MGT3408_2_59
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDBIBJBKBL
1
คาบเช้า เซ็นหลัง 10.00 น. ถือว่าขาด
2
คาบบ่าย เซ็นหลัง 15.00 น. ถือว่าขาด
3
ต่ำกว่า 50% ติด F, ต่ำกว่า 75% ติด I
สาย 3 คาบ=ขาด 1 คาบ
%การมาเรียนGRADE
4
ลำดับที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ - นามสกุลลา 2 คาบ=ขาด 1 คาบ
5
15732605356นายปรเมษฐเขียวมณีนัย77.08
6
25732605398นางสาวณัฐนิสาบุญฤทธิ์100.00
7
35832605017นายนีนัทสะโร50.00I
8
45832605025นายนราบดินทร์บุณยรังกาญจน์79.17
9
55832605033นายธีรวัฒน์สังชุม75.00
10
65832605041นายเฉลิมชัยแซ่โซว79.17
11
75832605058นางสาววิริศราทิพยุทธ100.00
12
85832605066นางสาวกัญญ์วราสุภาพบุรุษ100.00
13
95832605074
นางสาวเพ็ญพักตร์
เสมอภาค100.00
14
105832605090นางตุลย์ธยาน์จันทร์กิ่งทอง95.83
15
115832605108นางสาวสิริทรพงศ์ประยูร100.00
16
125832605116นางสาวกุลณสรภาพีรนนท์75.00
17
135832605124นางสาวลฎาภาธาตุมาศ95.83
18
145832605132นางสาวอิงประภาแซ่บุ่น87.50
19
155832605140นางสาวปัทมาเพชรพันธ์95.83
20
165832605157นายเรืองวิทย์กาญจนสุวรรณ79.17
21
175832605165
นางสาวธัญญลักษณ์
ดีใจ91.67
22
185832605173นางสาวศิริกุลพรหมวงค์100.00
23
195832605181นางสาวชฎาภรณ์เสาดำ100.00
24
205832605199นางสาวโสรยามานะวณิชย์64.58I
25
215832605207
นางสาววินิชนันท์
จรัญธนวัฒน์100.00
26
225832605215นางสาวสุวภัทรศรีสุข91.67
27
235832605223นายถาวรพรมนุกูล100.00
28
245832605231นายดลภัทรพรมนุกูล100.00
29
255832605249นางสาวอรอุมาพรหมทอง79.17
30
265832605256นางสาวพรชนกนิพัฒน์กุล100.00
31
275832605264นางสาวเกศวดีทองใหญ่75.00
32
285832605272นายจตุรวัฒน์วงศ์หิรัญก่อสุข95.83
33
295832605280นางสาวเจนจิรากุกัญญา75.00
34
305832605298นางสาวกัญญาณัฐแซ่ตัน75.00
35
315832605306นายฤทธวรรษทองมุณี77.08
36
325832605314นางสาวธนัชพรไทยประยูร75.00
37
335832605330นางสาวชนัญชิดาคชพลายุกต์83.33
38
345832605348นายสามารถพ่วงพี95.83
39
355832605355นางสาวสุนิษาพาหุลรัตน์58.33I
40
365832605363นางสาวนุชกรณ์บริรักษ์87.50
41
375832605371นายสัจพรไตรวุฒิพงศ์87.50
42
385832705015นายภาษิตใจเย็น64.58I
43
395832705023นางสาวศนกวรรณแก้วบุญสง100.00
44
405832705049นางสาวนัทธมนฉายบุญชยภัทร83.33
45
415832705056นางสาวจารุวรรณจันดา77.08
46
425832705064นายพงศกรทองใหญ่75.00
47
435832705080นายปิยะพงษ์เนตตกุล75.00
48
445932605016นางสาวเจนจิราสาริปา100.00
49
455932605032นางสาวกนกรสสุวรรณ75.00
50
465932605040นายธีระเดชแถวแก้ว56.25I
51
475932605057นายอนุชาทิ้งอีด83.33
52
485932605065นางสาววรรัตน์สุขมาตย์100.00
53
495932605073นายวงศ์วชิระขาวทอง77.08
54
505932605107นายถิรวัฒน์แท่นทอง50.00I
55
515932605115นายเนติวันสุวรรณรัตน์100.00
56
525932605123นายมนตรีมีแก้ว100.00
57
535932605131นายอรุณทิ้งอีด87.50
58
545932605149นายอนวัชทิ้งอีด87.50
59
555932605156นายบัณฑิตแซ่ลี้50.00I
60
565932705030นางสาวอารียาเชวงกุล100.00
61
575932705063นายสุรจิตรจิตผดุงวิทย์100.00
62
585932705089นางสุมาลีละออกอ100.00
63
595932705097นางสาวณัทราสุวรรณโชติ100.00
64
605932705147นายจักรกฤษณ์สาระศรี100.00
65
615932705154นายอนุชาเก็บกาเม็น100.00
66
625932605081นายณฐาภพสุตราม87.50
67
63100
68
64100
69
65100
70
66100
71
67100
72
68100
73
69100
74
70100
75
100
76
100
77
100
78
100
79
100
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu