แบบสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นในการใช้บริการฐานข้อมูลของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAO
1
Timestampส่วนที่ 1 เพศส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามUntitled Questionส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ1. ความพึงพอใจด้านความรวดเร็วในการให้บริการ2. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ [1. ความพึงพอใจด้านความเร็วในการให้บริการ]2. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ [2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ]2. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ [3. ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ]2. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ [4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก]2. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ [5. ความพึงพอใจประโยชน์ที่ได้รับในการเข้ารับบริการ]2. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ [6. มีอุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยในการให้บริการ]2. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ [7. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการให้บริการ]2. ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ [8. ความเร็วของเครือข่าย]3. ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูล [1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ]3. ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูล [2. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล]3. ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูล [3. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในฐานข้อมูล]3. ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูล [4. ความน่าชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล]3. ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูล [5. ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล]3. ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูล [6. ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล]3. ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูล [7. ความหลากหลายของข้อมูล]3. ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูล [8. การใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล]4. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล [1. ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน]4. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล [2. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย]4. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล [3. มีฟังก์ชันหรือเครื่งมือให้ใช้งานอย่างเหมาะสม]4. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล [4.ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ]4. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล [5.ระบบมีเสถียรภาพสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา]4. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล [6. มีรูปแบบการแสดงผลบนจอภาพเหมาะสมและสวยงาม]4. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล [7. มีข้อมูลที่มีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน]4. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล [8.ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันเสมอ]4. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล [9. มีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน]4. ด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของฐานข้อมูล [10. ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภายนอกมีความเหมาะสม] ข้อเสนอแนะอื่นๆ
2
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
3
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
4
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
5
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
6
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
7
6/11/2012 21:42:28หญิงอาจารย์น้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางปานกลาง
8
6/11/2012 21:42:28หญิงอาจารย์น้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางปานกลาง
9
6/11/2012 21:42:28หญิงอาจารย์น้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางปานกลาง
10
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
11
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
12
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
13
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
14
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
15
6/11/2012 21:42:28หญิงอาจารย์น้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางปานกลาง
16
6/11/2012 21:42:28หญิงอาจารย์น้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางปานกลาง
17
6/11/2012 21:42:28หญิงอาจารย์น้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางปานกลาง
18
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
19
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
20
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
21
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
22
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
23
6/11/2012 21:42:28หญิงอาจารย์น้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางปานกลาง
24
6/11/2012 21:42:28หญิงอาจารย์น้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางปานกลาง
25
6/11/2012 21:42:28หญิงอาจารย์น้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางปานกลาง
26
6/11/2012 21:42:28ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
27
8/5/2012 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อย
28
8/5/2012 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อย
29
8/5/2012 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อย
30
8/5/2012 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อย
31
8/5/2012 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อย
32
8/5/2012 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุด
33
8/5/2012 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุด
34
8/5/2012 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุด
35
8/5/2012 17:42:50ชายนักศึกษามากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
36
8/5/2012 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อย
37
8/5/2012 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อย
38
8/5/2012 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อย
39
8/5/2012 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อย
40
8/5/2012 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุด
41
8/5/2013 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุด
42
8/5/2013 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุด
43
8/5/2013 17:42:50ชายนักศึกษามากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
44
8/5/2013 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อย
45
8/5/2013 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อย
46
8/5/2013 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อย
47
8/5/2013 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อย
48
8/5/2013 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุด
49
8/5/2013 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุด
50
8/5/2013 17:42:50ชายนักศึกษาน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุด
51
8/5/2013 17:42:50ชายนักศึกษามากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากมากมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
52
1/9/2014 13:45:18ชายพนักงานเจ้าหน้าที่ มากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมาก
53
1/9/2014 13:45:18ชายพนักงานเจ้าหน้าที่ มากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมาก
54
1/9/2014 13:45:18ชายพนักงานเจ้าหน้าที่ มากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมาก
55
1/9/2014 13:45:18ชายพนักงานเจ้าหน้าที่ มากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมาก
56
1/9/2014 13:45:18ชายพนักงานเจ้าหน้าที่ มากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมาก
57
1/9/2014 13:45:18หญิงนักศึกษามากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
58
1/9/2014 13:45:18หญิงนักศึกษามากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
59
1/9/2014 13:45:18หญิงนักศึกษามากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
60
1/9/2014 13:45:18หญิงนักศึกษามากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
61
1/9/2014 13:45:18ชายพนักงานเจ้าหน้าที่ มากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมาก
62
1/9/2014 13:45:18ชายพนักงานเจ้าหน้าที่ มากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมาก
63
1/9/2014 13:45:18ชายพนักงานเจ้าหน้าที่ มากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมาก
64
1/9/2014 13:45:18ชายพนักงานเจ้าหน้าที่ มากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมาก
65
1/9/2014 13:45:18หญิงนักศึกษามากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
66
1/9/2014 13:45:18หญิงนักศึกษามากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
67
1/9/2014 13:45:18หญิงนักศึกษามากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
68
1/9/2014 13:45:18หญิงนักศึกษามากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
69
1/9/2014 13:45:18ชายพนักงานเจ้าหน้าที่ มากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมาก
70
1/9/2014 13:45:18ชายพนักงานเจ้าหน้าที่ มากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมาก
71
1/9/2014 13:45:18ชายพนักงานเจ้าหน้าที่ มากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมาก
72
1/9/2014 13:45:18ชายพนักงานเจ้าหน้าที่ มากมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมาก
73
1/9/2014 13:45:18หญิงนักศึกษามากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
74
1/9/2014 13:45:18หญิงนักศึกษามากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
75
1/9/2014 13:45:18หญิงนักศึกษามากมากมากมากมากมากที่สุดมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
76
1/9/2014 13:45:18หญิงนักศึกษามากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
77
4/29/2014 10:26:49ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
78
4/29/2014 10:26:49ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
79
4/29/2014 10:26:49ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
80
4/29/2014 10:26:49ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
81
4/29/2014 10:26:49ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
82
4/29/2014 10:26:49หญิงอาจารย์น้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
83
4/29/2014 10:26:49หญิงอาจารย์น้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
84
4/29/2014 10:26:49หญิงอาจารย์น้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
85
4/29/2014 10:26:49หญิงนักศึกษามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
86
4/29/2014 10:26:49ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
87
4/29/2014 10:26:49ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
88
4/29/2014 10:26:49ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
89
4/29/2014 10:26:49ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
90
4/29/2014 10:26:49หญิงอาจารย์น้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
91
4/29/2014 10:26:49หญิงอาจารย์น้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
92
4/29/2014 10:26:49หญิงอาจารย์น้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
93
4/29/2014 10:26:49หญิงนักศึกษามากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุดมากที่สุด
94
4/29/2014 10:26:49ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
95
4/29/2014 10:26:49ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
96
4/29/2014 10:26:49ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
97
4/29/2014 10:26:49ชายนักศึกษาน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
98
4/29/2014 10:26:49หญิงอาจารย์น้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
99
4/29/2014 10:26:49หญิงอาจารย์น้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
100
4/29/2014 10:26:49หญิงอาจารย์น้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
Loading...