ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ประทับเวลาเพศอายุท่านมารับบริการ
1. ด้านเวลา [1.1 การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด]
1. ด้านเวลา [1.2 ความรวดเร็วในการให้บริการ]
1. ด้านเวลา [แถว 3]
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ [2.1 การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ]
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ [2.2 การจัดลำดับขั้นตอนการให้าบริการตามที่ประกาศ]
2. ด้านขั้นตอนการให้บริการ [2.3 การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น การมาก่อนต้องได้รับบริการก่่อน]
3. ด้านบุคลากร [3.1 ความเหมาะสมในการแต่งกายของผู้ให้บริการ]
3. ด้านบุคลากร [3.2 ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ]
3. ด้านบุคลากร [3.3 ความรู้ความสามาถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้ เป็นต้น]
3. ด้านบุคลากร [3.4 ความซื่อสัตว์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ]
3. ด้านบุคลากร [3.5 การให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ]
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก [4.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ]
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก [4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก]
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก [4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ เป็นต้น]
4. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก [ความสะอาดของสถานที่/สำนักงานที่ให้บริการ]
5. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวมในระดับใด
ตอนที่ 3 ปัญหา/ข้อเสนอแนะ
กรุณาลงวันที่ที่ตอบแบบสอบถาม
2
5/4/2019, 9:41:58ชาย21 - 40 ปีติดต่อรับบริการ ประปา ขยะ ภาษี ใบอนุญาตพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจมาก5/4/2019
3
5/4/2019, 10:11:42ชาย21 - 40 ปีติดต่อรับบริการ ประปา ขยะ ภาษี ใบอนุญาตพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมาก
4
5/4/2019, 10:37:51หญิง21 - 40 ปีติดต่อรับบริการ ประปา ขยะ ภาษี ใบอนุญาตพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมาก14/12/2018
5
5/4/2019, 10:41:25หญิง41 - 60 ปีติดต่อรับบริการ ประปา ขยะ ภาษี ใบอนุญาตพอใจพอใจมากพอใจพอใจพอใจมากพอใจพอใจพอใจพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจมาก5/4/2019
6
5/4/2019, 16:07:52หญิง21 - 40 ปีติดต่อรับบริการ ประปา ขยะ ภาษี ใบอนุญาตพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมาก
7
5/4/2019, 16:12:50หญิง41 - 60 ปีติดต่อรับบริการ ประปา ขยะ ภาษี ใบอนุญาตพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมาก5/4/2019
8
18/4/2019, 10:06:03หญิง21 - 40 ปีติดต่อรับบริการ ประปา ขยะ ภาษี ใบอนุญาตพอใจพอใจพอใจพอใจพอใจพอใจพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมาก
9
19/4/2019, 11:01:26หญิง
21 - 40 ปี, 41 - 60 ปี
ขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด สัตว์เลี้ยง
พอใจพอใจมากพอใจพอใจพอใจพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจพอใจพอใจพอใจมาก19/4/2019
10
30/4/2019, 12:49:47ชาย41 - 60 ปี
ร้องเรียน / ร้องทุกข์, ขอรับความช่วยเหลือ, ติดต่อรับบริการ ประปา ขยะ ภาษี ใบอนุญาต, ขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด สัตว์เลี้ยง
พอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจ
11
28/5/2019, 15:55:24ชาย41 - 60 ปีติดต่อรับบริการ ประปา ขยะ ภาษี ใบอนุญาตพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจ
12
19/6/2019, 11:53:06หญิง41 - 60 ปีติดต่อรับบริการ ประปา ขยะ ภาษี ใบอนุญาตพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมาก
13
19/6/2019, 12:03:34หญิง21 - 40 ปีติดต่อรับบริการ ประปา ขยะ ภาษี ใบอนุญาตพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมาก19/6/2019
14
19/6/2019, 13:07:39หญิง21 - 40 ปีติดต่อรับบริการ ประปา ขยะ ภาษี ใบอนุญาตพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจมากพอใจมาก22/10/2017
15
19/6/2019, 13:08:57หญิง41 - 60 ปีติดต่อรับบริการ ประปา ขยะ ภาษี ใบอนุญาตพอใจพอใจพอใจพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจพอใจมาก12/11/2017
16
19/6/2019, 13:10:15ชาย60 ปี ขึ้นไป
ขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด สัตว์เลี้ยง
พอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจพอใจพอใจพอใจมาก7/12/2017
17
19/6/2019, 13:11:36หญิง60 ปี ขึ้นไปร้องเรียน / ร้องทุกข์พอใจพอใจพอใจพอใจพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจพอใจมาก24/1/2019
18
20/6/2019, 9:35:38หญิง21 - 40 ปี
ขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด สัตว์เลี้ยง
พอใจพอใจพอใจพอใจพอใจพอใจพอใจพอใจพอใจมากพอใจพอใจพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจ20/6/2019
19
1/11/2019, 13:32:58ชาย21 - 40 ปีอื่นๆพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมาก-1/11/2562
20
13/11/2019, 0:55:20ชาย21 - 40 ปีขอรับความช่วยเหลือพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมาก13/11/2019
21
23/8/2021, 13:20:09หญิง41 - 60 ปีติดต่อรับบริการ ประปา ขยะ ภาษี ใบอนุญาตพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจพอใจพอใจพอใจพอใจมาก
22
27/8/2021, 11:30:03ชาย60 ปี ขึ้นไปติดต่อรับบริการ ประปา ขยะ ภาษี ใบอนุญาตพอใจพอใจมากพอใจพอใจพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมากพอใจมาก27/8/2564
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100