ตารางเรียน-สอน เทรม1.2561ล่าสุด.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 1 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 1/1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
2
วัน/วิชา/คาบเรียน12345678
3
09.00 - 09.50
09.50 - 10.40
10.40 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.20
13.20 - 14.10
14.10 - 15.00
15.00 - 15.30
4
จันทร์
ชื่อวิชา
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น
ภาษาไทยพื้นฐาน
องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
5
รหัสวิชา
2200-10062000-11012204-2101
6
ภาควิชา
ปฏิบัติทฤษฎีปฏิบัติ
7
ห้องCom 1R.7Com 1
8
อาจารย์
อ.โชติกา ยาสาไชย
อ.ฐิตาภรณ์ ชัยรัง
อ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ
9
อังคาร
ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้นการขายเบื้องต้น
10
รหัสวิชา
2000-14012200-10072200-1004
11
ภาควิชา
ทฤษฎีปฏิบัติทฤษฎี
12
ห้องR.3Com 1R.6
13
อาจารย์
อ.สาธิต สุมนารถอ.เจษฎา แสนสุภาอ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์
14
พุธ
ชื่อวิชา
การบัญชีเบื้องต้น 1ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์
15
รหัสวิชา
2200-10022000-12012204-2101
16
ภาควิชา
ทฤษฎีทฤษฎีปฏิบัติ
17
ห้องR.8R.6R.7
18
อาจารย์
อ.อุทัยทิพย์ สุทธิประภาอ.ศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณอ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิ
19
พฤหัสบดี
ชื่อวิชา
พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ
20
รหัสวิชา
2200-10062001-1001ลูกเสือ
21
ภาควิชา
ปฏิบัติทฤษฎี
22
ห้องCom 1R.7
23
อาจารย์
อ.โชติกา ยาสาไชยอ.สาวิตรี บัวชุม
24
ศุกร์
ชื่อวิชา
การบัญชีเบื้องต้น 1
ภาษาไทยพื้นฐาน
พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น
25
รหัสวิชา
2200-10022000-11012200-1007
26
ภาควิชา
ทฤษฎีทฤษฎีปฏิบัติ
27
ห้องR.7R.7Com 1
28
อาจารย์
อ.อุทัยทิพย์ สุทธิประภา
อ.ฐิตาภรณ์ ชัยรัง
อ.เจษฎา แสนสุภา
29
ผู้ตรวจสอบผู้อนุมัติ
30
31
……………………………………………………………………………………………………
32
(นายสาธิต สุมนารถ)(นางศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ)
33
รองฝ่ายวิชาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
34
ตารางเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 2 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 2/1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
35
วัน/วิชา/คาบเรียน12345678
36
09.00 - 09.50
09.50 - 10.40
10.40 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.20
13.20 - 14.10
14.10 - 15.00
15.00 - 15.30
37
จันทร์
ชื่อวิชา
โปรแกรมตารางคำนวณอาซียนศึกษาโปรแกรมประมวณผลคำ
38
รหัสวิชา
2204-21032000-15042204-2108
39
ภาควิชา
ทฤษฎีทฤษฎีปฏิบัติ
40
ห้องR.5R.8Com 3
41
อาจารย์
อ.กมล คำเพ็ชรดีอ.ศิวพงษ์ เสือปานกลางอ.โชติกา ยาสาไชย
42
อังคาร
ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
43
รหัสวิชา
2000-1402และการบริการ 2200-13032204-2003
44
ภาควิชา
ทฤษฎีทฤษฎีทฤษฎี
45
ห้องR.5R.4Com 3
46
อาจารย์
อ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิอ.นิตดา กาญจนราชอ.กมล คำเพ็ชรดี
47
พุธ
ชื่อวิชา
โปรแกรมประมวณผลคำพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมตารางคำนวณ
48
รหัสวิชา
2204-21082204-20062204-2103
49
ภาควิชา
ปฏิบัติทฤษฎีทฤษฎี
50
ห้องCom 3R.7Com 1
51
อาจารย์
อ.โชติกา ยาสาไชยอ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิอ.กมล คำเพ็ชรดี
52
พฤหัสบดี
ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1กฎหมายพาณิชย์
53
รหัสวิชา
2000-12032200-1008ชมรม
54
ภาควิชา
ทฤษฎีทฤษฎี
55
ห้องR.5R.5
56
อาจารย์
อ.เฉลิมชัย เปรยรัตน์อ.ศิวพงษ์ เสือปานกลาง
57
ศุกร์
ชื่อวิชา
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
58
รหัสวิชา
2204-20062204-2003
59
ภาควิชา
ทฤษฎีทฤษฎี
60
ห้องCom 1Com 3
61
อาจารย์
อ.ปิยมัณฑน์ โชติกุลศิรวุฒิอ.กมล คำเพ็ชรดี
62
ผู้ตรวจสอบผู้อนุมัติ
63
64
……………………………………………………………………………………………………
65
(นายสาธิต สุมนารถ)(นางศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ)
66
รองฝ่ายวิชาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
67
ตารางเรียนนักศึกษา ระดับ ปวช. 3 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 3/1,3/2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
68
วัน/วิชา/คาบเรียน12345678
69
09.00 - 09.50
09.50 - 10.40
10.40 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 13.20
13.20 - 14.10
14.10 - 15.00
15.00 - 15.30
70
จันทร์
ชื่อวิชา
71
รหัสวิชา
72
ภาควิชา
73
ห้อง
74
อาจารย์
75
อังคาร
ชื่อวิชา
76
รหัสวิชา
77
ภาควิชา
78
ห้อง
79
อาจารย์
80
พุธ
ชื่อวิชา
81
รหัสวิชา
82
ภาควิชา
83
ห้อง
84
อาจารย์
85
พฤหัสบดี
ชื่อวิชา
86
รหัสวิชา
87
ภาควิชา
88
ห้อง
89
อาจารย์
90
ศุกร์
ชื่อวิชา
91
รหัสวิชา
92
ภาควิชา
93
ห้อง
94
อาจารย์
95
ผู้ตรวจสอบผู้อนุมัติ
96
97
……………………………………………………………………………………………………
98
(นายสาธิต สุมนารถ)(นางศรีสวรรค์ เหง้าสุวรรณ)
99
รองฝ่ายวิชาการผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม
100
ตารางเรียนนักศึกษา ระดับ ปวส.2 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง 5/1 (สายตรง) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561
Loading...