ABCDEF
1
2
คงเหลือปี ๕๕
3
ตำบล
งบส่งเสริมป้องกันโดย อปท. ดำเนินการเอง
งบที่ท้องถิ่นสนับสนุนเข้ากองทุน
กองทุนท้องถิ่นที่ สปสช. สนับสนุน
งบที่ท้องถิ่นสนับสนุนให้หน่วยบริการ
พิเศษอื่นๆ
4
พระเหลา
5
พนา
6
ไม้กลอน
7
จานลาน
8
9
จัดสรรปี ๕๖
10
ตำบล
งบส่งเสริมป้องกันโดย อปท. ดำเนินการเอง
งบที่ท้องถิ่นสนับสนุนเข้ากองทุน
กองทุนท้องถิ่นที่ สปสช. สนับสนุน
งบที่ท้องถิ่นสนับสนุนให้หน่วยบริการ
พิเศษอื่นๆ
11
พระเหลา
12
พนา
13
ไม้กลอน
14
จานลาน
15
16
17
18
19
20