สรุปประเมินต้นแบบรายภาค ปี 2559.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โรงเรียนดีประจำตำบล สพม. ที่ผ่านการประเมินต้นแบบ ปี 2559
2
รวมผ่าน
ผ่านการประเมิน
3
ที่
สังกัด
เขต
ชื่อร.ร.ตำบลระดับ63วดป.ที่ผ่านประธาน
4
1
สพม.
10
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
ปราณบุรี
มัธยมศึกษา
1
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์
5
2
สพม.
10หัวหินวิทยาคมหัวหิน
มัธยมศึกษา
1
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์
6
3สพม.10ยางชุมวิทยาหาดขามมัธยมศึกษา1๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์
7
4สพม.13บางดีวิทยาคมบางดีมัธยมศึกษา125 กรกฎาคม 1959
นายศังกร รักชูชื่น
8
5สพม.13ลำภูราเรืองวิทย์ลำภูรามัธยมศึกษา125 กรกฎาคม 1959
นายศังกร รักชูชื่น
9
6สพม.16จะนะวิทยาสะกอมมัธยมศึกษา131 สิงหาคม 2559นายศลใจ วิบูลกิจ
10
7
สพม.
19กุงแก้ววิทยาคารหนองกุงแก้ว
มัธยมศึกษา
16/7/2559
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
11
8
สพม.
19
กุดสะเทียนวิทยาคาร
กุดสะเทียน
มัธยมศึกษา
16/7/2559
นายอดิศักดิ์ มุ่งชู
12
9
สพม.
20สามพาดพิทยาคารห้วยสามพาด
มัธยมศึกษา
116 กันยายน 2559
นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์
13
10
สพม.
22ศรีบัวบานวิทยาคมนาราชควาย
มัธยมศึกษา
121 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
14
11
สพม.
22บ้านผึ้งวิทยาคมบ้านผึ้ง
มัธยมศึกษา
121 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
15
12
สพม.
22คำเตยอุปถัมภ์คำเตย
มัธยมศึกษา
122 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
16
13
สพม.
22นาถ่อนพัฒนานาถ่อน
มัธยมศึกษา
122 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
17
14
สพม.
22โพนแพงพิทยาคมโพนแพง
มัธยมศึกษา
126 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
18
15
สพม.
22
ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
นาขาม
มัธยมศึกษา
125 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
19
16
สพม.
22มหาชัยวิทยาคมมหาชัย
มัธยมศึกษา
127 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
20
17
สพม.
22
ดอนเสียวแดงพิทยาคม
บ้านเสียว
มัธยมศึกษา
127 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
21
18
สพม.
22กุดฉิมวิทยาคมกุดฉิม
มัธยมศึกษา
128 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
22
19
สพม.
22
โคกสว่างประชาสรรค์
โคกส่วาง
มัธยมศึกษา
128 กันยายน 2559
นายปริญญา ธรเสนา
23
20
สพม.
22เหล่าประชาอุทิศ
เหล่าสร้างถ่อ
มัธยมศึกษา
120 กันยายน 2559นายทวี ทะนอก
24
21
สพม.
22
ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์
บ้านค้อ
มัธยมศึกษา
120 กันยายน 2559นายทวี ทะนอก
25
22
สพม.
22แวงใหญ่พิทยาสรรค์หนองแวง
มัธยมศึกษา
121 กันยายน 2559นายทวี ทะนอก
26
23
สพม.
22อุดมวิทย์นาอุดม
มัธยมศึกษา
121 กันยายน 2559นายทวี ทะนอก
27
24
สพม.
22คำบกวิทยาคารคำบก
มัธยมศึกษา
122 กันยายน 2559นายทวี ทะนอก
28
25
สพม.
22
พลังราษฎร์พิทยาสรรพ์
บ้านเป้า
มัธยมศึกษา
122 กันยายน 2559นายทวี ทะนอก
29
26
สพม.
22ดงเย็นวิทยาคมดงเย็น
มัธยมศึกษา
126 กันยายน 2559นายทวี ทะนอก
30
27
สพม.
22ผาเทิบวิทยาบ้านแก้ง
มัธยมศึกษา
126 กันยายน 2559นายทวี ทะนอก
31
28
สพม.
22
คำป่าหลายสรรพวิทย์
คำป่าหลาย
มัธยมศึกษา
127 กันยายน 2559นายทวี ทะนอก
32
29
สพม.
22ดงมอนวิทยาคมดงมอน
มัธยมศึกษา
127 กันยายน 2559นายทวี ทะนอก
33
30
สพม.
24นาไคร้พิทยาสรรพ์กุดหว้า
มัธยมศึกษา
15 สิงหาคม 2559
นายภูมิชน วัฒนะ
34
31
สพม.
24คำเจริญวิทยาคมคำใหญ่
มัธยมศึกษา
13 สิงหาคม 2559
นายภูมิชน วัฒนะ
35
32
สพม.
25
หนองเสาเล้าวิทยาคาร
หนองเสาเล้า
มัธยมศึกษา
122 สิงหาคม 2559
นายสมนึก ทองคำ
36
33
สพม.
25บ้านไผ่ศึกษาหัวหนอง
มัธยมศึกษา
122 สิงหาคม 2559
นายนพภา นิสสัยพันธ์ุ
37
34
สพม.
25
ท่าศาลาประชานุสรณ์
ท่าศาลา
มัธยมศึกษา
125 สิงหาคม 2559
นายชูเดช แก้วดวง
38
35
สพม.
26เขื่อนพิทยาสรรค์ยางท่าแจ้ง
มัธยมศึกษา
110 สิงหาคม 2559
นางชนิสรา ดวงบุบผา
39
36
สพม.
29จิกดู่วิทยาจิกดู่
มัธยมศึกษา
120 ก.พ. 59
นายน้ำเพชร สงเคราะห์
40
37
สพม.
29ลือวิทยาคมลือ
มัธยมศึกษา
119 ก.พ. 59
นายน้ำเพชร สงเคราะห์
41
38
สพม.
30ภูพระวิทยาคมนาเสียว
มัธยมศึกษา
113 มิถุนายน 2559
นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค
42
39
สพม.
30
โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
กุดตุ้ม
มัธยมศึกษา
128 มิถุนายน 2559
นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค
43
40
สพม.
30
โรงเรียนภูพระวิทยาคม
นาเสียว
มัธยมศึกษา
128 มิถุนายน 2559
นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค
44
41
สพม.
30
โรงเรียนชีลองวิทยา
ชีลอง
มัธยมศึกษา
129 มิถุนายน 2559
นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค
45
42
สพม.
30
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
เจาทอง
มัธยมศึกษา
129 มิถุนายน 2559
นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค
46
43
สพม.
33มัธยมศรีลำเภาลูนสำเภาลูน
มัธยมศึกษา
128-ส.ค.-59
นายเจษฎาภรณ์ พรหนองแสน
47
44
สพม.
33พญารามวิทยาเพี้ยราม
มัธยมศึกษา
19 ตุลาคม 2559
นายจำลอง ผู้สมเก่า
48
45
สพม.
33พรหมเทพพิทยาคมพรหมเทพ
มัธยมศึกษา
19 ตุลาคม 2559
นายจำลอง ผู้สมเก่า
49
46
สพม.
33
มัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปถัมภ์
เทพรักษา
มัธยมศึกษา
19 ตุลาคม 2559
นายจำลอง ผู้สมเก่า
50
47
สพม.
33โคกยางวิทยาโคกยาง
มัธยมศึกษา
19 ตุลาคม 2559
นายจำลอง ผู้สมเก่า
51
48
สพม.
33ดอนแรดวิทยาดอนแรด
มัธยมศึกษา
19 ตุลาคม 2559
นายจำลอง ผู้สมเก่า
52
49
สพม.
33
ทับโพธิ์พัฒนาวิทย์
ทับใหญ่
มัธยมศึกษา
19 ตุลาคม 2559
นายจำลอง ผู้สมเก่า
53
50
สพม.
33ทุ่งมนวิทยาคารทุ่งมน
มัธยมศึกษา
19 ตุลาคม 2559
นายจำลอง ผู้สมเก่า
54
51
สพม.
33ศรีสุขวิทยาศรีสุข
มัธยมศึกษา
19 ตุลาคม 2559
นายจำลอง ผู้สมเก่า
55
52
สพม.
33แกศึกษาพัฒนาแก
มัธยมศึกษา
19 ตุลาคม 2559
นายจำลอง ผู้สมเก่า
56
53
สพม.
33เทพอุดมวิทยาดม
มัธยมศึกษา
19 ตุลาคม 2559
นายจำลอง ผู้สมเก่า
57
54
สพม.
33ไทรแก้ววิทยากันตวจระมวล
มัธยมศึกษา
19 ตุลาคม 2559
นายจำลอง ผู้สมเก่า
58
55
สพม.
39หนองพระพิทยาหนองพระ
มัธยมศึกษา
126 กรกฎาคม 2559
นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์
59
56
สพม.
39ไทรย้อยพิทยาคมไทรย้อย
มัธยมศึกษา
127 กรกฎาคม 2559
นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์
60
57
สพม.
39แสนตอวิทยาแสนตอ
มัธยมศึกษา
128 กรกฎาคม 2559
นายกิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์
61
58
สพม.
40แคมป์สนวิทยาคมแคมป์สน
มัธยมศึกษา
113 มิ.ย.2559
นายทวีศิลป์ สารแสน
62
59
สพม.
40
ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ท่าอิบุญ
มัธยมศึกษา
114 มิ.ย.2559
นายทวีศิลป์ สารแสน
63
60
สพม.
40โคกปรงวิทยาคมโคกปกรง
มัธยมศึกษา
115 มิ.ย.2559
นายทวีศิลป์ สารแสน
64
61
สพม.
40
ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ท่าอิบุญ
มัธยมศึกษา
114 มิ.ย.2559
นายทวีศิลป์ สารแสน
65
62
สพม.
42รัฐราษฎร์อนุสรณ์บึงปลาทู
มัธยมศึกษา
17 กรกฎาคม 2559
นายสัญชัย พวงมาลี
66
63
สพม.
42วังหินวิทยาคมวังหิน
มัธยมศึกษา
128 มิถุนายน 2559
นายปรีชา นาคจำรูญ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สพม.
ภาคกลาง
ภาคใต้
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอบบน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง
 
 
Main menu