ABCEHRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBN
1
TimestampScoreKELASNAMANAMA
i) Abu mencuba lebih dari dua puluh kali sebelum beliau berjaya mencipta alat untuk mengesan kebocoran pada tayar
ii) Siva telah bekerjasama dengan beberapa orang saintis untuk memastikan produk yang dihasilkan tidak menyebabkan pencemaran udara.
i) Nyatakan sumber tenaga tersebut.
ii) Nyatakan sumber tenaga tersebut.
i) Nyatakan prinsip reka bentuk tersebut
ii) Nyatakan prinsip reka bentuk tersebut
i) Nyatakan jenis elemen reka bentuk ruang tersebut
ii) Nyatakan jenis elemen reka bentuk ruang tersebut
5. Berdasarkan kepada Rajah 5, senaraikan DUA faktor dalam pemilihan reka bentuk bagi jam tangan tersebut.
i) Nyatakan kaedah kajian tersebut
ii) Nyatakan kaedah kajian tersebut
iii) Nyatakan kaedah kajian tersebut
i) Nyatakan bahan dan peralatan tersebut.
ii) Nyatakan bahan dan peralatan tersebut.
i) Nyatakan sifat mekanikal bahan yang diuji.
ii) Nyatakan sifat mekanikal bahan yang diuji.
i) Namakan mesin tersebut.
ii) Namakan mesin tersebut.
ii) Namakan mesin tersebut.
i) Namakan komponen elektronik tersebut.
ii) Namakan komponen elektronik tersebut.
ii) Namakan komponen elektronik tersebut.
i) Nyatakan nama perisian LTK tersebut.
ii) Nyatakan nama perisian LTK tersebut.
i) Namakan kaedah pengujian yang dijalankan.
ii) Namakan kaedah pengujian yang dijalankan.
Senaraikan dua bahan yang sesuai digunakan untuk membina mock up tersebut.
i) Nyatakan satu bahan logam
ii) Nyatakan satu bahan bukan logam
i) Nyatakan nama lukisan kerja ini.
ii) Nyatakan nama pandangan X, Y dan Z
i) Namakan kaedah promosi berikut.
ii) Namakan kaedah promosi berikut.
i) Nyatakan jenis logo tersebut
ii) Nyatakan jenis logo tersebut
iii) Nyatakan jenis logo tersebut
i) Nyatakan jenis jenama tersebut
ii) Nyatakan jenis jenama tersebut
iii) Nyatakan jenis jenama tersebut
i) Hak eksklusif yang diberi kepada pemiliknya bagi satu tempoh
ii) Bentuk, corak atau hiasan pada barang yang diberi perlindungan utiliti
iii) Memberi perlindungan kepada karya sastera, muzik, seni, filem, rakaman audio dan siaran
Nyatakan urutan nombor berdasarkan penyataan dalam Jadual 3
2
9/28/2021 9:36:060 / 505BERUSAHA
AMNA NAZATUL SOFEA BINTI NORHAMIZI
Tidak putus asaMenjaga alam sekirar solaranginkeseimbangankesatuanruang positifruang negatifrupa bentuk dan fungsipemerhatian
rujukan media cetak/elektronik
soal selidikNT cuttersoft pastelketeguhankekuatansumpitan penyemburpistol pemanasmesin canai mudah alihperintang tetapkapasitor elektrolit
diot pemancar cahaya LED
solid edgeiron CADujian makmalujian parameterkayu dan foamaluminium getahlukisan ortografik
Y = pandangan hadapan, X = pelan, Z = pandangan sisi
menghasilkan brosur secara grafik
jualan langsung
logo representasi atau kombinasi
logo huruflogo simboltrade characterbrand nametrade markharta industriharta industrihak cipta
1. Mohd Rashdan bin Ghafar 2. 2016 3. Inovasi Produk 4. Shah Alam 5. Gembira Publication Sdn. Bhd
3
9/28/2021 9:33:010 / 505BERUSAHAFADHILAH BINTI JEFRITidak putus asamesra alam sekitar Solarkincir anginKeseimbanganPengulanganRuang positif Ruang negatif
rupa bentuk dan kemasan
PemerhatianRujukan mediaTemu bualNT cutterSoft pastelKeteguhanKekuatan Sumpitan penyemburPistol pemanasmesin canai mudah alihPerintangPemuat berkutubDiod pemancar cahayaSketchUpSolidWorksujian makmal Ujian parameterKad board dan foamAluminiumGetahisometrik
Pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi
brosurPengiklanan
logo representasi atau kobinasi
Logo hurufLogo simbol
jenama bentuk cap dagangan
jenama bentuk capjenama bentuk namaHarta industriHak ciptaHarta industri 3,4,5,2
4
9/28/2021 9:32:490 / 505BERUSAHA
FATIN NUR ALYA DAMIA BINTI NAZARUDDIN
Tidak putus asaMesra alam sekitarSolarKincir anginKeseimbanganpengulanganRuang positifRuang negatif
Rupa bentuk dan kemasan
PemerhatianRujukan mediaTemu bualNT cutterSoft pastelKeteguhanmKekuatanSumpitan penyemburPistol pemanasMesin canai mudah alihPerintangPemuat berkutubDiod pemancar cahayaSketchUpSolidWorksUjian makmalUjian parameterKadboard dan foamAluminiumGetahLukisan isometrik
Pandangan atas , pandangan hadapan dan pandangan sisi
BrosurPengiklanan
Logo representasi atau kombinasi
Logo hurufLogo simbol
Jenama bentuk cap dagangan
Jenama bentuk capJenama bentuk namaHarta industriHak ciptaHarta industri3,4,5,2
5
9/28/2021 9:22:400 / 505BERUSAHA
HANI ARISSYA BINTI MOHD RADZI
Tidak putus asa.Mesra alam sekitar.
Sumber boleh diperbaharui
Sumber tidak boleh diperbaharui
Imbangan simetriImbangan jejariRuang positif .Ruang negatifFungsi dan kosPemerhatianRujukan mediaSoal selidikNT CutterSoft pastelKeteguhanKekuatanMesin pelelasMesin gerudi tanganMesin pencanaiPerintangDiodLEDSolid edgeSolid worksUjian parameterUjian makmal
Kotak dan mounting board
Keluli tahan karatAluminium Lukisan ortografikX-pandangan atas
Y-pandangan sisi
Z-pandangan hadapan
PosterIklan
Logo representasi dan kombinasi
Logo namaLogo simbolJenama cap daganganTrade markBrand nameHak ciptaHak ciptaHak industri2,3,4.5
6
9/28/2021 9:17:000 / 505BERUSAHA
KAMILIA IZZATI BINTI MOHD SUZI
tidak putus asamenjaga alamtenaga solartenaga anginimbangankesatuanruang negatifruang positif
mesra pengguna dan kemasan
pemerhatianrujukan media elektroniktemu bualanti-cuttersoft pastelketeguhankekuatancat penyemburhot glue gunmesin kayuperintangdiodlampu LEDSketchUpsoft workujian kekuatanujian ketahananfoam dan polistirenaaluminiumgetahlukisan ortografik
x=pandangan atas, y= pandangan hadapan dan z=pandangan sisi
pengiklananpromosi logo gabunganlogo huruflogo simboltrade markbrand markbrand nameharta industrihak ciptahak cipta1,2,3,5,4
7
9/28/2021 9:21:030 / 505BERUSAHA
KHAIRUNNISA BINTI SANUSI
tidak putus asamenjaga alam sekitarmataharianginkeseimbangankesatuanruang positifruang negatif1. fungsi 2. rupa bentuk pemerhatian
rujuan media cetak / elektronik
soal selidikNT Cuttersoft pastelketeguhankekuatansumpitan penyemburpistol pemanasmesin canai mudah alihdiod zenerpemuat berkutub
diod pemancar cahaya (LED)
sketch upsolidworksujian kefungsiaanujian parameterlatex , cat emulsialuminiumgetahlukisan ortografik
x= atas y= hadapan z= sisi
pengiklananpromosi jualan
logo representasi atau kombinasi
logo huruflogo simbol
jenama bentuk cap dagangan ( trade mark)
jenama bentuk cap (brand name)
jenama bentuk nama (brand name)
harta industriharta industrihak cipta2,3,5,4
8
9/28/2021 9:13:360 / 505BERUSAHA
MUHAMMAD ZAID MIRZA BIN MOHD ZAINUDIN
Tidak putus asaEmpiritifTenaga SolarTenaga Angin atau UdaraKeseimbanganKesatuanRuang positifRuang negatif
1) Ergonomik 2) Keselamatan
Melawat tempat kajianInternetBorang soal selidikNT cutterSoft pastelKeteguhanKekuatanCat semburHeatter atau pemanasMesin canai PerintangDiodLDRSketch upSolid work Ujian parameterUjian makmal1) Plaster paris 2) KayuKeluli tahan karatGetahLukisan ortografikX = Pandangan atas
Y = Pandangan hadapan
Z = Pandangan sisi
PengiklananPromosi jualanLogo kombinasiLogo hurufLogo simbol
Jenama cap dagangan persendirian
Jenama cap dagangan
Jenama cap dagangan persendirian
Hak ciptaHarta industriHak cipta1 - 5 - 3 - 4 - 2
9
9/28/2021 9:02:360 / 505BERUSAHA
NORAIN AKALILI BINTI MOHD ZAIFUL
tidak berputus asamenjaga alam sekitartenaga solartenaga anginkeseimbangankesatuanpositifnegatifreka bentuk , kemasanmembuat pemerhatianmencari maklumatmenemuramahNT Cuttersoft pastelketeguhankekuatansumpitan penyemburpistol pemanasmesin canai mudah alihperintangpemuat
diod pemancar cahaya (LED)
sketch upsolid worksujian parameterujian makmalfoam , plastikkeluli tahan karatgentianlukisan ortografik
x- pandangan atas y-pandangan hadapan z- pandangan sisi
pengiklananpromosi jualanlogo representasilogo huruflogo simbol
jenama bentuk cap dagangan
jenama bentuk cap dagangan perseorangan
jenama bentuk namaharta industrireka bentuk industrihak cipta
2016 - 2, inovasi produk- 3 Shah Alam -4 Gembira Publication Sdn Bhd -5
10
9/28/2021 9:22:380 / 505BERUSAHA
NUR ADILA BINTI AHMAD ARIFFIN
1. Tidak putus asa 2. Mesra alam sekitarTenaga solarTenaga anginKeseimbanganKesatuanRuang positifRuang negatif1. Rupa bentuk. 2.kos.Pemerhatian.
Penyelidikan dalam media cetak atau internet.
Soal selidikCT cutter Soft pastelKeteguhanKekuatanMesin penyembur cat Pistol pemanas
Mesin pencanai mudah alih
PerintangTransistor
( LED ) Diod pemancar cahaya
Sketch upSolid wordsUjian parameter.Ujian makmal.1. Kadboard. 2. Foam.Keluli tahan karat GetahLukisan ortografikX = Pandangan atas
Y = Pandangan hadapan
Z = Pandangan sisi
BrosurPengiklananLogo trade markLogo nama Logo simbolJenama keluargaJenama kombinasiJenama individu18 bulanPaten Hak cipta3 , 2 , 4 , 5
11
9/28/2021 9:10:350 / 505BERUSAHA
NUR AIN MAISARAH BINTI AINOOL RASYID
tidak mudah berputus asa
menjaga alam sekitartenaga solaranginimbangankesatuanruang positifruang negatifnilai estetik dan bahanpemerhatianmencari maklumatsoal selidikcuttersoft pastelrapuhtahan lasakcat penyemburhot gunmesin pengilatdiodvoltLEDCADskillWorkspercubaanpengiraanstyrofoam dan kadbodaluminiumgetahlakaran perspektif
X = pandangan atas, Y = pandangan hadapan, Z = pandangan sisi
kelebihan produkpenurunan hargareka bentuk menarikgabungan namamudah diingatibertahan lamagabungan namamudah diingatihak ciptaharta industrihak cipta3,2,4,5
12
9/28/2021 9:32:500 / 505BERUSAHA
NUR AINA IRDINA BINTI HARIZAL
tidak putus asamesra alam sekitarcahaya matahariudarakeseimbanganpengulanganruang positifruang negatif-rupa bentuk
-kemasan
pemerhatianrujukan mediasoal selidikNT cuttersoft pastelketeguhankekuatansumpitan penyemburpistol pemanasmesin canai mudah alihperintangpemuatdiod pemancar cahayaSketchUpSolidWorksujian parameterujian makmal-kadboard
-foam
aluminiumgetahIsometrikX-pandangan atas
Y-pandangan hadapan
Z-pandangan sisi
pengiklananbrosur
logo reprentasi dan kombinasi huruf
logo huruflogo simbol
jenama bentuk cap dagangan
jenama bentuk capjenama bentuk namaharta industrihak ciptaharta industri3,4,5,2
13
9/28/2021 9:32:500 / 505BERUSAHA
NUR ALIA NAZIRA BINTI BANGUN @ MOHD FAIZAL
Tidak putus asa.Mesra alam sekitar.Solar.Kincir angin.Keseimbangan.Pengulangan.Ruang positif.Ruang negatif.
Rupa bentuk dan kemasan.
Pemerhatian.Rujukan media.Temu bual.NT cutter.Soft pastel.Keteguhan.Kekuatan.Sumpitan penyembur.Pistol pemanas.Mesin canai mudah alih.Perintang.Penguat berkutub.Diot pemancar cahaya.SketchUp.SolidWorks.Ujian makmal.Ujian parameter.Kadboard dan foam.Aluminum.Getah.Lukisan isometrik.
Pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi.
Brosur.Pengiklanan.
Logo representasi atau kombinasi.
Logo huruf.Logo simbol.
Jenama bentuk cap dagangan.
Jenama bentuk cap.Jenama bentuk nama.Harta industri.Hak cipta.Harta industri.3,4,5,2.
14
9/28/2021 9:22:190 / 505BERUSAHA
NUR BALQIS SYAHINDAH BINTI JASNISHAM
Tidak Putus Asa Menjaga Alam SekitarTenaga Solartenaga anginImbangankeasatuan ruang positifruang negatif-rupa bentuk -kosPemerhatian
rujukan media cetak atau elektronik
soal selidik atau temu bual
nt cutterpastelketeguhankekuatancat penyemburheat gunmesin canaiperintangdiodlampu LEDSketch UpSolidworkmakmalkekerasangam lateks, kertas pasiraluminiumgetahlukisan ortografikX= pandangan atas
Y= pandangan depan
Z= pandangan sisi
pengiklananpromosilogo kombinasilogo huruflogo simboljenama cap daganganjenama bentuk capjenama bentuk namaharta industriharta industri hak cipta1, 2,3,5,4.
15
9/28/2021 8:53:270 / 505BERUSAHA
NUR HAZIRA NAFISA BINTI HASMAWI
Tidak putus asaMenjaga alam sekitarTenaga solarTenaga anginImbanganRentakRuang negatifRuang positif
Golongan pengguna dan persaingan
PemerhatianMencari maklumatSoal selidik CutterOil pastelKeteguhanKekuatanPenyembur catPistol pemanasMesin canai mudah alihPerintangDiodDiod pemancar cahayaSolid EdgeSolidworksUjian parameterUjian makmalPlastik dan getahKeluli tahan karatGetahLukisan ortografikX= pandangan atas
Y= pandangan hadapan
Z= pandangan sisi
PengiklananPromosi
Logo representasi dan kombinasi
Logo hurufLogo simbol
Jenama bentuk cap dagangan ciri perseorangan
Jenama bentuk nama
Jenama bentuk cap dagangan
Harta IndustriHarta IndustriHak Cipta3,2,4,5
16
9/28/2021 9:29:250 / 505BERUSAHA
NUR SYAIDATUL NISHA BINTI ZULKARNAIN
EmpatiEmpiritif
tenaga boleh diperbaharui
tenaga boleh diperbaharui
corakimbanganruang positifruang negatif1. Fungsi
2. Mesra pengguna
PemerhatianRujukan media cetakSoal selidikcutlerpewarnaketeguhankekuatanBerus semburpistol pemanasmesin canaiPerintangPemuatLEDSketch UpSolidworksUjian parameterujian kekukuhan1. cat emulsi
2. warna pastel
Keluli tahan karatGetahLukisan perspektifX= pandangan atas
Y= pandangan hadapan
Z= pandangan sisi
pengiklananpromosi jualanLogo KombinasiLogo HurufLogo simboltrademarkbrandmarkbrandnamepembaharuan utilitiCap daganganreka bentuk industri3,2,4,5
17
9/28/2021 9:30:240 / 505BERUSAHA
NURUL NAJWA BINTI ROSSAIDI
Tidak putus asaMesra alam sekitarSolarKincir anginKeseimbanganPengulanganRuang positifRuang negatifKeselamatan, bahanPemerhatianRujukan media elektronikSoal selidikNT cutterSoft pastelKeteguhanKekuatanSumpitan penyemburPistol panasMesin canaiPerintangPemuat berkutubDiod pemancar cahayaSketchUpSolidworksUjian parameterUjian makmal1. Kadbod
2. Foam
Keluli tahan karatGentianLukisan ortografikX- pandangan atas
Y- pandangan hadapan
Z- pandangan sisi
PengiklananBrosurLogo kombinasiLogo hurufLogo simbol
Jenama bentuk cap dagangan
Jenama bentuk capJenama bentuk namaHarta IndustriHak CiptaHarta Industri2, 3, 4, 5
18
9/28/2021 9:33:290 / 505BERUSAHASITI SARAH BINTI ZAHARITidak Putus Asa.Menjaga Alam Sekitar.Tenaga Solar.Tenaga Angin.Imbangan.Kesatuan.Ruang positif.Ruang negatif.Rupa bentuk dan Fungsi.Pemerhatian.
Rujukan Media Cetak / Elektronik.
Temu Bual.NT Cutter.Soft Pastel.Keteguhan.Kekuatan.Sumpitan penyembur.Pistol pemanas.Gergaji.Perintang.Bateri.Diod Pemancar Cahaya.auto CADSolid edgeujian parameter.ujian parameter.plastersin dan kadboardaluminium.getah.lukisan ortografik.
x=pandangan atas . y= pandangan depan. z= pandangan sisi.
pengiklananpromosi jualan.
logo representasi atau kombinasi.
logo huruf.logo simbol.
jenama bentuk cap dagangan.
jenama bentuk capjenama bentuk nama.harta industriharta industrihak cipta.1,2,3,5,4
19
9/28/2021 9:25:340 / 505BERUSAHA
SOFIA LIYANA BINTI MOHD RIZAL
Tidak putus asaMenjaga alam sekitartenaga solartenaga kinetikkeseimbangankesatuanruang positifruang negatifkemasan dan fungsimembuat tinjauanmelayari internet
bertanyakan pada orang awam
cutterwater colourketeguhankekuatanpenyembur catpemanasmesin canai mudah alihperintangdiodlampu LEDsketchup solid edgekestabilanketahanankayu dan kadbodaluminiumgentianortografikx= pandangan atas
Y= pandangan depan
Z= pandangan sisi
pengiklananjualanlogo kombinasilogo huruflogo simbol bentuk cap dagangan bentuk cap bentuk namahak ciptahak ciptaharta industri
1. mohd rashdan bin ghafar, 2. gembira publication sdn bhd, 3. inovasi produk, 4. 2016, 5. shah alam
20
9/28/2021 9:12:480 / 505BERUSAHA
ZULAIKA BINTI ABDUL KARIM
Tidak putus asaMenjaga alam sekitarSumber matahariSumber anginKeseimbanganPengulanganRuang positifRuang negatif
Kemasan dan rupa bentuk
PemerhatianMelayari internetSoal selidikNT CutterCrayonlogam feruslogam bukan ferusSumpitan penyemburPistol pemanasMesin canai mudah alihPerintang tetapbateridiod pemancar cahayaSketchupSolid WordsUjian parameterUjian makmalpolisterin dan foamKeluli tahan karatAluminiumLukisan ortografik
X=pandangan atas Y=pandangan hadapan Z=pandangan sisi
PengiklananPromosi jualanLogo kombinasiLogo hurufLogo simbolJenama keluargaJenama bentuk capJenama bentuk namaHak industriHak indutsriHak cipta1,2,3,5,4
21
9/28/2021 9:30:140 / 505EFEKTIF
ABU HANIFF BIN AHMAD FUAD
tidak putus asa menjaga alam sekitar tenaga solartenaga angin
prinsip keseimbangan simetri
prinsip keseimbangan membulat
ruang nyataruang ilusitaktahupemerhatian
kajian daripada artikel dan lain lain
soal selidikpisau pemotong prespekkrayonkekuatan dah kekerasantaktausumpitan penyemburpistol pemanasmesin canai mudah alihtaktahupemuat kutubdiod pemancar cahayasketch upsolid wordtaktahutaktahutaktahualuminiumgetah lukisan ortografik
x=pandangan atas, y=pandangan hadapan, z=pandangan sisi
taktahutaktahulogo reprentasi logo huruflogo simbol
jenama bentuk cap dagangan berciri perseorangan
jenama bentuk cap bentuk cap dagangan (r)taktahutaktahutaktahutaktahu
22
9/28/2021 9:38:490 / 505EFEKTIF
AMIRA UMAIROH BINTI RUSLAN
tidak putus asamenjaga alam sekitartenaga solartenaga anginjalinankesatuan]warnaruang
1.memudahkan pengguna untuk bawa kemana mana sahaja
2.rekaan yang modern
pengumpulan datamencari maklumattemu bualpisau boleh larascrayontembaga dan aluminiumlogamairbrushpistol habapenglicin kayutatausolid capociterled lightsolidworkstataumengukurglue gunbesigelang getahlaakarantiga titkpengiklananpromosipringlenetflixappleramlyprotonmilohak ciptahak cipta reka bentukhak cipta karya1,5,4,2,3
23
9/28/2021 9:24:100 / 505EFEKTIF
KAMARUL ANWAR BIN KAMARUZAMAN
Tidak putus asaMesra alamTenaga solarTenaga kinetikImbanganKesatuanRuang negatifRuang positifRupa bentuk,nilai estetikPemerhatianSumber rujukanSoal selidikNt cutterWarna pastelKeteguhanKekerasanSumpitan penyemburPistol pemanasMesin canai mudah alihPerintang tetapDiodLEDSketchupSolid worksUjian parameter
Ujian ketahanan tangga aluminium
Fonm dan kayuAluminiumGetahOrtografikAtas,depan,sisiJualan langsungPengiklananCombination markLettermarkBrandmarkJenama bentuk nama
Jenama bentuk cap dagangan
Jenama bentuk capHak ciptaHarta industriHak cipta2,3,5,4
24
9/28/2021 9:24:010 / 505EFEKTIF
MOHAMAD FIRDAUS BIN ABU SAMAH
Tidak putus asaMesra alamTenaga solarTenaga kinetikimbanganKesatuanRuang positifRuang negatif
Rupa bentuk dan nilai estetik
PemerhatianSumber rujukanSoal selidikNT CutterOil pastleKeteguhanKekerasanSumpitan penyemburPistol pemanasMesin canai mudah alihPerintang tetapDiod
Diod pemancar cahaya (LED)
SketchupSolid worksUjian parameter
Ujian ketahanan tangga aluminium
Foam dan kayuAluminiumGetahLukisan ortografik
X=pandangan atas y=pandangan hadapan z=pandangan sisi
Jualan langsungPengiklananCombination markLettermarkBrandmarkJenama bentuk capJenama cap daganganJenama bentuk namaHak ciptaHarta industriHak cipta2345
25
9/28/2021 9:22:000 / 505EFEKTIF
MOHAMAD SAHRUL BIN SAHARUDDIN
Tidak putus asaMenjaga Alam SekitarTenaga solarTenaga anginKeseimbanganPengulanganPositifNegatifReka bentuk, nilai estatikPemerhatianMelayari internetSoal selidik......KemuluranKekerasanSumpitan penyemburPistol pemanasGrinderPerintang tetapKapisitor berkutubDiode pemancar cahayaSketch OutSolid Word.........Kabus, plaster of parisAluminum GetahLukisan ortografikAtas,Hadapan, Sisi........Combination MarkLetterMarkBrandmarkJenama Bentuk SiapJenama Jenama bentuk namaPatenReka bentuk industriHak Cipta2,3,5,4
26
9/28/2021 9:16:170 / 505EFEKTIF
MUHAMMAD AFIF HAZZIQ BIN NOR AZMI
Tidak putus asaMenjaga alam sekitarSolarAnginImbangan simetriImbangan membulatGarisanBentukKemasan , reka bentukPerbincanganMencari maklumatMengedar flyerCutter knifePewarnaKekuatanTekananSumpitan penyemburPistol pemanasMesin cenaiPerintangPemuat berkutubLEDSketchSolid worksKetahananFungsi
Tanah liat , plaster of paris
AluminiumGetahLukisan kerjaPandangan luarIklanPenurunan hargaKombinasiHurufSimbol
Cap dagangan persindirian
Cap daganganBentuk namaHak ciptaHarta industriHak cipta5,3,4,2
27
9/28/2021 9:29:270 / 505EFEKTIF
NAZRIN MAISARAH BINTI MOHD YATIM
Tidak putus asaMenjaga alam sekitarTenaga solarTenaga anginKeseimbanganPengulanganRuang positifRuang negatif
Rupa bentuk dan ketahanan
PemerhatianKajian perpustakaanSoal selidikNT CutterSoft pastelKemulurankekerasanBerus semburPistol pemanas Mesin canai mudah alih PerintangDiodKapasitor----Kardboad Dan PlastersinKeluli tahan karatGetahLukisan ortografik
Pandangan hadapan , sisi Dan atas
PengiklananJualan promosi-Logo wordmarkLogo simbol------4,5,3,2
28
9/28/2021 9:33:130 / 505EFEKTIF
NOR NAJWA ADILA BINTI MOHAMED RAKIM
Tidak mudah berputus asa
Menjaga alam sekitarTenaga solarTenaga anginImbangan simetriImbangan membulatruang nyataruang ilusiRupa bentuk & kosKaedah pemerhatian
Kaedah pengumpulan data
Kaedah temu bual
Pisau pemotong perspek
krayonketeguhan
kemampuan menahan beban tanpa patah
Sumpitan penyemburPistol pemanasMesin canai mudah alihperintangpemuat kutubdiod pemancar cahayaSketch UpSolid WordUjian makmal ujian parameterPlastersin & Foamkeluli tahan karatgetahlukisan ortografik
X=Pandangan atas, Y=Pandangan hadapan & Z=Pandangan sisi
pengiklananpublisitiLogo RepsentasiLogo Huruf Logo Simbol
Jenama Bentuk Cap Dagangan Berciri Perseorangan
Jenama Bentuk Cap
Jenama Bentuk Cap Dagangan (R)
Harta industriharta industrihak cipta
2.Inovasi produk, 3.2016 4.Gembira Publication Sdn. Bhd & 5.Shah Alam
29
9/28/2021 9:32:580 / 505EFEKTIF
NUR AZLINA BINTI SUNARDI
Tidak putus asa Menjaga alam sekitar Tenaga solar Tenaga angin imbangan simetri imbangan membulat Ruang nyata Ruang ilusi Rupa bentuk dan kos pemerhatian
Kajian daripada artikal Dan pengumpulan data
Temu bual
Pisau pemotong perspek
Krayon kekuatan Dan kekerasan tktahuSumpitan penyembur Pistol pemanas Mesin canai mudah alih tktahu Pemuat kutub Diod pemancar cahaya Sketch up solid word
Kaedah ketahanan beban
Ujian makmal ujian parameter
Plastersin & foambesi Getah Lukisan ortografik
x=pandangan atas, y=pandangan hadapan, z=pandangan sisi
Pengiklanan publisiti Logo reprentasi Logo huruf Logo simbol
Jenama bentuk cap dagangan berciri perseorangan
Jenama bentuk cap Bentuk cap dagangan (R)Harta industri Harta industri Hak cipta
2. Inovasi produk, 3. 2016, 4. Gembira publication sdn. Bhd & 5. Shah alam
30
9/28/2021 9:26:420 / 505EFEKTIF
NUR AZLINA BINTI SUYITNO
Tidak putus asaMenjaga alam sekitarCahaya matahariAnginDominanPenyatuanWarnaRuangRupa bentuk , FungsiKaedah pemerhatian
Kaedah pengumpulan data
Kaedah temu bualPisau cutterPaster colour
Keupayaan bahan untuk menahan beban yang dikenakan tanpa patah atau putus
Kemampuan untuk menahan beban
Sumpit penyemburPistol pemanasMesin canai Perintang tetapPemuat berkutubLEDSketchUpSolid WorksUjian parameterUjian makmalPapan , foamKeluli berkelajuan tinggiGetahLukisan ortografik
Pandangan atas, pandangan bawah, pandangan sisi
PengiklananPromosi jualanMascots logoLogotypePictorial marksJenama pengedarJenama pengeluarJenama generikHarta IndustriHak CiptaHak Cipta2, 4, 5, 3
31
9/28/2021 9:36:470 / 505EFEKTIF
NUR IMAN AKMAL BINTI MOHD NASIR
Tidak putus asaMenjaga alam sekitarTenaga solarTenaga anginImbangan simetriHarmoniRuang nyataRuang ilusiRupa bentuk dan kosKaedah pemerhatianPengumpulan dataTemu bualPisau pemotong kertasKrayon
Keupayaan logam berubah bentuk
Kemampuan menahan beban tanpa patah
Sumpitan penyemburPistol pemanasMesin canaiPerintangPemuat kutubDiod pemancar cahayaSketch upSolid wordUjian makmalUjian parameterSimenAluminiumGetahLukisan ortografik
X: pandangan atas Y: pandangan hadapan Z: pandangan sisi
PengiklananPublisitiLogo RepsentasiLogo hurufLogo simbol
Jenama Bentuk Cap Dagangan Berciri Perseorangan
Bentuk CapBentuk Cap Dagangan (R)Harta industriHarta industriHak cipta
2. Inovasi produk, 3.2016 4. Gembira Publication Sdn.Bhd 5. Shah Alam
32
9/28/2021 9:21:420 / 505EFEKTIF
NUR SYAZA ALYAA BINTI MUHAMAD ROMZI
Tidak putus asa Empiritif Mata hari Angin Keseimbangan PengulanganBentuk Rupa 1. Fungsi 2. Ketahanan Temu bual Pencarian dalam Internet Borang soap selidik Pisau pemotong akrilikKrayon Ujian keteguhan Ujian kekuatan Penyembur cat PemanasMesin canai mudah alih Perintang Pemuat berkutub Diod pemancar cahaya Sketch UpSolid Work Ujian makmalUjian parameter1.kadbod 2.polistrena Keluli tahan karat Aluminium Lukisan ortografik X. Atas Y. Hadapan Z. SisiBrosurIklan Logo simbolLogo huruf Logo representasiJenama bentuk cap
Jenama bentuk cap dagangan
Jenama bentuk namaHak cipta Harya intelekHak cipta 2,3, 4,5
33
9/28/2021 9:30:190 / 505EFEKTIF
NURUL IZZA BINTI ZULKIFLI
Tidak Putus AsaMenjaga Alam SekitarTenaga solar Tenaga AnginKontrasPengulanganRupaRuang ilusi
Kaedah Pembinaan dan Rupa Bentuk
PemerhatianMelayari InternetTemu bualPisau Pemotong KrayonKemuluranKekuatanSumpitan PenyemburPistol PemanasMesin Canai Mudah AlihPerintang TetapPemuat KutubDiod Pemancar CahayaSketch UpSolid WordKaedah ujian makmalKaedah ujian parameterPlastersin dan KadboardZinkKarbonLukisan Ortografik
X:Pandangan Atas, Y:Pandangan Hadapan dan Z:Pandangan Sisi
PengiklananPromosi JualanLogo RepsentasiLogo HurufLogo Simbol
Jenama bentuk cap dagangan (trade mark)
Jenama bentuk cap (brand mark)
Jenama bentuk nama (brand name)
Harta IndustriHarta IndustriHak Cipta1,5,2,3,4
34
9/28/2021 9:33:150 / 505EFEKTIF
NURULSAMIMI BINTI KAMARUZAMAN
Tidak putus asaMenjaga alam sekitarTenaga solarTenaga anginKontrasPengulanganRuang nyata Ruang ilusi
i)Keseimbangan ii) kelestarian
Pemerhatian
Kaedah pengumpulan data
Temu bual
Pisau pemotong perspek
KaryonKeteguhanKekerasanSumpitan penyemburPistol pemanasmesin canai Perintang tetapPemuat kutub
Diod pemancar cahaya LED
Sketch upSolid workUjian makmal Ujian parameter PlastersinKeluli tahan Aluminium Lukisan ortografikX-atas. Y-hadapan. Z-sisi Pengiklanan Promosi jualanLogo kombinasi Logo huruf Logo simbol
Jenama bentuk cap dagangan (R)
Jenama bentuk capJenama bentuk nama Hak cipta Hak industriHak industri
2.Inovasi produk,3.2016,4.Gembira Publication Sdn.Bhd,5.Shah Alam
35
9/28/2021 9:35:220 / 505EFEKTIF
YUVINTERA A/P RAMAKRISHNAN
Tidak putus asaMenjaga alam sekitarTenaga solarTenaga anginCorak kontrakKesatuanTeksturNilai1. Fungsi , 2. Rupa bentuk
Mengenal pasti produk sedia ada.
Menganalisis kekuatan dan kelemahan.
Analisis dalam bentuk jadual.
CutterPeralatanKeteguhanKekesaranPemanasanPistol pemanasanMesin canaiPerintanganKapasitorPemancar cahaya3DLukisan komputerTangga extension Tangga ladder
1. Kadboard,2. Dawai kasa
Aluminium Keluli tahan karatLakaran oblik1=X.Unjuran Promosi jualanPublisttiLogo makananLogo channel Logo telefonLogo makananLogo keretaLogo makananHarta industriHarta ciptaanHarta industri5,3,4,2
36
9/28/2021 9:20:060 / 505GIGIHTidak putus asaMenjaga alam sekitarTenaga solarTenaga kinetik KeseimbanganPengulangan RupaRuang seimbang dan tekstur Melawat kawasan kajianMelayari laman web Soal selidik Pisau pemotong Krayon Keteguhan Kekuatan Sumpitan penyemburPistol pemanasMesin canai Perintang tetapSiod(LED)Sketch upSolidworkKetahanan tangga biasa
Ujian ketahanan tangga boleh laras
Plastisin dan kayu aiskrim
Aluminium GetahLukisan isometrik
Pandangan atas , pandangan hadapan dan pandangan sisi
PengiklananKaedah jualan Logo kombinasiLogo hurufLogo simbol
Jenama bentuk cap dagangan (trade mark)
Jenama bentuk cap Jenama bentuk namaCap dagangan Harta industri Hak cipta 5, 2, 3, 4
37
9/28/2021 9:30:560 / 505GIGIHTidak putus asaMenjaga alam sekitarMatahariAnginKontrasPengulanganRuang positifRuang negatif
Nilai komersial dan kemasan
Soal selidik
Rujukan media cetak atau elektronik
TemubualPisau lipatSoft pastelKeteguhanKekerasanSumpitan penyemburPistol pemanasMesin canai mudah alihPerintang tetapPemuat berkutubDiod pemancar cahayaTanggaTah lupaUjian kefungsianUjian parameterSimen dan apatah
Keluli tahan karat dan gentian
Getah dan aluminium
Lukisan perspektif dua titik
X:pandangan burung Y:pandangan ulat Z:padangan hadapan
Promosi produkPromosi lupaLogo simbolLogo huruf
Logo representasi atau kombinasi
Jenama keluargaJenama kombinasiJenama individuHarta industriHak ciptaHak cinpta5432
38
9/28/2021 9:28:240 / 505GIGIH
Tidak mudah berputus asa
Mesra alam Cahaya matahariAngin KeseimbanganPengulanganRuang positifRuang negatif
Nilai estetik dan Kemasan
Temu bual
Mencari maklumat di internet
Soal selidikNT cutterOil pastelKelenturanKekuatanPenyembur cat anginHeat gunMesin mencanaiPerintang tetapDiot Lampu LEDSketchUpSOLIDWORDUjian kekuatanUjian dalam makmal
Plastisin dan plaster of Paris
AluminiumGentianLukisan ortografi
X-pandagan atas Y-sisi Z-hadapan
PengiklananBrochurLogo kombinasiLogo hurufLogo simbolTrade mark Brand markBrand nameTempoh masaPaternHak intelek
2-gembira publication sdn bhd 3-shah alam 4-inovasi produk 5-2016
39
9/28/2021 9:32:210 / 505GIGIHtidak putus asamenjaga alam sekitarTenaga solarTenaga anginKeharmonianImbanganBentukWarna
Nilai estetik dan mesra pengguna
MenganalisisMencari maklumatBerkongsi pendapat
Pisau pemotong perspek
Warna airKeluli mudah lenturKeluli tahan karatSpray gunMesin pengering catMesin potong besiPerintangKapasitorDiod pemancar cahayaBlockS dan WTahap keselamatanUkuranPlastik dan kayu
RimCoverset3DAtas,kiri dan kananMembaiki kasutPenghabisan stokMakananTelevisyenGajetBurgerKeretaAirSetahunKeychainIndustri perfileman2345
40
9/28/2021 9:28:270 / 505GIGIH
tidak mudah berputus asa
mesra alamcahaya matahari anginkeseimbanganpengulanganruang positifruang negatifnilai estetik dan kemasantemu bualcari maklumatsoal selidikNT cutteroil pastelketahanankekuatanpenyembur catheat gunmesin mencanaiperintangdiodLEDSketchUpSOLIDWORKSujian ketahananujian dalam makmal
plastisin dan plaster of paris
aluminiumgetahlukisan ortografik
x- pandangan pelan y-pandangan sisi z- pandangan hadapan
pengiklananbrochurlogo kombinasilogo namalogo simbol
jenama bentuk cap dagangan
jenama bentuk capjenama bentuk namahak jenamapatenhak intelek
2- Gembira Publication Sdn. Bhd 3-Shah Alam 4-Inovasi Produk 5-2016
41
9/28/2021 9:33:570 / 505GIGIHTidak putus asaMenjaga alam sekitarSolarAnginKontrasKeseimbanganTitikRuang
Nilai estetik dan mesra pengguna
LepakInternetSosialNt cutterCrayonLenturanTekananMesin catDryerMesin pemotong besiPerintangKapasitor berkutubDiod pemancar cahayaWifiKubusKetahananInovasiTanah liat dan kotakKeluli tahan karatGetahGrafPaksi LPengiklananPromosi jualan
Logo representasi atau kombinasi
Logo hurufLogo simbolBurgerKeretaAirHak ciptaHarta industriHak cipta15423
42
9/28/2021 9:28:270 / 505GIGIH
Tidak mudah berputus asa
Mesra alamSumber cahaya matahariSumber anginImbanganPengulanganPositifNegetifNilai estetik , kemasanTemu bual
Mencari maklumat di internit
Soal selidikNT cutterOil pastelKetahananKekuatanPenyembur catHeat gunMesin memotongPerentang DiotLEDSketchUpSOLIDWORDSUjian ketahananUjian makmalPlaster of paris , plastisinAluminiumGetahLukisan ortografik
X=pelan , Y=sisi , Z=hadapan
PengiklananBrochurLogo kombinasiLogo hurufLogo bentukTrade markBrand markBrand name2 tahunPetenHigh entelek
Gembira publication Sdn. Bhd , shah alam , inovasi produk , 2016
43
9/28/2021 9:23:350 / 505GIGIHTidak berputus asaMesra alamTenaga solarTenaga kinetikImbanganKesatuanRuang positif Ruang negetif
Rupa bentuk & nilai estetik
PemerhatianSumber rujukanSoal selidikNT Cutter Crayon KeteguhanKekerasanOil pastelHead gunMesin canai mudah alihPerentang tetapDiodLedSketchupSolit worksUjian parameter
Ujian ketahanan eliminium
plasticine dan foamAluminium Getahlukisan isometrik lukisan ortografikJualan langsungPeriklananCombination markLettermarkBranmarkBentuk namaCap daganganBentuk capHak ciptaHarta indastriHarta industri2354
44
9/28/2021 9:30:000 / 505GIGIHtidak putus asamenjaga alam sekitartenaga solarkincir anginkeseimbanganharmoniruparuang
kemasan dan nilai komersial
mengkaji barang mencari maklumatsoal selidikpisaucrayonpengapetketahanansumpitan penyemburpistol pemanasgranderperintangkapasitorLEDsketch upsolid movieketahananubah suaikadboard dan kayu
aluminium dan keluli tahan karat
getah dan gentian3Ddepan,belakang,sisipengiklanankaedah jualanlogo kombinasilogo huruflogo simbolcap daganganbentuk capbentuk namacap daganganharta industrihak cipta5,2,3,4
45
9/28/2021 9:28:130 / 505GIGIH
Tidak mudah berputus asa
Mesra AlamCahaya MatahariAnginKeseimbanganPengulanganRuang positifRuang negatif
Nilai estetik dan kemasan
Temubual
Mencari maklumat di internet
Menyerahkan borang soal selidik
NT cutterOil pastelKelenturanKekuatanPenyembur catHeat gunMesin mencanaiPerintang tetapDiod pemancar cahayaLEDSketchUpSOLIDWORKSUjian makmalUjian luar makmalTanah liat dan plastisinAluminiumGetahLukisan ortografik
X=pelan,Y=sisi dan Z=hadapan
PengiklananBrochurLogo kombinasiLogo kombinasiLogo simbolTrade markBrend markBrand nameTempoh masaPatenHak intelek
2=Gembira Publication Sdn.Bhd ,3=Shah alam,4=inovasi produk,5=2016
46
9/28/2021 9:27:550 / 505GIGIH
Tidak mudah berputus asa
Mesra alamCahaya matahariAnginKeseimbanganPengulanganRuang positifRuang negatifRingkasan dan kemasanTemu bual
Mencari maklumat di internet
Soal selidikNT cutterOil pastelKekuatanTekananSumpitan penyemburPistol pemanasMesin mencanaiPerintang tetapDiodLEDSketchUpSOLIDWORKSMemanjatUjian ketahananTanah liat dan plastisinAluminiumGetahLukisan OrtografikPelan,sisi dan hadapanPengiklananBrochurLogo kombinasiLogo hurufLogo simbolTrade markBrand markBrand nameHak Cipta Harta IndustriHak Cipta4,3,2,5
47
9/28/2021 9:29:090 / 505GIGIH
tidak mudah berputus-asa
mesra alamcahaya mataharianginkeseimbanganpengulangan ruang positifruang negetifnilai estetik dan kemasantemu bual
mencari maklumat di internet
soal selidikanti cutteroil pastelkekuatanbebananpenyembur catheat gunmesin canaiperintang tetapdiodLEDSketchUpSOLIDWORKSujian luar makmalujian makmalplastisin dan tanah liataluminiumgetahlukisan ortografikX=pelan
Y=sisi
Z=hadapan
pengiklananbrochurlogo kombinasilogo huruflogo simbultrade markbrand markbrand namemasapatenhigh intelek
2-Gembira Publication sdn. Bhd 3-Shah Alam 4- Inovasi Produk 5-2016
48
9/28/2021 9:29:260 / 505GIGIHtidak putus asamenjaga alam sekitartenaga solaranginkontraskesatuanruang positifruang negatif
mesra pengguna dan nilai komersil
soal selidik
rujukan media cetak atau elektronik
temu bualNT cuttersoft pastelketeguhankekerasansumpitan penyemburpistol pemanasmesin canai mudah alihperinting tetappemuat berkutubdiod pemancar cahayaelipsegi empat tepatujian makmalujian parametersimen gentianaluminiumperspektif satu titikperspektif dua titikpromosi produkpromosi besar besaranlogo simbollogo huruf
logo representasi dan kombinasi
jenama individujenama kombinasijenama keluargahal intelekhak ciptahak industri4,5,2,3
49
9/28/2021 9:37:320 / 505GIGIH
tidak mudah berputus asa
mesra alamcahaya mataharianginkeseimbanganpengulanganruang positifruang negatifestetik dan kemasantemubualmencari malumatsoal selidikNT cutteroil pastelketahanankekuatanpenyembur catheat gunmesin mencanaiperintangdiotLEDSketchUpSOLIDWORKSketahanankemasantanah liat dan plastisinkeluli tahan karatgetahlukisan ortogafik
X=pandangan pelan Y=pandangan sisi Z=pandagan hadapan
promosi kesihatanbroncurlogo campuranlogo namalogo simboltrade markbrand markbrand nametempoh masapatenhak intelek
2=GEMBIRA PUBLICATION 3=SHAH ALAM 3=INOVASI PRODUK 4=2016
50
9/28/2021 9:33:120 / 505GIGIHinovatifmenjaga alam sekitarpanel suriasumber tenaga alternatifcorak kontrarentakseimbangimbangan
1. Tidak mudah tertanggal
2. Reka bentuk yang sesuai
interpretasi data
Pengumpulan data berkaitan
Penulisan temuanpisau pemotongtaktahuKemuluranKeteguhanKuprum ( copper )pistol pemanasmesin canai mudah alihperintangkapasitorDiod pemancar cahayaDimensiSolidworkskekuatan tanggakseimbangan tangga1. Foam
2. Kadboard
AluminiumGetahlukisan ortografikpandangan sisipromosi jualanpengiklananlogo pedialogologo kreatifRAMLYprotonnestleharta intelektaktahutaktahu5243
51
9/28/2021 9:27:360 / 505GIGIH
tidak mudah berputus asa
mesra alamcahaya mataharianginkeseimbanganpengulanganruang positifruang negatifnilai estetik dan kemasanmengkaji
mencari maklumat di internet
NT cutterpisau boleh larasoil pastelkekuatanketahanancat semburhit gunmesin mencanaiperintangdiodlampu ledSketchUpSolidWordujian luaranujian makmal
plaster of paris dan plastesin
aluminiumplastiklukisan ortografik
x: belakang y:sisi z:hadapan
brosuriklanlogo kombinasilogo huruflogo simboltrademarkbrand markbrand namehak ciptapatternhak intelektual5,2,3,4
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100