แบบรับสมัครนิทรรศการ 60-วิทย์ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ประทับเวลาโรงเรียนกิจกรรมที่เข้าร่วมระดับชั้น
ครูผู้ควบคุม คนที่ 1
ทีม 1 รายชื่อนักเรียน คนที่ 1
ทีม 1 รายชื่อนักเรียน คนที่ 2
ทีม 1 รายชื่อนักเรียน คนที่ 3
ทีม 2 รายชื่อนักเรียน คนที่ 1
ทีม 2 รายชื่อนักเรียน คนที่ 2
ทีม 2 รายชื่อนักเรียน คนที่ 3
ทีม 3 รายชื่อนักเรียน คนที่ 1
ทีม 3 รายชื่อนักเรียน คนที่ 2
ทีม 3 รายชื่อนักเรียน คนที่ 3
2
9/1/2018, 16:07:53
สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ม.1-3
นางสาวเสาวณีย์ ไม่เศร้า
ด.ช.รุธกร เกิดผล
ด.ช.ศักดิพัฒน์ ภู่นคร
ด.ญ.พรภินันท์ อธิชัยธนพงศ์
3
11/1/2018, 14:52:42ไผทอุดมศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ป.4-6
ครู นภาพร. ประชุมรักษ์
ด.ช.ปิยังกูร จูฑะสุวรรณศิริ
ด.ญ.ณภัทร โล่สถิตย์มณฑล
ด.ช.ศตเนติ เกิดสุภาพ
4
12/1/2018, 13:27:59พระหฤทัยดอนเมือง
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ม.1-3
ครูสุพัตรา เจริญวงษ์
ด.ญ.ศุภวรรณ ณ นครด.ญ.สรัลพร ตรีตุนา
ด.ญ.ปัณฑิตา อักษรกวน
ด.ญ.อาภาพัชร์ พีรพงศศิลป์
ด.ญ.ภานุชนารถ วินทะไชย
ด.ญ.สิริรัตน์ สิงห์โต
ด.ญ.ไหม สิทธิสกุลรัตน์
ด.ญ.อิสริยา ปานรักษา
ด.ญ.อริสรา เย็นทรวง
5
17/1/2018, 12:52:31วัดเกาะสุวรรณาราม
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ม.1-3
นางสาวเบญจวรรณ ปะโปตินัง
ด.ช. กรวัชร สิงห์แก้ว
ด.ช. ธานต์สมิทธ์ เอี่ยมชัยเจริญ
ด.ช. อภิวัฒน์ มณีโชติ
ด.ช. นพคุณ วรรณทวี
ด.ช.พิพัฒน์ อินสวรรค์
ด.ช. วชิระ นิลวรรณ
ด.ญ. เรืองรอง นิลวรรณ
ด.ญ. มนทกานต์ เจริญสุข
ด.ช. ภัทรพงศ์ เฉลียวพงศ์
6
17/1/2018, 13:28:43
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย(ประถม)
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ป.4-6นางสุดา เนื่องแก้ว
เด็กหญิงนันทิชา ปาลิภัทรางกูร
เด็กชายสิริวัตร ภควัฒน์กุลศิริ
เด็กหญิงกชพร เสือนาค
เด็กชายปรมัตถ์ เย็นวัฒนา
เด็กหญิงวาสิตา ยอดกัณหา
เด็กชายยศภัทร พานทอง
เด็กชายกิตติพิชญ์ เจริญธนโชติ
เด็กชายธนภัทร ขุนทอง
เด็กชายธีรไนย ชัยชนะ
7
17/1/2018, 13:37:57
สายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์)
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ป.4-6
นางชลันดา พยัคฆ์วิเชียร
เด็กชายวรินทร มีจิตรฝ
เด็กหญิงทัศศิณา บรรจงศิลป์
เด็กหญิงชนัญธิดา พึ่งแสง
8
17/1/2018, 14:31:42วัดไตรรัตนาราม
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ป.4-6
นายศรัทธา เที่ยงเจริญ
ด.ช.อานนท์ อ่อนละมัย
ด.ญ.รุ่งไพลิน สียาด.ญ.รัญชนา มาตพงษ์
ด.ญ.ภัคจิรา ลิ้มเจริญ
ด.ญ.ภัทราพร สุขแสง
ด.ญ.หนึ่งฤทัย เที่ยงอารมณ์
9
17/1/2018, 14:40:38
โรงเรียนชอยแอนเนกช์(กาญจนาภิเษก2)
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ป.4-6
นายวีรภัทร์ อ่อนทอง
เด็กหญิงจัทรรัตน์ ศรีคงรักษ์
เด็กหญิงฐานิดา บุญเรือง
เด็กชายชัชวาลย์ สายภัทรานุสรณ์
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลิภา
เด็กหญิงทิฆัมพร คำมิสา
เด็กชายยูตะ อูเคดะ
เด็กชายเชวง อารีรอบ
เด็กหญิงราสินี ศรีอินทร์
เด็กหญิงเขมิกา อัครอาชากุล
10
17/1/2018, 16:06:16
ซอยแอนเนกซ์(กาญจนาภิเษก2)
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ป.4-6นายวีรภัทร์ อ่อนทอง
เด็กหญิงจันทรรัตน์ ศรีคงรักษ์
เด็กชายชัชวาลย์ สายภัทรานุสรณ์
เด็กหญิงฐานิดา บุญเรือง
เด็กหญิงปภาวรินทร์ ลิภา
เด็กหญิงทิฆัมพร คำมิสา
เด็กชายยูตะ อูเอดะเด็กชายเชวง อารีรอบ
เด็กหญิงราสินี ศรีอินทร์
เด็กหญิงเขมิกา อัครอาชากุล
11
18/1/2018, 13:31:54
วัดราษฎร์นิยมธรรม (พิบูลสงคราม)
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ป.4-6นายประพนธ์ หาลาภด.ช.นภัสดล พลธานี
ด.ช.ธนวัฒน์ หนูเถื่อน
ด.ญ.เสาวลักษณ์ เอี่ยมพรชัย
12
22/1/2018, 9:35:06วัดเกาะสุวรรณาราม
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ป.4-6
นางสาวจุติพร นธะสนธิ์
ด.ช.กฤษติเจตน์ เพ็งส้ม
ด.ช.ปฐมพงศ์ คล้ายสุบรรณ
ด.ช.บูรณ์พิภพ มีสุวรรณ์
ด.ญ.ชนม์นิภา มะลาพิมพ์
ด.ญ.พรนิภา ฟักทองพันธ์
ด.ญ.จุฑามาศ จำปาสอน
13
22/1/2018, 9:35:27วัดเกาะสุวรรณาราม
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ป.4-6
นางสาวจุติพร นธะสนธิ์
ด.ช.กฤษติเจตน์ เพ็งส้ม
ด.ช.ปฐมพงศ์ คล้ายสุบรรณ
ด.ช.บูรณ์พิภพ มีสุวรรณ์
ด.ญ.ชนม์นิภา มะลาพิมพ์
ด.ญ.พรนิภา ฟักทองพันธ์
ด.ญ.จุฑามาศ จำปาสอน
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu