ม.3_2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายทัศน์พล ปกครอง
ม.3/2
0.00FALSE
9
2
เด็กชายอานันท์ บู่แก้ว
ม.3/2
0.00FALSE
10
3นายพงศธร ธานี
ม.3/2
0.00FALSE
11
4
เด็กชายณัฏฐกิตต์ วงศ์สวัสดิ์
ม.3/2
0.00FALSE
12
5
เด็กชายณัฐดนัย ดิษด้วง
ม.3/2
0.00FALSE
13
6
นางสาวณัฏฐชา พันธ์โบ
ม.3/2
0.00FALSE
14
7
เด็กหญิงตุลยดา แสงแก้ว
ม.3/2
0.00FALSE
15
8
นางสาวศิริกัญญา เทียนแก้ว
ม.3/2
0.00FALSE
16
9
เด็กหญิงเสาวนิตย์ ศรีจันทร์
ม.3/2
0.00FALSE
17
10
เด็กหญิงอรีนันท์ วัชรพิชิตศักดิ์
ม.3/2
0.00FALSE
18
11
นางสาวมาริษาชนมน ศิริศรีหมอก
ม.3/2
0.00FALSE
19
12
เด็กหญิงธนพร คงแก้ว
ม.3/2
0.00FALSE
20
13
นางสาวอัจจิมา ฮวบสวรรค์
ม.3/2
0.00FALSE
21
14
นางสาวอารียา มหาไชย
ม.3/2
0.00FALSE
22
15
นางสาวพรวลัย ฟ็อกซ์ออล
ม.3/2
0.00FALSE
23
16
เด็กหญิงกนกนุช เพิ่มพูล
ม.3/2
0.00FALSE
24
17
นางสาวกมลชนก สะอาด
ม.3/2
0.00FALSE
25
18
เด็กหญิงจิดาภา แก้วดำ
ม.3/2
0.00FALSE
26
19
นางสาวณิชกานต์ มูลสาร
ม.3/2
0.00FALSE
27
20
เด็กหญิงวรพิชชา อนุพันธางกูร
ม.3/2
0.00FALSE
28
21
นางสาวศิริกัญณภา ประทาน
ม.3/2
0.00FALSE
29
22
นางสาวเขมิกา ยืนยิ่ง
ม.3/2
0.00FALSE
30
23
นางสาวศิริญญา บูระพันธ์
ม.3/2
0.00FALSE
31
24
เด็กหญิงพรณภัส พูนไนย์
ม.3/2
0.00FALSE
32
25
นางสาวมธุพร วิเศษแก้ว
ม.3/2
0.00FALSE
33
26
เด็กหญิงอุบลวรรณ สายแวว
ม.3/2
0.00FALSE
34
27
นางสาวณัฎฐณิชา พรมทา
ม.3/2
0.00FALSE
35
280.00FALSE
36
290.00FALSE
37
300.00FALSE
38
310.00FALSE
39
320.00FALSE
40
330.00FALSE
41
340.00FALSE
42
350.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu