEESTI KEESTI KMATEMFÜÜSIKAAJALUGU
46
4.KEH KASVKEH KASVINGLISE KMATEMAJALUGUKLJEESTI KMATEM
47
5.KLJKLJKLJKLJKLJAJALUGUKLJKLJ
48
6.kodutütredkodutütred
49
7.sulgpallsulgpallsulgpall
50