สำเนาของ ม.3/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ผู้ประเมิน 1. นายพงศ์ชัย เสนาวัฒน์ 2. นางสาวปรียาวรรณ จันทขัน
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายจิรายุทธ ขุนไทย
4443434344443.75ดีมาก
8
2
เด็กชายเจษฎา แก้วใส
4443434344443.75ดีมาก
9
3
เด็กชายฉัตรทอง ศรีจันทร์
4443434344443.75ดีมาก
10
4
นายโชติธวิทย์ ระดาบุตร
4443434344443.75ดีมาก
11
5
นายทินภัทร บุญผ่อง
4443434344443.75ดีมาก
12
6
นายธัชภูมิ ฉายกล้า
4443433333443.50ดี
13
7
เด็กชายนิติพล พรจันทร์
4443433333443.50ดี
14
8
เด็กชายเนติธร วงษ์ชมพู
4443434344443.75ดีมาก
15
9
นายบริรักษ์ หวานใจ
4443333334443.50ดี
16
10
เด็กชายปฎิภาณ ไวยพัฒน์
4443433343343.50ดี
17
11
เด็กชายปภาวิชญ์ การะเกษ
4443334334443.58ดีมาก
18
12
นายพัฒนชาติ กุลเเก้ว
4444444444444.00ดีมาก
19
13
เด็กชายภควัต แสนสิ่ง
4443444444443.92ดีมาก
20
14
เด็กชายภัทรดนัย มะณีสังข์
4443444344443.83ดีมาก
21
15
เด็กชายภูรินทร์ แสงสุข
4443333334443.50ดี
22
16
เด็กชายสิริศักดิ์ กำแพงจีน
4433333333333.17ดี
23
17
นายสุนทรชัย การกล้า
4443434344443.75ดีมาก
24
18
เด็กชายหทัยทัต รัชฏะ
4443434344443.75ดีมาก
25
19
เด็กชายอรรถไชย พานขันธ์
4443434344443.75ดีมาก
26
20
นายอัมรินทร์ สายแวว
4444444444444.00ดีมาก
27
21
นายศุภวัฒน์ นามบุญมี
4443434344443.75ดีมาก
28
22
เด็กหญิงกรรณิการ์ สายแวว
4444444444444.00ดีมาก
29
23
เด็กหญิงจันทร์วรี ทองงอก
4444444444444.00ดีมาก
30
24
เด็กหญิงชนิกานต์ มูลสมบัติ
4444444444444.00ดีมาก
31
25
เด็กหญิงธิตินันท์ รอดสำอางค์
4444444444444.00ดีมาก
32
26
เด็กหญิงนิภาพร มานาง
4444444444444.00ดีมาก
33
27
เด็กหญิงปภัสรา สุดสนอง
4444444444444.00ดีมาก
34
28
เด็กหญิงปิยะนุช ชินฉัตร์
4443333333443.42ดี
35
29
นางสาววรินธร พูนสุข
4444444444444.00ดีมาก
36
30
เด็กหญิงศรัณย์พร บุญประสม
4444444444444.00ดีมาก
37
31
เด็กหญิงศวิตา ภูบัวนาค
4443444444443.92ดีมาก
38
32
เด็กหญิงศศิกานต์ มหิศยา
4444444444444.00ดีมาก
39
33
เด็กหญิงศศิธร คณะพัฒน์
4444444444444.00ดีมาก
40
34
เด็กหญิงสุดารัตน์ ด้ามพรม
4444444444444.00ดีมาก
41
35
เด็กหญิงเสาวภา อ่อนคำหล้า
4444444444444.00ดีมาก
42
36
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สายแวว
4444444444444.00ดีมาก
43
37
เด็กหญิงอรอนงค์ อินทร์พิมพ์
4444444444444.00ดีมาก
44
38
เด็กหญิงอารีรัตน์ ทองมี
4444444444444.00ดีมาก
45
39
นางสาวคุณิตา บุญบัง
4433333344443.50ดี
46
40
นางสาวพรชนก โพธิจักร์
4443444344443.83ดีมาก
47
41
นางสาวจิณณ์รุจา กระแสกาญจน์
4433334334443.50ดี
48
42
นางสาวกิตติพร ปักปิ่น
4433333344443.50ดี
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu