4H การตอบกลับ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAX
1
Head-1 ชื่อกิจกรรม/ผลงาน
Head-1ส่งเสริมทักษะHead-1จุดเด่นHead-1จุดด้อยHead-1พัฒนาต่อยอด
Head-2 ชื่อกิจกรรม/ผลงาน
Head-2ส่งเสริมทักษะ
Head-2จุดเด่นHead-2จุดด้อยHead-2พัฒนาต่อยอด
Heart-1 ชื่อกิจกรรม/ผลงาน
Heart-1ส่งเสริมทักษะHeart-1จุดเด่นHeart-1จุดด้อยHeart-1พัฒนาต่อยอด
Heart-2 ชื่อกิจกรรม/ผลงาน
Heart-2ส่งเสริมทักษะ
Heart-2จุดเด่นHeart-2จุดด้อยHeart-2พัฒนาต่อยอด
Hand-1 ชื่อกิจกรรม/ผลงาน
Hand-1ส่งเสริมทักษะHand-1จุดเด่นHand-1จุดด้อยHand-1พัฒนาต่อยอด
Hand-2 ชื่อกิจกรรม/ผลงาน
Hand-2ส่งเสริมทักษะ
Hand-2จุดเด่นHand-2จุดด้อยHand-2พัฒนาต่อยอด
Health-1 ชื่อกิจกรรม/ผลงาน
Health-1ส่งเสริมทักษะ
Health-1จุดเด่นHealth-1จุดด้อยHealth-1พัฒนาต่อยอด
Health-2 ชื่อกิจกรรม/ผลงาน
Health-2ส่งเสริมทักษะ
Health-2จุดเด่นHealth-2จุดด้อยHealth-2พัฒนาต่อยอดโรงเรียนกลุ่มเครีอข่ายที่ อำเภอ
2
3
11/9/2018, 9:46:22ภาษาไทยวันละคำภาษาไทยวันละคำนักเรียนรู้คำศัพท์และความหมายของคำศัพท์-กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมรักการอ่านกิจกรรมคณิตคิดสนุกด้านการคิดคำนวณ
นักเรียนมีทักษะในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น
นักเรียนขาดทักษะการแก้ปัญหา
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
การอ่านออกเสียง การอ่านกลอน
นักเรียนอ่านออกเสียงได้ชัดเจน ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนยังขาดสมาธิในการทำกิจกรรม
การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า
ฝึกการทำงาน และทักษะด้านอาชีพ
นักเรียนมีความรับผิดชอบมีทักษะการประกอบอาชีพ
ขาดความรู้ความเข้าใจในการเพาะเห็ด
การแปรรูปอาหารจากเห็ดนางฟ้า ใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การออกำลังกายนักเรียน
มีทักษะการดูแลสุขภาพร่างกาย
นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการรักษาและการดูแลเอาใจใส่การรักษาสุขภาพ นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ สุขภาพดี
ขาดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
กิจกรรมแอโรบิก การแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มเครือข่าย
บ้านหัวดง14นาดูน
4
11/9/2018, 10:03:13
การทำน้ำยาล้างห้องน้ำ
การคิดวิเคราะห์คิดหาอัตราส่วนในการทำ
ได้น้ำยาล้างห้องน้ำในโรงเรียนไม่ต้องซื้อประหยัดค่าใช้จ่าย
นักเรียนไม่ได้ปฏิบัติทุกคนเพราะแบ่งเป็นกลุ่มในการทำ
ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำผลงานไปใช้ในครอบครัวได้เป้นการลดค่าใช้จ่าย
กรทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ
การคิดวิเคราะห์คำณวนอัตราส่วน
สามรถนำวัสดุพืชในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
นักเรียนบางคนไม่สนใจ
เป็นสินค้าจำหน่ายได้ได้ผักที่ปลอดสารพิษคัดแยกขะยะ
มีจิตสำนึกรักความสะอาดมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและตรงต่อเวลา
บริเวณโรงเรียนสะอาดขึ้นมีความรับผิดชอบจำแนกประเภทขะยะได้
นักเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบ
โรงเรียนเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
การทำความเคราพ
ค่านิยมรู้จักการทำความเคราพมีจิตสำนึกที่ดีมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์
นักเรียนมีสัมมมาคาระวะอ่อนนอมถ่อมตนรู้จักทำความเคราพผู้ใหญ่
นักเรียนบางคนอายยากที่จะทำได้
มีการประกวดนักเรียนมารยาทงามที่สุดในโรงเรียน
การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารและเปลือกผลไม้
การทำงานและภูมิปัญญาท้องถิ่น
สามารถนำเศษอาหารเศษพืชมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีก
มีนักเรียนส่วนน้อยที่ไม่สนใจเท่าที่ควร
นักเรียนนำไปใช้ที่บ้านได้และจำหน่ายเป็นสินค้าได้
การทำอ่างน้ำล้างมือจากตอไม้เศษวัสดุธรรมชาติ
ทักษะในการทำงานความสามัคคีทักษะการใช้เครื่องมือในงานช่างและภูมิปัญญาท้องถิ่น
นักเรียนมีทักษะในการคิดออกแบบ
การใช้เครื่องมือช่างต้องระวังอย่างมากอันตรายที่จะเกิดขึ้นสูง
ฝึกเป็นอาชีพเสริมได้และนำผลงานออกจำหน่ายได้
ยิ้มสวยฟันใส
การดูแลสุขภาพฟันและปาก
ฟันแข็งแรงสะอาด
นักเรียนบางคนไม่ปฏิบัติทำให้เกิดฟันผุ
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
การบริหารร่ากายตอนเช้า
ทำให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดี
ร่างกายแข็งแรงตั้งใจเรียนมีสมาธิในการเรียน
นักเรียนส่วนน้อยไม่ทำส่วนมากนักเรียนที่มีร่างกายที่อ้วนมากไม่อยากจะทำ
การรับประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
บ้านชาดฝางหัวเรือ5วาปีปทุม
5
11/9/2018, 10:19:00
ภาษาสร้างสรรค์/ไม้บรรทัดหัดอ่าน หนังสือเล่มเล็ก
ทักษะการอ่าน กระบวนการคิด วิเคราะห์ ฝึกทำข้อสอบ PISA
นักเรียนสามารถพูดนำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
นักเรียนบางชั้นยังอ่านเขียนไม่คล่อง
นักเรียนนำทักษะการฟั พูด อ่าน เขียน ไปเผยแพร่ในครอบครัว และการทำงานสำนวนชวนสนุก
ความรู้เรื่อง สำนวน สามารถวิเคราะห์สถานการณ์กับสำนวนได้
นักเรียนสามารถทำกิจกรรม แผนภาพความคิด และแสดงบทบาทสมมติได้
สำนวนบางประเภท มีความหมายคล้ายกัน เช่น กวนน้ำให้ขุ่น ชักใบให้เรือเสีย ทำให้นร.วิเคราะห์ไม่ได้
ความรู้จากสำนวน สามารถนำไปวิเคราะห์ในการทำข้อสอบได้ดนตรีเพื่อชีวิตการรำวงมาตรฐาน ท่ารำเบื้องต้น
นักเรียนทั้งหญิงและชาย ได้ฝึกรำวง และมีความสามารถด้านความกล้าแสดงออก
นักเรียนชายยังเขินอาย ไม่กล้าแสดงออก เพราะคิดว่าเป็นกิจกรรมของเด็กผู้หญิง
สามารถนำกิจกรรม รำวงมาตรฐานไปแสดงในงานสำคัญต่าง ๆ เช่น งานมุฑิจาจิต
ธรรมะสวัสดี
กระบวนการฝึกสมาธิ กิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ใช้ธรรมะในการขัดเกลาจิตใจ และพฤติกรรม นักเรียนมีสมาธิ และมีสติในการแก้ปัญหาในการเรียน
นักเรียนบางคนยังนำธรรมะไปใช้ในการเรียนไม่ได้ คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ
นำหลักธรรมะไปใช้ในการแก้ปัญหาการอ่าน เขียน และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น ก้าวร้าว
ดอกไม้จากถุงขนมพลาสติก
การฝึกงานฝีมือ ทักษะการประดิษฐ์ที่สวยงาม และเข้าช่อดอกไม้
นักเรียนมีความสามารถด้านการทำดอกไม้ จัดใส่แจกันในห้องเรียน
วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับการประดิษฐ์ บางครั้งนักเรียนยังขาดทักษะการทำดอกไม้
นำดอกไม้ที่ประดิษฐ์ได้ ไปจัดประดับที่บ้าน และนำไปจำหน่ายเพื่อหารายได้
1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์
นักเรียนได้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ สามารถปฏิบัติได้คล่องแคล่ว
ไก่ไข่มีโปรตีนสูง เห็ดมีวิตามิน นักเรียนได้รับสารอาหารเพียงพอ และดูแลไก่ไข่ และเห็ดได้
ด้วยช่วงอายุของไก่ไข่ มีจำนวนการออกไข่ที่จำกัด ทำให้ขาดรายได้ในการซื้ออาหาร
สามารถนำเห็ด และไข่ไก่ ไปทำอาหารกลางวันให้นักเรียน และนำไปจำหน่ายได้
1 ระดับเพชร เพื่อสุขภาพ
นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ อ่านกราฟได้ รู้หลัก 5 ส
นักเรียนมีสุขลักษณะทั้งสุขภาพกาย และ สุขภาพจิตที่ดี
อุปกรณ์การเรียนการด้านวิชาพลศึกษาชำรุดบ่อย ขาดวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้
นำหลักการดูแล 5 ส ไปใช้ในครอบครัว และหมู่บ้าน สามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ ผู้ปกครองได้
ครู DARE เสริมความรู้ด้านยาเสพติด
นักเรียนมีความรู้เรื่องโทษและภัยของยาเสพติด สามารถเอาตัวรอดไปจากภัยเหล่านี้ได้
นักเรียนทั้งโรงเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ในชุมชนยังมีแหล่งมั่วสุม นักเรียนบางคนอาจหลงผิดได้
นำความรู้ที่ได้ไปสู่คนรอบข้าง เพื่อชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติด
บ้านหนองบัวแดง11นาเชือก
6
11/9/2018, 10:44:10
กิจกรรมนิทานเสริมการอ่าน
เพิ่มทักษะในด้านการอ่านนักเรียนเกิดทักษะในด้านการอ่านคำบางคำยากเกินไปกิจกรรมเพิ่มทักษะการอ่านคล่องกิจกรรมแยกขยะทักษะการแยกขยะ
นักเรียนนำขยะบางชนิดมารีไซเคิลทำเป็นของใช้
ขยะบางเป็นอันตรายเกินไป
นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปแยกขยะที่บ้าน
โครงการเลี้ยงไก่ไข่
การแบ่งเวรดูแล มีการจัดทำบัญชี
นักเรียนรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
นักเรียนบางคนขาดความรับผิดชอบ
นักเรียนรู้จักทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ส่งเสริมทักษะในการดูแลสุขภาพ
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขอนามัยที่ดี ร่างกายแข็งแรง
นักเรียนบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ
กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยในโรงเรียน
บ้านเหล่ากว้าง10นาเชือก
7
11/9/2018, 11:16:09
กิจกรรมการเล่นหมากฮอส
ส่งเสริมทักษะด้านการคิดใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พัฒนาต่อยอดสู่การเล่นหมากรุก
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
ส่งเสริมทักษะด้านการอ่านนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงได้ชัดเจน
นักเรียนบางคนไม่ค่อยมีสมาธิ
การสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
การเลี้ยงกบส่งทักษะด้านอาชีพ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ขาดงบประมาณสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียน
การเลี้ยงไก้ไข่
ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ขาดงบประมาณสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียน
กิจกรรมยิ้มสวยฟันสะอาด
การดูแลสุขภาพร่างกาย
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ฟันสะอาดแข็งแรง
นักเรียนบางคนยังแปรงฟันไม่ถูกวิธี
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
บ้านแก่นเท่า5วาปีปทุม
8
11/9/2018, 11:34:04
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด โดยใช้แบบฝึกทักษะ แบบบูรณาการการอ่าน การคิดเลข
ส่งเสริมทักษะการอ่าน การคิดคำนวน การคิดวิเคราะห์
นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย การคิดคำนวน การคิดวิเคราะห์
นักเรียนบางคนยังอ่านหนังสือไม่คล่อง ไม่เข้าใจ และไม่มีทักษะในการคิดวิเคราะ์
ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ด้วยน้ำหมักมะกรูด
ส่งเสริมทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
นักเรียนรู้จักการนำสิ่งที่มีอยู่ และมีมาก มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
สารตั้งต้น เช่น N 24 ผงข้น ผงฟอง ที่จำหน่าย อยู่ไกล และราคาแพง
..ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ที่มีราคาแพง
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยผ่านกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ - ทุกวันศุกร์
ทักษะชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสามธิ
นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นคนดี มีระเบียบวินัย ผ่านกระบวนการสวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิ และกิจกรรมจิตอาสา
นักเรียนบางคนยังมีระเบียบวินัยไม่เพียงพอ
หากิจกรรมฝึกระเบียบวินัย อย่างหลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมการเข้าแถวรับบริการ
กิจกรรมยิ้มไหว้ ทักทาย
ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย รู้จักไหว้ ทักทาย และสวัสดีกัน
นักเรียนรู้จักกล่าวคำสวัสดี และการไหว้อย่างถูกต้อง สวยงามอย่างไทย
นักเรียนบางคนยังเห็นเป็นเรื่องสนุกสนาน และตลก
มีกิจกรรมท่ีหลากหลายในการฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมผลิตน้ำยาเอนกประสงค์จากน้ำหมักมะกรูด
ส่งเสริมทักษะการทำงานและทักษะการดำรงชีวิต และทักาะชีวิต
นักเรียนรู้จักนำสิ่งที่มีมาก มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นมะกรูด
สารตั้งต้น เช่น N70 ผงข้น มีราคาแพง และที่จำหน่ายอยู่ไกล
ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี
กิจกรรมเต้นแอโรบิก
ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการเต้นแอโรบิก
นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง
นักเรียนเต้นไปนาน ๆ เกิดความเบื่อ
ใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการเต้นแอโรบิก เช่น เปลี่ยนท่าเต้น เปลี่ยนเพลง
อนุบาลนครจัมปาศรีกลุ่ม 14นาดูน
9
11/9/2018, 11:39:39ภาษาพาเพลิน
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์
นักเรียนมีความสามรถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดีขึ้น
พัฒนากิจกรรมนี้เพื่อต่อยอดให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันในระดับต่างๆ
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ส่งเสริมพัฒนาปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ - เนตรนารี)
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จนเป็นนิสัย มีสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมสร้างสรรค์งานประดิษฐ์
การทำงาน
นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลงานตามความถนัดและตามจินตนาการ
การนำไปใช้เสริมทักษะในการทำงาน การดำรงชีวิต
กีฬา
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพและนำไปใช้ในชิวิตประจำวัน
บ้านโพนทอง13นาดูน
10
11/9/2018, 11:58:15
ป.1-3 คำพื้นฐานภาษาไทย ป.4 สำนวนและสุภาษิตไทย ป.5 สะเต็มศึกษา ป.6 คอมพิวเตอร์
ป.1-3 การอ่านและเขียน ป.4 ความหมายของสำนวนและสุภาษิตไทย ป.5 การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.6 ความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมต่างๆ
นักเรียนได้เรียนรู้คำพื้นฐานภาษาไทย ใช้สำนวนไทยได้ถูกต้อง เรียนรู้ด้วยตนเอง
การอ่านคล่อง เขียนคล่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ วิถีพุทธ
การอ่านออกเสียง มารยาทการไหว้
นักเรียนเป็นผู้นำในการสวดมนต์ไหว้พระและปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้
มารยาทการไหว้ พุทธศาสนิกชนที่ดี
เกษตรพอเพียง
ทักษะชีวิต ได้แก่ ทักษะการทำงาน ความอดทน การแก้ไขปัญหา
นักเรียนมีความรู้และสามารถทำกิจกรรมได้ เช่นการเลี้ยงกบ เลี้ยงไก่ไข่ การปลูกเห็ด การปลูกผัก
นำสินค้าจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียน
ชุมนุมกีฬา
การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา
ทำให้สุขภาพแข็งแรง ความสามัคคี
การแข่งขันกีฬาสี การแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มเครือข่ายฯ
บ้านโกทา14นาดูน
11
11/9/2018, 12:29:59กิจกรรมรักการอ่านการอ่านได้ถูกต้องนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน-ได้ทำกันต่อเนื่องกันมาทุกปี
กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว
การคิดเลขเร็ว
นักเรียนมีเทคนิค วิธีการในการคิดเลขให้เร็วขึ้น
-ทำต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี
กิจกรรมของหายได้คืน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ไม่เอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
-
ทำมาต่อเนื่องมาโดยตลอดปีการศึกษา
กิจกรรมการออมทรัพย์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง โดยปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง
นักเรียนรู้จักการออมทรัพย์
-
ทำต่อเนื่องโดยตลอดปีการศึกษา
การทำน้ำยาล้างจาน
การทำงานเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคี รู้จักแบ่งงานกันทำ
นักเรียนทำน้ำยาล้างจาน เป็นการส่งเสริมการประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
ผลิตไว้ใช้ภายในโรงเรียน
การทำขนมตาล
การทำงาเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคี รู้จักแบ่งงานกันทำ
นำไปขายสร้างรายได้-
พานักเรียนทำตามฤดูกาล
กิจกรรมแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน
การแปรงฟันให้ถูกวิธี และรุ้หน้าที่ของตนเอง
นักเรียนแปรงฟันได้ถูกวิธี และรู้จักหน้าที่ของตนเอง
-
นักเรียนมีนิสัยรักสุขภาพและนำไปปฏิบัติที่บ้าน
กิจกรรมการล้างมือ 7 ขั้นตอน
การทำความสะอาดได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
นักเรียนล้างมือ ก่อน - หลัง รับประทานอาหาร-นักเรียนปกิบัติให้เป็นนิสัยบ้านหนองห้าง6พยัคฆภูมิพิสัย
12
11/9/2018, 12:39:23กิจกรรม พี่สอนน้องทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นจุดเริ่มของการเรียนภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนชั้นปiะถมศึกษาปีที 6 และ5 ได้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาสอนน้องในกลุ่มของตนเอง
นักเรียนไม่ค่อยรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แปลความหมายของคำศัพท์ยังไม่ค่อยได้
การเรียนภาษาอังกฤษ จุดเริ่มต้น คือการปูพื้นฐานคำศัพท์ และวพัฒนาไปสู่ทักษะทั้ง 4 คือ ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งนำไปสู่การทดสอบระดับชาติ อย่างเช่น นักเรียนนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
สวดมนต์ในวันสุดสัปดาห์
พัฒนาค่านิยมจิตสำนึกให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสามัคคี ความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสังคม
นักเรียนมีความสนใจในการสวดมนต์วันสุดสัปดาห์ มีระเบียบวินัยในกฎข้อบังคับของสถานศึกษา
-
นักเรียนมีจิตสำนึก และค่านิยม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเอง
การจักสานการทำงาน ทักษะชีวิต
เพื่อให้นักเรียนฝึกการจักสานซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน เป็นการฝึกสมาธิของนักเรียน การฝึกฝนฝีมือเพื่อให้ผลงานของตนเองออกมาเป็นที่ภาคภูมืใจ
-
ฝึกฝนให้รู้จักการจักสาน นำไปสู่การพัฒนาเป็นชิ้นผลงาน นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนและกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียน
ให้นักเรียนเกิดความชำนาญในการแข่งขันกีฬา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีเจตคติที่ดีต่อสุขภาพของตนเอง รู้จักรักษาสุขภาพของตนเอง
นักเรียนมีความนนใจในการออกกำลังกายในชั่วโมงพลศึกษาเป็นอย่างยิ่ง
-
เพื่อให้นักเรียนมีความชำนาญเชี่ยวชาญ ในวิธีการดูแลสุขภาพของตนเอง และนำความรู้ไปเผยแพร่ใชชุมชนของตนเองได้
โรงเรียนบ้านเครือซูด
13นาดูน
13
11/9/2018, 13:20:44เกมหมากฮอสการคิด วางแผน แก้ปัญหานักเรียนได้ฝึกทักษะด้านการใช้สมองแก้ปัญหากิจกรรมบันเทิง
การแสดงออกและการแสดงความสามารถพิเศษ
นักเรียนได้ผ่อนคลายและทำกิจกรรมที่ชอบ
สวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์
การฝึกสมาธินักเรียนมีความสำรวมขณะเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
การมีจิตสาธารณะ
นักเรียนมีความเสียสละและมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม
การทำสวนหม่อนการทำเกษตร
นักเรียนได้เรียนรู้การปลูกและดูแลต้นหม่อน
ฝึกความรับผิดชอบ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
การทำขนม ทำอาหาร
ทักษะชีวิต การสังเกตและจดจำ
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
สามารถนำไปทำเป็นรายได้เสริม
การเล่นกีฬาสากล
การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย
การเคารพกติกา มีน้ำใจนักกีฬา
ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
สามารถฝึกซ้อมเป็นนักฬาของโรงเรียนได้
การละเล่นแบบไทย
การรักความเป็นไทยและการรักษาวัฒนธรรม
รู้จักการละเล่นของไทย
เกิดความสนุกสนาน
จตุคามประชาสรรค์15ยางสีสุราช
14
11/9/2018, 13:37:53
บ้านวิทยาศาสตร์น้อย
กระบวนการคิด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ได้รับโล่ พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์
การแสวงหาความรู้ การสร้างองค์ความรู้
นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
สามารถสร้างโครงงานได้หลากหลาย และกับทุกกลุ่มสาระคุณธรรมจริยธรรมทักษะค่านิยมหลักของคนไทย
ทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย
ให้เกิดโครงงานคุณธรรมที่หลากหลาย
วันสำคัญ
ให้ผู้เรียนมีทักษะตามค่านิยมของคนไทย
นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ที่โรงเรียนกำหนด
ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ตระหนักถึงความสำคัญในวันสำคัญต่างๆ
การบั้นปูนลายไม้งานฝีมือในงานศิลปหัตถกรรม
ผู้เรียนสามารถบั้นปูนลายไม้ได้หลากหลายรูปแบบ
ผู้เรียนสามารถ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
แอโรบิค
ด้านสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
นักเรียนมีประสบการณ์ในการเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างๆ
ได้รับรางวัลในระดับจังหวัด ในหน่วยงานสาธารณสุข
และได้รับรางวัล ชมเชย ระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
โครงการออกกำลังกาย กิจกรรม(โซว์ป้าแอนด์ชายด์ป้า)
การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนตัว
ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย
ให้ผู้เรียนนำกิจกรรมออกำลังกายไปใช้ในชีวิตประจำวันและ ชักชวนผู้อื่นออกกำลังกายด้วย
หนองกุงวิทยา11นาเชือก
15
11/9/2018, 13:48:27ความรู้วิทยาศาสตร์การฟัง การคิด วิเคราะห์นักเรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ใหม่ๆ
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มีน้อย
แข่งขันอัจฉริยะวิทย์ สะสมความรู้เพื่อการศึกษาต่อภาษาไทยวันละคำ
การฟัง การเขียน การอ่าน
ได้เรียนรู้ความหมายของคำ
นักเรียนบางคนจำศัพท์ไม่ได้
แข่งขันการคัดลายมือ แต่งกลอน
ศิลธรรมนำสุขใจ (วันสำคัญ)
ความเป็นไทย คุณลักษณะอันพึงประสงค์
สืบสานวัฒนธรรมไทย
นักเรียนไม่รู้ความสำคัญของวันต่างๆ
เผยแพร่พุทธศาสนา
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม สพฐ.
คุณธรรม จริยธรรม จิตใจ ค่านิยม
มีคุณธรรมนำชีวิต พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในสังคม
นักเรียนบางคนไม่เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมในสังคม
ฝึกแข่งมารยาทไทยปลูกผักลอยนำ้อาชีพ การอยู่อย่างพอเพียงได้ผักปลอดสารพิษ
โรงเรือนมีขนาดเล็ก ขาดงบประมาณ
เสริมอาชีพ โครงการอาหารกลางวัน
เลี้ยงไก่ไข่
ทักษะอาชีพ การทำงาน อยู่อย่างพอเพียง
เพิ่มรายได้ อาหารไก่ราคาแพง
ใช้เป็นผลิตผลโครงการอาหารกลางวัน
กีฬาพาเพลิน
ทักษะด้านร่าางกาย จิตใจ
เป็นนักกีฬาในระดับสูงต่อไป
นักเรียนบางคนไม่อยากมีส่วนร่วม และไม่เห็นความสำคัญของสุขภาพร่างกาย
แข่งขันกีฬาระดับกลุ่ม เขต แข่งทักษะวิชาการ
ฟันสวย
การแปรงฟันอย่างถูกวิธี
ฟันขาว สะอาด
นักเรียนไม่เก็บอุปกรณ์การแปรงฟัน
รองรับการประเมินด้านสุขภาพ บ้านน้ำสร้างหนองบะ8พยัคฆภูมิพิสัย
16
11/9/2018, 14:01:46เกม 24ทักษะการคิดคำนวณได้พัฒนาทักษะการบวก ลบ คูณ หาร
เด็กบางคนไม่อยากร่วมกิจกรรมเพราะไม่มีทักษะการบวก ลบ คูณ หาร
เด็กอ่อนก็เสริมตัวเลขง่ายๆ ส่วนเด็กเก่งก็พัฒนาตัวเลขมากขึ้นกิจกรรมเวทีคนเก่ง
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
เด็กๆได้แสดงความสามารถของตนเอง
เด็กบางคนขาดโอกาส
ส่งเสริมให้กำลังใจและกระตุ้นเด็กอ่อน และพัฒนาต่อยอดเด็กเก่ง
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์
ระเบียบวินัยเด็กๆมีระเบียบวินัยดีขึ้น
เด็กๆบางคนยังไม่นิ่ง ขาดสมาธิ
ฝึกนั่งสมาธิ และเสริมเล่านิทานคุณธรรม
กิจกรรมเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
การเข้าแถวเคารพธงชาติ การยิ้มไหว้ทักทายกัน
ความซื่อสัตย์จิตอาสา
ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบ
ทักษะการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
เด็กๆมีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีทักษะในการทำงานดีขึ้น
เด็กๆบางคนยังขาดความรับผิดชอบต้องกระตุ้น
ให้กำลังใจในการทำกิจกรรมต่างๆ และดูแลกำกับติดตามอยู่เสมอ
ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
ปลูกผักสวนครัว ปลูกกล้วย มะละกอ ปลูกหม่อน
ได้ผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน
ขาดน้ำในการดูแลรักษา
แนะนำให้เด็กนำวิธีการไปใช้ที่บ้าน
กิจกรรมเล่นกีฬา
กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ และการละเล่นพื้นเมือง
ร่างกายแข็งแรง และชนะเลิศการแข่งขันกีฬาในระดับตำบล
เด็กบางคนไม่ชอบออกกำลังกาย
จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน
เต้นแอโรบิค
ออกกำลังกายทุกวันอังคาร
สุขภาพร่างกายแข็งแรงและได้เป็นตัวแทนระดับกลุ่ม
ขาดความต่อเนื่อง
ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเต้นแอโรบิคอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง
บ้านโนนแคน6พยัคฆภูมิพิสัย
17
11/9/2018, 14:02:42กีฬาพาเพลินการพัฒนากล้ามเนื้อ ให้แข็งแรงฝึกทักษะกีฬาพื้นบ้าน กีฬาสากลขาดวัสดุในการฝึกส่งเสริมให้ผู้ที่มีทักษะได้ฝึกให้เกิดความชำนาญภาษาพาเพลิน
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ การอ่านสู่การเขียน
สร้างองค์ความรู้ใหม่ ด้วยหนังสือเล่มเล็ก
_การวิเคราะห์คุณค่าวรรณกรรม วรรณคดีสังคมศึกษา
สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมศึกษาในทุกมิติ
ร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น_
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชีวิต
หุ่นยนต์ เครื่องบิน เครื่องร่อน
การประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์
สามารถประดิษฐ์หุ่นยนต์ เครื่องบิน เครื่องร่อนได้
ส่งแข่งขันในการประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
สืบสานงานศิลป์
ความคิดสร้างสรรค์ จัดระบบการทำงานอย่างมีระเบียบ
ฝึกให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักค้นคว้าและแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมีระเบียบ
สามารถวางแผนในการสร้างรายได้ระหว่งเรียน
ฟุตซอล
ทักษะการเล่นเป็นทีม การออกกำลังเพื่อสุขภาพ
ฝึกทักษะการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
ส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถให้ก้าวต่อไป
บ้านเม็กดำ9พยัคฆภูมิพิสัย
18
11/9/2018, 14:22:43ชวนน้องอ่าน
ทักษะด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ ๑ เป็นหลัก ชั้นอื่น ๆคือนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง
ฝึกทักษะด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้อ่านออกเขียนได้
๑๐๐ เปอร์เซน และพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่คล่องให้อ่านได้ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยยาย
พัฒนาการอ่าน การเขียน และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
นักเรียนที่อ่านไม่คล่อง จะไม่อยากอ่าน
สื่อเกี่ยวกับการอ่านมีน้อย
บรรบากาศไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถคิดวิเคราะห์ได้ดีในทุกรายวิชามีผลสัมฤทิธ์ดีขึ้น
เกม Crosswqrd
ฝึกทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
จำคำศัพท์ การเขียนคำศัพท์ ได้ดีและเร็ว
นักเรียนยังจำคำศัพท์ได้ไม่มากพอ
จะทำให้จำคำศัพท์ได้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษนำความรู้ไปพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนและใช้ในชีวิตประจำวันได้
นาฏศิลป์ไทย
ปลูกจิตสำนึกรักในความเป็นไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ภาคภูมิใจ ในเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
นักเรียนรับวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามามากเลยไม่เห็นความสำคัญมากที่ที่ควร
ดึงความสนใจให้รักในวัฒนธรรมไทยได้แสดงออกในงานต่างๆมากขึ้น
นิทานคุณธรรม
มุ่งปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักของศาสนาประจำชาติ
การสอนด้วยนิทานจะทำให้นักเรียนเข้าใจได้ลึกซึ้งมากว่า
มีนักเรียนบางส่วนไม่ตั้งใจร่วมกิจกรรม
ให้นักเรียนสร้างเป็นผลงานนิทานคุณธรรมเพื่อไปแข่งขันในขั้นต่อไป
ฉลาดคิดประดิษฐ์ใช้
เสริมสร้างทักษะในการทำงาน และการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติมีความคิดสร้างสรรค์สามารถประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับ แก้ไข ออกแบบวัสดุในท้องถิ่นมาเป็นการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน
นักเรียนไม่ค่อยเห็นคุณค่าในวัสดุท้องถิ่นของตน และเห็นว่างานประดิษฐ์มันยุ่งยาก
พัฒนาเป็นอาชีพเพิ่มมูลค่าให้ทันสมัยเข้ากับยุค 4.0 สามารถเป็นสินค้าได้
ผักสวนครัวของฉัน
หลักปฏิบัติการใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างเสริมทักษะในการดำรงชีวิตที่ถูต้องและปลอดภัยจากสารเคมีรู้จักการคิดตามหลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนยังไม่เห็นคุณค่าของวัสดุที่นำมาใช้
มีทักษะในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
กีฬาสร้างเสริมสุขภาพ
สร้างเสริมสมรรถนะทางร่างกาย ปฏิบัติตามกฏกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักอภัย
พัฒนาร่างกายให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ ใช้เวลาว่างใหเเิดกประโยชน์ รู้จักเคารพกติกา ของสังคม
สนาม และอุปกรณ์ กีฬาไม่มีมาตรฐาน
เป็นนักกีฬาในระดับสูงต่อไป
ดุริยางค์
ทักษะด้านร่างกายสัมพันธ์กับสมอง
สมองและร่างกายทำงานสัมพันธ์กันและส่งผลให้จิตใจ
อุปกรณ์น้อยไม่เพียงพอกับความต่องการ
เสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้เป้นผู้มีบุคลิกภาพทีดี
บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
6พยัคฆภูมิพิสัย
19
11/9/2018, 14:43:34ภาษาพาเพลิน
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทย
การฝึกทักษะให้นักเรียนมีการรักภาษาไทยนำความรู้ไปพัฒนาด้านภาษาไทย ต่อไป
กิจกรรมการปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิ
มีจิตสำนึกในการที่เป็นขาวพุทธ
นักเรียนมีความรัก ศรัทธาในศาสนาพุทธ
เป็นคนดีในสังคมต่อไป
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ความมีระเบียบวินัย
นักเรียนมีวินัยในตนเอง
ทำให้เป็นคนที่มีจิตสำนึกในการมีวินั้ยในตนเอง
การป,ลูกผักปลอดสารพิษ
การณุ้จักหลีกเลี่ยงจากสารพิษต่างๆ
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
ใช้ในการดำรงค์ชีวิต
กีฬาพาสุขภาพดี
การพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีจิตใจที่ร่าเริง
ทำให้เป็นคนมีสุขภาพ กาย ใจ ดี
บ้านหนองโนทับม้า13นาดูน
20
11/9/2018, 15:04:02
การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ด้วยน้ำหมักมะกรูด
การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ด้วยน้ำหมักมะกรูด
นักเรียนรู้จักการนำสิ่งที่มีอยู่ และมีมาก มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ที่มีราคาแพง
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยพระช่วยสอน
ทักษะชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสามธิ
นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นคนดี มีระเบียบวินัย ผ่านกระบวนการสวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิ และกิจกรรมจิตอาสา
หากิจกรรมฝึกระเบียบวินัย อย่างหลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมการ เข้าแถวรับบริการ
การทำน้ำยาล้างจาน
การทำงานเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคี รู้จักแบ่งงานกันทำ
นักเรียนทำน้ำยาล้างจาน เป็นการส่งเสริมการประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลิตไว้ใช้ภายในโรงเรียน
ชุมนุมกีฬา
การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา
การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา
การแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มเครือข่ายฯ
บ้านหลุบควันเมืองหงส์
13นาดูน
21
11/9/2018, 15:05:17
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด โดยใช้แบบฝึกทักษะ แบบบูรณาการการอ่าน การคิดเลข
การอ่าน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์
นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์
นักเรียนขาดทักษะฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ด้วยน้ำหมักมะกรูด
การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ด้วยน้ำหมักมะกรูด
นักเรียนรู้จักการนำสิ่งที่มีอยู่ และมีมาก มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
น้ำหมักใช้เวลานาน
ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ที่มีราคาแพง
ทักษะชีวิต ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสามธิ
นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นคนดี มีระเบียบวินัย ผ่านกระบวนการสวดมนต์ไหว้พระ ฝึกสมาธิ และกิจกรรมจิตอาสา
นักเรียนสมาธิสั้น
หากิจกรรมฝึกระเบียบวินัย อย่างหลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมการ เข้าแถวรับบริการ
กิจกรรมยิ้มไหว้ ทักทาย
ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย รู้จักไหว้ ทักทาย และสวัสดีกัน
นักเรียนรู้จักกล่าวคำสวัสดี และการไหว้อย่างถูกต้อง สวยงามอย่างไทย
มีกิจกรรมที่หลากหลายในการฝึกปฏิบัติ
การทำน้ำยาล้างจาน
การทำงานเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคี รู้จักแบ่งงานกันทำ
นักเรียนทำน้ำยาล้างจาน เป็นการส่งเสริมการประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผลิตไว้ใช้ภายในโรงเรียน
ปลูกผักปลอดสารพิษ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ได้ผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน
น้ำไม่เพียงพอ
แนะนำให้เด็กนำวิธีการไปใช้ที่บ้าน
ชุมนุมกีฬา
การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา
การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา
นักเรียนขาดความรับผิดชอบ
การแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มเครือข่ายฯ
การละเล่นแบบไทย
การรักความเป็นไทยและการรักษาวัฒนธรรม
รู้จักการละเล่นของไทย เกิดความสนุกสนาน
นักเรียนรู้จักการละเล่นแบบไทยน้อย
นำไปเล่นในโอกาสต่าง ๆบ้านโคกยาว14นาดูน
22
11/9/2018, 15:09:17
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด โดยใช้แบบฝึกทักษะ แบบบูรณาการการอ่าน การคิดเลข
ฝึกทักษะด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้อ่านออกเขียนได้
๑๐๐ เปอร์เซน และพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่คล่องให้อ่านได้ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยยาย
พัฒนาการอ่าน การเขียน และนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
นักเรียนบางชั้นยังอ่านเขียนไม่คล่อง
นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถคิดวิเคราะห์ได้ดีในทุกรายวิชามีผลสัมฤทิธ์ดีขึ้น
ภาษาไทยวันละคำ
ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ได้เรียนรู้ความหมายของคำ
นักเรียนบางคนไม่สนใจ
ทำต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี
กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยพระช่วยสอน
มีจิตสำนึกในการที่เป็นขาวพุทธ
ทำให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ ตามค่านิยมหลักของคนไทย
นักเรียนบางคนยังขาดดจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนตนเอง
หากิจกรรมฝึกระเบียบวินัย อย่างหลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมการ เข้าแถวรับบริการ
กิจกรรมยิ้มไหว้ ทักทาย
ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย รู้จักไหว้ ทักทาย และสวัสดีกัน
นักเรียนรู้จักกล่าวคำสวัสดี และการไหว้อย่างถูกต้อง สวยงามอย่างไทย
นักเรียนบางคนไม่เห็นความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรมในสังคม
ปลูกจิตสำนึกให้ผู้ตระหนักถึงความสำคัญในวันสำคัญต่างๆ
โครงการเลี้ยงไก่ไข่
เสริมสร้างทักษะในการทำงาน และการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ขาดงบประมาณสนับสนุน
ผู้เรียนสามารถ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
การเลี้ยงไก้ไข่
ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ขาดงบประมาณสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างเรียน
กิจกรรมยิ้มสวยฟันสะอาด
การดูแลสุขภาพร่างกาย
นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ฟันสะอาดแข็งแรง
นักเรียนบางคนยังแปรงฟันไม่ถูกวิธี
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการออกกำลังกาย กิจกรรม(เต้นฮูลาฮูบ)
การเคลื่อนไหวและการเคลื่อนตัว
ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย
ให้ผู้เรียนนำกิจกรรมออกำลังกายไปใช้ในชีวิตประจำวันและ ชักชวนผู้อื่นออกกำลังกายด้วย
บ้านหนองแต้3วาปีปทุม
23
11/9/2018, 15:56:27
การร้องเพลงขับขานประสานเสียง
การคิด การพูด การฟังนักเรียนได้คิดตาม แล้วได้ลงมือปฏิบัติ
นักเรียนบางคนขาดทักษะในการทำกิจกรรม
นักเรียนได้ฝึกร้องเพลงประสานเสียงทำให้เกิดการคิด การแสดงออกของแต่ล่ะคนในการร้องเพลง การได้อยู่ร่วมกันในหมู่คณะ และการร้องเพลงประสานเสียงสามารถนำเข้าร่วมแข่งขันงานทักษะทางวิชาการต่อไป
คณิตศาสตร์พาเพลินการคิด
นักเรียนได้รู้จักคิดแก้ปัญหาในเหตุการต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน
นักเรียนยังขาดเทคนิคในการคิดแก้ปัญหา
นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง และนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
คุณธรรมนำชีวิต
การปลูกฝังค่านิยมและการทำประโยชน์ต่อสังคมมีจิตสาธารณะ
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ นักเรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น รู้จักถูกผิด
นักเรียนบางคนยังขาดดจิตสำนึกในการปรับเปลี่ยนตนเอง
นักเรียนที่ได้พัฒนาแล้วนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างในชุมชนต่อไปได้
การทำน้ำยาล้างจานด้วยมะกรูด
การทำงาน ทักษะชีวิต
นักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรม ได้ลงมือปฏิบัติเห็นชิ้นงานของตนเอง สามารถทำใช้เอง สามารถทำจำหน่ายให้กับชุมชน และสร้างอาชีพได้ด้วย
เชิญชวนผู้ปกครองที่มีความสนใจในการทำน้ำยาล้างจาน มาฝึกทำได้กับนักเรียน
การทำขนมดอกจอก
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการทำขนมดอกจอก สามารถทำเป็นสินค้าจำหน่ายในชุมชน
ฝึกอาชีพให้กับนักเรียนได้
นักเรียนทำขนมดอกจอกจำหน่ายในชุมชนสร้างอาชีพให้กับชุมชนต่อไปได้
กีฬาเพื่อสุขภาพ
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ มีการส่งเสริมการออกกำลังกายของคณะครู นักเรียน ทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนร่วมกิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
บ้านหนองบัวสันตุ15ยางสีสุราช
24
11/9/2018, 17:04:52คำนวณชวนคิดคณิตศาสตร์คิดเลขเร็วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ภาษพาเพลิน
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย
แก้ปัญหา การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย
นำไปใช้ในการเรียน อ่านคล่อง เขียนถูก
การป้องกันโรคโดยการคัดแยกขยะในโรงเรียน
การทำงาน ปลูกฝังค่านิยม จิตอาสา
ป้องกันโรค นักเรียนสุขภาพดี มีรายได้
ร่วมมือกับชุมชนในการคัดแยกขยะ
สวดมนต์ประจำสัปดาห์
คุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนมีสัมมาคารวะ มีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์
ทักษะการทำงาน ฝึกประกอบอาหารจำหน่ายมีรายได้ปลููกผักสวนครัวฝึกทักษะการทำงานได้ผักปลอดสารพิษ
ปลูกมากนำไปขายมีรายได้
กีฬาฮาเฮ
การเคลื่อนไหวร่างกาย
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
เป็นนักกีฬาของโรงเรียน
กระโดดเชือกหรรษาการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อแข็งแรงนักเรียนเป็นนักกีฬาบ้านโสกยาง1วาปีปทุม
25
11/9/2018, 17:59:54คณิตคิดเร็วทักษะการคิดคำนวณนักเรียนสามารถบวก ลบ คูณ หารเลขได้คล่องขึ้นนักเรียนขาดพื้นฐานที่ดีเสริมทักษะนอกเวลาเกม 24การบวก ลบ คูณ หาร
นักเรียนเกิดความสนุกสนาน
นักเรียนมีทักษะการบวก ลบ คูณ หาร มากขึ้น
นักเรียนบางคนขาดทักษะการบวก ลบ คูณ หาร
ให้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องเล่นเกมสวดมนต์ไหว้พระ
ส่งเสริมการฝึกสมาธิผู้เรียน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนมีสมาธิในการเรียน
นักเรียนบางคนสมาธิสั้น
นั่งสมาธิทุกวัน ก่อนขึ้นเรียนและหลังเลิกเรียน
โครงงานคุณธรรม
- ระเบียบวินัย
- จิตอาสา
นักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น
ขาดการฝึกวินัยจากทางครอบครัว
สร้างโครงงานคุณธรรมใหม่ๆ ท่ีหลากหลาย
เลี้ยงไก่ไข่การดำรงชีวิตและได้ลงมือปฏิบัติจริง
นักเรียนสามารถรู้วิธีดูแลรักษาในการเลี้ยงไก่ไข่และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
- ขาดงบประมาณ
- นักเรียนบางคนขาดความสนใจ
ขยายแหล่งจำหน่ายมากขึ้น
ปลูกผักสวนครัว
เสริมทักษะด้านการลงมือปฏิบัติ
นักเรียนมีความรับผิดชอบ
เห็นคุณค่าของผักสวนครัว
แปลงผักมีน้อย
ขาดแหล่งจำหน่าย
ขยายพื้นที่ในการปลูกและหาแหล่งจำหน่าย
การเต้น บาสโลป
การเคลื่อนไหวเข้ากับจังหวะ
นักเรียนมีความสุขในการเต้นบาสโลป
สามารถเต้นเข้ากับจังหวะได้
นักเรียนบางคนยังขาดทักษะการเต้นเข้าจังหวะ
จัดกิจกรรมเข้าจังหวะหน้าเสาธงทุกวัน และวันพุธชั่วโมงสุดท้าย
การฝึกทักษะด้านกีฬา
ทักษะทางด้านร่างกาย จิตใจ
นักเรียนชอบกิจกรรมกีฬา
มีทักษะทางด้านกีฬามากขึ้น
บางคนไม่ชอบกีฬาจัดโครงการกีฬาภายใน กีฬากลุ่มบ้านหนองฮี7พยัคฆภูมิพิสัย
26
11/9/2018, 19:27:10สนุกกับภาษาไทยพัฒนาความสามารถด้านการสื่อการพัฒนาการฟัง พูด อ่าน เขียนของผู้เรียน
การพัฒนาการต่อยอดการเขียนนิทาน การแต่งโคลงฉันท์ กาพย์ กลอน สื่อการเรียนการสอนภาษาไทย
มือปราบขยะ
ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะและการให้บริการต่าง
เป็นกิจกรรมที่ช่วยจัดการด้านขยะให้เกิดประโยชน์ และช่วยรักษาความสะอาดโรงเรียน
การรีไซเคิลขยะเพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน
ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง (เลี้ยงไก่ไข่ ปลาดุก ควายเผือก)
ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการดำเนินงานของสถานศึกษา
ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตของสถานศึกษา
เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมชาติ (ปลูกพืชผักสวนครัว)
ฝึกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและวินัยการเงิน
นำแหล่งเรียนรู้ที่เป็นเกษตรมาใช้ในการจัดกิจกรรม สอดคล้องกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้เรียน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการเสริมสร้างรายได้ระหว่างเรียน
ไม้กวาดทางมะพร้าว
ฝึกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญาอยู่อย่างพอเพียง
นำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมงานอาชีพให้แก่ผู้เรียน
การมำผลิตภัณฑ์จากวัสดุอื่นๆ ที่อยู่ในท้องถิ่น และการจัดจำหน่าย
อาหารและโภชนาการ
ตอบสนองความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนตามความแตกต่าง
นักเรียนเรียนรู้และรู้จักการดูแลสุขภาพร่างกายและเลือกอาหารที่มีประโยชน์
จัดกิจกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
ชุมชนนาสีนวล8พยัคภูมิพิสัย
27
11/9/2018, 19:54:31เพลงภาษาอังกฤษการสื่อสารเพลงสร้างความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ-พูด สนทนา สื่อสารได้
ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
การทำงานกลุ่ม
สร้างเสริมทักษะในการดำรงชีวิต ให้ปลอดภัยจากสารเคมี เข้าใจการใช้ชีวิตตามหลักทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
น้ำไม่เพียงพอมีทักษะในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืน
กิจกรรมยิ้มไหว้ ทักทาย
ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย รู้จักไหว้ ทักทาย และสวัสดีกัน
ตระหนักถึงความเป็นไทย-
ทำให้เป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยน
กิจกรรมการออมทรัพย์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง โดยปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง
ฝึกนิสัยประหยัดและอดออม
-โครเชต์สร้างสมาธิฝึกสมาธิ มีทักษะการทำงานมีความอดทน-
ผู้เรียนสามารถ นำไปประกอบอาชีพได้
การผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ด้วยน้ำหมักมะกรูด
มีกระบวนการทำงานกลุ่ม
นักเรียนรู้จักการนำสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
-
ผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ โดยไม่ต้องใช้สารเคมี ที่มีราคาแพง
กิจกรรมเต้นแอโรบิกออกกำลังกาย
สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพและนำไปใช้ในชิวิตประจำวัน
กีฬาสร้างเสริมสุขภาพ
สร้างเสริมสมรรถนะทางร่างกาย ปฏิบัติตามกฏกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักอภัย
ทำให้สุขภาพแข็งแรง มีความสามัคคี-
เป็นนักกีฬาเข้ารับการแข่งขันในระดับกลุ่มได้
บ้านโนน4วาปีปทุม
28
11/9/2018, 20:47:51
การประดิษฐ์ที่ใส่ของจากกล่องนม
ด้านคิดคำนวณประกอบเป็นอาชีพในอนาคตสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
การฝึกออกเสียงโดยร้องเพลงคาราโอเกะ
ด้าานการฟัง การอ่านประกอบเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
การทำหนังสือเล่มเล็ก
การทำงานเป็นทีม
สร้างหนังสือเป็นของตนเอง
การร้อยพวงมาลัย
การแก้ปัญหา ฝึกสมาธิ
ประกอบเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว
การประดิษฐ์สัตว์จากกระดาษสีต่างๆ
การคิดคำนวณ ความคิดสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่สวยงาม
การทำเหรียญโปรยทานจากริบบิ้น
การประกอบอาชีพ
ประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้
การปลูกต้นไม้จากภาชนะไม่ใช้แล้ว
การแก้ปัญหา
ประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้
การทำแซนวิชการทำงานเป็นทีมประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวบ้านบุ่งง้าว16ยางสีสุราช
29
11/9/2018, 21:42:39
วางทุกงาน อ่านทุกวัน
ฝึกการอ่าน คิดวิเคราะห์นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านนักเรียนขาดทักษะการเรียนรู้ภาษา เพื่อการสื่อสาร สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
เกมบิงโกภาษาไทยพาเพลิน
รู้จักคำในภาษาไทย
จำคำศัพท์ การเขียนคำศัพท์
นักเรียนยังจำคำศัพท์ไม่ได้
ครูให้นักเรียนเขียนคำศัพท์และท่องจำสวดมนต์ทุกวันศุกร์มีจิตสำนึกรักศาสนาพุทธรัก และศัทธาพุทธศาสนา
นักเรียนยังไม่ตระหนักในเรื่องศาสนา
หากิจกรรมเพิ่มเติมให้นักเรียนรู้ซึ้งในพุทธศาสนา
ออมวันละนิดรู้จักประหยัด อดทน
นักเรียนรู้จักออมทรัพย์
นักเรียนบางคนยังใช้เงินไม่เป็น
ทำต่อเนื่องเป็นปีการศึกษา
การทำสวนมะนาวรู้จักการทำสวน อยู่อย่างพอเพียง
นักเรียนได้ปลูกและดูแลต้นมะนาว
นักเรียนยังขาดความเอาใจใส่
นำไปทำน้ำมะนาว และขายผลมะนาว
สวนผักปลอดสารพษ
รู้จักการดูและผักสวนครัว
ได้กินผักที่ปลอดสารพิษ
นักเรียนขาดความสนใจ
นำไปประกอบอาหารในโรงอาหาร
ชุมนุมกีฬา
ฝึกและพัฒนาด้านร่างกาย
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงนักเรียนยังขาดทักษะ
การได้ไปแข่งขันในระดับกลุ่ม เขต ต่อไป
แอโรบิค
ทุกวันพุธออกกำลังกาย
สุขภาพร่างกายแข็งแรงขาดความต่อเนื่องส่งเสริมให้ครูและนักเรียนออกกำลังกายบ้านป่าตองหนองงู12นาเชือก
30
12/9/2018, 3:04:48กิจกรรมสวดมนต์แปล
ทักษะด้านการคิด การอ่าน การเขียน การแสดงออก
นักเรียนสามารถแก้ปัญหาจากการคิด การอ่าน การเขียน การแสดงออก ได้ถูกต้องและสามารถแข่งขันสวดมนต์ได้ระดับประเทศเป็นที่ยอมรับ
นักเรียนขาดทักษะในการปฎิบัติและไม่มีสมาธิในการปฎิบัติ
ฝึกทักษะการปฎิบัติบ่อยๆ
กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพฯ
ศึกษาพันธู์ไม้ในโรงเรียนแล้วนำมาเขียนศัพท์สามมัญ ศัพท์วงศ์ต่างๆ ของต้นไม้ทุกต้นที่สำรวจในโรงเรียนและศึกษาส่วนประกอบของต้นไม้ตั้งแต่รากจนถึงทุกส่วนของต้นไม้นั้นๆ
พร้อมวาดภาพประกอบ
นักเรียนเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้และมีความสุขกับการได้ลงสัมผัสจริงทุกอย่าง
นักเรียนส่วนมากอ่านชื่อวงศ์ของต้นไม้ยากเพราะเป็นศัพท์เฉพาะ
ครูควรศึกษาพันธุ์ไม้ในโรงเรียนให้ชัดเจนจึงจะสามารถลงสู่ตัวนักเรียนได้ถูกต้อง
สวดมนต์แปล
มารยาท การเดิน การนั่ง การกราบ การไหว้ การถอนสายบัว การฝึกสมาธิ ความพร้อมเพียง
นักเรียนทำกิจกรรมต่างๆได้สวยงามจนสามารถแข่งขันประกวดมรรยาทได้
นักเรียนบางคนยังสมาธิสั้นและปฎิบัติยังไม่สวยงาม
ฝึกบ่อยๆและเป็นประจำจนนักเรียนจำได้ถูกต้อง
คุณธรรมนำคนดี
นัักเรียนรู้จักการเข้าแถวรอคอย
บางคนขาดระเบียนบวินัย
ครูต้องป,ุกจิตสำนึกให้เด็กเห็นประจำ
น้ำยาล้างห้องน้ำการผลิตน้ำยาล้างห้องน้ำ
นักเรียนนำผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์
การหมักนานทำให้นักเรียนขาดความสนใจ
การผลิตน้ำยาโดยห้องน้ำต่อไปต้องพัฒนาเป็นเจลล้างมือ
ฝึกงานอาชีพ
สามารถนำวัสดุในท้องถิ่นมา
ไม่ได้ทำต่อเนื่องต้องทำสม่ำเสมอแอโรบิิคการออกกำลังกายร่างกายสมส่วนและแข็งแรงนัักเรียนขาดทักษะ
นักเรียนสุขภาพจิตดี
ส่้วมสุขสันต์
ทุำน้ำยาล้างห้องน้ำ
ฝึกทักษะการทำงาน
นักเรียนไม่ได้ทำต่อเนื่อง
ฝึกทักษะและทำเป็นประจำบ้านโคกไร่2วาปีปทุม
31
12/9/2018, 9:02:17ลูกปัดมหัศจรรย์
กิจกรรมการร้อยลูดปัดเป็นรูปทรงต่าง ๆ ตามความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ วิเคราะห์ รูปทรงที่เหมาะสมกับการใช้งาน
การวิเคราะห์รูปแบบรูปรูปทรง จำนวน-จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนได้จิตอาสาพัฒนาชุมชนจิตอาสาเพื่อนพัฒนาชุมชน
กิจกรรมนำนักเรียนออกเยี่ยม ชุมชน คนเฒ่าคนแก่ เพื่อพูดคุยสร้างความสัมพันธ์อันดี กับชุมชนปลูกฝังค่านิยม ของคนไทย
จักสานสร้างอาชีพกิจกรรมจักสานไม้ไผ่
เป็นกิจกรรมส่งเสริมงานอาชีพของชุมชน และสืบทอดงานอาชีพของผู้ปกครอง
กิจกรรมบายศรี
ส่งเสริมทักษะการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
ใช้วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์
กิจกรรม กีฬาสร้างคนดี
ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนให้มีความแข็งแรง ทั้งกายและใจ
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองแสนเป็นโรงเรียนที่มีผลการแข่งขันกีฬาด้านวอลเลย์บอล มีถ้วยรางวัลระดับเขตพื้นที่ และ ระดับภูมิภาค มากมาย
กิจกรรม ส่งเสริมความสะอาดทั้งกายและใจ
ส่งเสริมการทำความสะอาดร่างกายของนักเรียน เล็บมื้อ เท้า ผม ร่างกายในส่วนต่าง ๆ
นักเรียนมี สุขภาาพกายและสุขภาพจิตที่ ดีบ้านหนองแสนวาปีปทุม
32
12/9/2018, 10:36:07กระดานสร้างคำการอ่าน-เขียน สะกดคำสามารถสร้างคำใหม่ได้จำนวนมาก-ใช้ในกิจกรรมการเรียนกลุ่มสาระอื่นไก้
Science Show เรื่อง อัศวินนักล่าตามหาโปรเกม่อน
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนได้รับความรู้เรื่องการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว
-
นำความรู้และทักษะเข้าร่วมการแข่งขัน Science Show ในรายการต่างๆได้
กระดานสร้างคำ
การมีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบ
เด็กมีความสนใจตั้งในเรียนมากขึ้น-
นำไปพัฒนาเด็ดที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
Science Show เรื่อง อัศวินนักล่าตามหาโปรเกม่อน
การสร้างเจตคติที่ดีในวิชาวิทยาศาสตร์ ภาคภูมิใจ
นักเรียนมีความสุข และสนุกสนานในการทำงาน
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมมากๆยิ่งขึ้น
เล่มเล็ก เด็กสร้างสรรค์
การทำหนังสือเล่มเล็กด้วยตนเอง
เป็นหนังสือที่มีรูปเล่มสวยงามน่าอ่าน
-
สามารถพัฒนาต่อยอดด้วยการประดิษฐ์
กระดานสร้างคำ
มีทักษะการทำงานกลุ่ม
การทำงานเป็นทีม-
นำไปใช้ได้กับทุกๆชั้น
Science Show เรื่องอัศวินนักล่าตามหาโปรเกม่อน
นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรงสมฐุรณืและได้ออกกำลังกาย
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง-
นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
เล่มเล็กเด็กสร้างสรรค์
การใช้ทักษะมือและส่วนต่างๆของร่างกาย
ทำให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง-สามารถทำเป็น ป็อปอั๊พ และอื่นได้บ้านนาฝาย14นาดูน
33
12/9/2018, 11:08:15
อ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ
การอ่านออกเขียนได้ภาษาอังกฤษ
นักเรียนอ่าน เขียน คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
ไม่ได้จัดทุกระดับชั้นจัดครบทุกระดับชั้น คณิตคิดเร็วการคิดเลขเร็ว
นักเรียนคิดเลขได้เร็ว
ยังไม่ได้จัดทุกระดับชั้น
จัดทุกระดับชั้น และจัดให้มีการแข่งขันคุณคือคนมีคุณธรรม
ให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรมเบื้องต้น
นักเรียนสุภาพเรียบร้อย มีวินัย เคารพกฎ กติกาของโรงเรีรยน
นักเรียนบางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา
นักเรียนทั้งหมดปฏิบัติตามกฎ กติกาของทางโรงเรียน
แนะแนว ค่านิยม 12 ประการ
ส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนส่วนน้อยยังไม่มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ
นักเรียนทั้งหมดมีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการ
ผักสวนครัว รั้วกินได้
ทักษะการทำงาน ความรับผิดชอบ การดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
นักเรียนปลูกผักสวนครัวเป็น เห็นความสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
พื้นที่ในการเพาะปลูกน้อย ทรัพยากรน้ำมีน้อย
ปลูกผักในกระถางอาหารหวาน คาว
การทำงาน ทักษะอาชีพ การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง
นักเรียนทำอาหารรับประทานเองได้
นักเรียนบางคนยังไม่สามารถทำได้
นักเรียนทำอาหารเพื่อจำหน่ายได้
สุขภาพดีไม่มีขาย ออกกำลังกายกันถ้วนหน้า
ความมีวินัย การดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองเบื้องต้น
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมส่วน
นักเรียนบางคนมีโรคประจำตัวไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง ทุกคนร่างกายสมส่วน
ส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก
การรู้จักดูแลสุขภาพในช่องปาก
นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพช่องปาก
นักเรียนบางคนชอบรับประทานขนมหวาน
นักเรียนปฏิบัติได้เป็นนิสัย ไม่ต้องควบคุม
บ้านโคกใหญ่1วาปีปทุม
34
12/9/2018, 11:20:27กฤษนาสอนน้องการอ่านและเขียน
-นักเรียนเก่งสามารถสอนเด็กที่อ่อนได้ตามความถนัด
-มีเวลาน้อย
โรงเรียนได้จัดประชุมและสำรวจความสนใจของนักเรียนและเปิดโอกาสให้เสนอกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาแล้วปฏิบัติตาม
ธรรมชาติศึกษา
-การคิด วิเคราะห์ การสังเคราะห์ และประเมินค่า
-ความต้องการของผู้เรียน คือผู้เรียนอยากทราบอะไร ยั่วยุให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้
-สิ่งเร้าที่หน้าสนใจ
-การตอบสนอง
-การได้รับรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจ
-ความพร้อมของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันต่อการตอบสนองและการเรียนรู้และรับรู้
-ควรส่งเสริมและจัดกิจกรรมต่างๆตามความสามารถและความพร้อมของแต่ละคน
-การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม (ดนตรีพื้นบ้าน)
-การปฏิสัมพันธ์
-อารมณ์
-การฟัง
ด้านสังคม
-ได้แสดงออกถึงความสามารถ
-สนุกสนานเพลิดเพลิน
-ทำให้ผ่อนคลายความเคลียด
--สำหรับเด็กที่มีสมาธิสั้นอาจเบื่อ
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้เล่นดนตรีจะได้ผ่อนคลายและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
ศิลปะพาสนุกสุขใจ-ความคิด
-ฝึกสมาธิ
-แสดงความคิดสร้างสรรค์
-สนุกสนานเพลิดเพลิน
-มีสมาธิในการทำงาน
-เด็กอาจถูกเปรียบเทียบผลงาน
-ศิลปะพัฒนาสมอง อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
-การปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่พอเพียง
-ด้านร่างกาน
-อารมณ์
-สังคม
-สติปัญญา
-มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
-เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-
-ได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง
-การปรับแต่งสวนไม้ดอกไม้ประดับ
-ร่างกาย
-อารมณ์
-สังคม
-สติปัญญา
-ได้รู้ชนิดของดอกไม้
-ไม้ดอก
-ไม้ประดับ
มีความสนุกสนานเพลิดเพลินในการร่วมทำกิจกรรม
-เด็กบางคนอาจไม่ชอบงานเกษตร
-มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น
-กีฬาสุขใจ
-ร่างกาย
-อารมณ์
-สังคม
-สติปัญญา
-ได้ออกกำลังกาย-
ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโตสมส่วน
-สุขภายกายและจิตดีด้วย BBL
-ร่างกาย
-อารมณ์
-สังคม
-สติปัญญษ
-ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
-สุขภาพจิตดี
--ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสมส่วนบ้านหวาย3วาปีปทุม
35
12/9/2018, 11:35:07ภาษาไทยวันละคำการอ่านออก เขียนได้นักเรียน เรียนรู้คำศัพท์และความหมายกิจกรรมคัดลายมือ การเขียนเรียงความฮักไทย เฮียนศิลป์
การถ่ายทอดผลงานในรูปแบบงานศิลปะ การวาดภาพ การฟ้อนรำ
นักเรียนได้มีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย ปลูกจิตสำนึกรักความเป็นไทย
เข้าร่วมกิจกรรมการวาดภาพ การแสดงรำบายศรี
เกษตรพอเพียงสู่การเรียนรู้
การรักการทำงาน มีความรับผิดชอบ
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคตได้
กิจกรรมวันพุธ วันรักการออกกำลังกาย
เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสัยรักการออกกำลังกาย
่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี
เป็นนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกลุ่มได้
บ้านเหล่าจั่น13นาดูน
36
12/9/2018, 12:38:25รักษ์การอ่านพัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้พัฒนาด้านการอ่าน
ยังขาดสื่อส่งเสริมการอ่านที่กระตุ้นความสนใจ
จัดหาสือส่งเสริมการอ่านให้หลากหลายมากขึ้นครอสเวิร์ดเกม
พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์วางแผน
พัฒนาสมองด้านการคิด และการจำ
ขาดอุปกรณ์การเล่นครอสเวิร์ด
ฝึกนักเรียนแบบต่อเนื่องคุณธรรมสร้างปัญญา
ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีต่อ ครู ผู้ปกครอง สังคม ชุมชน
นักเรียนยังขาดคุณธรรม
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
สมาธิสร้างปัญญา
ส่งเสริมทักษะด้านการคิด วิเคราะห์
นักเรียนมีสมาธิในการจัด การทำกิจกรรม
นักเรียนไม่ค่อยมีเวลานั่งสมาธิ
ฝึกนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องทุกวัน
นักประดิษฐ์ส่งเสริมทักษะการออกแบบและงานฝีมือ
นักเรียนประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เป็นชิ้นผลงาน
นักเรียนขาดทักษะแนวคิดการออกแบบสิ่งประดิษฐ์
จัดหาอุปกรณ์ วัสดุฝึกให้เพียงพอ และฝึกแบบต่อเนื่อง
ปลูกผักสวนครัว
ส่งเสริมทักาะการดำรงชีวิต
นักเรียนปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานและจำหน่าย
สถานที่ปลูกไม่เพียงพอ และไม่เหมาะแก่การปลูก
นักเรียนนำความรู้ไปปลูกผักสวนครัวที่บ้าน
เต้นแอโรบิก
ส่งเสริมทักษะด้านการออกกำลังกาย
นักเรียนได้ออกกำลังกาย
นักเรียนไม่ค่อยออกกำลังกาย
ฝึกให้นักเรียนเต้นกายบริหารร่างการสมำ่เสมอ
สุขภาพดีถ้วนหน้า
ส่งเสริมทักษะการเลือกรับประทานอาหาร
นักเรียนเลือกรับประทานสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
นักเรียนขาดความรู้เรื่องโภขนาการ
นักเรียนค้นคว้าประโยชน์และโทษอาหารการกินจากสื่ออินเทอร์เน็ต
บ้านหนองหว้า2วาปีปทุม
37
12/9/2018, 12:59:09ปลูกมะนาวฝึกทักษะอาชีพนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนฝึกปฏิบัติจริงแหล่งน้ำยังไม่เพียงพอการขยายพันธ์ุ/การเพิ่มรายได้ปลูกมะนาว
ฝึกทักษะความรับผิดชอบในการทำงาน,ความอดทน,ความขยันหมั่นเพียร
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลผลิต
ความรับผิดชอบมีน้อย,ทำงานเป็นทีมไม่เป็น
การแบ่งหน้าท่ี่ความรับผิดชอบ,การขยายเครือข่าย
การปลูกมะนาว
ฝึกทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ,ใช้เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ถูกประเภทและจัดเก็บเมื่อเสร็จงาน
นักเรียนมีความรับผิดชอบทุ่มเทแรงกายในการทำงาน
นักเรียนบางส่วนยังใช้วัสดุ/อุปกรณ์ไม่ถูกกับงาน
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม,การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปลูกมะนาวการมีส่วนร่วม
นักเรียนรู้รักสามัคคี,มีความสุขในการทำงานที่ตนเองชอบ
นักเรียนบางส่วนยังยึดถือประโยชน์ส่วนตน
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎ ระเบียบ และยึดประโยชน์ส่วนรวม
บ้านแก่นท้าว9พยัคฆภูมิพิสัย
38
12/9/2018, 13:19:45เคาะสูตรคูณการท่องจำสูตรคูณเพิ่มความจำในการท่องสูตรคูณเพื่อคิดเลขเร็ว
เป็นการเพิ่มการคิดเลขให้เร็วขึ้นเเละจำง่ายเพื่อนำไปเเข่งขันเเละใช้ชีวิตประจำวัน
ห้าสีสดใสร่วมใจพัฒนา
พัฒนาพฤติกรรมเเละปลูกจิตสำนึกในการรับผิดชอบ
เเบ่งเขตพื้นที่ในโรงเรียนช่วยกันทำความสะอาดเเละตกเเต่งในเขตรับผิดชอบ
สร้างพฤติกรรมให้มีความรับผิดชอบในการดำรงชีวิตต่อไป
ยิ้มไหว้ทักทาย
ปลูกฝังค่านิยมในการเคารพซึ่งกันเเละกัน
มีการเคารพซึ่งกันเเละกันโดยน้องไหว้พี่เเละนักเรียนไหว้ครูในตอนเช้าครูจะมายืนรับนักเรียนห้าประตูโรงเรียน
สามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวันได้ กลับบ้านถึงบ้านนักเรียนไหว้พ่อเเม่
การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุ
ทักษะการประดิษฐ์ของเครื่องใช้ของเล่นเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้
นำเศษวัสดุจากโรงเรียนเเละชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
การประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น เพื่อจำหน่ายเป็นการสร้างรายได้
ปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียน
การดำเนินชีวิต ทักษะการปฏิบัติ โดยลงมือปฏิบัติจริง
มีผักปลอดสารพิษิรับประทานในโรงเรียน
สามารถนำไปปลูกผักเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพได้
คีตะมวยไทย
การพัฒนาสุขภาพ ทักษะการออกกำลังกาย
การออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ศิลปะเเม่ไม้มวยไทยซึ่งเป็นการอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย
พัฒนาทักษะคีตะมวยไทย เพื่อเข้าเเข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม
1วาปีปทุม
39
12/9/2018, 13:23:08
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ทักษะวิชาการ
ให้เด็กสามารถแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยด้วยการลองผิดลองถูกพูดคุยไต่ถามหรือสังเกตสำรวจเพื่อแก้ปัญหาให้เหหมาะสมกับวัย
พัฒนาด้านสติปัญญาเด็กสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว รักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
เมืองจำลองในฝัน
การคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้
นักเรียนออกแบบและสร้างเมืองจำลองเพื่อแก้ปัญหาชุมชนได้
การวางผังเมือง
กิจกรรมสวดมนต์ทุกวันศุกร์
ทักษะชีวิต
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ขยายผลเข้าสู่ชุมชนสร้างเครือข่าย
ห้องเรียนสะอาดสดใส บริเวณโรงเรียนสะอาดน่ามอง
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มอบหมาย การทำงานร่วมกัน สามัคคีช่วยเหลือกัน
ความสะอาดมาพร้อมกับความรับผิดชอบส่วนตนและส่วนรวม
ปลูกฝังค่านิยมมุ่งมั่นในการทำงาน
ทักษะอาชีพสร้างรายได้
ด้านการทำงาน ความรับผิดชอบ มุ่งมั่น และสามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ในชีวิตต่อไป
มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบ
มีทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเอาไปต่อยอดในการดำรงชีวิตต่อไป
กิจกรรมโครงงานข้าว Amazing ขามเรียน
ทักษะวิชาชีพ
เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำข้าวซึ้งเป็นผลผลิตทางการเกษตรแบบพอเพียงจากผู้ปกครองมาแปรรูปเป็นอาหารประเภทต่างๆที่ทำจากข้าว
ให้เด็กไปสอบถามและเรียนรู้จากผู้ปกครองเกี่ยวกับการผลิตอาหารจากข้าว
กิจกรรมพลศึกษา
ด้านกีฬาพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
นักเรียนออกกำลังกายโดยผ่านกิจกรรมพลศึกษากีฬาและกิจกรรมเข้าจังหวะ
นักเรียนมีทักษะและได้เล่นกีฬาตามความสนใจและความต้องการ
ออมทรัพย์และไม่บริโภคขนมขบเคี้ยวช่วงเวลามาโรงเรียน
การใช้จ่ายอย่างประหยัดและคุ้มค่า
ความประหยัด อดทนมีวินัย
ส่งเสริมการบริโภคอาหารอย่างพอเพียงและถูกหลักอนามัยต่อร่างกายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำรงชีวิต
บ้านขามเรียน9พยัคฆภูมิพิสัย
40
12/9/2018, 13:34:07
กิจกรรมท่องแม่สูตรคูณ กิจกรรมคณิตคิดเลขเร็ว
ความคิด การพูด การฟัง การเขียนนักเรียนเกิดทักษะในการเรียนได้เป็นอย่างดี
เป็นการท่องจำมากกว่าการปฎิบัติ
ให้นักเรียนฝึกปฎิบัติเป็นประจำเพื่อให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้นในวิชาต่างๆ
การสวดมนต์ไหว้พระในวันศุกร์ก่อนเลิกเรียน
ให้ผู้เรียนเกิดสมาธิ ปัญญา มีคุณธรรม มีความเกรงกลัวต่อบาป
นักเรียนมีความเข้าในการฝึกปฎิบัติได้อย่างถูกต้องในขั้นตอนการสวดมนต์ไหว้พระ
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการฝึกปฎิบัติ
ให้นักเรียนนำไปฝึกปฎิบัติต่อที่บ้านในวันสำคัญต่างๆร่วมกับชุมชน
กิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระตอนเย็นวันศุกร์ก่อนเลิกเรียน
ให้มีความเป็นผู้นำในการถ่ายทอดพระพุทธศาสนา
นักเรียนสวดมนต์ในพิธีหรือวันสำคัญๆต่างๆได้ถูกต้อง
นักเรียนไม่ค่อยมีสมาธิในการฝึกปฎิบัติกิจกรรม
ให้นักเรียนนำไปฝึกปฎิบัติในพิธีกรรมวันสำคัญต่างๆของพระพุทธศาสนา
การกล่าวคำปฎิญาณตนหน้าเสาธงตอนเช้า
ให้นักเรียนมีวินัย อดทน
นักเรียนมีความอดทน
นักเรียนเกิดความเบื่อในการทำกิจกรรม
ให้นักเรียนทำเป็นประจำทุกวันเพื่อเกิดทักษะมากขึ้น
การปลูกผักสวนครัว
ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการปลูกผักที่ถูกต้อง
มีความรับผิดชอบ สามัคคี มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
นักเรียนมีความสนใจในกิจกรรมน้อยเกินไป
ให้นักเรียนนำไปประกอบอาชีพต่อได้เพื่อสร้างรายได้
กิจกรรมการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา
ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ สามัคคี แก้ปัญหาเป็น
นักเรียนมีความรู้และทักษะโดยตรงเนื่องจากการฝึกปฎิบัติจริง
นักเรียนให้ความสนใจในการฝึกปฎิบัติน้อยขาดความต่อเนื่อง
ให้นักเรียนนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้เลี้ยงครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
การออกกำลังกายทุกวันพุธ
ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
นักเรียนมีสุขภาพกายที่ดีมีความเเข็งแรง
ความสนในการฝึกปฎิบัติน้อยเกินไป
ให้นักเรียนมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว และเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
การแปรงฟันและการรักษาโรคฟันผุและโรคในช่องปาก
นักเรียนมีความรู้ในการเเปรงฟันและรักษาโรคฟันผุและโรคในช่องปากอย่างถูกต้อง
นักเรียนมีสุขภาพฟันดีไม่มีฟันผุและโรคในช่องปาก
นักเรียนฝึกปฎิบัติขาดความต่อเนื่องในการปฎิบัติ
ช่วยในการเป็นวิทยากรแม่ไก่ในการถ่ายทอดความให้กับนักเรียนรุ่นต่อๆไปอย่างถูกวิธีและถูกต้อง
บ้านหนองคูไชยหนองขาม
1วาปีปทุม
41
12/9/2018, 13:39:28
ฝึกสมองโดยเกมส์ครอสเวิร์ด
ทางด้านการคิดวิเตราะห์และสมาธิ เป็นการฝึกสมอง
นักเรียนรู้ความหมายและสามารถเขียนคำศัพท์ได้จากการเล่นเกมส์
-
นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการเล่นเกมส์ไปใช้ในการเรียน และใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี
-----ธนาคารขยะ
เพื่อให้นักเรียนมีวินัยในการทิ้งขยะ และมีวินัยในตนเอง
นำขยะที่สามารถขายได้มาขายส่งเสริมการมีรายได้ให้นักเรียน และเป็นการลดขยะในโรงเรียน
-
เป็นการเพิ่มรายได้ให้นักเรียน และสามารถนำบางขยะบางส่วนมารีไซเคิลมาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนได้
-----การจักสานหวด(มวย)
ด้านสมาธิเพิ่มทักษะงานด้านฝีมือและเป็นฝึกการสร้างอาชีพ
สามารถฝึกเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่นักเรียน
-
นักเรียนสามารถนำความรู้ในการจักสานหวด(มวย)มาประยุกต์ในการจักสานเครื่องมือเครื่องใช้ชนิดอื่นๆได้ เป็นการหารายได้เสริมโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนำสู่การประกอบอาชีพได้
-----
ขยับกาย สบายชีวีด้วยการเต้นแอโรบิค
ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง สร้างภูมิคุ้มกันโรค
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จิตใจดี ลดภาวะการเจ็บป่วย และเป็นการนันทนาการในหมู่คณะ นักเรียนสนใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น
-
เป็นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีสุขภาพที่แข็งแรง
-----บ้านคึมบง12นาเชือก
42
12/9/2018, 13:53:51พี่พาน้องอ่านส่งเสริมทักษะด้านการคิด การอ่านนักเรียนอ่านคล่องและอ่านออกนักเรียนขาดทักษะการอ่านฝึกการอ่านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกวันคำคม
ส่งเสริมทักษะการคิด การอ่าน การวิเคราะห์ การคำนวณ
นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์มากขึ้น
ขาดอุปกรณ์การเล่นต่อคำคม
นักเรียนฝึกต่อคำศัพท์ต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันคุณธรรมนำปัญญา
ส่งเสริมทักษะการมีจิตสำนึกที่ดีงาม
นักเรียนมีคุณธรรมที่ดี
นักเรียนยังขาดการมีส่วนร่วมในสังคม
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรม
สนุกกับดนตรี
ส่งเสริมทักษะการร้องเพลงและการฟ้อนการเต้นรำ
นักเรียนร้องเพลงและเต้นรำและฟ้อนรำถูกจังหวะทำนอง
นักเรียนขาดทักษะการร้องเพลงการฟ้อนและเต้นรำ
นักเรียนฝึกร้องเพลงและฟ้อนรำอย่างสม่ำเสมอ
กบยัดไส้ส่งเสริมทักษะด้านการประกอบอาหารและอาชีพ
นักเรียนทำกบยัดไส้เป็นอาหารและสร้างรายได้ระหว่างเรียน
กบไม่เพียงตอต่อการฝึก
ฝึกให้นักเรียนเลี้ยงกบ และฝึกทำกบยัดไส้
ปลูกผักสวนครัวและพีชสมุนไพร
เสริมทักษะอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
นักเรียนปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรเพื่อรับประทานและจำหน่าย
พื้นที่ไม่เหมาะและเพียงพอแก่การปลูก
นักเรียนนำความรู้ไปปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรที่บ้าน
กีฬาพาเพลิน
ส่งเสริมทักษะด้านการดูแลรักษาสุขภาพ
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
นักเรียนไม่ค่อยออกกำลังกาย
นักเรียนฝึกเล่นกีฬาที่ตนเองชอบและถนัดอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
กายบริหารหน้าเสาธงทุกวันพุธ
ส่งเสริมทักษะด้านการออกกำลังกาย
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
นักเรียนไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย
นักเรียนฝึกออกกำลังกายทุกวันบ้านแวงดงหนองยาง16ยางสีสุราช
43
12/9/2018, 13:54:02
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน
ด้านการคิดวิเคราะห์ สืบเสาะค้นคว้า
นักเรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และค้นคว้าด้วยตนเอง
-
นำไปเป็นพื้นฐานในการศึกษาค้นคว้าและทำโครงงานในรายวิชาอื่นๆที่สนใจต่อไป
กิจกรรมพระสอนศาสนาในโรงเรียน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนได้ศึกษาแก่นแท้ของศาสนาจากพระสงฆ์ซึ่งเป็นตัวแทนของศาสนาพุทธ
-
นักเรียนได้เรียนรู้พิธีกรรมของศาสนาพุทธ
กิจกรรมออมทรัพย์การประหยัดและอดออม
นักเรียนฝึกวินัยรักการออมตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 เมื่อโตขึ้นมาจะได้มีวินัยในการใช้เงินลดภาระหนี้สิน
-
ฝึกการเก็บออมและสร้างวินัยการออมด้วยการให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน กิจกรรมธนาคารขยะ ฯลฯ
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียน
การดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
นักเรียนมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีทักษะในการเล่นกีฬาตามความถนัดของตนเอง
-
นำทักษะด้านกีฬาตามที่ตนเองถนัดมาฝึกฝนฝึกซ้อมให้เป็นนักกีฬาในอนาคต
บ้านโนนสูงดอนหลี่กลุ่ม 7พยัคฆภูมิพิสัย
44
12/9/2018, 13:56:17เรื่องกล้วยๆฝึกทักษะอาชีพนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนฝึกปฏิบัติจริง
นักเรียนยังขาดทักษะในการปฏิบัติ
การขยายพันธ์ุ/การเพิ่มรายได้ปลูกกล้วย
ฝึกทักษะความรับผิดชอบในการทำงาน,ความอดทน,ความขยันหมั่นเพียร
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในผลผลิต
นักเรียนยังขาดทักษะในการทำงาน
การแบ่งหน้าท่ี่ความรับผิดชอบ,การขยายเครือข่าย
การปลูกกล้วย
ฝึกทักษะการทำงานอย่างเป็นระบบ,ใช้เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์ถูกประเภทและจัดเก็บเมื่อเสร็จงาน
นักเรียนมีความรับผิดชอบทุ่มเทแรงกายในการทำงาน
นักเรียนบางส่วนยังใช้วัสดุ/อุปกรณ์ไม่ถูกกับงาน
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม,การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปลูกกล้วยการมีส่วนร่วม
นักเรียนรู้รักสามัคคี,มีความสุขในการทำงานที่ตนเองชอบ
นักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะในการทำงาน
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างกฎ ระเบียบ และยึดประโยชน์ส่วนรวม
บ้านหนองปอ12นาเชือก
45
12/9/2018, 14:17:23คณิตคิดเร็วการคิดคำนวณ
นักเรียนสามารถ บวก ลบ คูณ หาร คำนวณ ได้คล่องและรวดเร็วขึ้น
นักเรียนบางคนยังขาดทักษะนักเรียนสามารถนำกิจกรรมนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นการค้าขายภาษาไทยวันละคำ
การฟัง พูด อ่าน เขียน
นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพย์ทีหลากหลายสามารถอ่านคำสะกดคำ ได้คล่องขึ้น
นักเรียนบางคนยังขาดทักษะในการอ่าน
นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพย์ที่ยังไม่เคยได้เรียนทำให้ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น
สวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์
คูณลักษณะอันพึงประสงค์มีสำนึกที่ดีต่อตนเองและส่วนรวม
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีสำนึกที่ดีงาม
-
นักเรียนมีจิตสำนึก มีคุณธรรมมีจิตใจดีสามารถนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมออมทรัพย์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นักเรียนรู้จักใช้จ่ายเงินแบ่งเงินเป็นส่วน ส่วนหนึ่งใช้ ส่วนหนึ่งเก็บ
-
เมื่อมีเงินเก็บออมแล้ว โรงเรียนอาจเปิดให้สมาชิกที่เดือดร้อนกู้เงินได้ในวงเงินจำกัด
การทำน้ำยาล้างจานผสมมะกรูด
ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
นักเรียนสามารถทำน้ำยาล้างจานผสมมะกรูดซึ่งมีอยู่ทั่วไปในท้องถิ่นและสามารถนำไปทำใช้เองในครอบครัวของนักเรียนได้
บางฤดูกาลจะขาดวัตุดิบ
สามารถนำมาสร้างเป็นรายได้ให้รับนักเรียนได้โดยนำออกจำหน่าย
การทำหน่อไม้ดอง
ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตที่ตอบสนองความสนใจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
นักเรียนสามารถนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาแปรรูปเพื่อให้มีคุณค่าโดยภูมิปัญญาชาวบ้านในการเก็บถนอมอาหาร
วุัตถุดิบที่ใช้จะมีเป็นฤดูกาล
สามารถต่อยอดทำเป็นอาชีพ เป็นธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ต่อไป
สุขภาพดีถ้วนหน้าเล่นทุกวัน
ด้านร่างกาย และจิตใจ
นักเรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย
-
เมื่อนักเรียนมีสุขภาพทีแข็งแรงย่อมส่งผลดีต่อการเรียนผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
ฟันสวยด้วยมือเรา
ด้านร่างกายและจิตใจ
นักเรียนมีสุขภาพฟันที่ดี จิตใจร่าเริงแจ่มใส มีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
มีส่วนน้อยที่ไม่ให้ความร่วมมือ
สุขภาพฟันแข็งแรงย่อมส่งผลต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต
บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
12นาเชือก
46
12/9/2018, 14:36:43ภาษาไทยวันละคำการพูด อ่าน เขียนนักเรียนรู้คำศัพท์นักเรียนสะกด คำผิด เขียนผิดกิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมรักการอ่านคณิตคิดเร็วด้านคำนวณ
มีเทคนิคในการคิดวิเคราะห์
นักเรียนคิดวิเคราะห์ไม่เป็น
นักเรียนสามารถนำความรู้ไปคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้กลองยาวฝึกสมาธิ ฝึกความสามัคคี นักเรียนมีความภาคภูมิใจ กล้าแสดงออกนักเรียนไม่กล้าแสดงออก
นักเรียนให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเอง และสร้างรายได้
สวดมนต์ไหว้พระ
ฝึกสมาธิ ความสามัคคี
นักเรียนมีวินัย มีจิตสำนึกที่ดี
นักเรียนขาดวินัยในตนเอง
โครงการคุณธรรม จริยธรรม
การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มความรับผิดชอบ
นักเรียนขาดความเอาใจใส่
สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว
การทำน้ำยาล้างจาน
ฝึกความสามัคคี ทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม
ได้ทักษะชีวิตรู้จักวิธีการ ขั้นตอนการทำน้ำยาล้างจาน
-
สามารถนำไปสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว
แอร์โรบิก
ด้านสุขภาพ กล้ามเนื้อ และสุขภาพจิตที่ดี
นักเรียนสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพดี-
สามารถนำไปสอนครอบครัว และคนในชุมชนได้
วอลเลย์บอล
ความสามัคคี การฝึกสมาธิ การสร้างวินัย และส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง-
นักเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับต่างได้
บ้านจอกขวาง1วาปีปทุม
47
12/9/2018, 14:46:20หมากฮอสฦึกทักษะการคิด การวางแผน ออกแบบ
นักเรียนสามารถนำทักษะการคิดไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และในการเรียนสาระอื่นๆได้
เล่นได้จำนวนน้อย อุปกรณ์ไม่พอ
จัดแข่งขันในระดับช่วงชั้นเกมส์คิดเลขเร็ว
ส่งเสริมทักษะการคิด
- นักเรียนเบื่อเร็ว
สวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์ ฟังพระธรรมเทศนา นั่งสมาธิ
การพัฒนาจิต เจริญสติ
นักเรียนได้สวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ฟังพระธรรมเทศนาจากเจ้าอาวาสวัดโนนสิลา บ้านตำแย ได้ฝึกนั่งสมาธิ
-
แข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะในแต่ละช่วงชั้น
รำวงมาตรฐาน
ส่งเสริมพัฒนาและปลูกฝังค่านิยมไทย
นักเรียนรู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ถ้าเปิดกว้าง นักเรียนระดับเล็กๆรำไม่ทันพี่จะเป็นภาระ
ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขต ระดับภาค
ขนมไทยเสริมรายได้ทักษะงานอาชีพ
นักเรียนทำขนมไทยจำหน่ายมีรายได้ระหว่างเรียน
ระยะเวลาในการทำขนม 1 ชั่วโมงไม่เพียงพอต้องบูรณาการร่วมกับกิจกรรมชุมนุม แนะแนว
ส่งเสริมให้นักเรียนทำเป็นร้านค้าของโรงเรียน
งานใบตองภูมิปัญญาท้องถิ่น
นักเรียนจัดทำพานบายศรีได้สวยงาม
ระยะเวลา 1 ชั่วโมงไม่พอต้องบูรณษการกับสาระพื้นฐานการงานอาชีพ และบูรณาการกับกิจกรรมชุมนุม แนะแนว
ส่งเสริมให้นักเรียนรับงานจากข้างนอกมาทำเพื่อจะได้มีรายได้ระหงาวงเรียน
กีฬา
ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบ สนใจ อย่างสนุกสนาน
อุปกรณ์ไม่เพียงพอ
จัดแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียน
รำวงมาตรฐาน
ส่งเสริมทักษะด้านร่างกาย อรมณ์ จิตใจ
นักเรียนมี สุขภาพจิตดี กายแข็งแรง-
สุ่งเสริมให้นักเรียนเข้าประกวดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
2วาปีปทุม
48
12/9/2018, 15:30:23ภาษาพาเพลิน พัฒนาความสามารถด้านการสื่อสาร
"เป็การฝึกทักษะด้านการอ่านของนักเรียน และพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่คล่องให้อ่านได้ดีขึ้น สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาการอ่าน การเขียน และส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน"
-
จัดรายการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ตามโครงการเสียงตามสายหลากหลายนักอ่าน
สนุกกับการคิด(ซูโดกุ)
พัฒนาความสามารถด้านการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีเหตุผลมีความรอบคอบ
นักเรียนได้รับการฝึกให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรอบคอบและฝึกการมีสมาธิ
-
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในทุกสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
งามอย่างไทย
ปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและหวงแหนสมบัติของชาติ
ผู้เรียนมีกริยามารยาทที่งดงามอย่างไทย สร้างเสริมความเป็นเอกลักษณ์ไทย
-
การประกวดมารยาทและเอกลักษณ์ความเป็นไทยภายในโรงเรียนและส่งต่อเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับที่สูงขึ้รต่อไป
รักษ์สิ่งแวดล้อม (หนูน้อยรักความสะอาด)
ปลูกฝั่งค่านิยมและจิตสำนึกการทำประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะและการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม
ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ทำประโยชน์ต่อสังคม มีจิตสาธารณะและการให้บริการด้านต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม
-
ปลูกฝังการเป็นคนดี เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และฝึกการเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงเรียนและชุมชนที่อยู่อาศัย
หนูจะอยู่อย่างพอพียง
ฝึกการทำงาน ทักษะทางอาชีพ ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่อย่างพอเพียงและมีวินัยทางการเงิน
ผู้เรียนเห็นคุณค่าของเงินและรู้จักใใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
-
ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมการอยู่อย่างพอเพียง เช่น การปลูกผักกินเอง เลี้ยงไก่ เพาะเห็ด ฯลฯ
แม่ครัวตัวน้อย
พัฒนาความสามารถด้านการใช้ทักษะชีวิต
ผู้เรียนสามารถที่จะประกอบอาหารเพื่อยังชีพได้ ด้วยความถูกสุขลัษณะ
ผู้เรียนในระดับช่วงชั้้นที่ 1 ยังไม่สามารถประกอบอาหารเองได้เพียงลำพัง
ส่งต่อเข้าร่วมการแข่งขันอาหารจานเดียวในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
การละเล่นพื้นเมือง
สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย
ผู้เรียนมีความสนุกสนานและเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงขึ้นจากการเล่นกีฬาพื้นเมือง
-
เข้าร่วมแสดงในงานวันสำคัญและกิจกรรมต่างที่ทางโรงเรียนและหน่วยงายภายนอกได้จัดขึ้น
สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง (แอโรบิคแดนซ์)
ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้้เรียนมีสุขภาพร่าางกายแข็งแรงและมีเจตคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ
ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ
-
การส่งเข้าประกวดแข่งขันในระดับอำเภอและระดับจังหวัด
บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
14นาดูน
49
12/9/2018, 15:31:55กิจกรรมรักการอ่าน
การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เกี่ยวกับภาษาไทย
การฝึกทักษะด้านภาษาไทย-นำความรู้ไปพัฒนาด้านภาษาไทย ต่อไปความรู้ หน้าเสาธง
ความรู้เรื่อง คำภาษาไทย สำนวน สุภาษิต ฝึกทักษะภาษาไทย
นักเรียนได้รับความรู้เรื่องๆ ฝึกประสบการณ์
-นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเอง
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
ส่งเสริมการฝึกสมาธิผู้เรียน การฝึกสมาธิ มีจิตสำนึกในการที่เป็นขาวพุทธที่ดี
นักเรียนมีความรัก ศรัทธาในศาสนาพุทธ มีสมาธิในการเรียน
-
นักเรียนมีจิตสำนึก และค่านิยม ที่ดี นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
กิจกรรมการออมทรัพย์
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียง โดยปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิพอเพียง
นักเรียนรู้จักการออมทรัพย์
-
ทำต่อเนื่องโดยตลอดปีการศึกษา
ผักสวนครัว รั้วกินได้
ทักษะการทำงาน ความรับผิดชอบ การดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง
นักเรียนปลูกผักสวนครัวเป็น เห็นความสำคัญในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
-
ผู้เรียนสามารถ นำไปใช้ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้
การตัดแต่งไม้ดอกไม้ประดับ
ทักษะการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความอดทน
ได้ประสบการณ์ในการทำงาน
มีทักษะดีเยี่ยม ใช้ประกอบอาชีพได้
กีฬาพาสนุก
การออกกำลังกาย ทักษะกีฬาชนิดต่างๆ
ทำให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพดี-
พัฒนาทักษะกีฬาจนชำนาญ ประกอบอาชีพได้
-----บ้านหัวงัว1วาปีปทุม
50
12/9/2018, 15:53:38
คาราโอเกะหรรษาพาสร้างสรรค์
ทักษะการอ่าน เขียน สะกดคำภาษาอังกฤษ
นักเรียนได้ฝึกอ่าน เขียน เพลงที่ตนเองชอบเป็นภาษาอังกฤษตามหลักราชบัณฑิตยสถาน
นักเรียนบางคนยังช้าและยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
สามารถนำความรู้ไปสร้างหนังสือเล่มเล็กคาราโอเกะเพื่อส่งเสริมการอ่าน - เขียน ภาษาอังกฤษดดยใช้เพลง
การปลูกมะนาว
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกต การวัด
นักเรียนนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการดูแล การขยายพันธ์ุ มะนาว
-
สามารถนำความรู้ในการดูแล การปลูกมะนาวมาเป็นอาชีพได้
การทอเสื่อกก
ทักษะด้านอาชีพ ความคิดสร้างสรรค์ในการทอเสื่อกก
นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบสี ลาย ของเสื่อให้สวยงาม
-
สามารถนำการทอเสื่อกกมาพัฒนาเป็นอาชีพได้
บาสโลบ
ทักษะด้านการเคลื่อนที่เข้าจังหวะ
เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน และได้ออกกำลังกายสร้างความเพลิดเพลินให้กับนักเรียน
นักเรียนสามารถนำการเต้นบาสโลบมาใช้ในการให้ความเพลิดเพลิน และเป็นอาชีพได้
บ้านไก่นา4วาปีปทุม
51
12/9/2018, 16:07:19การทำกล้วยฉาบ
ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพ
ฝึกทักษะการทำงาน ฝึกความอดทน
อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอ
สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดเป็นอาชีพได้
บ้านไก่นา4วาปีปทุม
52
12/9/2018, 16:25:56PLCการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของผู้เรียนครูและนักเรียนได้ร่วมกันระดมความคิด
นักเรียนกลุ่มไม่ให้ความร่วมมือ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดไว้ในแผนงานธรรมะวันศุกร์การปลูกฝังคุณธรรมในทุกด้าน
นักเรียนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและได้ลงมือปฏิบัติจริง
นักเรียนบางกลุ่มครูต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
ปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง
การปลูกเห็ดนางฟ้าการประกอบอาชีพที่สุจริต
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงฝึกการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายรู้จักคำนวณต้นทุนผลิตมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพที่สุจริต
ครูต้องเอาใจใส่ตรวจสอบโดยตลอด
จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้นัเรียนไดัเลือกตามความถนัดและสนใจ
คีตมวยไทย
การออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพของตนเอง
นักเรียนมีทักษะการออกกำลังกายที่ถูกวิธี มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
นักเรียนบางคนไม่ชอบกิจกรรมจะเกิดการเบื่อจึงไม่ให้ความร่วมมือ
ควรจัดกิจกรรมทีหลากหลายให้นัเรียนได้เลือกตามความถนัดและสนใจ
บ้านตำแย5วาปีปทุม
53
12/9/2018, 17:11:44ศัพท์น่ารู้การอ่าน การเขียน
อ่านและเขียนคำศัพท์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษพื้นฐานของแต่ละระดับชั้น นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ทุกคน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนจำไม่ค่อยได้
ส่งเสริมให้มีการแข่งขันระดับห้องเรียน โรงเรียน ระดับกลุ่ม และระดับที่สูงขึ้นไป
สื่อสร้างสรรค์ด้วยมือเรา
การคิดวิเคราะห์ การออกแบบโดยใช้เทคโนโลยี
นักเรียนสามารถออกแบบ สื่อที่เหมาะสมกับแต่ละสาระการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
นักเรียนบางส่วน ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้
ควรมีการจัดประกวดสื่อการเรียนการสอนในแต่ละสาระการเรียนรู้ ในระดับต่างๆ
ธนาคารเก็บตก การเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ส่งเสริมคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์-
นำเงินที่ได้จากธนาคารเก็บตกไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ออมทรัพย์
การออม การประหยัด รู้จักใช้จ่ายเงิน
นักเรียนมีเงินออมและได้รับเงินปันผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา
ส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครอบครัว
กระด้ง และก้นหวด ลายสอง
การทำงาน ทักาะอาชีพ
ใช้ภูมิปัญยาในท้องถิ่น มาสอน ทำให้เกิดความมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน
นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพ
นักเรียนส่วนน้อยได้รับการฝึกทักษะ ฝึกทักาะได้ยังไม่ทั่วถึง เหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ส่งเสริมการทำและนำไปขายเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน
ขยะรีไซเคิลการคัดแยกขยะ
สามารถสร้างรายได้ระหว่างเรียน
สร้างเสริมให้นักเรียนนำไปปฏิบัติที่บ้าน ชุมชน เพื่อเป็นการสร้างรายได้จากขยะ และทำปุ๋ยใส่พืชผัก
โครงการรักษ์สุขภาพการดูแลสุขภาพ
นักเรียนสามารถดูแลรักษาสุขภาพ ของตนเองได้ ลดปัญหาการเจ็บป่วย
นักเรียนนำไปปฏิบัติ ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพของคนในครอบครัว
เมนูง่าย หนูทำได้
การเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์
นักเรียนสามารถทำอาหารง่ายๆ แต่ได้สารอาหารครบถ้วน เหมาะกับความต้องการของร่างกายและการเจริญเติบโตตามช่วงวัย
-ยังมีนักเรียนบางส่วนที่ไม่สามารถแนะนำเมนูอาหาร ได้
นักเรียนสามารถเลือกซื้ออาหารที่เป็นประโยชน์ และประกอบอาหารเพื่อคนในครอบครัว
บ้านโนนรังกลุ่ม15ยางสีสุราช
54
12/9/2018, 17:22:18สมาธิมีปัญญา
การพัฒนาจิตใจให้มีจิตใจเยือกเย็นอ่อนโยน ความสงบ นิ่ง อดทน
มีสมาธิในการเรียน
วันแรกการจัดกิจกรรม ได้ผลพอใช้
พี่ๆนักเรียนมีสมาธิดีขึ้น สามารถเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมได้หนูน้อยไมค์ทองคำ
ทักษะคิดวิเคราะห์การใช้เสียง การใช้สติสมาธิ ท่าทางประกอบ
เด็กเป็นผู้นำ-
เด็กสามารถพัฒนาเป็นตัวแทน ในการเข้าประกวดร้องเพลงระดับกลุ่ม ระดับเขตการศึกษาได้ต่อไป
สนุกกับศิลปะ
ส่งเสริมทักษะการวาดภาพ การปั้น การปะติด
เด็กที่มีใจรักงานศิลปะ จะมีจิตใจเยือกเย็น มีสติ สมาธิ ที่ดีขึ้น
-
พัฒนาเป็นนักวาด นักปั้น นักปะดิด สามารถร่วมแข่งขันในระดับกลุ่ม ร.ร และระดับ สพป.ได้
ออมสิน ออมทรัพย์
ส่งเสริมเด็ก ที่รักงานประดิษฐ์ รักการอดออม รักงานศิลปะ
เด็กมีความละเอียด ประณีต มีสมาธิ ใจเย็น
-
เด็กที่มีพรสรรค์ด้านนี้ สามารถพัฒนาต่อยอดนำสิ่งประดิษฐืเป็นสินค้าจำหน่ายได้
ลูกเต๋ามหัศจรรย์ส่งเสริมทักษะการทำงาน การรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบ มีใจรักการทำงาน
-
เด็กมีความรักต่องาน ขยัน รับผิดชอบเป็นนิสัยที่ดี เป็นเด็กดีของสังคม
หนูน้อยเข้าครัว
ส่งเสิมเด็กรักการทำงาน มีความขยัน มีความรับผิดชอบต่องาน
เด็กมีใจรักในการทำงาน ขยัน รับผิดชอบ
-
เด็กสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาอาชีพตนเอง เด็กสามารถเป็นตัวแทนกลุ่มในการแข่งขันกิจกรรมอาหารหวานคาว ได้
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ
ส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ
มีสุขภาพดี จิตใจดี-
เด็กสามารถพัฒนา เป็นนักกีฬาของโรงเรียนได้
ปั่นเพื่อสุขภาพ
ส่งเสริมทักษะการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและมีเจตคติที่ดีต่อสุขภาพ
-
เด็กสามารถพัฒนาเป็นนักกีฬาของโรงเรียน ในการแข่งขันระดับกลุ่มได้
อนุบาลดงเมืองน้อย15ยางสีสุราช
55
12/9/2018, 18:20:21
การฝึกซ้อมกีฬาหลังเลิกเรียน / การออกกำลังกาย
ทักษะพื้นฐาน การรักษาสุขภาพร่างกาย
นักเรียนมสุขภาพร่างกายแข็งแรง -นักเรียนสามารถนำทักษะไปใช้ในชีวิตได้บ้านดู่2วาปีปทุม
56
12/9/2018, 18:22:45
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษวันละคำ
การอ่านการเขียนนักเรียนรู้ความหมายของคำ คำศัพท์เด็กยังอายไม่กล้าออกเสียง
กิจกรรมรักการอ่าน การสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน
การทำน้ำยาสมุนไพรอเนกประสงค์
การคิดวิเคราะห์คิดหาอัตราส่วนในการทำ
มีน้ำยาสมุนไพรอเนกประสงค์ใช้ล้างอุปกรณ์เครีื่องครัว ล้างห้องน้ำที่ผลิตขึ้นเอง
มีงบประมาณเพิ่มเพื่อเพิ่มก่ารผลิตแล้วจำหน่ายในชุมชนหรือผู้ปกครองนักเรียน
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระในวันสุุดสัปดาห์
การอ่านออกเสียงส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนยังขาดสมาธิในการทำกิจกรรม
ดนตรีอีสาน (โปงลาง)
การเล่นและฟ้อนรำประกอบโปงลาง
นักเรียนสามารถเล่นและฟ้อนรำประกอบโปงลางได้ระดัยหนึ่ง
เริ่มเป็นปีแรกยังรำและเล่นยังไม่คล่องเท่าที่ควร
เริ่มจัดแสดงงานที่โรงเรียนแล้วงานในชุนชนเขตบริการของโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง(ผักสวนครัวรั้วกินได้)
การทำงาน การอดทน การแกปัญหา
มีผลผลิต กลับบ้านให้ผู้ปกครองได้เห็น และจำหน่าย
น้ำประปาของหมู่บ้านปริมาณน้อยไม่เพียงพอ
หาเครื่องปั๊มน้ำเพื่อปั๊มจากสระน้ำของโรงเรียนใช้
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ (กล่องดินสอมหรรศจรรย์)
การทำงานเป็นา่วมกัน
มีของใช้ที่ตนผลิตขึ้นเอง
งานยังไม่แข็งทนทาน
คัดเลือกเศษวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์
แปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน
เอาใจใส่ดูแลสุขภาพร่างกาย
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ฟันสะอาดไม่ผุ
เด็กเล็กๆมักลืมและไม่ค่อยจัดเก็บรักษาอุปกรณ์
จัดหาอุปรณ์แปรงฟันเผิ่อเด็กเล็กๆ
รวมพลคนรักกีฬาการเล่นกีฬา รู้รักการออกกำลังกาย
มักขาดความรับผิดชอบการจัดเก็ยอุปกรณ์
จัดหาอุปกรณ์ให้พอเพียงบ้านก่อ2วาปีปทุม
57
12/9/2018, 18:22:47
การเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน
การคิดวิเคราะห์มีการพัฒนาทางการคิดวิเคราะห์นักเรียนนำผลงานเข้าร่วมแข่งขันวิชาการระดับกลุ่ม / เขตบำเพ็ญประโยชน์
ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึก
นักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรม
ได้บำเพ็ญประโยชน์บำเพ็ญประโยชน์ปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกนักเรียนมีควมรู้ในการทำกิจกรรม
ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน วัด หมู่บ้าน
การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
ฝึกทักษะการทำงาน ทักษะการดำรงชีวิตและทักษะชีวิต
นักเรียนได้ความรู้ได้ฝึกประสบการณ์ตรง
นำผลผลิตจำหน่ายให้โรงเรียนโครงการอาหารกลางวันและชุมชน
การปลูกผักสวนครัว
งานอาชีพ การทำงานเป็นกลุ่ม
ได้ฝึกปฏิบัติจริง
นำผลผลิตจำหน่ายให้โรงเรียนและชุมชน
ส่งเสริมทักษะทางการกีฬาของนักเรียน
พัฒนาร่างกายให้แข็งแรง
นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีเจตคติที่ดีในการดูแลสุขภาพ
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่ม/ เขต
บ้านหนองสระ10นาเชือก
58
12/9/2018, 19:36:34
กิจกรรมหน้าเสาธง / ภาษาไทยวันละคำ / ภาษาอังกฤษ /ข่าวประจำวัน
การอ่าน / การเขียนนักเรียนรู้คำศัพท์ และความหมาย-กิจกรรมรักการอ่าน / กิจกรรมคัดลายมือ
คณิตคิดสนุก /คณิตคิดเลขเร็ว
ด้านการคำนวณ
นักเรียนมีทักษะในการเรียน มีสมาธิ
-
เด็กอ่อนก็เสริมตัวเลขง่ายๆ เด็กเก่งก็พัฒนาตัวเลขมากขึ้น
การทำความสะอาดในเขตบริการที่รับผิดชอบ
ความมีนำ้ใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ทักษะการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง--ยิ้มไหว้ทักทาย
ปลูกฝังค่านิยมของความเป็นไทย
นักเรียนรู้จักกล่าวคำสวัสดีเมื่อเจอกัน /เจอครู
--การทำนำ้ยาล้างจาน
การทำงานเป็นกลุ่ม สร้างความสามัคคี รู้จักแบ่งหน้าที่กันทำ
นักเรียนทำนำ้ยาล้างจานได้
-
นักเรียนสามารถนำไปทำใช้ที่บ้านได้
การทอเสื่อจากต้นไหล ( กก )
ความอดทน ความรักในงานที่ทำ ความสามัคคี การทำงานกลุ่ม
นักเรียนสามารถทำงานสำเร็จเป็นชิ้นงานและนำไปใช้ได้
-
สามารถทำใช้ในครัวเรือน หรือสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองได้
กิจกรรมแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร
การแปรงฟันให้ถูกวิธี
นักเรียนแปรงฟันได้ถูกวิธีและรู้จักหน้าที่ของตนเอง
--
กีฬาพาเพลิน / เล่นกีฬาหลังเลิกเรียน
ด้านร่างกาย และจิตใจ
ทำให้ร่างกายแข็งแรง-
นักรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้สามารถวางแผนชีวิตอนาคตได้
บ้านดู่2วาปีปทุม
59
12/9/2018, 19:46:14ภาษาไทยวันละคำการฟัง พูด อ่าน เขียน นักเรียนได้รู้จักคำและความหมายของคำ-เขียนตามคำบอก การคัดลายมือ และการแต่งประโยคเด็กคณิตคิดเร็วการคิดเลขเร็ว
นักเรียนคิดเลขเร็วได้ตามเวลากำหนด
-นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาเพื่อหาคำตอบสมาธิเสริมปัญญา
การพัฒนาจิตใจให้มั่นคงแน่วแน่มีสติ เป็นคนใจเย็นมีเหตุมีผล
นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมีเหตุมีผล-
ให้นั่กเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าชั้นเรียนตอนเช้าในแต่ละวันๆละ ๑๐ นาที
ตาวิเศษ
ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ
นักเรียนทำงานด้วยจิตสาธารณะ
-การสร้างธนาคารขยะโครงงานอาชีพ
การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์
นักเรียนมีผลผลิตทางการเกษตร
-
การแปรรูปผลิตออกจำหน่ายเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพได้
การคิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์การคิดสร้างสรรค์
นักเรียนมีทักษะในการเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช อย่างถูกต้องโดยเน้นความพอเพียง
-
นำผลผลิตไปจำหน่ายเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน
ออกกำลังวันละนิดจิตแจ่มใส
การเคลื่อนไหวเข้ากับจังหวะ
นักเรียนออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค
-
ฝึกท่าเต้นใหม่ๆและส่งเข้าแข่งขันรายการต่างๆเช่นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กีฬาพาสนุก
การเล่นกีฬาตามกฏกติกาอย่างเคร่งครัด
นักเรียนได้รู้และเข้าใจ กฏ กติกาของกีฬาแต่ละชนิดได้เอย่างถูกต้อง
-
นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเล่นกีฬาและสามารถเข้าแข่งขันจนได้รับรางวัล
บ้านหนองแฮหนองเหล็ก
11นาเชือก
60
12/9/2018, 20:01:36สนุกคิดกับ a math ทักษะการคิดคำนวณนักเรียนสามารถ บวก ลบ คูณ หารได้คล่องขึ้น
นักเรียนขาดทักษะการบวก ลบ คูณ หาร
เสริมทักษะนอกเวลาเรียนคณิตคิดสนุุก
การคิดคำนวณ คิดเลขเร็ว
นักเรียนสามารถบวก ลบ คูณ หารเลขได้คล่องขึ้น
นักเรียนขาดทักษะการบวก ลบ คูณ หาร
เสริมทักษะนอกเวลาเรียน นักเรียนสามารถเป็นตัวแทนกลุ่มไปแข่งทักษะทางวิชาการระดับเขตพื้นที่ได้
ธนาคารขยะปลูกฝังคุณธรรม
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีน้ำใจ มีความสามัคคี
-
นักเรียนสามารถแยกขยะได้ถูกต้อง ส่วนหนึ่งนำไปขายเป็นรายได้
สวดมนต์ไหว้พระทุกวันศุกร์
ปลูกฝังธรรมะ
นักเรียนมีสมาธิในการทำกิจกรรม
นักเรียนสามารถฝึกสมาธิด้วยตัวเองที่บ่านได้
การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์
การประกอบอาชีพ
นักเรียนได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง มีผลผลิตขายและมีรายได้เสริม
-
นักเรียนสามารถนำประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
การทำน้ำฟักข้าวรสมะนาว
นักเรียนมีทักษะการประกอบอาชีพ
นักเรียนมีทักษะการประกอบอาชีพนำผลผลิตไปขายเป็นรายได้เสริม
-
นักเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปทำเป็นอาชีพเสริมหารายได้ช่วยเหลือครอบครัวได้
แอโรบิค
ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
นักเรียนมีสุุขภาพกายที่ดี แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี
-
นักเรียนสามารถเต้นแอโรบิคนอกเวลาเรียนและสามารถออกกำลังกายที่บ้านได้
ฟันสวยยิ้มใส
การรักษาสุขภาพปากและฟัน
นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพปากและฟันให้สวยงามได้
นักเรียนขาดความรับผิดชอบลืมอุปกรณ์แปรงฟันมาจากบ้าน
นักเรียนสามารถนำวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
บ้านดงใหญ่2วาปีปทุุม
61
12/9/2018, 20:38:23
การทำน้ำยาล้างห้องน้ำ
การคิดวิเคราะห์หาอัตราส่วนในการทำ
ได้น้ำยาล้างห้องน้ำ
นักเรียนสามารถทำงานกลุ่มได้
จัดทำโครงงานการทำน้ำยาล้างห้องน้ำนำเสนอผลงานสู่ชุมชนภาษาพาเพลินฟัง พูด อ่าน เขียน
นักเรียนอ่านได้ อ่านคล่อง เขียนได้ เขียนคล่อง ฟังและพูดได้คล่อง
ทำได้ไม่ครบ ๑๐๐ เปอร์เชนต์เพราะมีเด็กพิการเรียนร่วม
นักเรียนคิดวิเคราะและแก้ปัญสถานการณ์ในชีวิตประจำวันสวดมนต์ทุกวันศุกร์ด้านคิด ฝึกสามาธิมีความสำรวม อ่านออกเสียงได้ชัดเจน
การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
โรงเรียนปลอดขยะ
การแยกแยะ มีความรับผิดชอบ
บริเวณโรงเรียนสะอาดนักเรียนสามารถจำแนกประเภทของขยะได้
นำความรู้ที่ได้ไปแยกขยะที่บ้านและชุมชนของตนเอง
ทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหาร
ทำงานกลุ่ม ความสามัคคี
เศษอาหารจากโครงการอาหารกลางวันนำมาทำน้ำหมักชีวภาพ
บางวันมีเศษอาหารน้อย
นำความรู้ที่ได้ไปทำน้ำหมักที่บ้านใช้ในโครงการเกษตรอินทรีย์ของชุมชน
ปลูกผักสวนครัว
การงานอาชีพ การมีส่วนร่วม
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
สร้างและตระหนักในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักการออม การหารายได้การฝึกอาชีพ
กีฬาพาสุขภาพดี
ด้านร่างกายและจิตใจ
นักเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีจิตใจร่าเริงเบิกบาน
เป็นนักกีฬาของโรงเรียน ของชาติและประเทศต่อไป
ยิ้มสวย ฟันใส
ด้านร่างกายและสุขภาพช่องปากและฟัน
นักเรียนมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง
ตรวจสุขภาพของฟันเข้าแข่งขันโครงการฟันสวย ยิ้มใสของสสส.
บ้านโนนจาน4วาปีปทุม
62
12/9/2018, 20:42:45ภาษาพาเพลิน ส่งเสริมทักษะทางภาษา
นักเรียนมีทัศนคิที่ดีต่อภาษาอังกฤษ กล้าแสดงออกและมีความสุขในการเรียนรู้
นักเรียนยังขาดทักษะในการเขียน และยังสื่อสารได้ไม่ดีเท่าที่ควร
จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์แสนสนุก
กิจกรรมทดลอง กิจกรรมไซด์โชว์
นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ สามารถอธิบายการทดลอง และได้ปฏิบัติจริง
ขาดอุปกรณ์ในการทดลอง
จัดหาอุปกรณ์ และจัดกิจกรรมให้ตรงกับความสนในของผู้เรียน
ดนตรีหรรษาด้านดนตรีสากลนักเรียนสามารถเล่นดนตรีสากลได้
เครื่องดนตรีค่อนข้างเก่า และไม่เพียงพอกบจำนวนนักเรียน
จัดหางบประมาณในการซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มเติม
ศิลปะแสนสนุก
การวาดภาพ และการปั้นดินน้ำมัน
นักเรียนได้ฝึกสมาธิ ทำให้เรียนรู้ได้ดี และมีจิตใจอ่อนโยนขึ้น
ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญ
พัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมจักสานทักษะทางด้านอาชีพ
นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก
จัดหาวัสดุฝึกให้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้
ทักษะอาชีพ
นักเรียนสามารถประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อตกแต่งห้องเรียน และที่บ้านได้
ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุฝึก
จัดหาวัสดุฝึกให้เพียงพอ
กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
ด้านกีฬา
นักเรียนมีทักษะด้านกีฬา มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ดี
ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญ
พัฒนาบุคลากรให้มีความชำนาญในด้านกีฬาเพิ่มมากขึ้น
บ้านปลาขาว12นาเชือก
63
13/9/2018, 3:15:03
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
การสังเกต การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ และการต้งสมมติฐาน
เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า-สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ภาษาไทยวันละคำการอ่าน การเขียน
พัฒนาสู่การอ่านคล่อง เขียนคล่องและรู้ความหมายของคำศัพท์เพิ่มขึ้น
-
พัฒนาสู่การอ่านคล่อง เขียนคล่องและรู้ความหมายของคำศัพท์เพิ่มขึ้น
สวดมนต์ไหว้พระประจำวันศุกร์
การอ่านเป็นกิจกรรมปลูกจิตนำนึกที่ดีต่อตนเอง-
เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
การสานกระติบข้าวงานอาชีพ
ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน
-
สามารถนำไปเป็นงานอาชีพได้
กิจกรรมทำน้ำยาล้างจาน
ทักษะชีวิต
ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว
-
สามารถนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้เสริม
กิจกรรมเต้นแอโรบิค ทำเนียบ
ด้านการเคลื่อนไหวส่งเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรง-
เผยแพร่สู่ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง
การเคลื่อนไหวส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย-
เคลื่อนไหวตามจินตนาการ ส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์
บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
10นาเชือก
64
13/9/2018, 3:27:32จับคู่รู้คำป.1-3การอ่านการเขียนคำศัพท์นักเรียนได้เรียนรู้คำพื้นฐานภาษาไทย-นำคำศัพท์ไปแต่งประโยคเขียนเป็นเรื่องราวคลังคำศัพท์ ป4-6
ตาดู หูฟัง อ่านออกเสียง มืสัมผัสกระตุ้นการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ดีและนาน
นักเรียนไม่กล้าออกเสียงภาษาอังกฤษ
แข่งขันการเขียนคำศัพท์นืทานหรรษามีนิสัยรักการอ่านการฟังฝึกการเล่านิทาน กล้าแสดงออก มีคุณธรรมนักเรียนยังไม่กล้าแสดงออก
แข่งขันการเล่านิทาน
คุณธรรมนำชีวิต
การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข นั่งสมาธิ พัฒนาจิตใจ
เป็นดีของสังคมสมาธิสั้นเข้าค่ายคุณธรรม
งานประดิษฐ์ของเล่นของใช้
ความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการทำงานการใช้อุปกรณ์
กระบวนการกลุ่ม ความสามัคคี การวางแผน
ขาดความระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์
ส่งเสริมความรับผิดชอบการทำงานร่วมกับคนอื่น
งานฝีมือ ประกอบอาหาร
การประดิษฐ์ของใช้ของชำร่วย ประกอบอาหารคาวหวาน
ฝึกทักษะงานฝีมือการหาตลาด
ทำเป็นอาชีพมีรายได้เสริม
ขยับกายสบายชีวี กิจกรรพลศึกษา
ทักษะการออกกำลังกาย
รู้รักสามัคคี พลานามัยแข็งแรง-
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กีฬาพาเพลิน กิจกรรมเข้าจังหวะ
การออกกำลังกาย เต้นประกอบเพลง
มีนำ้ใจนักกีฬา สามัคคีพร้อมเพรียง
บางคนไม่กล้าแสดงออก
จัดแข่งขันและจัดแสดงในงานต่าง ๆบ้านหนองป้าน13นาดูน
65
13/9/2018, 19:18:26
ภาษาอังกฤษวันละคำจากข่าว
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ความหมายและประโยคภาษาอังกฤษจากข่าว
นักเรียนยังแต่งประโยคด้วยตัวเองไม่ได้
บันทึกลงสมุด ฝึกสนทนาบทบาทสมมุติกิจกรรมสวดมนต์แปล
ทักษะด้านการคิด การอ่าน การเขียน การแสดงออก
ได้เรียนรู้ ศึกษา ปฏิบัติตนตามแบบอย่างชาวพุทธที่ดี
นักเรียนขาดทักษะในการปฎิบัติและไม่มีสมาธิในการปฎิบัติ
ฝึกทักษะการปฎิบัติบ่อยๆ
Summer hill การประกอบอาชีพ
นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการประกอบอาชีพต่างๆ
งบประมาณไม่เพียงพอ
พัฒนาให้หลากหลายอาชีพและตรงกับความสนใจของนักเรียน
ยิ้มสวยฟันใส
การดูแลสุขภาพฟันและปาก
ฟันแข็งแรงสะอาด
นักเรียนบางคนไม่ปฏิบัติทำให้เกิดฟันผุ
รับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
บ้านนกเหาะ16ยางสีสุราช
66
13/9/2018, 22:17:10English on Mondayภาษาอังกฤษ
1. นักเรียนสามารถจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้
2. นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้
นักเรียนขาดความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ
นักเรียนสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โครงการธรรมะ ชำระใจ
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้มีความรู้สึกละอายแก่ใจและเกรงกลัวต่อการทำชั่ว
2. เพื่อส่งเสริมการฝึกสมาธิ
นักเรียนระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้มีความรู้สึกละอายแก่ใจและเกรงกลัวต่อการทำชั่ว
นักเรียนบางส่วนยังขาดสมาธิในการทำกิจกรรม
ดำเนินการกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
โครงการเรื่องกล้วยๆ
การเพาะปลูกและการดูแลรักษากล้วย
1. นักเรียนสามารถเพาะปลูกและการดูแลรักษาต้นกล้วยได้
2. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของพืชผักผลไม้ท้องถิ่น
นักเรียนบางส่วนยังขาดความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาต้นกล้วย
นำผลผลิตที่ได้ไปแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น กล้วยตาก กล้วยฉาบ เป็นต้น
โครงการ D.E.A.R.เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง
1. เสริมสร้างความรู้และค่านิยมอันดีเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับนักเรียนในการใช้ชีวิตห่างไกลยาเสพติด
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติที่เหมาะสม
1. นักเรียนตระหนักถึงภัยร้ายของสิ่งเสพติด
2. นักเรียนมีเป้าหมายที่ดีในชีวิต และเห็นคุณค่าในตัวเอง
-
นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการ D.E.A.R.เพื่อต่อต้านยาเสพติดและความรุนแรง ไปเผยแพร่แก่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. เพื่อให้นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่ม และฝึกทักษะในการดำเนินชีวิต
2. เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยและพัฒนาบุคลิกภาพ
1. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่ม และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
2. นักเรียนมีระเบียบวินัยและบุคลิกภาพที่ดีมากขึ้น
นักเรียนบางส่วนยังขาดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และขาดระเบียบวินัย
นักเรียนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีระเบียบวินัย มีบุคลิกภาพที่ดี และมีทักษะในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม
บ้านหนองบัวกุดอ้อ5วาปีปทุม
67
14/9/2018, 11:18:53บ้านที่สองของฉันความสามารถด้านการคิด
นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
จัดประกวด บ้านหลังที่ 2 ของฉัน ให้เพื่อนนักเรียนต่างชั้น เป็นคนให้คะแนนประเมินห้องเรียนตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันไว้แต่แรก เช่น ความปลอดภัย ความสะอาด
เอ๊ะ! อ๊ะ! อ๋อ! ฟักทองของฉัน
ความสามารถด้านการคิด
นักเรียนสามารถคิดสังเคราะห์ กำหนดหัวข้อปัญหาและวิธีการหาคำตอบ
นักเรียนสามารถคิดหลากหลาย เกิดความสงสัย มีปัญหาที่จะค้นหาคำตอบ
โครงงานคุณธรรม ใส่ใจทำความดีในโรงเรียน
การมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
สร้างวินัย สร้างคนดีด้วยวิถีลูกเสือไทย
ความมีระเบียบวินัย
ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย
ส่งเข้าประกวดระเบียบแถว
สืบและสานด้วยงานหัตถกรรม
ทักษะปฏิบัติ (Hand)
พัฒนาทางด้านทักษะปฏิบัติ ( Hand ) ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน เห็นคุณค่าและมี เจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และการหารายได้ระหว่างเรียน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ นำสู่การจำหน่ายในแหล่งค้าขายต่างๆ เช่น ตลาด otop อินเทอร์เน็ด
ใบไม้สร้างงานทักษะปฏิบัติ (Hand)
ผู้เรียนออกแบบชิ้นงานที่ประดิษฐ์จาก ใบไม้ ตามรูปแบบที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นเอง
สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นรายได้
กีฬาและการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ส่งเสริมให้นักเรียนรักการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพตามความถนัดและความสนใจ
พัฒนาตนเองสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
บ้านหนองไฮ1วาปีปทุม
68
14/9/2018, 15:00:32กีฬาเซปักตะกร้อการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อนักเรียนร่างกายแข็งแรง-
นักเรียนสามารถไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีได้
-----กีฬาเซปักตะกร้อมีน้ำใจ
นักเรียนมีความสามัคคี มีจิตสำนึกที่ดีต่อตนเองและสังคม
-------กีฬาเซปักตะกร้อ
ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการเล่นกีฬาตะกร้อ
นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง
-
สามารถพัฒนาการเล่นกีฬาตะกร้อเป็นอาชีพได้
-----กีฬาเซปักตะกร้อ
ผู้เรียนมีทักษะในการทรงตัว มีทักษะในการเล่นกีฬาตะกร้อ
นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์-
เล่นกีฬาตะกร้อได้ดี
-----บ้านโคกล่ามวิทยา9พยัคฆภูมิพิสัย
69
19/9/2018, 21:48:54การเล่นหมากฮอสการคิด
ทำให้สมองได้พัฒนาด้านการคิด รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผลกับสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้
สามารถเข้าแข่งขันในระดับสูงต่อไปการเล่นคำคมการคิด
ทำให้สมองได้พัฒนาด้านการคิด รู้จักคิดวิเคราะห์หาเหตุผล
นักเรียนรุ้จักคำศัพท์น้อย
สามารถเข้าแข่งขันในระดับสูงต่อไปจริยธรรม/การไหว้คุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสามารถทำจนเป็นนิสัย
เป็นที่ยอมรับและชื่นชมของผู้คนทั่วไปที่ได้พบเห็น
การบำเพ็ญประโยชน์/การทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
ทำให้สถานศึกษาสะอาด น่าอยู่น่าเรียน
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นคนดีของสังคมได้
การปลูกข้าวการงานอาชีพ
นำมาเป็นอาหารให้นักเรียน
-
นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
การปลูกมะนาวการงานอาชีพ
ผลผลิตออกตลอดปี และสามารถจำหน่ายและสร้างรายได้
นักเรียนสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิต ส่งเสริมให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
กิจกรรมแดนซ์เซอร์ไซส์
ด้านร่างกานและการมีส่วนร่วม
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
นักเรียนบางคนไม่อยากมีส่วนร่วม
เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับอำเภอและจังหวัดต่อไป
กิจกรรมกีฬา
ด้านร่างกายและจิตใจ
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
นักเรียนบางคนไม่ชอบเล่นกีฬา
เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับสูงขึ้นไปบ้านปอพานหนองโน10นาเชือก
70
11/9/2018, 15:26:20
ภาษาไทยวันละคำ
71
13/9/2018
72
1
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น5
แผ่น3
แผ่น2
แผ่น4
 
 
Main menu