ฐานข้อมูลนักวิจัย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ฐานข้อมูลนักวิจัย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2
วันที่จัดทำข้อมูล
B129-ส.ค.-17
3
ลำดับที่
นักวิจัยชื่อเรื่อง
งบประมาณวิจัย
แหล่งทุน
เริ่มต้นสัญญา
สิ้นสุดสัญญา
สถานะ
4
1นายอนุชา วิลัยแก้วหัวหน้าโครงการแนวทางการเพิ่มมูลค่าป่าชุมชนดงสามเขาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน บ้านน้ำแคม ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่จังหวัดเลย 120,000 สกว.15-ส.ค.-5515-ก.ค.-56แก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์
5
80,000 กองทุนวิจัย มรภ.เลย6-ก.พ.-576-ก.พ.-58แก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์
6
2นายอนุชา วิลัยแก้วหัวหน้าโครงการการศึกษาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าบเส้นทางการค้า จังหวัดเลย - แขวงไชยบุรี แชวงเวียงจันทน์ -หลวงพระบาง 946,341 งบแผ่นดิน (วช.)11-ก.พ.-5711-ก.พ.-58รายงานขั้นกลาง
7
3นายอนุชา วิลัยแก้วผู้ร่วมวิจัยการศึกษาโซ่อุปทานการค้าในเส้นทางภาคเหนือตอนล่าง ประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม– เขตปกครองตนเองกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 3,230,602 คอบช. (มุ่งเป้า58)11-ส.ค.-5711-ก.ค.-58ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
8
4
นายวิชชุพงศ์ วรศาสตร์กุล
หัวหน้าโครงการความเชื่อที่ปรากฏในลายปักบนผืนผ้าของชาวเขาเผ่าม้ง บ้านน้ำแจ้งพัฒนา อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 52,000 กองทุนวิจัย มรภ.เลย10-ก.พ.-5710-ก.พ.-58แก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์
9
5
นางสาวปัทมา ปัญญาใส
หัวหน้าโครงการการใช้สื่อภาพยนต์เพือ่ส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรณีศึกษา:วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู้ รหัสวิชา0003103 40,000 กองทุนวิจัย มรภ.เลย11-ก.พ.-5711-ก.พ.-58กำลังดำเนินการเก็บข้อมูล
10
6
นางสาวภัทรภร ศรีบุรินทร์
หัวหน้าโครงการการศึกษาปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่สารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 30,000 กองทุนวิจัย มรภ.เลย30-เม.ย.-5730-เม.ย.-58กำลังดำเนินการเก็บข้อมูล
11
นางสาวมัสยา ราชวงษ์
ผู้ร่วมวิจัยการศึกษาปัญหาและความต้องการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดสื่สารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกำลังดำเนินการเก็บข้อมูล
12
7
นายอาทิตย์ ถมมา
หัวหน้าโครงการแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยโปรแกรมการรียนรู้ด้วยตนเอง 30,000 29-เม.ย.-5729-เม.ย.-58กำลังดำเนินการเก็บข้อมูล
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ก่อน สค59
สค59-กค60
Sheet3