ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Fรหัสนิสิตคณะวันที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารวันที่เริ่มดำเนินการวันที่ผ่านที่ประชุมสถานะหมายเหตุ
รอ (วัน)
ดำเนินการ (วัน)
ค้นหาด้วยรหัสนิสิต
2
160199130382คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม2021-07-06อนุมัติ--No Results61199130310
3
259199130067คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม2021-07-06อนุมัติ--
4
359199130075คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม2021-07-06อนุมัติ--
5
460199130401คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม2021-07-06อนุมัติ--
6
560199130120คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
7
660199130124คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
8
760199130125คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
9
859199130103คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
10
960199130094คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
11
1059199130105คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
12
1159199130106คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
13
1259199130104คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
14
1359199130107คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
15
1459199130008คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
16
1559199130004คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
17
1660199130018คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
18
1759199130139คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
19
1860199130008คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
20
1960199130104คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
21
2059199130121คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
22
2160199130145คณะศึกษาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
23
2260199130237สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
24
2360199130238สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
25
2460199130456สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
26
2560199130239สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
27
2660199130459สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
28
2760199130457สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
29
2860199130406สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
30
2960199130078วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม2021-07-06อนุมัติ--
31
3060199130241วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม2021-07-06อนุมัติ--
32
3160199130242วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม2021-07-06อนุมัติ--
33
3260199130258วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม2021-07-06อนุมัติ--
34
3359199110009คณะวิทยาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
35
3460199110088คณะวิทยาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
36
3559199130258คณะวิทยาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
37
3659199130260คณะวิทยาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
38
3759199130361คณะวิทยาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
39
3860199130412คณะสังคมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
40
3960199130186คณะสังคมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
41
4059199110063คณะสังคมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
42
4159199130091คณะสังคมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
43
4259199130197คณะสังคมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
44
4360199130408คณะสังคมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
45
4459199130323คณะสังคมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
46
4560199130410คณะสังคมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
47
4660199130411คณะสังคมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
48
4760199130210คณะศิลปกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
49
4859199130247คณะศิลปกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
50
4960199130422คณะศิลปกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
51
5060199130423คณะศิลปกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
52
5160199130213คณะศิลปกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
53
5260199130214คณะศิลปกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
54
5360199130215คณะศิลปกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
55
5460199130216คณะศิลปกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
56
5559199130237คณะศิลปกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
57
5660199130433คณะศิลปกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
58
5760199130315คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
59
5859199130218คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
60
5960199130201คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
61
6060199130300คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
62
6160199130246คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
63
6260199130304คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
64
6360199130249คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
65
6460199130306คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
66
6560199130307คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
67
6660199130311คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
68
6759199130101คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
69
6860199130312คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
70
6960199130256คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
71
7060199110095คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
72
7160199130302คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
73
7260199130254คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
74
7360199130068คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
75
7460199130191คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
76
7560199110041คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
77
7660199130192คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
78
7760199130195คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
79
7860199130193คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
80
7960199110042คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
81
8059199110111คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
82
8160199130197คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
83
8260199130284คณะมนุษยศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
84
8360199110067คณะมนุษยศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
85
8460199110014คณะวิศวกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
86
8560199110015คณะวิศวกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
87
8660199130234คณะเภสัชศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
88
8760199130236คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ2021-07-06อนุมัติ--
89
8860199110052คณะทันตแพทยศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
90
8960199110050คณะทันตแพทยศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
91
9059199130238คณะศิลปกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
92
9159199130240คณะศิลปกรรมศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
93
9260199130199คณะวิทยาศาสตร์2021-07-06อนุมัติ--
94
9358199150059คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
95
9458199150019คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
96
9558199120040คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
97
9658199150006คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
98
9758199150002คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
99
9858199150009คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--
100
9958199150003คณะพลศึกษา2021-07-06อนุมัติ--