ตรวจสอบรายชื่อ ประกวดชุดแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ (มัธยมต้น)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
Timestampชื่อสถานศึกษาคำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล ครูผู้ควบคุม
เบอร์โทรศัพท์ครูผู้ควบคุม(08-0000-0000)
E-mail ครูผู้ควบคุม
คนที่ 1 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 2 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
คนที่ 3 คำนำหน้าชื่อ-ชื่อ-นามสกุล
2
7/20/2019 11:14:58โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมนางรัศสิพร ขอบใจ08-6115-5376russiporn@gmail.com
ด.ญ. ตั้งอธิษฐาน ทูลทองเพ็ชร
ด.ญ. ภัทราพร สันตะละด.ญ.นันทพัชร์ พินิจ
3
7/24/2019 14:19:42โรงเรีนนศิริมาตย์เทวีนางสาววราภรณ์ กรุงธน0841765353Jen_nouike@yahoo.co.thเด็กหญิงภัทรีญา พรมตันเด็กหญิงชลิดา ผัดแปงเด็กหญิงวาริศา ไชยวงค์
4
7/25/2019 17:40:13โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมนางสาวพรพิมล สมอ0862026890p_smor@hotmail.comน.ส.นัทชา เมอแลน.ส.เข็มพลอย แข็งการด.ญ.ญาณิศา วังรัก
5
7/29/2019 11:25:11โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้านายสุเมธ มาบาง0860924871
Sutahnit_noo9990@hotmailcom
เด็กหญิงกรกัลยา หาญโนนแดง
เด็กชายศุภเดช ปัญญาทิพย์
เด็กหญิงกัลญา นุชเทียน
6
7/30/2019 7:46:41โรงเรียนรังษีวิทยานางสาวจีรปรียา อักษรมณีย์0821819502๋Jirapreeyadodo@gmail.com
เด็กหญิงมนัญชญา เมืองแก้ว
เด็กหญิงสุภาพร ตั้งตรงทรัพย์
เด็กหญิงนภัสวรรณ์ สิทธิไพศาล
7
7/30/2019 15:20:28โรงเรียนเทิงวิทยาคม
นางสาวจุฬารัตน์. จินแก้ว,นางสาวนภสร มาน้อย,น.ส.ชลธิชา นันติวงค์ชัย
0882518223wiwafern@hotmail.comนายทิวากร แก้วมาลานายธนภูมิ หล้าเที่ยงนายเมธิชัย ตันใจ
8
7/31/2019 13:17:47โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษกนางสาว-นุชนาฏ-บุญศรี08-3013-6449sc481010600@gmail.comด.ญ.-เบญจรัตน์-ก้างยางด.ช.-อิทธิพล-ปงอ้อคำด.ญ.-อรญา-สมสุรินทร์
9
8/1/2019 17:28:43โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง, นางศิริลักษณ์ ค้ากำยาน0918511586As.yaowares@gmail.comเด็กหญิงสุภาวดี จันทร์มา
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส กาบแก้ว
เด็กหญิงพลอยชมพู จันทร์มา
10
8/2/2019 17:08:02โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงรายนายวราวุฒิ วงค์น้อย , นายวีรชิต ราชคำ08-8231-6862b_bin_b@hotmail.comเด็กชายธนวิน มณีวงศ์
เด็กหญิงลัลน์ลลิต ประสิทธิ์
เด็กหญิงนารดา ประวัง
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...