ABCDEFGHIJK
1
TUNNIPLAAN 2020/2021. õa
2
II poolaasta
KINNITATUD
3
Lümanda PK direktori 11. jaanuari 2021 käskkirjaga nr 2-9/15
4
jrkIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
5
E 1.
MATEMEESTI KMUUSIKAMATEMINIMESEÕPMATEMINGLISE KVENE KFÜÜSIKA
6
2.MUUSIKAEESTI KMATEMLOODUSÕPEESTI KEESTI KMATEMFÜÜSIKAEESTI K
7
3.EESTI KLOODUSÕPEESTI KMUUSIKAINGLISE KVENE KLOODUSÕPEESTI KMATEM
8
4.EESTI KMUUSIKAINGLISE KINGLISE KMATEMLOODUSÕPGEOGRINIMESEÕPVENE K
9
5.KEH KASVKEH KASVKEH KASVEESTI KLOODUSÕPINGLISE KMUUSIKAMATEMKIRJANDUS
10
6.robootikaTUGIÕPEINIMESEÕPT KEHT KEHT KEHVENE KMUUSIKAKLJ
11
7.animatsioonanimatsioonanimatsioonPPKPPKMUUSIKAT KEHT KEHT KEH
12
8.jalgpalljalgpalljalgpall
jalgpall/anim
jalgpall/animjalgpall/anim
jalgpall/anim
jalgpall/anim
jalgpall/anim
13
9.
14
T 1.
LOODUSÕPEESTI KTÖÖÕPEESTI KKIRJANDUSVENE KMATEMINGLISE KAJALUGU
15
2.EESTI KMATEMMATEMKUNSTAJALUGUMATEMKIRJANDUSKIRJANDUSBIOLOOGIA
16
3.MATEMKUNSTEESTI KKÄSIT/TÖÖKÄSIT/TÖÖAJALUGUEESTI KBIOLOOGIAMATEM
17
4.KEH KASVKUNSTEESTI KKÄSIT/TÖÖKÄSIT/TÖÖINGLISE KAJALUGUMATEMVENE K
18
5.TÖÖÕPKEH KASVKEH KASVMATEMMATEMKÄSIT/TÖÖKÄSIT/TÖÖAJALUGUINGLISE K
19
6.MAJANDUSPPKPPKKEH KASVKEH KASVKÄSIT/TÖÖKÄSIT/TÖÖKARJÄÄRKIRJANDUS
20
7.PPKrobootikarobootikaÖKOLOOGIAKLJKUNSTKÄSIT/TÖÖKÄSIT/TÖÖ
21
8.spordiringspordiringspordiringKÄSIT/TÖÖ
22
9
meisterdamine
meisterdamine
meisterdamine
meisterdamine
meisterdamine
meisterdamine
23
24
K 1.
MUUSIKAEESTI KMATEMLOODUSÕPMATEMEESTI KINGLISE KFÜÜSIKAKUNST
25
2.KUNST MATEMLOODUSÕPMATEMMUUSIKAVENE KMATEMINGLISE KEESTI K
26
3.mudilaskoormudilaskoormudilaskoormudilaskoorLOODUSÕPMATEMVENE KEESTI KINGLISE K
27
4.MATEMMUUSIKAEESTI KINGLISE KKUNSTÖKOLOOGIAINIMESEÕPMATEMFÜÜSIKA
28
5.EESTI KTÖÖÕPEESTI KMUUSIKAINGLISE KINIMESEÕPBIOLOOGIAKIRJANDUSKEEMIA
29
6.TÖÖÕPMUUSIKAEESTI KEESTI KKIRJANDUSEESTI K
INFORMAATIKA
MATEM
30
7.
pärimuskultuur
pärimuskultuur
pärimuskultuur
P KEH/pärim
P KEH/kunstir
P KEH/kunstir
KLJKLJMUUSIKA
31
8.muusikaringmuusikaring
P KEH/kunstir
P KEH/kunstir
P KEH/kunstir
32
9.
33
jrkIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
34
N 1.
MATEMEESTI KKUNSTMATEMLOODUSÕPINGLISE KMATEMVENE KAJALUGU
35
2.EESTI KEESTI KKUNSTEESTI KMATEMLOODUSÕPAJALUGUINGLISE KKEEMIA
36
3.TÖÖÕPMATEMEESTI KINGLISE KEESTI KÜHISK ÕPVENE KKEEMIAMATEM
37
4.KEH KASVKEH KASVKEH KASVEESTI KKIRJANDUSMATEMKUNSTAJALUGUGEOGR
38
5.LOODUSÕPINGLISE K
roboot/T KEH
roboot/T KEH
roboot/T KEH
INGLISE KKUNSTÜHISK ÕP
39
6.MAJANDUSMATEMP KEH
P KEH/kodutüt
P KEH / PPKGEOGRBIOLOOGIAINGLISE K
40
7.loodusringloodusringloodusringKLJP KEHP KEHP KEH
41
8.T KEHT KEHT KEH
42
9.
43
R 1.
EESTI KEESTI KÖKOLOOGIAMATEMINGLISE KMATEMLOODUSÕPVENE KÜHISK ÕP
44
2.EESTI KMATEMMATEM
INFORMAATIKA
MATEMAJALUGUÖKOLOOGIAINGLISE KVENE K
45
3.KLJINIMESEÕPINGLISE KINGLISE KAJALUGUEESTI KMATEMKEEMIABIOLOOGIA
46
4.TUGIÕPEKLJKLJKLJKODULUGUKIRJANDUSKIRJANDUSGEOGRMATEM
47
5.rahvatantsTUGIÕP/rahvatÖKOLOOGIAVENE KMATEMGEOGR
48
6.UnicornidUnicornidUnicornid
49
7.
50