แบบรายงานการประเมินความสามารถในการคิดคำนวณ ภาคเรียนที่ 1/2561 และประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
ประทับเวลา1. โรงเรียน
2. ศูนย์เครือข่าย (ตัวอย่าง : โนนสัง 1)
3. จำนวนนักเรียนชั้น ป.1 ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
4. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 1 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
5. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 2 ทั้งหมด ที่เข้ารับการประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
6. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 2 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
7. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 3 ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
8. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 3 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
9. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 4 ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
10. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 4 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
11. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 5 ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
12. จำนวนนักเรียนชั้น ป. 5 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
13.นักเรียนชั้น ป. 6 ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินการคิด คำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
14.จำนวนนักเรียนชั้น ป. 6 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
15.จำนวนนักเรียนชั้น ป.1- 6 ทั้งหมดที่เข้ารับการประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
16.จำนวนนักเรียนชั้น ป.1- 6 ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินการคิดคำนวณ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
17.ผลการประเมินสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 จำนวนนักเรียนทั้งหมด (ป.1 - ป. 6 หรือ ป.1-ม.3) ที่ประเมินสมรรถนะ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
18. รวมจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ "ความสามารถในการสื่อสาร" (ป.1 - ป. 6 หรือ ป.1-ม.3) ที่ประเมินสมรรถนะ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
19. รวมจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ "ความสามารถในการคิด" (ป.1 - ป. 6 หรือ ป.1-ม.3) ที่ประเมินสมรรถนะ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
20. รวมจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ "ความสามารถในการแก้ปัญหา" (ป.1 - ป. 6 หรือ ป.1-ม.3) ที่ประเมินสมรรถนะ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
21. รวมจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ "ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต" (ป.1 - ป. 6 หรือ ป.1-ม.3) ที่ประเมินสมรรถนะ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
22. รวมจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ "ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี" (ป.1 - ป. 6 หรือ ป.1-ม.3) ที่ประเมินสมรรถนะ (ลงเฉพาะตัวเลขอารบิกเท่านั้น ไม่ต้องพิมพ์ลักษณนาม)
23. ลงชื่อผู้รายงานข้อมูลและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ทันที
2
4/10/2018, 9:18:39ชุมชนบ้านกุดดู่โนนสัง 4 232323232525242422222222139139139139139139139139
นันทพร ภานุเวศ /0879479124
3
4/10/2018, 9:27:34ปรางค์กู่โนนสัง 710105533101077664141414141414141
นายชูศักดิ์ อาจวิชัย ( 0810506477 )
4
4/10/2018, 9:41:10บ้านมอใต้ศรีบุญเรือง 11166338722002019201919191920
นายวิชิต คำมีภา 0810518295
5
4/10/2018, 9:59:39บ้านดอนข่าศรีบุยเรือง 422447755555500000000
นายวิชิต คำมีภา 0810518295
6
4/10/2018, 10:02:24
บ้านหนองขามท่างาม สาขาบ้านกุดหัวแฮด
ศรีบุญเรือง 411001111002255555555
นายวิชิต คำมีภา 0810518295
7
4/10/2018, 10:05:02บ้านดอนข่าศรีบุญเรือง 4 2244775555552828282828282828
นายวิชิต คำมีภา 0810518295
8
4/10/2018, 10:07:40
บ้านหนองอุสาขา บ้านเหล่านาดี
ศรีบุญเรือง 44400022333551717171717171717
นายวิชิต คำมีภา 0810518295
9
4/10/2018, 10:32:01บ้านหนองคังคาศรีบุญเรือง 7445599001010663434343434343434
นางสาวฐิตาภรณ์ สร้อยแก้ว 0860397411
10
4/10/2018, 11:04:52บ้านหนองอุศรีบุญเรือง 4881079865108224538707070707070
นายประวิทย์ ขันอาษา 0861634341
11
4/10/2018, 11:08:31
โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง
ศรีบุญเรือง 16677224400332222222222222222
นางมะลิวรรณ ชัยโยธา 098-5829698
12
4/10/2018, 12:03:12บ้านโคกกลางโนนสัง 1868677971612445242525242425220
นางประภาศิริ แก้วมาตร์ 0801865895
13
4/10/2018, 12:21:27บ้านโนนคูณเมือง 45500662200661919651919151515เมทินี ชัยภูมิ
14
4/10/2018, 12:40:19
หนองกุงจารย์ผางวิทยา
โนนสัง 2222299121216141110887877787875757871
นางสาวคชาภรณ์ เสริมศรี
15
4/10/2018, 13:26:22บ้านนาวังเวินเมือง 1 3377554455884848484848484848
นางสาวสมฤทัย ไชยแสง 0942572111
16
4/10/2018, 13:31:29กุดหานสามัคคีศรีบุญเรือง 8262619192929232332322222151151151151151151151151
นายเดชา ผาบสิมมา 0811489919
17
4/10/2018, 13:34:05
บ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
ศรีบุญเรือง 85512124412121111444848484848484848
นายเดชา ผาบสิมมา 0811489919
18
4/10/2018, 13:38:49
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
ศรีบุญเรือง 815151212881313101012127070110110110110110110
นายเดชา ผาบสิมมา 0811489919
19
4/10/2018, 13:41:32บ้านห้วยหามต่างเมือง52277665533332626262626162610
นางสาวกนกทิพย์ สินธระโก
20
4/10/2018, 13:44:55บ้านนาทมศรีบุญเรือง 81122003333331212121212121212
นายเสกสรร สุวรรณพรหม
21
4/10/2018, 14:08:15
บ้านโคกสูงโคกสวรรค์
ศรีบุญเรือง 210109966775511114848484848434846
นางสุรีย์พร สวัสดิ์ศรี(0878592294)
22
4/10/2018, 14:48:37บ้านนาเลิงเมือง 4313118182019272626262828150148232225225222225225
วรณี แสงมุกดา 0872308747
23
5/10/2018, 8:59:21บ้านอ่างบูรพาเมือง 7778833221010993939393939393939
นายสุรพล ประลุใหม่ 0801861980
24
5/10/2018, 9:20:29บ้านทรายงามเมือง 2111111111212558810105757575757575757
นางนิศารัตน์ ภูมิโพธิ์
25
5/10/2018, 10:09:05บ้านหนองทุ่งมนศรีบุญเรือง 1771010121266151515156565656565656565
นางจรรยารักษ์ นามบัณฑิต 0818737918
26
5/10/2018, 10:34:53
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
โนนสัง51515151514141717141416169191919191919191
นางสาวอทิตยา เหล่สอรรคะ 0858689472
27
5/10/2018, 10:37:56นิคมสงเคราะห์ 2โนนสัง4776677101099774646464646464646
นางศิริวรรณ ศรีพงษ์ไชย 0862279598
28
5/10/2018, 11:28:37บ้านโนนสำราญสมสนุกศรีบุญเรือง688151511111010232316168383130130130130130130
นางสุภาวดี งามใจ 0878615947
29
5/10/2018, 11:41:45
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
เมือง6171799881111131310106868686868686868
นายประพันธ์พงษ์ กองวงศ์
30
5/10/2018, 13:27:18บ้านโนนทันเมือง 7621791210151011917147854785549376550
รัชนี จันทร์สมัคร 0857540854
31
5/10/2018, 13:41:40บ้านหนองบัวเงินโนนสัง 75588557744663838383838383838
อัมพร ชาวไทย 0878552134
32
5/10/2018, 14:52:15
โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย
โนนสัง 5337555108119774337434337374343
นายวีระชาติ หารวาระ 098-6619275
33
5/10/2018, 15:18:05บ้านป่าคาศรีบุญเรือง 31010121210102121121212101074747474747474
นางสาวจีรภา ชาเคน 0642452439
34
5/10/2018, 18:26:31
บ้านหนองผำโคกสวรรค์
เมือง 413131111171744121210106767676767676767
ปรียานุช แคนติ 089 8431118
35
6/10/2018, 12:25:18บ้านวังไฮศรีบุญเรือง 68888171788131315156969696969696969
นายวสันต์ ชนะบุญ 0956692676
36
6/10/2018, 12:46:09หนองม่วงชมพูทองศรีบุญเรือง 1141417162222191912101715101971011019610099101
นางสาวสุกัญญา บึงใสย์
37
6/10/2018, 14:25:47บ้านห้วยบ่อทองศรีบุญเรือง 62222554466993939393939393939นางสาวราตรี ยางศรี
38
7/10/2018, 11:16:38บ้านห้วยหว้าวังทองศรีบุญเรือง 2101013138888131312126666666666666666ชนันญา 0862239818
39
8/10/2018, 13:49:30บ้านเสาเล้าเมือง1121266669933664040404040404040
นางสาว ปริยารวี บุตรศรีภูเภา 092-3716111
40
8/10/2018, 16:38:45บ้านศรีบุญเรืองศรีบุญเรือง 222152013221620162016161012086234185183194234234
นางเอ็มอร อุบลชัย โทร 0895743869
41
8/10/2018, 19:31:46บ้านข้องโป้เมือง21414121222221212151516169191919191919191
นางสรัญญา ชัยนอก 0883393368
42
9/10/2018, 10:01:14บ้านโต่งโต้นศรีบุญเีือง577551313991010995353535353535353
นายกฤษณพงศ์. นิลนามะ
43
9/10/2018, 12:43:29บ้านห้วยค้อเมือง 34466554466222727272727272727นางสุพรรษา คำภาสัน
44
10/10/2018, 9:48:23ชุมชนบ้านนากอกศรีบุญเรือง 6101014141515108242115128880888887888888
นางสาวปรัชญาพร โจมศรี/085-6489688
45
10/10/2018, 10:51:50บ้านโคกล่ามศรีบุญเรือง60000325522431412141212121212
นายภัทรพล จันทร์สด ‭087-214-2808‬
46
10/10/2018, 10:54:59บ้านหนองกุงเมือง 8669912121010101014146161616161616161นางเพ็ญศรี แสงกฤช
47
10/10/2018, 11:05:41
บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
เมือง 31313141413131515131313138181818181818170
นางมณีรัตน์ ยืดยาว 0872142574
48
10/10/2018, 11:40:47บ้านโนนปอแดงโนนสัง 25544553355552727272727272727
นายวีระ ไพรตื่น 0951682054
49
10/10/2018, 11:59:56บ้านโคกป่ากุงโนนสัง 21616202013131010171720209696155155155155155155
นางศิริกุล ม่วงกลาง 0862244684
50
10/10/2018, 12:10:53
บ้านโนนสวรรค์หนองแก
เมือง 5151510101511181511911118071808080758075
นางทองจันทร์ เหลาราช 0883390696
51
10/10/2018, 20:32:22
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
ศรีบุญเรือง 514145533445544435353535353535
นางสาวกฤติยาณี ภูมิวิสัย 080-0070092
52
11/10/2018, 14:32:32นิคมวัฒนา 6โนนสัง 71818141410101717141412128585858585858585นายเสถียร ทาขุลี
53
11/10/2018, 15:12:05ฝายหินประชารักษ์ศรีบุญเรือง 3232335352929313132323333183183249249249249249249
นางสาวดวงฤทัย ประดับศรี
54
12/10/2018, 9:53:33
หินตลาดศรีสง่าวิทยา สาขาศรีภูทอง
ศรีบุญเรือง 5994488996610104646464646464646
นางสุชัญญา ศรียอด 0935271288
55
12/10/2018, 9:58:01
โรงเรียนหินตลาดศรีสง่าวทยาสาขาศรีภูทอง
ศรีบุญเรือง5994488996610104646464646464646
นางสุชัญญาศรียอด 0935271288
56
12/10/2018, 15:51:15บ้านหินลับศิลามงคลเมือง 6151512716142518231914121058510510585105105105
นางสาวทัศนีย์ บึงไสย์ 0898421407
57
12/10/2018, 20:14:52
ตาดไฮบ้านแมดสามัคคี
โนนสัง 399171713132424202011119494949493949494
นางพิสมัย ประเสริฐไทย 0810561870
58
13/10/2018, 13:33:18
โสกแคนหนองหญ้าปล้อง
โนนสัง 788111077101088665049737272727272
นางภิรมย์ นามวงษา 0878581358
59
14/10/2018, 9:04:52หัวนาศึกษาวิทย์เมือง 5151515151818161621212020105105174174174174174174
น.ส.บุษบา คำขวา Tel.0959312565
60
14/10/2018, 21:58:46บ้านกุดแท่นศรีีบุญเรือง8131317172020111121212121103103103103103103103103
นายอุดม เด่นเฉลิมชัยกุล 0885634512
61
15/10/2018, 12:21:29
บ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ศรีบุญเรือง218181313111118188816168484155155155155155155
นางสุภาวดี ศิริรุ่งเรืองวิชญ์
62
15/10/2018, 13:32:56บ้านโนนสงเปลือยโนนสัง 1313118172929272724242927158155158141138132151143
นางวาสนา ดอนหมื่นศรี /0942847779
63
15/10/2018, 20:24:39บ้านโนนเมืืองโนนสัง 3444410865771094137354032353940นางบุญรัตน์ คิดรอบ
64
17/10/2018, 9:55:41
ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
เมือง 5171599981313101011116966696666666666
ภัณฑิลา ชัยศรี 0819742186
65
17/10/2018, 16:23:28บ้านหนองลุมพุกโนนสัง266888877101019195858585858585858
นางสาวประไพรพร สาวะรก 0828440500
66
19/10/2018, 9:34:34บ้านภูพานคำเมือง 7101099991414121216167070707070707070
นางประยงค์ ปะริเวทัง (0622082310)
67
25/10/2018, 19:44:40
บ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
ศรีบุญเรือง32424141410101111111111118181818167578157
นางสาวผาณิต ผลวัฒนา 0934269945
68
26/10/2018, 7:56:47บ้านกุดฉิม เมืองเมือง 812126610101111151512126666666666666666
นางปราการ แก้วคำ 0833327208
69
30/10/2018, 12:54:43
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
ศรีบุญเรือง71616101011111010171717178181818181818181
นางสาวสุปราณี ธาตุธนะ 0883173178
70
1/11/2018, 10:21:45บ้านดงบากโนนสัง513812610586139446038603838383838
ทิพย์มณี ดวงคำมูล 0653105992
71
1/11/2018, 12:20:33บ้านวังคูณศรีบุญเรือง 1553313136699554141414141414141
รัตนา วิลัยปาน 0808135930
72
1/11/2018, 13:11:28หนองปิงบุ่งบกวิทยาโนนสัง 388171711118755875755113111111111111111
นางวีระ อินพิมพ์ 085 - 7575643
73
2/11/2018, 9:08:59บ้านโคกม่วย
ศูนย์เครือข่ายเมือง3
224466121299663939393939393939
095-6634862 รุ่งฤดี บุญเกิด
74
2/11/2018, 9:34:58บ้านหนองนกเขียนโนนสัง 65577555566773535353535353535นางมะริดา ติ่งผ่อง
75
2/11/2018, 10:48:26หนองบัววิทยายนเมือง121320221221221421422218021020021017312811189151214471400145814901465สมพงษ์ พุกหน้า
76
3/11/2018, 15:39:10บ้านหนองตานาโนนสัง 2131310101515996610106363636363636363
นางสาวไพรลิน เชื้อสุข 0801986246
77
3/11/2018, 16:43:40บ้านโนนขมิ้นเมือง4886655886610104343434343434343
น.ส.หัทกานต์ บุญละคร0924286689
78
5/11/2018, 7:59:11หนองหว้าวิทยาสรรค์เมือง411119914141010181813137575140135135135135135
นายสุบิน พาลี 0872151544
79
5/11/2018, 10:47:44บ้านโนนตาลโนนสัง 31212111110108855865452545254525452
นางาสาวณัฐวดี พิมพารือ 093-343-2597
80
5/11/2018, 11:37:00บ้านดอนยานางเมือง614101499615811622198557858585858585
นางจงกลณี วรรธนะ 0951968360
81
5/11/2018, 13:22:53บ้านกุดฉิมโนนสัง615151717776598666058605860606060
นางวรรณี เหล่าบ้านค้อ
82
5/11/2018, 13:54:37บ้านห้วยลึกเมือง 14488887755553737373731373737
สลิลรัตน์/086-8667951,042-007122
83
5/11/2018, 14:13:18บ้านหนองทุ่มโนนสัง 677121299111166995454545454545454
นายปรีชา รัตนโสภา 0898403147
84
6/11/2018, 13:16:58บ้านห้วยไร่เมือง 44466991166773333333333333333
นางสาวอาทิตยา วงศ์นารี 0934766004
85
6/11/2018, 15:09:24บ้านนาอ่างเมือง 23322999933332828282222222822854621272
86
7/11/2018, 11:16:40โคกม่วงประชาสรรค์โนนสัง319199917171313161617179187137137137137137137นางปริณดา หวานดี
87
7/11/2018, 11:35:17
โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
เมือง 3 22221918232131313230292915627317304292292304305
นางศิริมาส ดอนศรีโคตร โทรศัพท์ 0862192108
88
7/11/2018, 11:35:34บ้านลาดเมือง 515121917221617161615201510991109109109109109109
นายสาโรจน์ สมุทรโคตา 09501694213
89
7/11/2018, 12:44:42บ้านโสกก้านเหลืองโนนสัง577779712796765140515140515151
นางธนพร จงอางจิตร 0973194598
90
7/11/2018, 14:15:00บ้านห้วยบงโนนสัง 385119148151155866144616060606031935012563
91
7/11/2018, 15:40:31บ้านหนองเหมือดแอ่โนนสัง 2272717173737272720204040168168168168168168168168
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์ 0961064463
92
7/11/2018, 16:40:39บ้านโคกกุงเมือง 2202027272828272724242525151151151151151151151151
นางนุชจรินทร์ ภักดี 0878632481
93
7/11/2018, 18:39:33
ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
เมือง 8262617172322252525203535151145220219219219218217
นางสาวกรรณิการ์ สังฆะมณี 0933262791
94
7/11/2018, 20:42:12บ้านท่าศิลาโนนสัง 63388444466773232323232323232
พูนสิทธิ์ บุตรเสน 0817683317
95
8/11/2018, 10:54:10
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
โนนสัง4161598161616169811117774119119112113119116
นางพัชรีย์ ด่านพงษ์ 0857462815
96
8/11/2018, 11:03:52
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา
โนนสัง4161399161616169811117773119119112113119116
นางพัชรีย์ ด่านพงษ์ 0857462815
97
8/11/2018, 14:41:27บ้านโคกสะอาดโนนสัง41414151511111111161620208787878787878750
นายสังวรณ์ ดอนหมื่นศรี 0981870455
98
8/11/2018, 18:36:34
โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว
ศรีบุญเรือง 7303043433434282828282828191191191191191191191191
นางสาวรัตติกาล ลำอิน 0821718862
99
9/11/2018, 8:56:05บ้านวังมนโนนสัง3171766221111131312126161102102102102102102
วชิราพร เดชเดิม 0635827308
100
9/11/2018, 9:07:57
บ้านวังมนสาขาชัยมงคล
โนนสัง33344444422552222222222222222
วชิราพร เดชเดิม 0635827308
Loading...
Main menu