ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
בית כנסת שלהבת -סעודה שלישית תשפ"ב בלנ"ד וב"ה
3
פרשות השבועסעודה שלישית
4
בראשית - מברכיםגיא לוין
5
נחאלתרמן
6
לך-לךחרות
7
ויראאלכס לב
8
חיי שרה - מברכיםמקסימוב
9
תולדותגורקביץ
10
ויצאקרונפלד
11
וישלחרוקח
12
וישב - מברכיםנוימן
13
מקץ - חנוכה ראש חודשגרנדס
14
ויגשפרידגוט
15
ויחיפרוינד
16
שמותלנגסנר
17
וארא - מברכיםשטרן
18
באיוסוב
19
בשלח - שירהאלתרמן
20
יתרוחותן של דואק
21
משפטים - מברכיםלוין קובי
22
תרומהמשה שלזינגר
23
תצוהזילברברג
24
כי תשאפיאמנטה
25
ויקהל - שבת שקלים - מברכיםקלרמן
26
פקודיגרנדס
27
ויקרא - שבת זכור
28
צו
29
שמיני - מברכים שבת פרה
30
תזריע - שבת החודש ראש חודשנוימן+ רוקח
31
מצורע - שבת הגדול
32
א' פסח****
33
אחרי מות****
34
קדשים - מברכיםוייס
35
אמרקובי לוין
36
בהרלנדה
37
בחקתיקופרשטוק + נוימן+פרידגוט
38
במדבר - מברכיםבית הכנסת
39
נשא - ערב שבועות****
40
בהעלתךאלתרמן
41
שלחצברי
42
קרח - מברכיםלנגסנר
43
חקתקלרמן
44
בלקפרידגוט
45
פנחסשילה אבינועם
46
מטות - מברכיםקופרשטוק
47
מסעימורשת
48
דברים - חזון ערב תשעה באב****
49
ואתחנןוייס
50
עקב - מברכיםאורזיצר
51
ראה - ראש חודשלנדה
52
שפטיםפלדמר
53
כי תצאברקוביץ
54
כי תבואגרנדס
55
ניצביםבנדט
56
וילך - שבת שובהשרייבר
57
האזינובן חיים
58
שבת - חול המועד סוכות
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100