बजेट ७५-७६ यूनिकोड
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
दमक नगरपालिका
2
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
3
आय, व्यय र वित्तिय अवस्थाको बिवरण
4
आ.व. २०७५/०७६
5
शीर्षकआ.व. २०७५/७६ को लक्ष्य
6
आय
7
राजश्व359375115
8
आन्तरिक राजश्व156486000
9
राजश्व बाँडफाडवाट प्राप्त रकम
101081100.00
10
अन्य आय101808015.00
11
अन्तर सरकारी बित्तिय हस्तान्तरण
650314000
12
नेपाल सरकारवाट प्राप्त620314000
13
प्रदेश सरकारवाट प्राप्त30000000
14
अन्तर स्थानीय तहवाट प्राप्त
0
15
जनसहभागिता70000000
16
नगद सहभागिता70000000
17
श्रम तथा वस्तुगत सहायता0
18
बित्तिय व्यवस्था
150000000
19
खुद ण प्राप्ती150000000
20
ऋणको सावा भुक्तानी0
21
ऋण प्राप्ती150000000
22
कुल आम्दानी बजेट
1229689115
23
व्यय
24
चालु खर्च556436000
25
पूजिगत खर्च673253115
26
जम्मा व्यय बजेट1229689115
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu