ประจำเดือน มิถุนายน แบบรายงาน สงป. 301 302 สำนักงาน กศน.จ.ลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
2
***ขอความกรุณาอย่าปรับแก้ไขตาราง***
3
หน่วยงาน/สถานศึกษาเรียงตามตัวอักษรรายการผู้รับทุนการศึกษาเด็กสภาวะยากลำบากในเขตพื้นที่สูง กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนครูที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.เด็กที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ กพด.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ลงทะเบียนเรียนในทุกหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้เข้าร่วมหลักสูตร/กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมายได้รับการส่งเสริมด้านการรู้หนังสือประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยผู้รับบริการที่ได้รับบริการติวเข้ม
เต็มความรู้
ผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่
ได้รับบริการติวเข้ม
เพิ่มสูงขึ้น
แหล่งการเรียนรู้ในระดับตำบล
ที่มีความพร้อมในการให้บริการ
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สามารถ
อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
มาใช้บริการ/เข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดบริการ
ของ กศน.ตำบล
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้
ความเข้าใจตามจุดมุ่งหมาย
ของกิจกรรมที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีเจตคติ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่มีทักษะ
ตามจุดมุ่งหมายของกิจกรรม
ที่กำหนด
ผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประชาชนที่ผ่าน
การอบรมตาม
หลักสูตรที่กำหนด
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
กระทรวงศึกษาธิการ
ครู กศน.ต้นแบบการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสามารถ
เป็นวิทยากรแกนนำได้
ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อพัฒนาอาชีพ
ชุมชน / ประชาชน
ที่ดำเนินกิจกรรมการ
แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
ในรูปแบบต่าง ๆ
ปริมาณขยะมูลฝอย
ที่มีการนำกลับไปใช้
ประโยชน์ (กก.)
จำนวนบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ให้เป็นวิทยากร
แกนนำหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
ประชาชนที่เข้า
รับการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับ
ดิจิทัล
จำนวน
ร้านค้า Online
ที่จัดตั้ง
โดยผู้เข้ารับการ
อบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับดิจิทัล
จำนวน
กลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในโครงการ
Smart Farmer
ข้อเสนอแนะ
4
1) พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมที่ใช้งบพัฒนาทักษะชีวิต2) พัฒนาอาชีพหลักสูตรชั้นเรียนอาชีพอาชีพระยะสั้น /กลุ่มสนใจ
(ต่อยอดอาชีพเดิม)
3) พัฒนาสังคมและชุมชน4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1) ห้องสมุด2) กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน3) กิจกรรมที่จัดในศูนย์วิทยาศาสตร์1) ก่อนประถมศึกษา
(ใน ศศช.)
2) ระดับประถมศึกษา4) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย5) ระดับ ปวช.70 ชม.420 ชม.
5
หลักสูตรที่มากกว่า 31 ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง1 อำเภอ 1 อาชีพทวิศึกษาทวิภาคี
6
อำเภอเมืองลำพูนจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)39910282118504730095175
7
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)391102801164845175
8
จำนวนแห่ง
9
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)391102801164845175
10
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
11
พัฒนาตนเอง10220554845
12
สร้างรายได้2042
13
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ4019
14
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)43,12535,00023,60013,8136,4000027,050
15
อำเภอป่าซางจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)338175010502038213034209338338338338023160286000000009000
16
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)338175010502038219840009338338338338023160286000000009000
17
จำนวนแห่ง9009000
18
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)338175010502038003383383383380000000000009000
19
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ000000000
20
พัฒนาตนเอง175010502038000
21
สร้างรายได้000000000
22
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ000000000
23
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)2875039900001000000000000
24
อำเภอแม่ทาจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)5773030459010071320130182303192
25
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)5773030459012071320130182303192
26
จำนวนแห่ง161231016
27
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)577303045012071320000192
28
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ0
29
พัฒนาตนเอง30151590192
30
สร้างรายได้5100
31
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ10200
32
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)14854421002025011600065394
33
อำเภอบ้านโฮ่งจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)30515155327132
34
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)34415175328141
35
จำนวนแห่ง
36
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)34415175328141
37
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
38
พัฒนาตนเอง1951594324311
39
สร้างรายได้22
40
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ147793830
41
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)116,00014,00032,60028,80027,80012,800
42
อำเภอเวียงหนองล่องจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)141507516
43
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)141507516
44
จำนวนแห่ง
45
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)141507516
46
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ000
47
พัฒนาตนเอง50750
48
สร้างรายได้20016
49
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ000
50
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)7095445000795418000
51
อำเภอทุ่งหัวช้างจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)26150455732532454150100043971884090
52
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)345566060401052454220255043971884096
53
จำนวนแห่ง20
54
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)34556601204010524270004096
55
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ54
56
พัฒนาตนเอง5610596
57
สร้างรายได้
58
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ601204024
59
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)145,400.005,60040,50039,9002880021,000.009,600.0029,7003,2680030960892401729604,00032,697
60
อำเภอบ้านธิจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)4134015603023240
61
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)2,4864615301,24168146
62
จำนวนแห่ง2
63
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)2,486461530601,24168146
64
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ
65
พัฒนาตนเอง46143060
66
สร้างรายได้1
67
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ
68
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)
69
อำเภอลี้จำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)689163601503315712650260100-
70
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)689163601503315712650271200-
71
จำนวนแห่ง
72
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)689163601503315712650
73
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ0000000
74
พัฒนาตนเอง163601301315712650
75
สร้างรายได้001010000
76
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ001010000
77
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)172,45017,25040,50052,90028,80013,80019,2000
78
สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูนจำนวนเป้าหมาย (คน/แห่ง/กก.)3,1235602977051133513272158709409658338338338196439777809457
79
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผู้รับบริการ (คน)5,3115723107261214113042151,9501,6079658338338338196439777869463
80
จำนวนแห่ง9496
81
จำนวนผู้ผ่าน/จบหลักสูตร (คน)5,311572310816121411334771,36175200658338338338869463
82
การนำผลการเข้าร่วมไปปฏิบัติ (คน)ศึกษาต่อ000000540
83
พัฒนาตนเอง57217450445373280140288
84
สร้างรายได้04664260000
85
ต่อยอดอาชีพ/เห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ011024850385400
86
การเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูลจาก e-Budget)653,34870,950195,250208,454104,40076,41349,00029,7003,268030960892401729604,000125,141
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สงป.301-302
แบบสรุปผลสำรวจความพึงพอใจ
แผ่น1
 
 
Main menu