ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBF
1
แบบเก็บรวบรวมข้อมูลตามนโยบายและตัวชี้วัด
2
การตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3
คำชี้แจง
1. โรงเรียนกรอกข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายและตัวชี้วัดฯ ในแถวที่ตรงกับชื่อโรงเรียนตนเองเท่านั้น ห้ามแก้ไขข้อมูลในแถวของโรงเรียนอื่น
4
2. โรงเรียนกรอกข้อมูลการดำเนินงาน เฉพาะในนโยบายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เช่น รร.ที่สอนเฉพาะระดับปฐมวัย ไม่ต้องตอบนโยบายที่ 5 และ 9
5
3. กรอกข้อมูลเฉพาะในช่องสดมภ์สีขาวเท่านั้น ห้ามกรอกข้อมูลในสดมภ์ที่แรเงา เนื่องจากมีการใส่สูตรการคำนวณไว้
กรุณากรอกจำนวนนักเรียน ตาม ทร.14 ด้วยค่ะ
6
4. ตัวชี้วัดที่ 2.1, 5.2, 9.1, 9.2 และ 10.2 ให้กรอกจำนวนนักเรียนตามตัวชั้วัด ส่วนตัวชี้วัดที่ 2.2, 3.1, 4.1, 4.2 และ 4.3 ให้กรอกตัวเลข 1 ในช่องที่ตรงกับการดำเนินงานของโรงเรียน
7
ที่ชื่อสถานศึกษานโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาปฐมวัยนโยบายที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนโยบายที่ 4 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์นโยบายที่ 5 การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพนโยบายที่ 9 การอ่านออกเขียนได้นโยบายที่ 10 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
8
ตัวชี้วัดที่ 2.1 สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (3-5 ปี) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีการจัดทำระบบป้องกันภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาตัวชี้วัด 3.3 สามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตัวชี้วัดที่ 4.1 จัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ 4.2 จัดการศึกษาโดยบูรณาการองค์ความรู้แบบสะเต็มศึกษาตัวชี้วัดที่ 4.3 สถานศึกษามีนวัตกรรมเพื่อเพิ่มทักษะการคิดวิเคราะห์แก่ผู้เรียนตัวชี้วัดที่ 5.2 นักเรียนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา ที่ได้รับการสร้างทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและการแนะแนวการศึกษาเพื่ออาชีพตัวชี้วัดที่ 9.1 นักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ (ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปตัวชี้วัดที่ 9.2.นักเรียนชั้น ป.2- ป.3 อ่านคล่อง เขียนคล่อง (ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)ตัวชี้วัดที่ 10.2 นักรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
9
อายุ 3 ขวบ (จำนวนคน)อายุ 4 ขวบ (จำนวนคน)อายุ 5 ขวบ (จำนวนคน)รวมอายุ 3-5 ขวบ (จำนวนคน)ดำเนินการไม่ได้ดำเนินการดำเนินการไม่ได้ดำเนินการดำเนินการไม่ได้ดำเนินการปีการศึกษา 2559ปีการศึกษา 2560ปีการศึกษา 2559ปีการศึกษา 2560ชั้น ป.6ชั้น ม.3ชั้น ม.6จำนวนนักเรียนอ่านออก (ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)เขียนได้ (ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)จำนวนนักเรียน ป.2อ่านคล่อง (ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)เขียนคล่อง (ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)จำนวนนักเรียน ป.3อ่านคล่อง (ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)เขียนคล่อง (ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป)จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯคิดเป็นร้อยละ
10
จำนวนตาม ทร.14
เข้าเรียนจริง
ร้อยละ
จำนวนตาม ทร.14
เข้าเรียนจริง
ร้อยละ
จำนวนตาม ทร.14
เข้าเรียนจริง
ร้อยละ
จำนวนตาม ทร.14
เข้าเรียนจริง
ร้อยละดำเนินการไม่ได้ดำเนินการดำเนินการไม่ได้ดำเนินการดำเนินการไม่ได้ดำเนินการดำเนินการไม่ได้ดำเนินการนักเรียนทั้งหมดจำนวนที่ได้รับฯคิดเป็นร้อยละนักเรียนทั้งหมดจำนวนที่ได้รับฯคิดเป็นร้อยละนักเรียนทั้งหมดจำนวนที่ได้รับฯคิดเป็นร้อยละทั้งหมดเข้ารับการประเมินจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละทั้งหมดเข้ารับการประเมินจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละทั้งหมดเข้ารับการประเมินจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
11
1เกตุชาติศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
12
2จรรยานุยุตวิทยา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
13
3จรัสพิชากร#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1111111#DIV/0!244244100.009696100.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1143105492.21
14
4ชุบธรรมวิทยา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
15
5ชูศิลป์วิทยา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
16
6ไตรภูมิวิทยา106106100.00124124100.00123123100.00353353100.001111111101101100.006464100.00#DIV/0!1261128777.688777.681131069084.919084.9192876979.316979.311,3211,321100.00
17
7ท้าวราษฎร์สงเคราะห์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
18
8นรรถยาพิศนุสรณ์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
19
9บริบูรณ์วิทยา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
20
10บ้านเด็กศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
21
11ประทีปศาสน์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
22
12พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
23
13พริ้มพิทยานุสรณ์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
24
14พัฒนศาสน์วิทยา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
25
15มัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!111111#DIV/0!7979100.003939100.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!35029885.14
26
16มัธยมยานากาวา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1111111#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!4242100.00
27
17มารีย์พิทักษ์ศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
28
18มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
29
19มูลนิธิสหมิตรศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
30
20รุจิธรรมวิทยา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
31
21วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
32
22ศรีธรรมราชศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!11111112180.006470.003390.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!49814981100.00
33
23ศรีอนุบาล#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
34
24สตรีจรัสพิชากร#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
35
25สามัญศึกษาวัดแจ้ง1919100.0055100.00#DIV/0!2323100.00111111#DIV/0!1616100.0022100.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1219780.17
36
26สิทธาภัทร์102102100.007777100.006464100.00243243100.0011111112020100.00#DIV/0!#DIV/0!363636100.0036100.00232323100.0023100.00141414100.0014100.00364364100.00
37
27หนองนกประสาทศิลป์7272100.006363100.007676100.00211211100.0011111117171100.007474100.0000#DIV/0!55484593.754593.7548484695.834695.8340393897.443897.44680680100.00
38
28อนุบาลขวัญนคร#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
39
29อนุบาลดำรงค์ศาสน์#DIV/0!40#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
40
30อนุบาลธนสาร4040100.004040100.004040100.00120120100.001111111#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
41
31อนุบาลบ้านเด็ก118118100.00110110100.009090100.00318318100.001111111#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!318318100.00
42
32อนุบาลบ้านทิพย์รัตน์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
43
33อนุบาลปิยะรัตน์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
44
34อนุบาลพุทธศาสตร์2525100.001616100.001010100.005151100.00111111#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
45
35อนุบาลภิญญรัตน์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!424424100.00
46
36อนุบาลลูกรัก#DIV/0!16#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
47
37อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์138138100.00171171100.00101761760.00485485100.00111111#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!485485100.00
48
38อนุบาลวัดเสมาเมือง#DIV/0!#DIV/0!10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
49
39อนุบาลสกนวิชญ์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
50
40อนุบาลสันติสุข#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
51
41อนุบาลแสงทอง#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
52
42อนุบาลอุ่นจิต#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
53
43อนุสรณ์พรสวัสดิ์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1111111#DIV/0!66100.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1919100.00
54
44อัลมูวาห์ฮิดีน#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!11111112626100.00696797.103030100.0032320.000.0031310.000.0043430.000.00#DIV/0!
55
45อำมาตย์พิทยานุสรณ์4747100.004444100.003434100.00125125100.001111111#DIV/0!4444100.0088100.0031312167.742167.7435342573.532573.5331302583.332583.33424424100.00
56
46กาญจนศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
57
47กาญจนศึกษาพัฒนาการ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
58
48จันดีพิทยาคม#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
59
49จุฑาวิทย์1919100.001919100.002626100.006464100.001111111#DIV/0!7070100.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!134134100.00
60
50เจริญมิตร4545100.006666100.005555100.0016661669.9611111117070100.006363100.00#DIV/0!606060100.0060100.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!844844100.00
61
51เจริญวัยวิทยา3131100.002828100.002020100.007979100.0011111111515100.001313100.00--#VALUE!20181794.4418100.0018171270.591270.5918181583.331583.3321120597.16
62
52เจริญวิทย์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
63
53เจริญวิทยา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
64
54ตันติวัตร144144100.00188188100.00196196100.00528528100.001#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
65
55ธนรัตน์อุปถัมภ์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
66
56ประชาอุทิศมูลนิธิ2626100.002222100.002626100.007777100.0011111112222100.003535100.00--#VALUE!38372875.683594.5935352571.432674.2933332575.762575.76361361100.00
67
57ประสานศิลป์ศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
68
58ปาลิกาวิทยานุสรณ์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
69
59พณิชยการทุ่งสง#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
70
60พึ่งตนเอง#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
71
61ไพบูลย์วิทยา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
72
62มนต์หทัย#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
73
63มัธยมบุญคงอุปการ2424100.002525100.001919100.006868100.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
74
64รัตนศึกษา277277100.00277277100.00265265100.00819819100.001111111274274100.00#DIV/0!#DIV/0!28728726893.3826592.332842840.000.002862860.000.0016891689100.00
75
65รัตนศึกษาชนปรีดา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
76
66วิทยานุเคราะห์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
77
67สหมิตรบำรุง#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
78
68สุขสวัสดิ์วิทยา3030100.002020100.002828100.007878100.0011111111313100.002525100.00#DIV/0!28271659.262177.7824271762.961451.8522221254.551254.5514313493.71
79
69สุมณฑาศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
80
70เสริมปัญญา5656100.007373100.008181100.00210210100.0011111119191100.00#DIV/0!#DIV/0!70705984.293854.2987876372.417181.6199999393.948383.84740740100.00
81
71แสงทองวิทยานุสรณ์3131100.004949100.005151100.00131131100.001111111#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!363636100.0036100.00404040100.0040100.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
82
72อนุบาลไกรแก้ว#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
83
73อนุบาลคำแหง#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
84
74อนุบาลจิตพรรณ#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
85
75อนุบาลชาญวิทย์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
86
76อนุบาลพิปูนวิทยา2020100.005858100.006060100.00138138100.001111111#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
87
77อนุบาลเพ็ญอาภา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
88
78อนุบาลเพียรสอนศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
89
79อนุบาลรุ่งรัศมี3131100.002626100.003232100.008989100.0011111111717100.00#DIV/0!#DIV/0!15131292.311292.3113131292.311292.3116161168.7516100.00173173100.00
90
80อนุบาลวงศ์สวัสดิ์พัฒนา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
91
81อนุบาลวัดอินทารามสงเคราะห์122122100.00110110100.00115115100.00347347100.00111111#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!347347100.00
92
82อนุบาลศิริเพชร6767100.007878100.005656100.00201201100.001111#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
93
83อักษรวิทย์#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
94
84โคกครามพิชากร#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
95
85ชะอวดวิทยา1200.001490.00890.00358358100.001#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
96
86ดรุณศึกษา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
97
87ดรุณศึกษา 2#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!1111111#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
98
88ทิพย์กองลาศวิทยา#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
99
89นาคคามพิทยาคม#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
100
90บำรุงวิทยา2525100.002929100.002727100.008181100.001111112020100.002424100.00#DIV/0!34342367.652573.531818950.00950.0018181266.671794.44299299100.00