งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลงานโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3
4
ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
5
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.366.6ทองแดง141. เด็กหญิงวิมล ฉิมวัย1. นางธีราพรรณ สุตะพันธ์
6
7
2ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.691ทองชนะเลิศ1. นางสาวแพรวพราว แสงใส1. นางธีราพรรณ สุตะพันธ์
8
9
3ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.388ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงวีรภา บุญราช1. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น
10
11
4ภาษาไทยการแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.694ทองชนะเลิศ1. นางสาวอรนภา บุญอยู่1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
12
13
5ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.380ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงณัฎฐ์นรี ทองดี1. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น
14
15
6ภาษาไทยการแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.695ทองชนะเลิศ1. นางสาวกนก กงทับ1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
16
17
7ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.376เงิน81. เด็กหญิงกฤษณีย์ ทองสุทธิ์1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
18
19
8ภาษาไทยการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.678.8เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวพรภิรมย์ รัตนะวัน1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
20
21
9ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.396.5ทองชนะเลิศ1. เด็กชายธารนรินทร์ ชินบุตร1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
22
23
10ภาษาไทยการแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.671.5เงิน41. นางสาวกัญญารัตน์ พลปากดี1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
24
25
11ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.380.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงกัลยากร ล้านทอง1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
26
2. เด็กหญิงปิยาภัทร พลศรีดา2. นางเพียรพรรณ อรรคบุตร
27
28
12ภาษาไทยการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.667ทองแดง51. นางสาวชลธิญา เพชรพลอย1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
29
2. นางสาวอนันตญา พุฒจันทร์2. นางเพียรพรรณ อรรคบุตร
30
31
13ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.398ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงกนกพร บุญราช1. นายอลงกรณ์ สาระบุตร
32
2. เด็กชายพรหมพิริยะ ชำรำ2. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น
33
34
14ภาษาไทยการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6100ทองชนะเลิศ1. นายธีระชัย แท่นนรินทร์1. นางสาวเบญจมาพร บานชื่น
35
36
15คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.382ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายกรรชัย อามาตย์1. นางพิมพ์ชนก รัตนวรรณ
37
38
16คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.665ทองแดง51. นางสาวพัชรพร พันธ์ไผ่1. นางเยาวรัตน์ จิตมั่น
39
40
17คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.372เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กชายบารมี คำจุลลา1. นายณัฐวุฒิ บาศรี
41
42
18คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.668ทองแดง101. นางสาวศุภาวรรณ หงษ์อินทร์1. นายณัฐวุฒิ บาศรี
43
44
19คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.399ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กหญิงชนิกานต์ ใจใส1. นายลิขสิทธิ์ ชื่นชม
45
2. เด็กหญิงธีราพร พันธ์ศรี2. นางเยาวรัตน์ จิตมั่น
46
47
20คณิตศาสตร์การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.695ทอง41. นายพัชรพล กาหลง1. นางสาวรุ่งทิวา ทองยุ้น
48
49
21คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.374เงิน61. เด็กชายภูเบศ สะอาด1. นายลิขสิทธิ์ ชื่นชม
50
51
22คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.673เงิน91. นายชัชชวินทร์ โพธิวัฒน์1. นางสาวรุ่งทิวา ทองยุ้น
52
53
23วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.692.6ทองชนะเลิศ1. นางสาวกรรชฬิกาญจน์ ชินบุตร1. นางศิริวรรณ ดาวเรือง
54
2. นางสาวกันยามณี หงษ์กลาง2. นางสาวดวงนภา สุพรรณ์
55
3. นางสาวปวริศา โพธิ์งาม
56
24วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.384ทองชนะเลิศ1. เด็กชายกันต์พจน์ รุ่งสิทธิธรรม1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริประภา แฝงเมืองคุก
57
2. เด็กชายสิทธิโชติ แก้วพิลา2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
58
3. เด็กหญิงสุชาดา เสียงหวาน
59
4. เด็กหญิงสุชาดา เสียงหวาน
60
25วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.670เงิน61. นางสาวกานต์ธีรา เนียมแก้ว1. นายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยง
61
2. นางสาวณัฐธิดา พลซ้าย2. นางสาววนิดา ศรีสุข
62
3. นางสาววรนุช โกศล
63
26วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.376.43เงินรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงปัทมล กองแก้ว1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริประภา แฝงเมืองคุก
64
2. เด็กชายพิเชษฐ์ จิตมั่น2. นางสาววนิดา ศรีสุข
65
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์ พลทองมาก
66
27วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.674.8เงิน51. นางสาวจินทภา อรรคบุตร1. นางสาวดวงนภา สุพรรณ์
67
2. นางสาวภัทราวดี โทนะพันธ์2. นายเจตนิพิฐ โกษาผล
68
3. นางสาวศุภาพิชญ์ สังเกตุ
69
28วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.383.2ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. เด็กหญิงปิยะธิดา รัตนะวัน1. นายณัฐพล บัวพันธ์
70
2. เด็กชายอรรณพ สมอุปฮาด2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
71
29วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.60เข้าร่วม1. นางสาวธัญลักษณ์ พวงพันธ์1. นายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยง
72
2. นางสาวสุวีรยา แก้วคำ2. นางสาววนิดา ศรีสุข
73
30วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.395.7ทองชนะเลิศ1. เด็กชายณปภัช พรมรังศรี1. นางสาวดวงเดือน ชนะงาม
74
2. เด็กชายธีรพัฒน์ พาหา2. นางมณีวรรณ บัวพันธ์
75
31วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.392.1ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. เด็กชายพงศธร อ่อนศรีทอง1. นางสาวดวงเดือน ชนะงาม
76
2. เด็กชายอนุวัฒน์ บุญช่วย2. นางสาวดวงนภา สุพรรณ์
77
32สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.376.5เงิน51. เด็กหญิงกชมนพร นามแสง1. นางสาวภัชรา ชมบูรณ์
78
2. เด็กหญิงจิราพัชร์ วงษามาลย์2. นางสาวจิราวรรณ ทองกลม
79
3. เด็กหญิงณัฐธิดา บุญอินทร์
80
4. เด็กชายอลงกรณ์ โตมร
81
5. เด็กชายอัจฉริยะ อุทุม
82
33สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.681.34ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวจารุวรรณ บุญอินทร์1. นางสาวภัชรา ชมบูรณ์
83
2. นางสาวชมพูนุช หอมชื่น2. นางสาวจิราวรรณ ทองกลม
84
3. นางสาวฐิติชญา พิลารัตน์
85
4. นางสาวณัฐชยา โพธิวัฒน์
86
5. นางสาวณัฐณิชา ทิพศร
87
34สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.689.33ทองชนะเลิศ1. นายกฤษฎา ปลื้มสุด1. นายณัฐพล บัวพันธ์
88
2. นายชัชชวินทร์ โพธิวัฒน์2. นางบุญชื่น ดาวเรือง
89
3. นายธนวรพงษ์ แซ่ลิ้ม
90
4. นายธนสิทธิ์ เถื่อนหิน
91
5. นายอริยะ มีเนตร
92
35สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.384.67ทอง41. เด็กหญิงชัญญานุช ทิมานะ1. นางสาวอรอุมา พรหมศรี
93
2. เด็กชายณัฐวุฒ อรรคบุตร2. นางบุญชื่น ดาวเรือง
94
36สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.690.8ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวสุพิชญา สาลี1. นางสาวอรอุมา พรหมศรี
95
2. นายอภิเชษฐ์ ศรศรี2. นางบุญชื่น ดาวเรือง
96
37สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.687.2ทองชนะเลิศ1. เด็กหญิงกัญญารัตน์ หงษ์กลาง1. นายอุดร ปิยะวงษ์
97
2. เด็กหญิงกัลยาณี บุญมาก2. นางบุญชื่น ดาวเรือง
98
3. นางสาวจุฬามณี พันธ์ศรี3. นางสาวพิสุทธินี สรสิทธิ์
99
4. นางสาวธาราทิพย์ สุวรรณเวียง
100
5. เด็กหญิงบุษบา กองแก้ว
Loading...