การรับเอกสารสมัครนักเรียน 2563 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาระดับชั้นที่สมัครคำนำหน้า [คำนำหน้า]ชื่อ-สกุลจังหวัดโรงเรียน
2
9/8/2019, 10:54:44ม.1เด็กหญิงสู่ขวัญ พลงามหนองบัวลำภู
บ้านนาด "คุรุราษฎร์บำรุง"
3
9/8/2019, 10:56:36ม.1เด็กหญิง
ปภาวรินทร์ แก้วฝ่าย
สกลนครบ้านอากาศ
4
9/8/2019, 10:58:17ม.1เด็กหญิง
ณัฐชนันท์พร พรหมกัลป์
หนองบัวลำภูอนุบาลสุดา
5
9/8/2019, 10:59:18ม.1เด็กชายชวกร วภักดิ์เพชรสกลนคร
ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
6
9/8/2019, 11:00:20ม.1เด็กหญิงธวัลพร สีหไตรหนองคายเซนต์ปอลหนองคาย
7
9/8/2019, 11:03:07ม.4เด็กหญิงสรัลพร ภาโยธีขอนแก่นประถมปรีดาภรณ์
8
9/8/2019, 11:05:40ม.1เด็กชายณัฐวิทย์ พันโยศรีขอนแก่นประถมปรีดาภรณ์
9
9/8/2019, 11:07:15ม.1เด็กชายณภคดล อ้นอินทร์บึงกาฬ
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
10
9/8/2019, 11:08:35ม.1เด็กชายศุภกรณ์ แสนนาคบึงกาฬ
สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
11
9/8/2019, 11:09:40ม.1เด็กชายศุภทิน เมธีปฏิภานบึงกาฬมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
12
9/8/2019, 11:12:05ม.1เด็กหญิง
ลักษณารีย์ พิมพ์ภักดิ์
หนองคายเซนต์ปอลหนองคาย
13
9/8/2019, 11:13:08ม.1เด็กหญิงผริตา พรมธิดาขอนแก่นประถมปรีดาภรณ์
14
9/8/2019, 11:14:24ม.1เด็กชายปุญญพัฒน์ ศรีสง่าขอนแก่นมหาไถ่ศึกษาบ้านไผ่
15
9/8/2019, 11:15:23ม.1เด็กหญิงญาณิศา ปาวะรีย์ขอนแก่นประถมปรีดาภรณ์
16
9/8/2019, 11:16:40ม.1เด็กหญิง
เบญญาดา รักดีบุญยืน
สกลนคร
บ้านวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)
17
9/8/2019, 11:17:17ม.1เด็กหญิง
จิรัชยา เจียมเรืองจรัส
ขอนแก่นรักเรียนพิทยา
18
9/8/2019, 11:18:28ม.1เด็กชาย
ณัฏฐ์วัฒน์ สัจจพงษ์
ขอนแก่นประถมปรีดาภรณ์
19
9/8/2019, 11:19:30ม.1เด็กหญิงนันทริกา บารพรมหนองคายเซนต์ปอลหนองคาย
20
9/8/2019, 11:22:12ม.1เด็กชายสุภวัฐ บงบุตรสกลนครบ้านอากาศ
21
9/8/2019, 11:22:52ม.1เด็กหญิงวรัทยา เหล่าสะพานสกลนครบ้านอากาศ
22
9/8/2019, 11:23:41ม.1เด็กหญิงกัญจนพร งาทิพย์สกลนคร
มารีย์พิทักษ์พังโคน
23
9/8/2019, 11:24:27ม.1เด็กชายภัทรพล บงบุตรสกลนครบ้านอากาศ
24
9/8/2019, 11:26:02ม.4เด็กหญิง
ศรอนงค์ แก้วอุ่นเรือน
สกลนครมัธยมวาริชภูมิ
25
9/8/2019, 11:27:10ม.1เด็กหญิงอริยา บุญครองบึงกาฬบ้านนาอ่าง
26
9/8/2019, 11:28:10ม.1เด็กหญิงฑัญญทรัพย์ โนนทิงขอนแก่นประถมปรีดาภรณ์
27
9/8/2019, 11:29:12ม.1เด็กชาย
ธนาวัฒน์ เสรีไชยวงศ์
ขอนแก่นเอี่ยมไพศาล
28
9/8/2019, 11:30:25ม.1เด็กหญิงศิญาณี บุญอาจขอนแก่นบ้านนาก้านเหลือง
29
9/8/2019, 14:27:53ม.1เด็กหญิงสิริยากร หล้าดอนหนองคายอนุบาลหนองคาย
30
9/8/2019, 14:29:53ม.4นายกฤษณพงศ์ เซียงล้ำสกลนครบ้านม่วงพิทยาคม
31
9/8/2019, 14:33:15ม.1เด็กหญิงณัฐวดี พิมพาแสงอุดรธานีวิสุทธิวงศ์
32
9/8/2019, 14:34:02ม.1เด็กชายชนาธิป ทิพย์โอสถอุดรธานีมารีย์พิทักษ์
33
9/8/2019, 14:34:55ม.1เด็กชาย
พงษ์พิทักษ์ พันทะสา
สกลนครบ้านอากาศ
34
13/8/2019, 8:26:45ม.1เด็กหญิงพิมาดา สุดหอมขอนแก่นเอี่ยมไพศาล
35
13/8/2019, 16:41:49ม.1เด็กหญิงพรนภัส ทองหมั้นสกลนครบ้านอากาศ
36
13/8/2019, 16:43:15ม.1เด็กชายทวีรัชต์ เหาะเหินสกลนคร
มารีย์พิทักษ์พังโคน
37
13/8/2019, 16:44:36ม.4เด็กหญิง
พิมพ์ชนก ประภัสรางค์
สกลนครพังโคนวิทยา
38
13/8/2019, 16:45:38ม.4เด็กหญิงซายากะ ซูซูกิสกลนครพังโคนวิทยาคม
39
13/8/2019, 16:46:56ม.4นางสาวชลธิชา วังภูมิใหญ่สกลนครพังโคนวิทยาคม
40
13/8/2019, 16:48:01ม.4เด็กหญิงสุฐิตา สยามบึงกาฬสังวาลย์วิทย์ 1
41
13/8/2019, 16:49:13ม.4เด็กหญิงอภิญญา ดีโปสกลนคร
มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
42
13/8/2019, 16:50:09ม.4นางสาวปิยภรณ์ คำวันดีอุดรธานีเซนต์เมรี่
43
13/8/2019, 16:51:11ม.1เด็กชายติณณภพ ศรีสัมฤทธิ์อุดรธานี
มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
44
13/8/2019, 16:52:23ม.1เด็กหญิงเมธปิยา ไชยนาสกลนครบ้านอากาศ
45
15/8/2019, 17:29:19ม.1เด็กชายนฤพนธ์ นนทะสินธุ์หนองคายอนุบาลสาริกา
46
15/8/2019, 17:30:35ม.1เด็กหญิงธนัญญา สิงห์รักษ์เลยมหาไถ่ศึกษาท่าบม
47
15/8/2019, 17:35:44ม.1เด็กหญิง
เอื้ออังกูร เรืองบุญ
ขอนแก่นประถมปรีดาภรณ์
48
15/8/2019, 17:36:39ม.4นายจักรพรรดิ์ มาไพลขอนแก่นประถมปรีดาภรณ์
49
15/8/2019, 17:37:27ม.1เด็กชายณปัญญา ศิริปัญญาขอนแก่นมหาไถ่ศึกษาเมืองพล
50
15/8/2019, 17:39:06ม.1เด็กหญิงชาลิสา พิบูลย์ผลขอนแก่นชุมชนหนองเรือ
51
15/8/2019, 17:40:52ม.4เด็กหญิงพรรณธร แสงสว่างเลย
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
52
15/8/2019, 17:41:38ม.4นายพิทวัส พจนาสกลนครมัธยมวาริชภูมิ
53
15/8/2019, 17:42:28ม.1เด็กหญิงศศิธร มหาบุญสกลนครการกุศลวัดบูรพา
54
15/8/2019, 17:43:31ม.4นางสาวจิตธนา อุดมไพรอุดรธานีน้ำโสมพิทยาคม
55
15/8/2019, 17:44:31ม.1เด็กหญิงศุภาพิชญ์ หวินตะคุสกลนคร
มารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน
56
15/8/2019, 17:46:09ม.1เด็กชาย
ธนาภิวัฒน์ มะณีสอนชุมสิน
เลยวรราชวิทยา
57
15/8/2019, 17:47:29ม.1เด็กหญิงเมธากาญจน์ ดวงศรีอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
58
15/8/2019, 17:48:33ม.4เด็กหญิงปรีชญาภา ทองงามอุดรธานีสตรีราชินูทิศ
59
15/8/2019, 17:49:27ม.1เด็กหญิง
นิชานันท์ พุทธพลพิทักษ์
อุดรธานีเทศบาล 1 โพศรี
60
15/8/2019, 17:50:10ม.4เด็กหญิง
สุชานันท์ พุทธพลพิทักษ์
อุดรธานีสตรีราชินูทิศ
61
15/8/2019, 17:51:31ม.1เด็กหญิง
ธัญพิชชา แคนคันรัมย์
สกลนครการกุศลวัดบูรพา
62
15/8/2019, 17:52:23ม.1เด็กหญิงณัฐณิชา จุตุรัสหนองบัวลำภูอนุบาลสุดา
63
15/8/2019, 17:53:09ม.1เด็กหญิงเบญจพร เลขกระโทกบึงกาฬบ้านท่าสวาท
64
21/8/2019, 8:53:51ม.1เด็กชายทีฑายุ พลศรีเมืองขอนแก่นอนุบาลภูเวียง
65
21/8/2019, 8:56:49ม.1เด็กหญิงนันทกานท์ พรหมบุตรอุดรธานีดอนบอสโกวิทยา
66
21/8/2019, 8:57:58ม.1เด็กหญิงพฤฒยา เหล่าแสงสาขอนแก่นมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
67
21/8/2019, 9:01:29ม.1เด็กหญิงปุณยาพร ชนะชัยขอนแก่นอนุบาลขอนแก่น
68
21/8/2019, 9:02:20ม.1เด็กหญิงสุวีรยา จันทราอุดรธานีพิชญวิทย์
69
21/8/2019, 9:03:35ม.4เด็กหญิงกานต์ชนก ปู่วังหนองคายปทุมเทพวิทยาคาร
70
21/8/2019, 9:04:47ม.4นางสาวขวัญมีนา ยิ้มสาระอุดรธานีน้ำโสมพิทยาคม
71
21/8/2019, 9:05:50ม.1เด็กหญิงณัฐยาพร กองกาญจน์สกลนครบ้านอากาศ
72
21/8/2019, 9:06:54ม.1เด็กชายศุภนที บัวศรีหนองบัวลำภูอนุบาลสุดา
73
21/8/2019, 9:08:36ม.1เด็กหญิง
ลักษณ์สุภา โคตรพัฒน์
บึงกาฬมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
74
21/8/2019, 9:09:52ม.4นางสาวปาลิตา โอทาตะวงศ์สกลนครพังโคนวิทยาคม
75
21/8/2019, 9:10:46ม.4เด็กหญิงรวินณิภา อุปรีย์สกลนครพังโคนวิทยาคม
76
21/8/2019, 9:11:45ม.4นางสาวลักษิกา คำเชียงขอนแก่นประถมปรีดาภรณ์
77
21/8/2019, 9:13:06ม.1เด็กหญิงพีรญา พรมลีอุดรธานีดอนบอสโกวิทยา
78
21/8/2019, 9:13:59ม.1เด็กหญิงกัญญาภัทร สังสีมาเลยหฤทัยคริสเตียน
79
21/8/2019, 9:15:01ม.4นางสาวยลดา ทิพย์คำมีสกลนครกุดบากพัฒนาศึกษา
80
21/8/2019, 9:15:58ม.1เด็กหญิงศลิษา วงค์เครือสอนสกลนครเขื่อนน้ำพุง
81
21/8/2019, 9:17:13ม.1เด็กหญิง
ปราณปริยา รุ่งเรือง
หนองคายฮั่วเคียวกงฮัก
82
21/8/2019, 9:17:55ม.1เด็กหญิงปณิชา อ้วนพรมมาขอนแก่นอนุบาลขอนแก่น
83
21/8/2019, 9:19:04ม.4เด็กชายภโวทัย ไม่เศร้าหนองคายปทุมเทพวิทยาคาร
84
21/8/2019, 9:22:24ม.4นายจักรกฤษณ์ เหล่าหอมขอนแก่นแก่นนครวิทยาลัย
85
21/8/2019, 9:23:27ม.1เด็กชายพิตินันท์ ศิริกิจหนองคายอนุบาลภัทรมน
86
21/8/2019, 9:24:39ม.1เด็กชายลภัสกร คำภาศรีอุดรธานี
อนุบาลสันติธรรมวิทยา
87
21/8/2019, 9:25:49ม.1เด็กหญิงสุทัตตา เครือหงษ์เลยชุมชนบ้านเชียงกลม
88
21/8/2019, 9:26:20ม.1เด็กหญิงพันธิตรา โอชารสเลยชุมชนบ้านเชียงกลม
89
21/8/2019, 9:26:49ม.1เด็กชายภัชรพร ธนาวรกุลเลยชุมชนบ้านเชียงกลม
90
21/8/2019, 9:27:33ม.1เด็กหญิงสุพิชชา หงษาวงษ์หนองคายบ้านศรีเชียงใหม่
91
21/8/2019, 9:31:09ม.4นางสาว
จิรัชยาภรณ์ พรหมเหรียญชัย
เลย
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
92
21/8/2019, 9:33:05ม.1เด็กหญิงจิรฐา คลังแสงบึงกาฬมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
93
21/8/2019, 9:34:37ม.1เด็กหญิง
นริศรา อินทรพาณิชย์
บึงกาฬมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
94
21/8/2019, 9:35:48ม.1เด็กหญิง
สุดารัตน์ เอกสูงเนิน
เลยบ้านหนองแต้หนองโก
95
21/8/2019, 9:37:02ม.1เด็กหญิงจิตราพร บุญจริงหนองบัวลำภูแสนภักดีวิทยา
96
21/8/2019, 9:38:09ม.4เด็กหญิงธนัชชา งามแสงสกลนครกุดบากพัฒนาศึกษา
97
21/8/2019, 9:39:09ม.4นางสาวชนาพร อะนันตะสกลนครกุดบากพัฒนาศึกษา
98
21/8/2019, 9:40:01ม.4นางสาวอภิญญา โคตรลือชาขอนแก่นแก่นนครวิทยาลัย
99
21/8/2019, 9:43:45ม.1เด็กหญิงปรียาวดี คนหมั่นอุดรธานี
มหาไถ่ศึกษากุมภวาปี
100
21/8/2019, 9:45:03ม.4เด็กหญิงณัชชา ไชยทุมหนองคายเซนต์ปอลหนองคาย
Loading...