COM 1-62
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKL
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
2
ตารางสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
3
เริ่มวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึง วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562ชั้นปีที่ 1
4
วัน/เวลา
08:30 - 09:20
09:30 - 10:20
10:30 - 11:20
11:30 - 12:20
12:30 - 13:20
13:30 - 14:20
14:30-15:20
15:30-16:20
16:30-17:20
17:30-18:20
5
จันทร์
GE201 การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ด (ก.2)
6
21301
7
อังคาร
GE002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (ก.2)SP110 ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8
21507(COM1+ICT1)21507
9
พุธGE101 การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมGE124 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ก.4)
10
237011404
11
พฤหัสบดี
SP108 การโปรแกรมฯSP108 การโปรแกรมฯ
12
54027506/15201B
13
ศุกร์
14
15
เสาร์
16
17
18
รหัสวิชา
ชื่อวิชาผู้สอน
วันสอบกลางภาค
เวลา
วันสอบปลายภาค
เวลา
19
1GE002ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1พ. 2 ต.ค. 256209.00-11.00 น.พ. 18 ธ.ค. 256209.00-12.00 น.
20
2GE101การประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจัดสอบนอกตาราง-จัดสอบนอกตาราง-
21
3GE124การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จัดสอบนอกตาราง-จัดสอบนอกตาราง-
22
4GE201การคิดเชิงนวัตกรรมทางดิจิทัลและการโค้ดดร.มยุรี ศรีกุลวงศ์จัดสอบนอกตาราง-จัดสอบนอกตาราง-
23
5SP108การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผศ.อารีวรรณ สุขวิลัยศ. 4 ต.ค. 256209.00-11.00 น.พ. 11 ธ.ค. 256209.00-12.00 น.
24
6SP110ระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผศ.สิริธร เจริญรัตน์อ. 1 ต.ค. 256209.00-11.00 น.ศ. 13 ธ.ค. 256213.00-16.00 น.
25
7
Loading...