ฐานข้อมูลนักวิจัย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ฐานข้อมูลนักวิจัย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2
อัพเดตล่าสุด
B16-เม.ย.-18
3
ลำดับที่
นักวิจัยชื่อเรื่อง
งบประมาณวิจัย
แหล่งทุน
เริ่มต้นสัญญา
สิ้นสุดสัญญา
สถานะ
4
1นางสาวมัสยา ราชวงษ์หัวหน้าโครงการ (80%)รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : โฮมสเตย์ เทศบาลตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 50,000 สสส.พ.ย.-61พ.ย.-62ระหว่างดำเนินการวิจัย
5
2นางสาวมัสยา ราชวงษ์ผู้ร่วมวิจัย (10%)การนัดการความรู้พื้นที่การท่องเที่ยวอนุสรณ์สถาน 1718 เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 30,000 สสส.พ.ย.-61พ.ย.-62ระหว่างดำเนินการวิจัย
6
3นางสาวมัสยา ราชวงษ์ผู้ร่วมวิจัย (10%)รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องเรือวังเลาของเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย : การท่องเที่ยวล่องแก่งชมวิถีชีวิตและธรรมชาติ 30,000 สสส.พ.ย.-61พ.ย.-62ระหว่างดำเนินการวิจัย
7
4นางสาวมัสยา ราชวงษ์ผู้ร่วมวิจัย (10%)แนวทางการจัดการพื้นที่สำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ จังหวัดหนองบัวลำภู 35,000 สสส.พ.ย.-61พ.ย.-62ระหว่างดำเนินการวิจัย
8
5นางสาวปัทมา ปัญญาใสหัวหน้าโครงการ (80%)การนัดการความรู้พื้นที่การท่องเที่ยวอนุสรณ์สถาน 1718 เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 30,000 สสส.พ.ย.-61พ.ย.-62ระหว่างดำเนินการวิจัย
9
6นางสาวปัทมา ปัญญาใสผู้ร่วมวิจัย (10%)รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องเรือวังเลาของเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย : การท่องเที่ยวล่องแก่งชมวิถีชีวิตและธรรมชาติ 30,000 สสส.พ.ย.-61พ.ย.-62ระหว่างดำเนินการวิจัย
10
7นางสาวปัทมา ปัญญาใสผู้ร่วมวิจัย (10%)แนวทางการจัดการพื้นที่สำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ จังหวัดหนองบัวลำภู 35,000 สสส.พ.ย.-61พ.ย.-62ระหว่างดำเนินการวิจัย
11
8นางสาวปัทมา ปัญญาใสผู้ร่วมวิจัย (10%)รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : โฮมสเตย์ เทศบาลตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 50,000 สสส.พ.ย.-61พ.ย.-62ระหว่างดำเนินการวิจัย
12
9นายตันติกร โนนศรีหัวหน้าโครงการ (100%)การพัฒนาระบบตรวจกระดาษคำตอบแบบปรนัยกึ่งอัตโนมัติ โดยใช้กล้องเว็บแคม 40,000 กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย19-ม.ค.-5919-ม.ค.-60ระหว่างดำเนินการวิจัย
13
10นายตันติกร โนนศรีหัวหน้าโครงการ (80%)รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ล่องเรือวังเลาของเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย : การท่องเที่ยวล่องแก่งชมวิถีชีวิตและธรรมชาติ 30,000 สสส.พ.ย.-61พ.ย.-62ระหว่างดำเนินการวิจัย
14
11นายตันติกร โนนศรีหัวหน้าโครงการ (80%)แนวทางการจัดการพื้นที่สำหรับสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชนเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ จังหวัดหนองบัวลำภู 35,000 สสส.พ.ย.-61พ.ย.-62ระหว่างดำเนินการวิจัย
15
12นายตันติกร โนนศรีผู้ร่วมวิจัย (10%)การนัดการความรู้พื้นที่การท่องเที่ยวอนุสรณ์สถาน 1718 เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 30,000 สสส.พ.ย.-61พ.ย.-62ระหว่างดำเนินการวิจัย
16
13นายตันติกร โนนศรีผู้ร่วมวิจัย (10%)รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร : โฮมสเตย์ เทศบาลตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 50,000 สสส.พ.ย.-61พ.ย.-62ระหว่างดำเนินการวิจัย
17
14นายตันติกร โนนศรีผู้ร่วมวิจัย (40%)การพัฒนาระบบรู้จำลายมืออักษรภาษาไทดำด้วยการเรียนรู้เชิงลึกโดยใช้ Deep belief network เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทดำ ชุมชนวัฒนธรรมไทดำ หมู่บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 56,700 กองทุนสนับสนุนการวิจัยม.ค.-61ม.ค.-62ระหว่างดำเนินการวิจัย
18
15นายอนุชา วิลัยแก้วหัวหน้าโครงการแนวทางการเพิ่มมูลค่าป่าชุมชนดงสามเขาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่จังหวัดเลย 120,000 สกว.15-ส.ค.-5515-ก.ค.-56แก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์
19
80,000 กองทุนวิจัย มรภ.เลย6-ก.พ.-576-ก.พ.-58แก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์
20
16นายอนุชา วิลัยแก้วหัวหน้าโครงการการศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าบเส้นทางการค้า จังหวัดเลย - แขวงไชยบุรี แชวงเวียงจันทน์ -หลวงพระบาง 946,341 งบแผ่นดิน (วช.)11-ก.พ.-5711-ก.พ.-58รายงานขั้นกลาง
21
17นายอนุชา วิลัยแก้วผู้ร่วมวิจัยการศึกษาโซ่อุปทานการค้าในเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม– เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 3,230,602 คอบช. (มุ่งเป้า58)11-ส.ค.-5711-ก.ค.-58ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
22
18
นายวิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
หัวหน้าโครงการความเชื่อที่ปรากฏในลายปักบนผืนผ้าของชาวเขาเผ่าม้ง บ้านน้ำแจ้งพัฒนา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 52,000 กองทุนวิจัย มรภ.เลย10-ก.พ.-5710-ก.พ.-58แก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์
23
19นางสาวปัทมา ปัญญาใสหัวหน้าโครงการการใช้สื่อภาพยนต์เพือ่ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรณีศึกษา:วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา0003103 40,000 กองทุนวิจัย มรภ.เลย11-ก.พ.-5711-ก.พ.-58กำลังดำเนินการเก็บข้อมูล
24
20
นางสาวภัทรภร ศรีบุรินทร์
หัวหน้าโครงการการศึกษาปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่สารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 กองทุนวิจัย มรภ.เลย30-เม.ย.-5730-เม.ย.-58กำลังดำเนินการเก็บข้อมูล
25
21นางสาวมัสยา ราชวงษ์ผู้ร่วมวิจัยการศึกษาปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่สารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำลังดำเนินการเก็บข้อมูล
26
22นายอาทิตย์ ถมมาหัวหน้าโครงการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยโปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 30,000 29-เม.ย.-5729-เม.ย.-58กำลังดำเนินการเก็บข้อมูล
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu