ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ปีงบประมาณประเภทหน่วยงานกระทรวงชื่อหน่วยงานอำเภอ
จังหวัด
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
แหล่งที่มาของงบประมาณ
วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ
2
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ระบบภาพ LED WALL พร้อมติดตั้งห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 15 จำนวน 1 ระบบ 2,900,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
3
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย สำหรับห้องเรียนส่วนกลาง อาคาร 2,3,6 จำนวน 40 เครื่อง
1,160,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
4
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ระบบเสียงลานจัดกิจกรรมนักศึกษา อาคาร 1 ชั้น 1 จำนวน 1 ระบบ 1,500,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
5
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องปรับอากาศอาคารแบบแยกส่วน รวมติดตั้งอาคาร 7 จำนวน 31 เครื่อง 1,286,500.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
6
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 3 จำนวน 1 งาน 4,600,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
7
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 10 ชั้น 2-9 จำนวน 1 งาน 6,860,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
8
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ปรับปรุงโรงพักขยะ 2 จุด จำนวน 1 งาน 1,540,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
9
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง 490,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีเฉพาะเจาะจงเม.ย.-67
10
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาสำหรับงานกราฟิก จำนวน 2 เครื่อง 150,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีเฉพาะเจาะจงเม.ย.-67
11
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ชุดอุปกรณ์ฝึกพัฒนา IoT ตามมาตรฐาน สวทช. จำนวน 30 เครื่อง 210,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีเฉพาะเจาะจงเม.ย.-67
12
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องเสียงโรงยิม จำนวน 1 ชุด 190,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีเฉพาะเจาะจงเม.ย.-67
13
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องกรองน้ำ RO+DI จำนวน 1 เครื่อง 101,700.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีเฉพาะเจาะจงเม.ย.-67
14
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ชุดปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ จำนวน 1 ชุด 1,467,500.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
15
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (Swarm AI) จำนวน 1 งาน 1,200,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
16
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 จำนวน 5 เครื่อง 21,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีเฉพาะเจาะจงเม.ย.-67
17
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องจัดการฉากและอุปกรณ์ควบคุมฉากสีเขียว Virtualising จำนวน 1 เครื่อง
600,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
18
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Multiverse จำนวน 1 งาน 2,000,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
19
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการผลิตสื่อธุรกิจบันเทิง จำนวน 1 งาน 2,000,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
20
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 25 เครื่อง
550,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
21
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 11 เครื่อง 165,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีเฉพาะเจาะจงเม.ย.-67
22
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง
99,800.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีเฉพาะเจาะจงเม.ย.-67
23
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 16 เครื่อง
478,400.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีเฉพาะเจาะจงเม.ย.-67
24
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
อังกะลุง คีย์ c พร้อมหางนกยูงประดับและธงชาติ จำนวน 1 ชุด 29,900.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีเฉพาะเจาะจงเม.ย.-67
25
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
กล่องเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง 64:32 (Stage Box 64:32) พร้อมสายสัญญาณ จำนวน 1 ชุด
830,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
26
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 5 เครื่อง 99,500.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีเฉพาะเจาะจงเม.ย.-67
27
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ชุดปฏิบัติการเรียนรู้สู่โลกเมต้าเวิส BSRU Metaverse Media Development Center (BMMDC) จำนวน 1 ชุด
15,000,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
28
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง จำนวน 1 เครื่อง 1,800,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
29
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ปรับปรุงห้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 งาน 8,523,700.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
30
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด 433,100.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีเฉพาะเจาะจงเม.ย.-67
31
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ปรับปรุงห้องน้ำนักศึกษาชาย-หญิง และคนพิการ อาคาร 9 ชั้นที่ 3-9 จำนวน 1 งาน
5,528,900.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
32
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 จำนวน 2 เครื่อง
70,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีเฉพาะเจาะจงเม.ย.-67
33
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ชุดอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคลังสินค้า Lab Warehouse จำนวน 1 ชุด 908,900.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
34
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องตัดกล่องบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 เครื่อง 588,500.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
35
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ชุดปฏิบัติงานฝึกฝีมืองานไม้เครื่องแกะสลักซีเอ็นซี จำนวน 1 ชุด 540,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเม.ย.-67
36
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องอ่านข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง 450,000.00
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
วิธีเฉพาะเจาะจงเม.ย.-67
37
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องผสมอาหาร/เครื่องตีไข่ ขนาด 10 ลิตร จำนวน 4 เครื่อง 52,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงธ.ค.-66
38
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวนว 1 เครื่อง 26,900.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงม.ค.-67
39
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 100 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง 25,800.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงม.ค.-67
40
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องสแกนลายนิ้วมือพร้อมอุปกรณ์ควบคุมการเข้า-ออกประตู 18,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงธ.ค.-66
41
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
หุ่นแขนฝึกฉีดยาทางหลอดเลือดดำ จำนวน 1 ชุด 38,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงพ.ย.-66
42
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันอิงค์เจ็ท จำนวน 1 เครื่อง 4,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงพ.ย.-66
43
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง 15,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงพ.ย.-66
44
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
จอภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง 8,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงพ.ย.-66
45
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
จอภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง 12,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงพ.ย.-66
46
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
คอมพิวเตอร์นีตบุ๊ก จำนวน 3 เครื่อง 114,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงต.ค.-66
47
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง 51,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงพ.ย.-66
48
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 40,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงก.ย.-67
49
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง 50,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงก.ย.-67
50
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 2KVA จำนวน 1 เครื่อง 11,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงธ.ค.-66
51
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 6 เครื่อง 24,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงธ.ค.-66
52
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18หน้า/นาที) จำนวน 20 เครื่อง 66,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงธ.ค.-66
53
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ NAS (Network Attached Storage) จำนวน 1 เครื่อง
35,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงธ.ค.-66
54
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง 48,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงธ.ค.-66
55
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
8,900.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงธ.ค.-66
56
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 เครื่อง 14,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงธ.ค.-66
57
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 12,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงธ.ค.-66
58
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
อุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและเสียงไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง 40,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงธ.ค.-66
59
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องสำรองไฟ จำนวน 7 เครื่อง 17,500.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงธ.ค.-66
60
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ชุดเครื่องเสียง จำนวน 9 ชุด 139,500.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงธ.ค.-66
61
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 2 ชุด 48,000.00 บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงธ.ค.-66
62
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กเขตสาธิต จำนวน 1 งาน 460,000.00 คงคลัง-บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงต.ค.-66
63
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ซ่อมแซมฝ้าเพดานโถงทางเดิน จำนวน 1 งาน 399,000.00 คงคลัง-บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงพ.ย.-66
64
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ปรับปรุงกระเบื้องพื้นอาคาร 30 จำนวน 1 งาน 497,000.00 คงคลัง-บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงธ.ค.-66
65
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ปรับปรุงผนังกระเบื้องห้องน้ำอาคาร 30 จำนวน 1 งาน 349,500.00 คงคลัง-บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงม.ค.-67
66
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานพัสดุ 474,000.00 คงคลัง-บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงก.พ.-67
67
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 60 เครื่อง 1,440,000.00 คงคลัง-บกศ.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพ.ย.-66
68
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง 818,000.00 คงคลัง-บกศ.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปม.ค.-67
69
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง 13,800.00 คงคลัง-บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงพ.ย.-66
70
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens จำนวน 10 เครื่อง
459,000.00 คงคลัง-บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงพ.ย.-66
71
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 1 จอ 149,000.00 คงคลัง-บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงพ.ย.-66
72
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart Tv ขนาด 85 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 70,000.00 คงคลัง-บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงพ.ย.-66
73
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ปรับปรุงระบบภาพและเสียงออนไลน์สำหรับห้องเรียน จำนวน 6 ห้อง 609,900.00 คงคลัง-บกศ.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปพ.ย.-66
74
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนสาธิต จำนวน 1 งาน 499,500.00 คงคลัง-บกศ.วิธีเฉพาะเจาะจงม.ค.-67
75
2567สถาบันการศึกษา
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ธนบุรี
กรุงเทพ
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและเพิ่มขนาดหม้อแปลงๆชไฟฟ่ของอาคารครุศาสตร์ จำนวน 1 งาน
4,880,000.00 คงคลัง-บกศ.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก.พ.-67
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100