gg
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEF
1
2
คงเหลือปี ๕๕
3
ตำบล
งบส่งเสริมป้องกันโดย อปท. ดำเนินการเอง
งบที่ท้องถิ่นสนับสนุนเข้ากองทุน
กองทุนท้องถิ่นที่ สปสช. สนับสนุน
งบที่ท้องถิ่นสนับสนุนให้หน่วยบริการ
พิเศษอื่นๆ
4
พระเหลา
5
พนา
6
ไม้กลอน
7
จานลาน
8
9
จัดสรรปี ๕๖
10
ตำบล
งบส่งเสริมป้องกันโดย อปท. ดำเนินการเอง
งบที่ท้องถิ่นสนับสนุนเข้ากองทุน
กองทุนท้องถิ่นที่ สปสช. สนับสนุน
งบที่ท้องถิ่นสนับสนุนให้หน่วยบริการ
พิเศษอื่นๆ
11
พระเหลา
12
พนา
13
ไม้กลอน
14
จานลาน
15
16
17
18
19
20
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu