ม.1_4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางอุทัยวรรณ สวัสดิพงษ์
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายเจษฎากร ทิวาพัฒน์
ม.1/4
4342333434433.33ดี
9
2
เด็กชายดิษยธร สายแวว
ม.1/4
4342333434333.25ดี
10
3
เด็กชายเดชมงคล ไชยมี
ม.1/4
4342333434433.33ดี
11
4
เด็กชายธนโชติ ด้ามพรม
ม.1/4
4343333434433.42ดี
12
5
เด็กชายธนา ทาตะนาม
ม.1/4
4343333434433.42ดี
13
6
เด็กชายธีรดนย์ ทองล้วน
ม.1/4
4343333434333.33ดี
14
7
เด็กชายธีรภัทรโชติ มุงคุณ
ม.1/4
4342333434433.33ดี
15
8
เด็กชายธีระ แนวจำปา
ม.1/4
4342333434433.33ดี
16
9
เด็กชายพงศกร ใจจริง
ม.1/4
4342333434333.25ดี
17
10
เด็กชายยศวรุตจ์ แพงไธสงค์
ม.1/4
4342333434333.25ดี
18
11
เด็กชายระพีพัฒน์ ศรีพยัคฆ์
ม.1/4
4342333434333.25ดี
19
12
เด็กชายรัฐศาสตร์ ครองยุติ
ม.1/4
4344333434433.50ดี
20
13
เด็กชายวารุต ธนวณิชบำรุง
ม.1/4
4343333434433.42ดี
21
14
เด็กชายเอกรัตน์ แสนเลิง
ม.1/4
4342333434433.33ดี
22
15
เด็กหญิงเกวลิน ถิ่นขาม
ม.1/4
4343333434433.42ดี
23
16
เด็กหญิงชนัญชิดา สุนทรวงษ์
ม.1/4
4343333434433.42ดี
24
17
เด็กหญิงชิดชนก พวงแก้ว
ม.1/4
4343333434333.33ดี
25
18
เด็กหญิงณัฐธิดา สิงทอง
ม.1/4
4342333434333.25ดี
26
19
เด็กหญิงณัฐนรี พิมพ์หล่อ
ม.1/4
4342333434333.25ดี
27
20
เด็กหญิงธนัญญา ปราชญ์ศิลป์
ม.1/4
4342333434333.25ดี
28
21
เด็กหญิงธีรนาฎ มาทฤทธิ์
ม.1/4
4342333434433.33ดี
29
22
เด็กหญิงนริศรา ตุลารักษ์
ม.1/4
4342333434433.33ดี
30
23
เด็กหญิงปภาวรินทร์ เฉลียวธรรม
ม.1/4
4342333434433.33ดี
31
24
เด็กหญิงประไพพร ด้ามพรม
ม.1/4
4343333434433.42ดี
32
25
เด็กหญิงกนกอร รัตนโกเศศ
ม.1/4
4343333434433.42ดี
33
26
เด็กหญิงปาริฉัตร บุญยอ
ม.1/4
4343333434433.42ดี
34
27
เด็กหญิงปุณยนุช ดวงมาลา
ม.1/4
4343333434333.33ดี
35
28
เด็กหญิงปุณยาภา ผ่องศรี
ม.1/4
4342333434433.33ดี
36
29
เด็กหญิงพัชริดา คำพี
ม.1/4
4343333434433.42ดี
37
30
เด็กหญิงวรัญญา อนุรักษ์ราษฏร์
ม.1/4
4342333434433.33ดี
38
31
เด็กหญิงวรัทญา บูชาพันธ์
ม.1/4
4343333434433.42ดี
39
32
เด็กหญิงวราลักษณ์ กิ่งทอง
ม.1/4
4343333434433.42ดี
40
33
เด็กหญิงสริดา ทนทาน
ม.1/4
4343333434433.42ดี
41
34
เด็กหญิงสุชานาถ ศรีพิทักษ์
ม.1/4
4343333434433.42ดี
42
35
เด็กหญิงสุธาลิณี แสงรุ่ง
ม.1/4
4342333434333.25ดี
43
36
เด็กหญิงอารียา ผลบุญ
ม.1/4
4342333434333.25ดี
44
37
เด็กหญิงอารีรัตน์ เสมอภาค
ม.1/4
4342333434433.33ดี
45
38
เด็กหญิงอินทรา คติสุข
ม.1/4
4342333434333.33ดี
46
39
เด็กหญิงอิสริยา ชุติธรอมรวงศ์
ม.1/4
4342333434333.25ดี
47
40
เด็กหญิงณัฐนิชา บุญจำรูญ
ม.1/4
4342333434333.25ดี
48
41
เด็กหญิงปัญจพร มีเพียร
ม.1/4
4343333434433.42ดี
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu